Chúng tôi là một công ty cam kết cải thiện cuộc sống bằng cách cải tiến nông nghiệp.

Mục tiêu của chúng tôi là hợp tác với nông dân, các học giả và cộng động cũng như tìm ra các giải pháp để đảm bảo hoạt động nông nghiệp được bền vững hơn.


Cam kết của chúng tôi

Vào năm 2008 Monsanto công bố Sáng Kiến Năng Suất Bền Vững (Sustainable Yield Initiative, SYI). Từ lúc đó, một điều bắt đầu như một sáng kiến đơn giản đã trở thành cam kết đối với nông nghiệp bền vững. Nó đã trở thành tầm nhìn đối với Monsanto và thành phần không thể thiếu trong chiến lược của mọi bộ phận trong tổ chức.

Đáp ứng nhu cầu ngày nay đồng thời bảo tồn hành tinh cho mai sau

Tại Monsanto chúng tôi tập trung tìm ra các giải pháp cho những vấn đề chúng ta hiện đang phải đối mặttrong nông nghiệp nhưng chúng tôi biết rằng chỉ tập trung vào những khó khăn hiện tại sẽ là thiển cận. Chúng tôi quan tâm đến tương lai và chúng tôi đang nỗ lực đưa những sản phẩm đổi mới ra thị trường. Với sự hỗ trợ của lực lượng lao động tài năng và nền tảng nghiên cứu và phát triển của chúng tôi, chúng tôi đang nỗ lực đạt mục tiêu sản xuất nhiều hơn, bảo tồn tốt hơn, và cải thiện cuộc sống.

TRONG PHẦN nÀY

Trong toàn bộ phần này bạn sẽ tìm hiểu về cam kết của chúng tôi trong việc đảm bảo hoạt động nông nghiệp được bền vững hơn. Monsanto đã đặt ra những mục tiêu đầy thử thách để cải tiến nông nghiệp bằng ba cách—sản xuất nhiều hơn, bảo tồn tốt hơn và cải thiện cuộc sống.