Zasady ochrony prywatności Monsanto

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią tego dokumentu. Odwiedzanie strony internetowej Monsanto i korzystanie z udostępnianych na niej usług jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie przez Monsanto danych osobowych użytkownika zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym dokumencie.

Niniejsza Polityka prywatności ma za zadanie pozostawać w zgodzie z przepisami prawa i regulacjami obowiązującymi w każdym z państw, w którym Monsanto prowadzi swoją działalność i z którego gromadzone są informacje umożliwiające ustalenie tożsamości osób. W związku z tym, że przepisy prawa w danym kraju mogą uniemożliwiać Monsanto wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych w sposób określony w niniejszym dokumencie, uznaje się, że Polityka prywatności oraz praktyki stosowane w Monsanto podlegają dostosowaniu do obowiązujących przepisów miejscowych.

Co obejmuje niniejsza Polityka?
Niniejsza Polityka prywatności odnosi się do stron internetowych Monsanto i informacji gromadzonych przez te strony internetowe oraz za ich pośrednictwem. Nie odnosi się ona natomiast do jakichkolwiek innych usług lub relacji Monsanto z użytkownikami lub klientami, nie odnosi się również do należących do stron trzecich portali internetowych, które mogą być powiązane łączami ze stroną Monsanto.

Gromadzenie informacji
Strony internetowe Monsanto gromadzą informacje umożliwiające ustalenie tożsamości jedynie od osób, które dobrowolnie zgadzają się na przekazanie takich informacji za pośrednictwem takiej strony internetowej. (W niniejszej Polityce wyżej wymienione informacje zwane są „danymi osobowymi”). Wspomniane dane osobowe mogą być gromadzone na różne sposoby:

 • Niektóre strony umożliwiają użytkownikom uzyskanie „identyfikatora użytkownika” oraz hasła, które mogą być wykorzystywane w czasie przyszłych wizyt na tej stronie. Użytkownicy strony mogą być proszeni o podanie swojego imienia i nazwiska, lokalizacji geograficznej i informacji o działalności gospodarczej lub zawodzie czy też innego powodu zainteresowania tą stroną. Ponadto niektóre strony umożliwiają użytkownikom podanie adresu e-mail w celu otrzymywania biuletynów Monsanto. Inne strony mogą udostępniać formularze na zgłaszanie opinii i uwag, za pośrednictwem których użytkownicy mogą przesyłać swoje pytania i uwagi skierowane do Monsanto. (W niniejszej Polityce wyżej wymienione informacje zwane są „informacjami użytkownika”).
 • Niektóre strony umożliwiają użytkownikom dokonywanie transakcji z Monsanto lub korzystanie z usług oferowanych przez Monsanto klientom firmy poprzez taką stronę lub biura firmy na całym świecie. W takich wypadkach od użytkowników wymagać się będzie udzielenia szczegółowych informacji, aby umożliwić Monsanto przetworzenie transakcji i udostępnienie towarów i usług zamówionych przez użytkownika. W związku z takimi transakcjami użytkownicy strony mogą zostać poproszeni o udzielenie informacji natury finansowej, w tym danych karty kredytowej lub konta bankowego. Mogą oni również zostać poproszeni o podanie informacji o posiadanej licencji na pestycyd lub innej w celu ustalenia, czy Monsanto może zgodnie z prawem sprzedawać produkty zamawiane przez danego użytkownika strony. (W niniejszej Polityce wyżej wymienione informacje zwane są „informacjami transakcyjnymi”).
 • Niektóre ze stron internetowych Monsanto udostępniają tzw. chatroomy lub fora dyskusyjne, na których użytkownicy mogą się rejestrować i wysyłać wiadomości czy uwagi. Uczestnictwo w dyskusjach na takich stronach jest całkowicie dobrowolne. Żadne z pozostawianych tam informacji nie będą traktowane jako prywatne – będą one dostępne dla innych użytkowników przebywających w tych obszarach strony. Stąd żadne dane osobowe, które użytkownik zamieści w tych obszarach strony nie będą objęte zasadami niniejszej Polityki prywatności.
 • Okresowo nasza strona może prosić użytkowników o udzielenie dodatkowych informacji za pośrednictwem ankiet i konkursów. Uczestnictwo w takich ankietach i konkursach jest całkowicie dobrowolne i dlatego użytkownicy mają możliwość decyzji o ewentualnym udzieleniu jakichkolwiek dodatkowych informacji, o które są proszeni. Informacje, o udzielenie których użytkownik jest proszony za pośrednictwem ankiet i konkursów, mogą stanowić dodatkowe informacje demograficzne. (W niniejszej Polityce wyżej wymienione informacje zwane są „informacjami ankietowymi”).

