Zásady ochrany osobních údajů společnosti Monsanto

Společnost Monsanto si je vědoma hodnoty osobních údajů osob, které navštěvují webovské stránky provozované po celém světě společností Monsanto a jejími dceřinnými společnostmi, a dodržuje standardy ochrany osobních údajů přijaté v zemích, ve kterých společnost Monsanto působí. Tyto zásady obsahují důležité informace, které návštěvníci těchto stránek potřebují znát o způsobu, jakým společnost Monsanto a její dceřinné společnosti shromažďují a nakládají s osobními údaji osob, které tyto webovské stránky navštěvují.

V těchto zásadách ochrany osobních údajů termín "společnost Monsanto" označuje společnost Monsanto Company a její dceřinné společnosti a pobočky včetně obchodní jednotky společnosti Monsanto, která provozuje webovské stránky, na nichž jsou tyto zásady ochrany osobních údajů uvedeny.

Přečtěte si, prosím, tyto zásady pozorně. Návštěvou webovských stránek společnosti Monsanto a použitím služeb, které jsou na těchto stránkách poskytovány, vyjadřujete svůj souhlas s tím, aby společnost Monsanto používala Vaše osobní údaje tak, jak je popsáno v těchto zásadách.

Je naší snahou, aby tyto zásady byly v souladu s příslušnými zákony a předpisy o ochraně osobních údajů všech zemí, ve kterých společnost Monsanto působí a ze kterých jsou osobně identifikovatelné údaje shromažďovány. V rozsahu, v jakém zákony určité země mohou společnosti Monsanto zakazovat používat a sdílet osobní údaje způsobem popsaným v těchto zásadách, jsou tyto zásady a postupy společnosti Monsanto považovány za upravené tak, aby byly v souladu s těmito místními zákony.

Na co se tyto zásady vztahují?
Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na webovské stránky společnosti Monsanto a na informace shromažďované jejich prostřednictvím. Nevztahují se na žádné jiné služby společnosti Monsanto ani na jiné formy jednání s uživateli či zákazníky. Dále se tyto zásady nevztahují na stránky třetích stran, na které může být odkazováno ze stránek společnosti Monsanto.

Shromažďování informací
Stránky společnosti Monsanto shromažďují osobně identifikovatelné informace pouze od osob, které se dobrovolně rozhodnou takové informace prostřednictvím těchto webovských stránek poskytnout. (V těchto zásadách jsou takovéto informace označovány jako "osobní údaje.") Tyto osobní údaje mohou být shromažďovány několika různými způsoby

 • Některé stránky uživatelům umožňují požádat o "uživatelský identifikační kód" a heslo, které mohou být použity při budoucích návštěvách stránek. Návštěvníci těchto stránek mohou být vyzváni, aby uvedli své jméno, místo pobytu a některé další informace týkající se jejich obchodních aktivit, zaměstnání nebo důvodů jejich zájmu o dané stránky. Některé stránky navíc uživatelům umožňují zadat svoji e-mailovou adresu a přihlásit se k odebírání informačních zpravodajů společnosti Monsanto. Jiné stránky mohou obsahovat formuláře pro zasílání informací či komentářů, pomocí kterých mohou uživatelé zaslat společnosti Monsanto své dotazy či připomínky. (V těchto zásadách jsou předchozí informace označovány jako "uživatelské údaje.")
 • Některé stránky uživatelům umožňují provádět transakce se společností Monsanto nebo využívat služeb, které společnost Monsanto poskytuje zákazníkům prostřednictvím těchto stránek nebo svých kanceláři po celém světě. Na těchto stránkách budou uživatelé vyzváni, aby poskytnuli podrobné informace, které společnosti Monsanto umožní provést transakci a zajistit zboží nebo služby požadované návštěvníkem. V souvislosti s těmito transakcemi mohou být návštěvníci vyzváni, aby poskytnuli finanční informace včetně údajů o kreditní kartě či bankovním účtu. Dále mohou být vyzváni, aby poskytnuli informace o oprávněních pracovat s pesticidy a jiných oprávněních, které jim byly uděleny, aby společnost Monsanto mohla posoudit, zda jim může v souladu s právními předpisy prodat požadované produkty. (V těchto zásadách jsou předchozí informace označovány jako "transakční údaje.")
 • Na některých webovských stránkách společnosti Monsanto jsou provozována diskuzní fóra, na kterých se uživatelé mohou zaregistrovat a umísťovat zde svá sdělení a komentáře. Účast v těchto diskuzních fórech je zcela dobrovolná. Žádnou informaci, kterou uživatel umístí na takovéto fórum, nelze považovat za soukromou, protože je volně dostupná všem ostatním účastníkům daného fóra. Proto se na žádné osobní údaje, které se uživatel rozhodne umístit na takovéto veřejně přístupné fórum, nevztahují tyto zásady ochrany osobních údajů.
 • Čas od času mohou naše stránky od uživatelů vyžadovat doplňující informace prostřednictvím průzkumů nebo soutěží. Účast v těchto průzkumech a soutěžích je zcela dobrovolná a uživatel má tudíž možnost volby zda poskytne či neposkytne požadované doplňující informace. V rámci průzkumů mohou být od uživatelů požadovány doplňující demografické informace. (V těchto zásadách jsou předchozí informace označovány jako "přehledové údaje.")

