Politika ochrany súkromia spoločnosti Monsanto

Spoločnosť Monsanto si váži súkromie osôb navštevujúcich webové stránky prevádzkované spoločnosťou Monsanto alebo jej dcérskymi spoločnosťami po celom svete a dodržiava štandardy ochrany súkromia prijaté v krajinách, kde spoločnosti Monsanto pôsobia. Toto prehlásenie uvádza dôležité informácie, ktoré osoby navštevujúce tieto stránky potrebujú mať o tom, ako spoločnosti Monsanto zberajú a používajú osobné údaje návštevníkov webovej stránky.

V tejto politike ochrany súkromia výraz „spoločnosť/spoločnosti Monsanto“ označuje samotnú spoločnosť Monsanto ako aj jej dcérske a pridružené spoločnosti, vrátane obchodnej zložky Monsanto

PREVÁDZKUJÚCEJ WEBOVÚ STRÁNKU, NA KTOREJ SA TÁTO POLITIKA OCHRANY SÚKROMIA NACHÁDZA.
TÚTO POLITIKU OCHRANY SÚKROMIA SI, PROSÍM, POZORNE PREČÍTAJTE. NAVŠTEVOVANÍM WEBOVEJ STRÁNKY SPOLOČNOSTI MONSANTO A POUŽÍVANÍM SLUŽIEB NA NEJ POSKYTOVANÝCH VYJADRUJETE SVOJ SÚHLAS S POUŽÍVANÍM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚLADE S TOUTO POLITIKOU.

Táto politika je vypracovaná s úmyslom dosiahnutia jej súladu s príslušnými zákonmi a predpismi o ochrane súkromia platnými v jednotlivých krajinách, kde spoločnosť Monsanto pôsobí a kde sa osobné údaje zberajú. Pokiaľ zákony niektorej krajiny spoločnosti Monsanto zakazujú používanie osobných údajov alebo ich ďalšie poskytovanie spôsobom popísaným v tejto politike, politika a postupy spoločnosti Monsanto sa budú považovať za upravené tak, aby boli v súlade s týmito miestnymi zákonmi.

Aký je rozsah platnosti tejto politiky?
Táto politika ochrany súkromia platí pre všetky webové stránky spoločnosti Monsanto ako aj pre údaje zberané týmito stránkami resp. prostredníctvom nich. Nevzťahuje sa na žiadne iné služby spoločnosti Monsanto ani na jej transakcie s užívateľmi alebo zákazníkmi a nevzťahuje sa ani na stránky tretích osôb, ktoré sú prípadne na stránku spoločnosti Monsanto prepojené.

Zber údajov
Webové stránky spoločnosti Monsanto zberajú osobné údaje len od tých osôb, ktoré sa dobrovoľne rozhodnúť svoje údaje poskytnúť prostredníctvom tejto webovej stránky. (V tejto politike sa vyššie uvedené informácie označujú ako „osobné údaje“). Tieto osobné údaje môžu byť zberané rôznymi spôsobmi:

 • Niektoré stránky umožňujú užívateľom vyžiadať si „identifikátor užívateľa“ a heslo, ktoré budú používať pri ďalších návštevách tejto stránky. Užívatelia môžu byť vyzvaní, aby uviedli svoje meno, geografickú polohu a niektoré informácie o svojej podnikateľskej činnosti alebo zamestnaní, prípadne o inom dôvode záujmu o stránku. Okrem toho niektoré stránky užívateľom umožňujú uviesť e-mailovú adresu za účelom registrácie pre zasielanie firemných novín spoločnosti Monsanto. Iné stránky zas môžu obsahovať formuláre pre spätnú väzbu alebo pripomienky, prostredníctvom ktorých môžu užívatelia predkladať svoje otázky alebo vyjadrenia spoločnosti Monsanto. (V tejto politike sa vyššie uvedené informácie označujú ako „užívateľské údaje“). Niektoré stránky tiež môžu užívateľom umožňovať vstupovať do transakcií so spoločnosťou Monsanto, prípadne využívať služby, ktoré spoločnosť poskytuje svojim zákazníkom prostredníctvom tejto stránky alebo prostredníctvom svojich zastúpení po celom svete. Na takýto stránkach budú užívatelia vyzvaní, aby uviedli podrobné údaje potrebné k tomu, aby mohla spoločnosť Monsanto transakciu spracovať a dodať tovar alebo poskytnúť služby, ktoré návštevník požaduje. Návštevníci môžu byť požiadaní o poskytnutie finančných informácií v súvislosti s transakciami, vrátane údajov o kreditnej karte alebo bankových údajov. Návštevníci tiež môžu byť požiadaní o poskytnutie informácií o povolení na požívanie pesticídov či iných povoleniach, ktorých sú držiteľmi, pre účely posúdenia, či je spoločnosť Monsanto oprávnená požadované produkty návštevníkom predať. (V tejto politike sa vyššie uvedené informácie označujú ako „transakčné údaje“).
 • Niektoré webové stránky spoločnosti Monsanto môžu poskytovať priestor pre rozhovory („chat rooms“) alebo diskusné fóra, kde sa užívatelia registrujú a kde zverejňujú svoje správy alebo vyjadrenia. Účasť v takomto diskusnom priestore je úplne dobrovoľná. Žiadne z informácií, ktoré užívateľ v rámci takéhoto priestoru uvedie, nie sú považované za súkromné, nakoľko budú prístupné aj ostatným užívateľom v rámci rovnakého priestoru. Preto žiadne osobné údaje, ktoré sa užívateľ rozhodne v rámci takéhoto priestoru zverejniť, nepodliehajú tejto politike ochrany súkromia.
 • Príležitostne môže naša webová stránka žiadať od užívateľov aj doplňujúce informácie, a to prostredníctvom prieskumov alebo súťaží. Účasť na takýchto prieskumoch alebo súťažiach je úplne dobrovoľná, takže užívateľ sa môže sám rozhodnúť, či akékoľvek požadované doplňujúce informácie poskytne alebo nie. Informácie vyžiadané prostredníctvom prieskumov a súťaží môžu obsahovať aj doplňujúce demografické údaje. (V tejto politike sa vyššie uvedené informácie označujú ako „prieskumné údaje“).

Okrem vyššie uvedených osobných údajov každá stránka automaticky zaznamenáva údaje o návštevníkovi získané z prehliadača použitého na prístup k stránke (napr. Internet Explorer, Netscape, a pod.). Medzi tieto údaje patrí IP adresa návštevníka, jednotlivé dielčie stránky webovej stránky navštívené z tejto adresy a webová stránka, ktorú užívateľ navštívil tesne pred stránkou spoločnosti Monsanto. (V tejto politike sa vyššie uvedené informácie označujú ako „údaje o návšteve“). Hoci niektoré právne jurisdikcie považujú IP adresu za osobný údaj, žiaden z týchto údajov o návšteve nebude použitý spoločnosťou Monsanto na priame alebo nepriame zistenie totožnosti osoby užívateľa, ktorý vstupuje na stránku spoločnosti Monsanto; Spoločnosť Monsanto použije údaje o návšteve na diagnostiku problémov s webovými servermi, na správu, navrhovanie a vytváranie svojich webových stránok, na sledovanie pohybu návštevníka po webových stránkach a na zhromažďovanie všeobecnejších demografických údajov výlučne na hromadné použitie.

Súbory typu „cookie“
“Cookie“ je malý dátový súbor, ktorý webová stránka obvykle zapisuje na pevný disk návštevníka pri jeho návšteve stránky. Súbor „cookie“ obsahuje údaje umožňujúce zistiť návrat návštevníka vždy, keď stránku opätovne navštívi. Tieto údaje sa v záujme vyššej bezpečnosti šifrujú. Webové stránky spoločnosti Monsanto môžu používať „cookies“ ako prostriedok na zisťovanie aktivity a zaužívaných spôsobov pohybu po stránke v záujme trvalého zlepšovania dojmu návštevníka. Súbory „cookie“ zároveň poskytujú návštevníkom aj ďalšiu výhodu v tom, že nemusia pri vstupe na stránku Monsanto opakovane zadávať heslo, čo im šetrí čas pri návšteve našej stránky.

Prehliadač môže byť nastavený tak, aby pred prijatím súboru „cookie“ užívateľa upozornil. Užívatelia sa môžu rozhodnúť tieto súbory odmietnuť tým, že ich v prehliadači vypnú. Pre návštevu našej webovej stránky nie je nutné, aby mali užívatelia „cookies“ zapnuté, ale budú ich potrebovať pri využívaní určitých personalizovaných funkcií na našej webovej stránke, ako sú automatické zobrazenie miestneho počasia a prognóz pre plodiny, prístup k niektorým oblastiam našej webovej stránky a uskutočňovanie obchodných transakcií na našej webovej stránke.