Oprócz wyżej wymienionych danych osobowych każda ze stron automatycznie rejestruje dotyczące użytkowników informacje pochodzące z przeglądarki internetowej, za pośrednictwem której otworzono stronę (np. Internet Explorer itp.). Obejmuje to informacje o adresie I.P. użytkownika, strony portalu, które zostały odwiedzone z tego adresu oraz strona internetowa, którą użytkownik odwiedził przed wejściem na stronę Monsanto. (W niniejszej Polityce wyżej wymienione informacje zwane są „informacjami dotyczącymi odwiedzanych stron”). Niektóre jurysdykcje uważają adres IP za dane osobowe, jednakże żadne z tych informacji dotyczących odwiedzanych stron nie są wykorzystywane przez Monsanto do bezpośredniego lub pośredniego ustalania tożsamości poszczególnych użytkowników, którzy odwiedzają strony Monsanto. Informacje dotyczące odwiedzanych stron będą wykorzystywane przez Monsanto w celu diagnozowania problemów związanych z serwerami internetowymi, zarządzania, projektowania i tworzenia stron internetowych, śledzenia ruchów użytkowników na stronach internetowych oraz gromadzenia obszernych danych demograficznych jedynie do użytku w formie zbiorczej.

Pliki „cookie”
Cookie to mały plik danych zapisywany przez wiele stron internetowych na twardym dysku komputera użytkownika strony w czasie przebywania przez niego na danej stronie. Plik cookie zawiera informacje, które mogą zidentyfikować powracającego użytkownika przy każdej kolejnej wizycie na stronie. Dla dodatkowego bezpieczeństwa dane te są zakodowane. Strony internetowe Monsanto mogą stosować cookie w ramach pomiaru modeli aktywności i ruchu na stronach, aby stale usprawniać korzystanie z nich. Ponadto dzięki plikom cookie użytkownicy nie muszą za każdym razem podawać hasła przy logowaniu się na stronie Monsanto, co stanowi oszczędność czasu.

Istnieje możliwość ustawienia przeglądarki, aby ostrzegała użytkowników przy przyjmowaniu plików cookie. Użytkownicy mogą zablokować cookie poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w ustawieniach przeglądarki. Użytkownicy nie muszą mieć włączonej opcji akceptacji plików cookie, aby móc korzystać z naszej strony, ale będzie to wymagane, aby umożliwić korzystanie z niektórych specjalnych funkcji na naszej stronie, takich jak automatyczne wyświetlanie prognozy miejscowej pogody lub prognoz dotyczących zbiorów, wchodzenie do niektórych obszarów strony oraz dokonywanie transakcji biznesowych na naszej stronie.

Pomimo że podejmujemy uzasadnione starania w celu ochrony prywatności odwiedzających naszą stronę, nie możemy zagwarantować, że obecne ograniczenia dotyczące programowania naszych aplikacji internetowych będą odpowiadać wszystkim ustawieniom przeglądarek lub osobistym preferencjom ich użytkowników. W szczególności, nie wprowadziliśmy zmian w programie koniecznych do uznawania sygnałów „DNT” („Do Not Track” – „Nie śledź mnie”) w przeglądarkach. Wraz z doskonaleniem oprogramowania naszych aplikacji podejmiemy uzasadnione starania w celu uznawania takich żądań w przyszłości. Prosimy w przyszłości ponownie zapoznać się z niniejszymi zasadami dotyczącymi prywatności w celu zapoznania się z aktualizacjami w tym zakresie.