Kromě výše uvedených osobních údajů každá stránka automaticky zaznamenává údaje o návštěvnících získané z prohlížečů použitých pro přístup na stránku (např. Internet Explorer, atd.). Tyto údaje zahrnují informaci o IP adrese návštěvníka, o tom, které stránky byly z dané adresy navštíveny a o tom, kterou webovou stránku uživatel navštívil bezprostředně před vstupem na stránky společnosti Monsanto. (V těchto zásadách jsou předchozí informace označovány jako „informace o návštěvě“.) Jelikož některé jurisdikce považují IP adresu za osobní údaj, nebude žádná z těchto informací o návštěvě použita společností Monsanto k přímé nebo nepřímé identifikaci osoby uživatele, který stránky společnosti Monsanto navštívil. Společnost Monsanto bude využívat informace o návštěvě výhradně pro účely vyhledávání problémů na svých webových serverech, pro správu, návrhy a vytváření svých webových stránek, pro sledování pohybu návštěvníků na webových stránkách a ke shromažďování obecných demografických údajů pro hromadné využití.

Soubory Cookies
Soubory Cookies jsou malé datové soubory, které webovské stránky běžně zapisují na pevný disk uživatele při jeho návštěvě daných stránek. Tyto soubory obsahují informace, které umožní identifikaci daného uživatele při každé jeho další návštěvě těchto stránek. Údaje jsou z důvodu vyšší bezpečnosti zakódovány. Webovské stránky společnosti Monsanto mohou využívat souborů Cookies ke sledování aktivity a zjišťování struktury pohybu po stránkách, což vede k neustálému zlepšování komfortu pro naše uživatele. Soubory Cookies také návštěvníkům poskytují možnost zadávat heslo pouze při první návštěvě stránky společnosti Monsanto, čímž jim při dalších návštěvách šetří čas. Prohlížeč webovských stránek lze nastavit tak, aby uživatele před přijetím souborů Cookies varoval. Uživatel pak může soubory Cookies odmítnout tak, že v prohlížeči zakáže jejich přijímání. Pro návštěvu našich stránek není nutné mít přijímání souborů Cookies povoleno; jejich přijímání však je nutné mít povoleno pokud chcete využívat některých nastavitelných funkcí našich webovských stránek (jako je například automatické zobrazování místní předpovědi počasí či předpovědi pro jednotlivé plodiny), pro přístup do některých částí našich webovských stránek či pro provádění obchodních transakcí prostřednictvím našich stránek.

Činíme sice veškerá opatření, která lze rozumně vyžadovat, abychom chránili soukromí návštěvníků našich webových stránek, ale nemůžeme slíbit, že současná omezení našeho programování onlinových aplikací budou vyhovovat nastavení každého prohlížeče nebo akceptovat každou osobní preferenci prohlížeče. Zejména jsme neimplementovali nezbytné programové změny pro akceptaci signálů prohlížeče “Do Not Track (Nesledovat)” neboli “DNT”. Protože naše programování onlinových aplikací se nadále vylepšuje, učiníme veškerá opatření, která lze rozumně vyžadovat, abychom těmto požadavkům vyhověli v budoucnosti.

