Privacybeleid van Monsanto

Monsanto respecteert de privacy van bezoekers aan de websites die wereldwijd door haar of haar business units worden beheerd. Tevens leeft Monsanto de privacynormen na die zijn goedgekeurd door de landen waarin bedrijven van Monsanto actief zijn. In deze verklaring staat belangrijke informatie die personen die naar deze sites gaan, moeten weten over hoe bedrijven van Monsanto persoonlijke gegevens van bezoekers aan de websites verzamelen en gebruiken.

In dit Privacybeleid verwijst ‘Monsanto’ naar Monsanto en haar business units en bedrijven,  inclusief de business unit van Monsanto die de website beheert waarop dit Privacybeleid te vinden is.

Lees dit beleid alsjeblieft aandachtig. Door een website van Monsanto te bezoeken en gebruik te maken van de diensten die op die site staan, geef je aan dat je ermee akkoord gaat dat Monsanto gebruik maakt van je persoonlijke gegevens zoals uiteengezet in dit Beleid.

Dit Beleid wordt geacht overeenkomstig de geldende privacywetten en –voorschriften te zijn van elk land waarin Monsanto actief is en waarvan persoonlijk identificeerbare gegevens worden verzameld. Voor zover de wetten van een land Monsanto kunnen verbieden om persoonlijke gegevens te gebruiken en door te geven zoals beschreven in dit Beleid, worden het Beleid en de praktijken van Monsanto geacht zodanig te wijzigen dat ze overeenstemmen met die lokale wetten.

Wat valt onder dit beleid?
Dit Privacybeleid is van toepassing op de websites van Monsanto en de informatie verzameld door en via deze websites. Het beleid is niet van toepassing op enige andere diensten of transacties van Monsanto met gebruikers of klanten en is niet van toepassing op sites van derden die gekoppeld kunnen zijn aan de site van Monsanto.

Verzamelen van informatie
Op de websites van Monsanto worden uitsluitend persoonlijk identificeerbare gegevens verzameld van personen die uit eigen wil ervoor kiezen om informatie te verschaffen via de website. (In dit Beleid worden de voorgaande gegevens ‘Persoonlijke gegevens’ genoemd.) Deze Persoonlijke gegevens kunnen op verschillende manieren worden verzameld:

 • Op sommige sites kunnen gebruikers een ‘gebruikers-ID’ en wachtwoord aanvragen, die dan kunnen worden gebruikt bij latere bezoeken aan de site. Van bezoekers aan de site kan worden gevraagd hun naam, geografische locatie en enige informatie op te geven over hun bedrijf of beroep of een andere reden van hun belangstelling voor de site. Bovendien kunnen de gebruikers op sommige sites een e-mailadres invoeren om zich in te schrijven voor de nieuwsbrieven van Monsanto. Op andere sites kun je dan weer formulieren voor feedback of opmerkingen vinden. Zo kunnen gebruikers hun vragen of opmerkingen indienen bij Monsanto. (In dit Beleid worden de voorgaande gegevens ‘Gebruikersinformatie’ genoemd.)
 • Op sommige sites kunnen gebruikers transacties aangaan met Monsanto of gebruik maken van diensten verleend door Monsanto aan haar klanten via die site of via haar kantoren over de hele wereld. Op deze sites dienen de gebruikers de  gedetailleerde informatie op te geven die Monsanto nodig heeft om de transactie te kunnen afhandelen en de door de bezoeker gevraagde goederen of diensten te leveren. Bezoekers kunnen voor deze transacties verzocht worden financiële informatie op te geven, zoals kredietkaart- of bankgegevens. Aan bezoekers kan ook gevraagd worden informatie te verschaffen over de pesticidevergunningen en andere vergunningen die ze bezitten om te bepalen of Monsanto de door de bezoeker gevraagde producten legaal kan verkopen. (In dit Beleid worden de voorgaande gegevens ‘Transactiegegevens’ genoemd.)
 • Op sommige websites van Monsanto zijn er chatrooms of discussieforums waar gebruikers berichten en opmerkingen kunnen registreren en posten. Deelname in deze gespreksruimten geschiedt volledig op vrijwillige basis. De informatie die een gebruiker in zulk een ruimte post, is niet privé voor zover die toegankelijk is voor andere gebruikers van dezelfde ruimte. Bijgevolg zijn de Persoonlijke gegevens die een gebruiker in zulk een gebied wenst te posten niet onderworpen aan dit Privacybeleid.
 • Af en toe kan op onze site aan gebruikers bijkomende informatie worden gevraagd door middel van enquêtes of prijsvragen. Deelname aan deze enquêtes of prijsvragen gebeurt volledig op vrijwillige basis en de gebruiker heeft daarom de keuze om alle bijkomende informatie die gevraagd kan worden al dan niet prijs te geven. Informatie waarom verzocht wordt via enquêtes en prijsvragen kan ook bijkomende demografische informatie bevatten. (In dit Beleid wordt de voorgaande informatie ‘Enquête-informatie’ genoemd.)