Ponadto nasi dostawcy usług lub partnerzy biznesowi mogą wdrażać technologie umożliwiające gromadzenie informacji pozwalających na ustalenie tożsamości wraz z upływem czasu i na różnych stronach. Zachęcamy Użytkowników, aby zapoznawali się ze wszystkimi zasadami w zakresie prywatności zamieszczanymi na odwiedzanych stronach internetowych w celu lepszego zrozumienia stosowanych przez te strony praktyk w tym zakresie.

Wykorzystywanie przez Monsanto danych osobowych użytkowników
Dane osobowe użytkowników mogą być wykorzystywane do przekazywania informacji o korzystaniu ze naszych stron, o zmianach dotyczących usług lub naszej strony, lub w celu oferowania usług lub uzyskiwania informacji o tym, jakich treści potrzebują lub życzą sobie użytkownicy naszych stron. W szczególności:

 • Dane użytkownika mogą być wykorzystywane przez Monsanto głównie w celu usprawnienia korzystania ze stron internetowych Monsanto i zapewnienia, aby udostępniane informacje były aktualne, użyteczne i spełniały potrzeby użytkowników naszych stron. Ponadto Monsanto może wykorzystywać te informacje, przekazywane dobrowolnie przez użytkowników za pośrednictwem tych stron, do oferowania informacji i materiałów reklamowych osobom, które odwiedziły strony Monsanto, oraz do przetwarzania otrzymywanych od użytkowników wniosków o udzielenie informacji. (Rozdział „Subskrypcja / Rezygnacja” poniżej zawiera instrukcje dotyczące rezygnacji z otrzymywania tego typu materiałów od Monsanto).
 • Informacje transakcyjne będą wykorzystywane przez Monsanto do przetwarzania i realizacji transakcji dotyczących towarów lub usług zamawianych przez użytkowników strony.
 • Informacje ankietowe będą wykorzystywane w sposób podobny, jak w przypadku informacji użytkownika, ale głównie w formie zbiorczej, w celu dostarczenia Monsanto danych o potrzebach klientów, produktach, popycie itp.

Ponadto, użytkownicy strony powinni wiedzieć, że ich dane osobowe, a także informacje dotyczące odwiedzanych stron gromadzone na stronie Monsanto, mogą być wykorzystywane przez personel ds. bezpieczeństwa Monsanto, jeśli uznane zostanie to za konieczne w celu ochrony Monsanto przed zagrożeniami lub innymi dostrzeżonymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa, przy czym takie dane mogą być w określonych sytuacjach udostępniane organom ochrony porządku publicznego.

Udostępnianie i ujawnianie danych użytkowników strony
Monsanto może udostępniać dane osobowe innym podmiotom w różnych celach:

 • Możemy przekazywać informacje kontaktowe naszym partnerom handlowym, reklamodawcom i innym zainteresowanym stronom w celu umożliwienia im zwracania się do użytkowników bezpośrednio w celu wysłania im informacji o swoich produktach i usługach. (W rozumieniu niniejszego dokumentu termin „Partnerzy handlowi” oznacza firmy, których właścicielem nie jest Monsanto, ani nimi nie zarządza, ale które oferują kompatybilne towary lub usługi mogące zainteresować użytkowników stron Monsanto lub być dla nich użyteczne.) (Rozdział „Subskrypcja / Rezygnacja” poniżej zawiera instrukcje dotyczące rezygnacji z otrzymywania tego typu materiałów od Partnerów handlowych).
 • Będziemy przekazywać dane zbiorcze dotyczące zakupionych produktów i usług, zainteresowań, danych demograficznych i innych danych użytkowników stron zgromadzonych za pośrednictwem naszej strony naszym Partnerom handlowym, reklamodawcom oraz innym zainteresowanym stronom, aby umożliwić im uzyskanie informacji, które produkty i usługi cieszą się największą popularnością wśród naszych klientów. Dane zbiorcze będą przekazywane w formie anonimowych danych statystycznych i nie będą powiązane z konkretnymi osobami.
 • Możemy korzystać z usług firmy obsługującej płatności kartami kredytowymi, aby móc pobierać płatności za zamawiane przez użytkowników produkty i usługi.
 • Możemy również prowadzić współpracę z innymi stronami w celu oferowania określonych usług. W przypadku subskrypcji przez użytkownika takich usług, będziemy udostępniać imiona i nazwiska oraz inne dane kontaktowe umożliwiające stronie trzeciej realizację usługi. Strony te będą mogły wykorzystywać dane umożliwiające ustalenie tożsamości użytkowników jedynie w celu realizacji tych usług.
 • Możemy również udostępniać dane osobowe użytkowników naszych stron jej filiom i spółkom zależnym do celów związanych z działalnością biznesową tych filii i spółek zależnych.
 • Monsanto może też udostępniać dane osobowe użytkowników stronom trzecim w następujących okolicznościach:
 • za zgodą użytkownika na udostępnienie danych,
 • jeśli jest to wymagane przepisami prawa, w związku z nakazem sądowym, wezwaniem do sądu lub postępowaniem sądowym,
 • w celu egzekucji postanowień umów Monsanto lub ochrony Monsanto i praw firmy,
 • na mocy prawa, kiedy takie dane osobowe są przekazywane w ramach sprzedaży aktywów włącznie z aktywami reprezentowanymi niniejszą stroną lub
 • w przypadku gdy Monsanto lub zasadniczo wszystkiej jej aktywa zostaną nabyte poza normalnym tokiem czynności, a takie dane osobowe mogą zaliczać się do przekazywanych aktywów.

Transfer informacji
W związku z tym, że Monsanto prowadzi działalność ze swojej siedziby w St. Louis w stanie Missouri w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz za pośrednictwem swoich filii w wielu krajach na całym świecie, a serwery internetowe firmy, na których mieszczą się strony internetowe Monsanto, znajdują się w szeregu różnych lokalizacji zarówno na terenie USA, jak i w innych krajach, istnieje możliwość, że dane osobowe użytkowników stron mogą być przekazywane z jednego kraju do drugiego. Transfery takie będą się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa miejscowego w zależności od źródła informacji.

Przekazanie Monsanto danych osobowych za pośrednictwem strony internetowej Monsanto oznacza zgodę na przesyłanie tych informacji poza granice kraju.

Prywatność danych dotyczących dzieci
Monsanto nie gromadzi świadomie informacji od dzieci w wieku lat 13 i młodszych, ani informacji ich dotyczących bez zgody rodzica lub prawnego opiekuna.

Subskrypcja / Rezygnacja
Podczas rejestracji na którejkolwiek stronie internetowej Monsanto gromadzącej dane osobowe, użytkownicy będą mogli zadecydować, czy chcą otrzymywać materiały reklamowe od Monsanto lub jej Partnerów handlowych. Sposób, w jaki Monsanto umożliwia użytkownikom swoich stron internetowych rezygnację z otrzymywania tego typu materiałów zostanie opisana na poszczególnych stronach, za pośrednictwem których gromadzone są dane osobowe. Jeśli użytkownik będzie chciał zrezygnować w późniejszym terminie, może to uczynić zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie, na której złożył prośbę o otrzymywanie tych materiałów lub instrukcji zawartych w wysyłanych do użytkownika wiadomościach e-mail z takimi materiałami.

W podobny sposób użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę na gromadzone lub wykorzystywanie jego danych osobowych wysyłając e-mail na adres email.webguru@monsanto.com i podając w niej swoje dane identyfikacyjne oraz opis danych osobowych, jakie zdaniem użytkownika zostały zgromadzone poprzez tę stronę.