Hoci uplatňujeme všetky primerané opatrenia na ochranu súkromia návštevníkov našej webovej stránky, nemôžeme zaručiť, že momentálne obmedzenia programovania našich on-line aplikácií vyhovujú všetkým typom nastavení prehliadačov alebo všetkým osobným nastaveniam preferencií prehliadačov. Predovšetkým sme neimplementovali programové zmeny potrebné pre rešpektovanie signálu prehliadača „Do Not Track – Nesledovať“ alebo „DNT“. Pri postupnom dolaďovaní programovania našich on-line aplikácií vykonáme všetky primerané kroky k tomu, aby sme v budúcnosti mohli rešpektovať takéto požiadavky. Skontrolujte, prosím, túto politiku ochrany súkromia neskôr a overte si aktualizácie týkajúce sa tejto témy.

Okrem toho naši poskytovatelia on-line služieb alebo obchodní partneri môžu využívať technológie, ktoré sú schopné zhromažďovať informácie umožňujúce identifikáciu v čase a na viacerých webových stránkach. Odporúčame Vám, aby ste sa oboznámili s každou politikou ochrany súkromia uvedenou na webových stránkach, ktoré navštevujete, aby ste lepšie pochopili predpisy týkajúce sa súkromia na daných webových stránkach.

Používanie vašich osobných údajov spoločnosťou Monsanto
Vaše osobné údaje môžu byť použité na komunikáciou s vami o vašom používaní našich stránok, na informovanie o zmenách v našich službách alebo na našej stránke, alebo na poskytnutie služieb alebo na zlepšenie našich vedomostí o tom, čo návštevníci chcú a potrebujú vidieť na našich stránkach. Predovšetkým:  

 • Užívateľské údaje môže spoločnosť Monsanto využívať najmä na zlepšenie využiteľnosti webových stránok spoločnosti a komfortu pri ich používaní, a tiež na zaistenie včasnosti a relevantnosti poskytovaných informácií a ich súladu s potrebami našich návštevníkov. Spoločnosť Monsanto môže údaje, ktoré návštevníci dobrovoľne poskytnú prostredníctvom týchto stránok, využiť na poskytovanie informácií a propagačných materiálov osobám, ktoré stránky spoločnosti Monsanto navštívili a na spracovanie prípadných osobitných požiadaviek návštevníkov na informácie. (Pokiaľ takéto materiály od spoločnosti Monsanto dostávať nechcete, pozrite si "Prihlásenie/Odhlásenie" nižšie.)
 • Transakčné údaje spoločnosť Monsanto použije na spracovanie a realizáciu transakcie na tovar alebo služby požadovanej návštevníkom.
 • Prieskumné údaje sa použijú obdobným spôsobom ako užívateľské údaje, budú však použité najmä v hromadnej forme, ktorá spoločnosti Monsanto poskytne informácie o potrebách zákazníkov, dizajne produktov, trhovom dopyte a pod.

Mali by ste tiež vedieť, že osobné údaje ako aj údaje o návšteve zberané na stránke spoločnosti Monsanto môžu použiť aj jej bezpečnostní pracovníci, ak to budú považovať za nutné na ochranu spoločnosti Monsanto pre ohrozením či iným predpokladaným bezpečnostným rizikom, pričom takéto informácie môžu byť v prípade potreby ďalej poskytnuté orgánom zabezpečujúcim výkon práva.

Ďalšie poskytovanie a zverejňovanie vašich osobných údajov
Spoločnosť Monsanto môže osobné údaje ďalej poskytovať iným osobám pre viaceré účely:

 • Môžeme kontaktné údaje poskytnúť našim obchodným partnerom, reklamným partnerom a iným záujemcom, aby vás mohli priamo skontaktovať a poskytnúť vám informácie o svojich výrobkoch a službách. (Výraz „obchodní partneri“ použitý v tejto politike označuje podniky, ktoré nevlastní ani neprevádzkuje spoločnosť Monsanto, ale ktoré poskytujú kompatibilné produkty alebo služby, o aké môžu mať návštevníci webových stránok spoločnosti Monsanto záujem alebo aké by mohli byť pre nich potenciálne užitočné.) (Pokiaľ takéto materiály od obchodných partnerov dostávať nechcete, pozrite si "Prihlásenie/Odhlásenie" nižšie.)
 • Hromadné údaje o nakupovaných produktoch a službách, o záujmoch návštevníkov, ako aj demografické a iné údaje zberané z našej webovej stránky poskytneme našim obchodným partnerom, reklamným partnerom a iným záujemcom, aby sa dozvedeli, aké produkty a služby naši zákazníci najviac obľubujú. Hromadné údaje budú mať podobu anonymných štatistických skupín a nebudú previazané so žiadnym konkrétnym jednotlivcom.
 • Môžeme využívať spoločnosť spracúvajúcu platby cez kreditné karty na zúčtovanie úhrad našich zákazníkov za nimi požadované produkty a služby.
 • Môžeme vytvoriť partnerské zoskupenia s inými subjektmi na poskytovanie špeciálnych služieb. Ak sa užívateľ zaregistruje pre používanie týchto služieb, poskytneme im mená a iné kontaktné údaje, ktoré sú nutné pre takéto tretie osoby na poskytnutie príslušný služieb. Tieto osoby nebudú oprávnené používať osobné údaje inak, ako pre účel poskytnutia týchto služieb.
 • Osobné údaje o návštevníkoch našich webových stránok môžeme ďalej poskytovať v rámci našich pridružených a dcérskych spoločností pre účely súvisiace s ich podnikateľskou činnosťou.  