Kromě toho, naši poskytovatelé onlinových služeb nebo obchodní partneři mohou implementovat technologie, které umožňují shromažďování osobně identifikovatelných informací v čase a napříč webovými stránkami. Doporučujeme Vám prostudovat si všechny zásady ochrany osobních údajů vyvěšené na webových stránkách, které navštěvujete, abyste lépe pochopili, jak tato ochrana vypadá v praxi.

Používání Vašich osobních údajů společností Monsanto
Vaše osobní údaje mohou být použity pro komunikaci s Vámi týkající se Vašeho používání našich stránek, pro oznámení změn v námi poskytovaných službách nebo na našich stránkách, při poskytování služeb nebo pro účely našeho lepšího pochopení potřeb návštěvníků našich stránek. Zejména se jedná o následující:

 • Uživatelské údaje mohou být společností Monsanto použity především ke zlepšení použitelnosti a uživatelské přívětivosti webovských stránek společnosti Monsanto a k zajištění toho, aby poskytované informace byly včasné, relevantní a vyhovovaly potřebám našich návštěvníků. Společnost Monsanto může také využít informace, které návštěvníci dobrovolně poskytnou prostřednictvím těchto stránek, k poskytování informací a propagačních materiálů osobám, které navštívily stránky společnosti Monsanto, a ke zpracování specifických požadavků na informace vznesených návštěvníky. (Pokud nechcete tyto materiály od společnosti Monsanto dostávat, postupujte podle instrukcí v oddíle "Volba možnosti zasílání propagačních materiálů" níže.)
 • Transakční údaje budou společností Monsanto použity pro zpracování a uskutečnění transakce zboží nebo služeb požadovaných návštěvníkem.
 • Přehledové údaje budou použity podobným způsobem jako uživatelské údaje, ale budou společností Monsanto používány především v hromadné formě k získání informací o potřebách zákazníků, designu produktů, tržní poptávce apod.

Vezměte prosím na vědomí, že osobní údaje i informace o návštěvě shromážděné stránkami společnosti Monsanto mohou být také použity pracovníky ochrany společnosti Monsanto pokud tito usoudí, že jejich použití je nezbytné pro ochranu společnosti Monsanto před hrozbou nebo jiným bezpečnostním rizikem, a že tyto informace mohou být v případě potřeby poskytnuty policejním či soudním orgánům.

Sdílení a zveřejnění Vašich údajů
Společnost Monsanto může sdílet osobní údaje s jinými subjekty z několika důvodů:

 • Můžeme poskytovat kontaktní informace našim obchodním partnerům, reklamním agenturám a dalším zainteresovaným stranám, aby Vás tyto subjekty mohly přímo kontaktovat a poskytnout Vám informace o svých produktech a službách. (V těchto zásadách termínem "obchodní partneři" označujeme obchodní subjekty, které nejsou vlastněny ani provozovány společností Monsanto, ale poskytují kompatibilní zboží nebo služby, které mohou být žádány nebo potenciálně užitečné pro návštěvníky webovských stránek společnosti Monsanto.) (Pokud nechcete tyto materiály od našich obchodních partnerů dostávat, postupujte podle instrukcí v oddíle "Volba možnosti zasílání propagačních materiálů" níže.)
 • Hromadné údaje o nakupovaných produktech a službách, zájmech návštěvníků, demografické údaje a další informace shromážděné prostřednictvím našich webovských stránek budeme poskytovat našim obchodním partnerům, reklamním agenturám a dalším zainteresovaným stranám, aby tyto subjekty byly lépe schopny vyhodnotit které produkty a služby jsou u našich zákazníků nejoblíbenější. Hromadná data budou poskytována ve formě anonymních skupinových statistických dat a nebudou spojována s žádnými konkrétními osobami.
 • Pro zúčtování produktů a služeb vyžádaných našimi zákazníky můžeme využít služeb speciální společnosti pro zpracování plateb kreditními kartami.
 • Můžeme se spojit s jinými subjekty za účelem poskytování zvláštních služeb. Pokud uživatel požádá o tyto služby, poskytneme těmto třetím stranám jméno, případně další kontaktní informace o uživateli nezbytné pro to, aby tyto třetí strany mohly dané služby poskytovat. Tyto strany nebudou mít povoleno využívat osobně identifikovatelné údaje pro jiné účely než pro zajištění daných služeb.
 • Můžeme také poskytovat osobní údaje o návštěvnících našich webovských stránek vlastním pobočkám a dceřinným společnostem pro účely související s jejich obchodní činností.