Naast de voorgaande Persoonlijke gegevens registreert iedere site automatisch informatie over een bezoeker via de browser die gebruikt wordt om naar de site te gaan (bv. Internet Explorer, enz.). Deze informatie bevat onder meer het IP-adres van de bezoeker, de pagina’s in de site die bezocht worden vanaf dat adres en de website die de gebruiker bezocht net voordat hij of zij naar de site van Monsanto ging. (In dit Beleid wordt de voorgaande informatie ‘Bezoekinformatie’ genoemd.) Hoewel sommige rechtsgebieden IP-adressen als persoonlijke gegevens beschouwen, maakt Monsanto op geen enkele wijze gebruik van deze Bezoekinformatie voor de directe of indirecte identificatie van de individuele gebruiker die naar de site van Monsanto gaat. Bezoekinformatie wordt door Monsanto gebruikt om problemen met haar webservers op te sporen, om haar websites te beheren, te ontwerpen en te bouwen, om de bewegingen van bezoekers op de websites te volgen en om algemene demografische gegevens te verzamelen die alleen gebundeld worden gebruikt.

Cookies
Een cookie is een klein databestand dat websites vaak naar de harde schijf van een bezoeker schrijven wanneer een site wordt bezocht. Een cookiebestand bevat informatie die een terugkerende bezoeker kan identificeren telkens wanneer hij of zij een bezoek brengt aan onze site. De data zijn gecodeerd voor extra beveiliging. Op de websites van Monsanto kan gebruik gemaakt worden van cookies om de activiteit en verkeerspatronen op de site te meten. Zo kan de ervaring van de bezoeker continu verbeterd worden. Cookies hebben ook als voordeel dat bezoekers zich niet meer dan een keer moeten aanmelden met een wachtwoord op een site van Monsanto. Hierdoor spaart de bezoeker tijd uit tijdens zijn bezoek aan onze site.

Een browser kan worden ingesteld om gebruikers te  waarschuwen voordat ze cookies aanvaarden. Indien gewenst, kan de gebruiker cookies weigeren door ze in de browser uit te zetten. De cookies hoeven niet ingeschakeld te zijn wanneer een gebruiker een bezoek brengt aan onze website, maar hij of zij heeft ze wel nodig om gebruik te maken van bepaalde aanpasbare functies van onze website zoals de automatische weergave van lokale weersvoorspellingen en voorspellingen voor gewassen, om naar bepaalde delen van onze website te gaan en om zaken te doen op onze website.

Hoewel we alle redelijke maatregelen nemen om de privacy van de bezoekers van onze website te beschermen, kunnen we niet beloven dat de huidige beperkingen van de programmering van onze online applicaties voor elke browserinstelling zullen werken of aan elke persoonlijke browservoorkeur zullen voldoen. Wij hebben voornamelijk niet de nodige programmawijzigingen aangebracht om de “Do Not Track” of “DNT” browsersignalen te erkennen. Naarmate onze programmering van online applicaties wordt verfijnd, zullen we alle redelijke maatregelen nemen om die verzoeken in de toekomst in te willigen. Keer terug naar dit privacybeleid voor verdere updates over dit onderwerp.