Spoločnosť Monsanto tiež môže osobné údaje o návštevníkoch webových stránok ďalej poskytnúť tretím osobám za nasledujúcich okolností:

 • ak s ich poskytnutím súhlasíte;
 • pri plnení požiadaviek zákonov, súdnych príkazov, súdnych predvolaní alebo súdnych procesov;
 • pri vymáhaní plnenia alebo pri uplatňovaní zmlúv spoločnosti Monsanto alebo pri ochrane jej práv;
 • na základe zákona, ak sa osobné údaje prevádzajú ako súčasť predaja aktív vrátane tých, ktoré predstavuje táto stránka; alebo
 • v prípade, že spoločnosť Monsanto alebo prevažnú časť jej aktív nadobudne tretia osoba mimo bežného podnikania, pričom tieto osobné údaje môžu byť jedným z prevádzaných aktív.

Prenos údajov
Nakoľko spoločnosť Monsanto vykonáva činnosť zo svojho svetového ústredia v St. Louis, Missouri, USA a prostredníctvom svojich dcérskych spoločností , ktoré majú sídla po celom svete, a keďže sa servery zabezpečujúce hosting jej webových stránok nachádzajú na početných miestach v rámci i mimo USA, je možné, že sa budú osobné údaje o návštevníkoch prenášať z jednej krajiny do inej. Takéto prenosy sa môžu uskutočňovať len v súlade s príslušným miestnym zákonom vzťahujúcim sa na príslušný zdroj údajov.

Ak spoločnosti Monsanto poskytnete svoje osobné údaje prostredníctvom jej webovej stránky, udeľujete tým zároveň svoj súhlas s cezhraničným prenosom týchto údajov.

Deti a ochrana súkromia
Spoločnosť Monsanto vedome nezbiera údaje od detí ani o deťoch vo veku do 13 rokov bez súhlasu rodiča alebo zákonného zástupcu.

Prihlásenie /Odhlásenie
návštevníkovi poskytnutá možnosť určiť, či má záujem o doručovanie propagačných materiálov od spoločnosti Monsanto alebo od obchodných partnerov. Spôsob a postup, prostredníctvom ktorých stránka spoločnosti Monsanto umožňuje užívateľom prihlásiť sa pre doručovanie takýchto materiálov, bude popísaný na príslušnej stránke zberajúcej osobné údaje. Ak by mal užívateľ neskôr záujem odhlásiť toto doručovanie materiálov, môže tak urobiť podľa pokynov uvedených na stránke, kde zadal pôvodnú požiadavku, alebo podľa pokynov uvedených v e-mailových správach, ktorými sú mu materiály doručované.

Podobne môžete kedykoľvek odvolať aj svoj súhlas so zberaním alebo používaním vašich osobných údajov tak, že zašlete e-mailovú správu na adresu email.webguru@monsanto.com, pričom uvediete svoju totožnosť a popíšete osobné údaje, o ktorý sa nazdávate, že sa cez túto stránku zberajú.

Opravy/aktualizácia osobných údajov
Každá stránka, ktorá zberá osobné údaje, užívateľom poskytne pokyny ohľadom opráv a aktualizácie týchto osobných údajov. Na niektorých stránkach môže byť k dispozícii časť vyhradená užívateľským kontám, kde môžu návštevníci opravy vykonávať sami; na iných zas môže byť poskytnuté e-mailové prepojenie alebo kontaktné údaje, cez ktoré nás možno požiadať o vykonanie takýchto zmien. Vo všeobecnosti sa požiadavka užívateľa na aktualizáciu osobných údajov vykoná v primeranej lehote po jej prevzatí. Avšak v prípade, že by zmena údajov viedla k nesprávnosti údajov alebo k zmene už ukončenej transakcie s nami, zmena osobných údajov sa nepovolí.