Společnost Monsanto může také sdílet osobní údaje o návštěvnících našich webovských stránek se třetími stranami za následujících podmínek:

 • Pokud nám k tomu dáte svolení;
 • Pokud nás k tomu nutí zákon, soudní příkaz, soudní obsílka nebo soudní řízení;
 • Pokud je to nutné k prosazení nebo provádění smluv společnosti Monsanto nebo k ochraně společnosti Monsanto a jejích práv,
 • Působením práva, pokud jsou osobní údaje předávány jako součást prodeje aktiv včetně aktiv představovaných těmito stránkami; nebo
 • V případě, že společnost Monsanto nebo všechna její podstatná aktiva jsou nabývána mimo běžné obchodní transakce a tyto osobní údaje představují jedno z převáděných aktiv.

Převádění informací
Vzhledem k tomu, že společnost Monsanto je provozována ze své centrály v St. Louis, stát Missouri ve Spojených státech amerických a z dceřinných společností nacházejících se v mnoha zemích celého světa, a protože její webovské servery, na kterých jsou umístěny její webovské stránky, se nacházejí na mnoha místech ve Spojených státech i mimo ně, osobní údaje o návštěvnících mohou být převáděny z jedné země do jiné. Tyto převody jsou vždy prováděny v souladu s příslušnými místními zákony vztahujícími se na zdroj těchto údajů.

Pokud poskytnete společnosti Monsanto osobní údaje prostřednictvím jejích webovských stránek, poskytujete tím zároveň souhlas s převáděním Vašich údajů do jiných zemí.

Děti a ochrana osobních údajů
Společnost Monsanto nikdy vědomě neshromažďuje informace od dětí nebo o dětech do 13 let věku bez souhlasu rodiče nebo zákonného zástupce.

Volba možnosti zasílání propagačních materiálů
Při registraci na jakékoliv webovské stránky společnosti Monsanto, které shromažďují osobní údaje, bude návštěvníkům nabídnuta možnost volby zda chtějí nebo nechtějí od společnosti Monsanto a od obchodních partnerů dostávat propagační materiály. Způsob a metoda, jakou stránky společnosti Monsanto umožňují uživatelům zvolit možnost nedostávat tyto materiály, je popsána na každé stránce shromažďující tyto osobní údaje. Pokud si uživatel přeje ukončit zasílání těchto materiálů později, lze tak učinit podle instrukcí uvedených na stránce, na které učinil původní volbu, nebo podle instrukcí obsažených v e-mailových zprávách, ve kterých jsou mu tyto materiály doručovány.

Oprava / aktualizace osobních údajů
Na každé stránce, jejímž prostřednictvím se shromažďují osobní údaje, jsou uvedeny pokyny pro uživatele jak postupovat při opravě nebo aktualizaci těchto osobních údajů.Na některých stránkách může být veden uživatelský účet, který návštěvníkům přímo umožní provést tyto úpravy; na jiných je uvedena e-mailová adresa nebo jiný kontakt, na který nám mohou zaslat žádost o provedení příslušných změn; obvykle je žádosti o aktualizaci osobních údajů vyhověno v rozumné časové lhůtě po obdržení žádosti. Změna osobních údajů však nebude provedena pokud by tato změna způsobila nepravdivost informací nebo by pozměnila transakci, která již byla provedena.