Daarnaast kunnen onze online serviceproviders of zakenpartners technologieën implementeren waarmee informatie kan worden verzameld die u kan identificeren na verloop van tijd en in verschillende websites. Wij raden u aan om elk privacybeleid van de websites die u bezoekt te lezen om de praktijken van die websites met betrekking tot privacy beter te begrijpen.

Monsanto's gebruik van je persoonlijke gegevens
Je persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt om met jou te communiceren over je gebruik van onze sites, om je te informeren over wijzigingen in onze dienstverlening of op onze site, om je diensten te verlenen of om een beter inzicht te krijgen in wat bezoekers willen en waaraan ze behoefte hebben op de sites. Meer bepaald:

 • Gebruikersinformatie kan door Monsanto in eerste instantie worden gebruikt om de bruikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van de websites van Monsanto te optimaliseren en ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie op het juiste moment komt, relevant is en voldoet aan de behoeften van onze bezoekers. Monsanto kan ook gebruik maken van de gegevens die de bezoekers via deze sites vrijwillig verschaffen om hen informatie en promotiemateriaal te bezorgen en om specifieke verzoeken om informatie die bezoekers kunnen hebben te verwerken. (Zie hieronder ‘Wenst ontvangst / Wenst geen ontvangst’ als je dit materiaal niet wenst te ontvangen van Monsanto.)
 • Transactiegegevens worden door Monsanto gebruikt om de transacties voor goederen of diensten waarom de bezoeker verzocht heeft te verwerken en af te handelen.
 • Enquête-informatie wordt op een vergelijkbare manier als Gebruikersinformatie gebruikt, maar wordt voornamelijk in gebundelde vorm gebruikt om Monsanto te informeren over klantenbehoeften, productontwerp, marktvraag enz.

Ook moet je weten dat je Persoonlijke gegevens evenals Bezoekinformatie verzameld op een site van Monsanto naar goeddunken door het beveiligingspersoneel van Monsanto kunnen worden gebruikt om Monsanto te beschermen tegen dreigingen of ander waargenomen beveiligingsgevaar. Indien nodig mag deze informatie worden doorgegeven aan de ordediensten.

Doorgeven en bekendmaken van je persoonlijke gegevens
Monsanto kan Persoonlijke gegevens aan anderen doorgeven om verschillende redenen:

 • Het is mogelijk dat we contactgegevens bezorgen aan onze handelspartners, adverteerders en andere geïnteresseerden, zodat deze direct contact met je kunnen opnemen om je informatie te geven over hun producten en diensten. (‘Handelspartners’ betekent in dit beleid een bedrijf dat geen eigendom is van Monsanto en er niet door wordt beheerd, maar dat compatibele goederen of diensten levert die gewenst of nuttig kunnen zijn voor bezoekers aan de websites van Monsanto.) (Zie hieronder ‘Wenst ontvangst / Wenst geen ontvangst’ als je dit materiaal niet wenst te ontvangen van de Handelspartners.)
 • Wij bezorgen de gebundelde gegevens over aangekochte producten en diensten, interesses van bezoekers, demografische gegevens en andere informatie verzameld op onze website aan onze Handelspartners, adverteerders en andere geïnteresseerden. Zo komen ze te weten welke producten en diensten het populairst zijn bij onze klanten. De gebundelde gegevens worden bezorgd in statistische vorm van een anonieme groep en worden niet in verband gebracht met een bepaald individu.
 • Het is mogelijk dat we gebruik maken van een kredietkaartmaatschappij voor de betaling van producten en diensten waarom bezoekers aan onze websites verzoeken.
 • Het is mogelijk dat we een samenwerkingsverband aangaan met anderen om specifieke diensten te verlenen. Wanneer de gebruiker zich voor zulke diensten opgeeft, geven we de namen of andere contactgegevens door die deze derden nodig hebben om de diensten te kunnen verlenen. Het is deze derden niet toegestaan om gebruik te maken van persoonlijk identificeerbare gegevens, behalve met de bedoeling om deze diensten te verlenen.
 • Het is ook mogelijk dat we Persoonlijke gegevens over bezoekers aan onze websites ter beschikking stellen van hun bedrijfsfilialen en dochterondernemingen voor doeleinden die te maken hebben met de activiteit van die filialen en dochterondernemingen.