Korekta/Aktualizacja danych osobowych
Każda ze stron, za pośrednictwem której gromadzone są dane osobowe, będzie udostępniać użytkownikom instrukcje dotyczące korekty lub aktualizacji danych osobowych. Niektóre strony udostępniają działy kont użytkowników, gdzie użytkownicy mogą własnoręcznie poprawiać swoje dane, inne natomiast podają adres e-mail lub dane kontaktowe, na które można wysyłać wnioski o dokonanie takich zmian. Zasadniczo wnioski użytkowników o aktualizację danych osobowych będą uwzględniane bez zbędnej zwłoki. Jednakże nie będą dokonywane żadne zmiany w danych osobowych, jeśli taka zmiana spowodowałaby niezgodność ze stanem faktycznym lub zmianę już zrealizowanej transakcji z firmą.

Przechowywanie danych osobowych
Monsanto będzie okresowo usuwać dane osobowe zgromadzone od użytkowników stron internetowych firmy, jeśli nie będą one już potrzebne do celów, do których dane te mogłyby być wykorzystane lub ujawnione zgodnie z niniejszą Polityką.

Bezpieczeństwo
Monsanto stosuje odpowiednie środki ostrożności w celu ochrony informacji użytkowników. Stosowane przez nas zabezpieczenia obejmują środki techniczne oraz zasady i procedury, a nasz personel jest odpowiedni przeszkolony w tym zakresie. Zabezpieczenie te odnoszą się również do sytuacji, kiedy strona internetowa Monsanto znajduje się na serwerze strony trzeciej. Otrzymane hasła wysyłane do zarejestrowanych użytkowników powinny być przez nich utrzymywane w poufności, ponieważ stanowią one swoisty klucz do danych osobowych użytkownika będących w posiadaniu Monsanto. Jeśli użytkownik pozostawi na ekranie komputera otwartą przeglądarkę internetową i z komputera tego skorzysta inna osoba, może ona w ten sposób uzyskać dostęp do konta użytkownika. Dlatego jeśli komputer użytkownika nie posiada fizycznych zabezpieczeń, ważne jest, aby zamknąć przeglądarkę pozostawiając komputer bez nadzoru.

Staramy się zmniejszyć prawdopodobieństwo przypadkowych ujawnień lub dostępu i zmiany informacji na kontach przez nieupoważnione osoby, ale nie mamy możliwości całkowitego jego wyeliminowania. Kiedy użytkownicy przekazują nam tzw. informacje wrażliwe poprzez naszą stronę, informacje te są zabezpieczane zarówno w trybie on-line, jaki i off-line.

W przypadkach, kiedy formularz rejestracji lub zamówienia wymaga od użytkownika wprowadzenia informacji wrażliwych (takich jak numer karty kredytowej), informacje te są kodowane i zabezpieczane za pomocą technologii Secure Socket Layer (SSL).

Monsanto stosuje kodowanie SSL dla zabezpieczenia informacji wrażliwych w trybie on-line, a i w trybie off-line informacje te są odpowiednio chronione. Dostęp do wszystkich informacji użytkowników, nie tylko informacji wrażliwych, jest ograniczony w naszych biurach. Pracownicy Monsanto są na bieżąco szkoleni w zakresie obowiązujących praktyk w zakresie bezpieczeństwa i prywatności. Za każdym razem, kiedy wprowadzane są nowe zasady, informujemy naszych pracowników lub/i im przypomnimy o tym, jak dużą wagę przywiązujemy do prywatności, i co mogą uczynić, aby zapewnić ochronę danych naszych klientów.

Ochrona własnej prywatności
Prosimy pamiętać, że za każdym razem, kiedy dane osobowe są dobrowolnie ujawniane za pośrednictwem internetu – na przykład na forach publicznych, w wiadomościach e-mail lub na chatach – informacje te mogą być gromadzone i wykorzystywane przez inne osoby. Ostatecznie, to wyłącznie użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w poufności swoich haseł i/lub innych informacji dotyczących jego konta.

Polityki ostatniej aktualizacji może 2014