Držení osobních údajů
Společnost Monsanto periodicky maže osobní údaje shromážděné od návštěvníků jejích webovských stránek, pokud tyto údaje již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro který mohou být používány nebo poskytovány jiným stranám v souladu s ustanoveními těchto zásad ochrany osobních údajů.

Bezpečnost
Společnost Monsanto dodržuje bezpečnostní opatření na ochranu údajů uživatelů. Naše zabezpečení zahrnuje technické prostředky a zásady a postupy, k jejichž dodržování jsou naši zaměstnanci vyškoleni. Toto zabezpečení je používáno i v případech, kdy jsou naše webovské stránky umístěny na serverech třetí strany. Pokud jako registrovaný uživatel obdržíte heslo, měli byste je udržovat v tajnosti, protože je klíčem k informacím, které o Vás společnost Monsanto má. Pokud necháte Váš internetový prohlížeč spuštěný a jiná osoba bude používat Váš počítač, bude mít přístup k Vašemu účtu; proto - pokud Váš počítač není fyzicky zabezpečen - vždy před opuštěním počítače vypněte Váš internetový prohlížeč.

Snažíme se snížit pravděpodobnost nahodilého úniku informací či neautorizovaného přístupu k účtu a úpravy informací o účtu, ovšem zcela eliminovat tyto jevy není možné. Pokud uživatelé poskytnou citlivé informace prostřednictvím našich webovských stránek, tyto informace jsou chráněny jak v režimu on-line, tak off-line.

Pokud registrační nebo objednávkový formulář vyžaduje od uživatelů zadání citlivých informací (například čísla kreditní karty), zadané údaje jsou zakódovány a chráněny pomocí bezpečnostní technologie Secure Socket Layer (SSL).

Společnost Monsanto používá bezpečnostní kódování SSL k ochraně citlivých informací v režimu on-line, avšak má také zavedena opatření pro ochranu údajů získaných od uživatelů v režimu off-line. Všechny tyto údaje, tj. nejen citlivé informace zmíněné výše, jsou v našich kancelářích považovány za důvěrné. Zaměstnanci společnosti Monsanto jsou pravidelně informování o aktuálních postupech zajištění bezpečnosti a ochrany osobních dat. Kdykoliv jsou přidána další opatření, naši zaměstnanci jsou o tom informováni a je jim znovu zdůrazněno, jak důležitá je pro naši společnost ochrana osobních údajů a co mohou udělat pro to, aby údaje o našich zákaznících byly dobře ochráněny.

Ochrana Vašeho vlastního soukromí
Mějte prosím na zřeteli, že kdykoliv dobrovolně zveřejníte své osobní údaje - například na informačních fórech, e-mailem nebo v diskuzních zónách - tyto údaje mohou být shromažďovány a použity jinými osobami. Zcela bezvýhradně jste pak zodpovědní za utajení Vašeho hesla a údajů o Vašem účtu.

Změny těchto zásad
Pokud se společnost Monsanto rozhodne změnit své zásady a postupy při ochraně osobních údajů, zveřejníme tyto změny na našich webovských stránkách v předstihu před jejich vstupem v platnost, takže uživatelé budou vždy informováni o tom jaké informace shromažďujeme, jak je využíváme a za jakých okolností - pokud vůbec - je můžeme poskytnout dalším subjektům. Pokud se v jakémkoliv okamžiku rozhodneme použít osobně identifikovatelné údaje jiným způsobem, než bylo stanoveno v okamžiku jejich získání, uživatele o tom budeme informovat. Uživatelé budou mít v takovém případě možnost volby zda nám povolí použít jejich informace tímto jiným způsobem či nikoliv. My budeme nadále oprávněni použít tyto informace v souladu se zásadami platnými v době jejich získání.

Kontaktování společnosti Monsanto
Webovské stránky společnosti Monsanto vždy obsahují oddíl "Kontaktujte nás" ("Contact Us"), který usnadňuje zpětnou vazbu od návštěvníků stránek. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo stížnosti týkající se způsobu jakým společnost Monsanto získala nebo použila Vaše osobní údaje, používejte prosím tento způsob kontaktu nebo se obraťte na kanceláře společnosti Monsanto ve Vaší zemi.

Politika aktualizováno. květen 2014