Monsanto mag ook onder de volgende omstandigheden Persoonlijke gegevens over bezoekers aan haar websites aan derden doorgeven:

 • Wanneer je toestemming tot bekendmaking geeft;
 • Ter naleving van de wet, gerechtelijke bevelen, dagvaardingen of juridische processen;
 • Om de overeenkomsten van Monsanto ten uitvoer te brengen of toe te passen of om Monsanto en haar rechten te beschermen,
 • Wanneer bij uitvoering van de wet deze Persoonlijke gegevens worden overgedragen als deel van de verkoop van activa, inclusief de activa die gevormd worden door deze site; of
 • In geval dat Monsanto, of eigenlijk al haar activa, worden verkregen buiten de gewone gang van zaken en deze Persoonlijke gegevens een onderdeel van de overgedragen activa kunnen zijn.

Overdracht van informatie
Aangezien Monsanto opereert vanuit haar hoofdkantoor in St. Louis, Missouri in de Verenigde Staten van Amerika en via haar business units gevestigd in een groot aantal landen over de hele wereld en aangezien haar webservers die haar websites hosten zich zowel binnen als buiten de Verenigde Staten op tal van plaatsen bevinden, is het mogelijk dat Persoonlijke gegevens over bezoekers van het ene land naar het andere land worden overgedragen. Zulke overdrachten gebeuren uitsluitend overeenkomstig de geldende lokale wetten van toepassing op de informatiebron.

Als je via een website van Monsanto Persoonlijke gegevens aan Monsanto verstrekt, dan geef je ook toestemming voor overdracht van die gegevens over de grenzen heen.

Kinderen en privacy
Monsanto verzamelt doelbewust geen informatie van en over kinderen van 13 en jonger zonder ouderlijke toestemming of de toestemming van een wettelijke voogd.

Wenst ontvangst / wenst geen ontvangst
Bij registratie op een website van Monsanto waarop Persoonlijke gegevens worden verzameld, kunnen de bezoekers kiezen of ze promotiemateriaal wensen te ontvangen van Monsanto of de Handelspartners. Op de afzonderlijke site waarop die Persoonlijke gegevens worden verzameld, staat beschreven op welke wijze en volgens welke procedure gebruikers op een site van Monsanto ervoor kunnen kiezen om dit materiaal niet te ontvangen. Als de gebruiker op een later tijdstip geen ontvangst meer wenst, kan hij/zij dit doen door de instructies te volgen op de site waar het oorspronkelijke verzoek was ingediend of volgens de instructies vermeld in de e-mailberichten waarmee dit materiaal naar hem/haar wordt gezonden.

Op dezelfde manier kun je je toestemming voor het verzamelen of gebruik van je Persoonlijke gegevens op om het even welk moment intrekken door een e-mailbericht te zenden naar email.webguru@monsanto.com. Hierin identificeer je jezelf en geef je een beschrijving van de Persoonlijke gegevens die volgens jou zijn verzameld via deze site.

Correctie/bijwerking van persoonlijke gegevens
Op elke site waarop Persoonlijke gegevens worden verzameld, vind je instructies voor het corrigeren of bijwerken van die Persoonlijke gegevens. Op sommige sites kan er een vak met gebruikersaccount staan waarop bezoekers zelf correcties kunnen aanbrengen. Op andere sites kun je ons via een e-maillink of contactgegevens vragen deze wijzigingen aan te brengen. Over het algemeen worden verzoeken van gebruikers om Persoonlijke gegevens bij te werken binnen een redelijke termijn na ontvangst van de vraag beantwoord. Toch worden geen wijzigingen aan persoonlijke gegevens toegestaan als die wijzing zou leiden tot onjuiste informatie of een bij ons reeds voltooide transactie zou wijzigen.

