Nhân Quyền

Chính Sách về Nhân Quyền của Monsanto được áp dụng vào tháng 4 năm 2006, là minh chứng quan trọng về các giá trị cốt lõi của công ty như được mô tả trong Cam Kết của Monsanto. Chính sách này là một cơ chế theo đó chúng tôi sẽ tự nhận trách nhiệm và thực hiện cam kết vì nhân quyền trong mọi hoạt động kinh doanh trên toàn cầu. Monsanto sẽ nỗ lực tìm kiếm và hợp tác với các đối tác có cùng chung chí hướng kinh doanh theo các tiêu chuẩn về đạo đức kinh doanh này.

Chính Sách về Nhân Quyền của chúng tôi dựa trên Tuyên Ngôn Chung về Nhân Quyền, trong đó cung cấp định nghĩa được công nhận rộng rãi nhất về nhân quyền, và Tuyên Ngôn về Các Nguyên Tắc và Quyền Cơ Bản trong Lao Động của Tổ Chức Lao Động Thế Giới. Chính sách của Monsanto chú trọng vào những tình huống thường gặp trong hoạt động canh tác và ngành nông nghiệp, bao gồm các hoạt động sản xuất theo mùa vụ.

Chính Sách về Nhân Quyền của Monsanto xác định 9 yếu tố mà Monsanto sẽ tập trung các nỗ lực vì nhân quyền. 9 yếu tố này, như được đưa vào Sổ Tay Nhân Viên về Nhân Quyền, bao gồm:

  • Lao Động Trẻ Em
  • Lao Động Cưỡng Bức
  • Thù lao
  • Giờ Làm Việc
  • Quấy Rối và Bạo Hành
  • Phân biệt đối xử
  • An toàn
  • Tự Do Lập Hội
  • Tuân Thủ Pháp Luật

Vào năm 2009, Monsanto gia nhập Hiệp Ước Toàn Cầu của Liên Hiệp Quốc, sáng kiến lớn nhất thế giới về tư cách trách nhiệm xã hội doanh nghiệp và phát triển bền vững. Sáng kiến chính sách chiến lược này dành cho các doanh nghiệp cam kết hoạt động và lên chiến lược theo các nguyên tắc được chấp nhận chung ở các lĩnh vực nhân quyền, lao động, môi trường và chống hối lộ. Hiệp Ước này vừa là một chính sách nền tảng vừa là một khuôn khổ thực tiễn cho những công ty cam kết vì hoạt động bền vững và vì các hoạt động kinh doanh có trách nhiệm.