Genuity

Thương hiệu các sản phẩm chuyển gen của Monsanto

Genuity® là thương hiệu các sản phẩm chuyển gen của Monsanto bao gồm các công nghệ mới nhất tích hợp với các giống ngô, đậu tương, bông vải, cải dầu, cỏ linh lăng và củ cải đường.

Các tính trạng Genuity được tích hợp vào hệ gen của giống cây trồng giúp bảo vệ năng suất tiềm năng.

Mục tiêu của Monsanto là cung cấp cho nông dân các gen đáp ứng được các nhu cầu ngày hôm nay và tiếp tục giải quyết các thách thức canh tác trong tương lai.

BỘ GIỐNG NGÔ LAI DEKALB GENUITY