Bewaren van persoonlijke gegevens
Monsanto zal regelmatig Persoonlijke gegevens verwijderen die worden verzameld van bezoekers aan haar websites, als die niet meer nodig zijn voor een doeleinde waarvoor de gegevens kunnen worden gebruikt of bekendgemaakt volgens de voorwaarden van dit Beleid.

Beveiliging
Monsanto neemt voorzorgen om de gegevens van gebruikers te beschermen. Onze medewerkers zijn opgeleid in het gebruik van technische middelen, beleidslijnen en procedures die onder onze beschermingsmaatregelen vallen. In geval een website van Monsanto gehost wordt door derden, zijn deze beschermingsmaatregelen ook van toepassing. Als je een geregistreerd gebruiker bent, ontvang je een wachtwoord. Je moet het wachtwoord geheimhouden omdat het de sleutel is die toegang geeft tot de informatie die Monsanto over je bezit. Als je de internetbrowser van je computer laat openstaan en iemand anders je computer gebruikt, zal hij/zij naar je account kunnen gaan. Dus als je computer niet fysiek beveiligd is, vergeet dan niet je browser af te sluiten voordat je weggaat.

We streven ernaar om de waarschijnlijkheid van onopzettelijke bekendmakingen en onbedoelde toegang tot en wijzigingen van accountgegevens te beperken, maar het is onmogelijk om deze mogelijkheid volledig uit te sluiten. Als gebruikers gevoelige informatie via de website indienen, worden hun gegevens zowel online als offline beschermd.

Als gebruikers bij een inschrijving of op een bestelformulier worden gevraagd om gevoelige gegevens in te voeren (zoals een kredietkaartnummer), dan worden deze gegevens gecodeerd en beschermd door de Secure Socket Layer (SSL)-technologie.

Hoewel Monsanto gebruik maakt van SSL-codering om online gevoelige gegevens te beschermen, onderneemt ze ook stappen om offline gebruikersgegevens te beschermen. Alle gegevens van onze gebruikers, niet alleen de hierboven vermelde gevoelige gegevens, zijn aan banden gelegd in onze kantoren. De medewerkers van Monsanto worden op de hoogte gehouden van onze beveiligings- en privacypraktijken. Telkens wanneer nieuwe beleidslijnen worden toegevoegd, worden onze medewerkers ervan op de hoogte gebracht en/of herinnerd aan het belang dat we hechten aan privacy en wat ze kunnen doen om ervoor te zorgen dat onze klantgegevens beschermd worden.

Je eigen privacy beschermen
Denk eraan dat telkens wanneer je online spontaan persoonlijke gegevens onthult, bijvoorbeeld op prikborden, via e-mail of in chatruimtes, die gegevens door anderen kunnen worden verzameld en gebruikt. Uiteindelijk ben jij als enige verantwoordelijk voor de geheimhouding van je wachtwoorden en/of accountgegevens.

Wijzigingen in het beleid
Als Monsanto haar privacybeleidslijnen en –praktijken wil veranderen, zullen we deze wijzigingen in ons Privacybeleid op onze website zetten voordat ze van kracht worden. Zo weten onze gebruikers steeds welke gegevens we verzamelen, hoe we ze gebruiken en onder welke eventuele omstandigheden we ze bekendmaken. Als we op een gegeven moment beslissen om persoonlijk identificeerbare gegevens te gebruiken op een andere manier dan wat verklaard werd op het tijdstip dat de gegevens verzameld werden, dan zullen we onze gebruikers daarvan op de hoogte brengen. Het staat de gebruikers vrij om te kiezen of we deze gegevens anders mogen gebruiken. We zullen de gegevens kunnen blijven gebruiken volgens het Privacybeleid dat regelt hoe de gegevens werden verzameld.

Contact opnemen met Monsanto
Op elke website van Monsanto vind je het onderdeel Neem contact met ons op waar bezoekers aan de site hun feedback kunnen geven. Hier kun je terecht voor al je vragen, problemen of klachten over de manier waarop je persoonlijke gegevens zijn verzameld of behandeld door Monsanto. Ook kun je contact opnemen met de kantoren van Monsanto in je eigen land.

 

Beleid laatst bijgewerkt mei 2014