Uchovávanie osobných údajov
Spoločnosť Monsanto bude periodicky vymazávať osobné údaje získané od návštevníkov jej webových stránok, ak už nebudú potrebné pre účel, pre ktorý smú byť podľa podmienok tejto politiky použité alebo zverejnené.

Zabezpečenie
Spoločnosť Monsanto uskutočňuje opatrenia na ochranu údajov užívateľa. Naše bezpečnostné opatrenia zahŕňajú technické prostriedky a postupy, pre používanie ktorých sú naši pracovníci zaškolení.  Tieto opatrenia sa uplatňujú aj v každom prípade, kedy hosting webovej stránky spoločnosti Monsanto zabezpečuje tretia osoba. Ak ako zaregistrovaný užívateľ dostanete heslo, mali by ste ho uchovávať v tajnosti, nakoľko je kľúčom k prístupu k informáciám, ktoré má o vás spoločnosť Monsanto. Ak necháte internetový prehliadač na svojom počítači bežať a váš počítač použije niekto iný, bude mať možnosť pristupovať k vášmu kontu; preto ak váš počítač nie je fyzicky zabezpečený, nezabudnite skôr, ako od neho odídete, vypnúť internetový prehliadač.

Snažíme sa znižovať pravdepodobnosť náhodného zverejnenia a neúmyselného prístupu k informáciám o konte alebo ich neúmyselnej úprave, táto možnosť sa však nedá úplne vylúčiť. Keď užívatelia zasielajú citlivé informácie prostredníctvom webovej stránky, ich údaje sú chránené on-line aj off-line.

Ak prihláškový alebo objednávkový formulár vyžaduje uvedenie citlivých údajov (ako číslo kreditnej karty), tieto údaje sa šifrujú a chránia pomocou technológie Secure Socket Layer (SSL).

Spoločnosť Monsanto používa šifrovanie pomocou SSL na on-line ochranu citlivých údajov a zároveň uskutočňuje aj kroky na ochranu údajov užívateľov off-line. Všetky naše údaje o užívateľoch, teda nielen vyššie uvedené citlivé údaje, sú uložené výhradne v našom sídle. Zamestnanci spoločnosti Monsanto dostávajú aktuálne informácie o našich postupoch v oblasti zabezpečenia a ochrany súkromia. Kedykoľvek, kedy je pridaný nový postup, sú naši zamestnanci upovedomení a/alebo opätovne upozornení na dôležitosť, ktorú pripisujeme ochrane súkromia a na to, čo môžu urobiť pre zaistenie ochrany údajov našich zákazníkov.

Ochrana vášho vlastného súkromia
Nezabúdajte, prosím, že kedykoľvek dobrovoľne poskytnete svoje osobné údaje on-line – napríklad cez prehľady správ, e-maily alebo v diskusných skupinách –,tieto informácie môžu ostatní zberať a používať. V konečnom dôsledku len vy zodpovedáte za uchovanie svojho hesla a/alebo akýchkoľvek informácií o vašom konte v tajnosti.

Zmeny v politike
Ak sa spoločnosť Monsanto rozhodne zmeniť svoje zásady a postupy ochrany súkromia, tieto zmeny našej politiky ochrany súkromia zverejníme na našej webovej stránke vopred ešte pred nadobudnutím účinnosti, aby boli naši užívatelia vždy informovaní o tom, aké informácie zberáme, ako ich používame a za akých okolností ich prípadne poskytujeme tretím osobám. Ak sa kedykoľvek rozhodneme použiť osobné údaje odlišným spôsobom, než bolo uvedené v čase, kedy boli zberané, užívateľov o tom upovedomíme. Užívatelia sa budú môcť rozhodnúť, či máme ich údaje takýmto iným spôsobom používať alebo nie. Naďalej však budeme mať možnosť používať údaje v súlade s politikou ochrany súkromia, podľa ktorej boli tieto údaje získané.

Kontaktovanie spoločnosti Monsanto
Každá webová stránka spoločnosti Monsanto poskytuje funkciu Skontaktujte nás, ktorá umožňuje získavanie spätnej väzby od návštevníkov stránky. Využite, prosím, túto funkciu a dajte nám vedieť, ak máte akékoľvek otázky, obavy alebo sťažnosti ohľadom toho, akým spôsobom spoločnosť Monsanto vaše osobné údaje zberá alebo ako s nimi nakladá, prípadne sa obráťte na zastúpenie spoločnosti Monsanto vo svojej krajine.

 

Politiky, ktoré sú aktualizované môže 2014