Nông nghiệp có thể được định nghĩa là nỗ lực kiểm soát sức mạnh thiên nhiên của con người để nuôi sống bản thân một cách hiệu quả và dễ đoán hơn. Và trong khoảng 10.000 năm qua, chúng ta đã đạt được nhiều thành công trong việc đó.

Nhưng thiên nhiên là một hệ thống phức tạp, và phương án cải tiến nông nghiệp của chúng tôi cần tính đến sự phức tạp này. Chúng tôi không thể chỉ sản xuất ra hạt giống tốt hơn. Chúng tôi phải tìm ra các giải pháp tích hợp để cải thiện quy trình nông nghiệp, để những hạt giống tốt hơn được trồng bằng các phương pháp canh tác hiệu quả nhất.