Warunki korzystania ze stron internetowych Monsanto

Witamy. Ta Strona Internetowa jest jedną z wielu prowadzonych przez Monsanto na całym świecie. Oferuje odwiedzającym informacje, produkty, usługi, Treści (zdefiniowane poniżej) i różne inne funkcje – niektóre przeznaczone dla określonych regionów świata lub dotyczące określonych linii produktów. Choć Treść tych stron może się różnić w zależności od danej strony lub regionu, niniejsze Warunki korzystania ze Stron Monsanto (dalej: „Warunki”) mają, co do zasady zastosowanie do każdej Strony.

Do korzystania przez Użytkownika z tej Strony mają zastosowanie niniejsze Warunki oraz zawarte w niej licencje i zezwolenia. Warunki te stanowią umowę z Użytkownikiem. Link do Warunków jest zamieszczony i wyeksponowany na Stronie Startowej tej Strony i będzie zawsze dostępny w celu umożliwienia bieżącego przeglądania Warunków.

KORZYSTANIE Z NINIEJSZEJ STRONY JEST RÓWNOZNACZNE Z WYRAŻENIEM ZGODY I ZAWARCIEM UMOWY NA PRZESTRZEGANIE PONIŻSZYCH WARUNKÓW ORAZ OŚWIADCZENIEM, ŻE WARUNKI SĄ DLA UŻYTKOWNIKA ZROZUMIAŁE.

W PRZYPADKU BRAKU ZGODY NA PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW PROSIMY NIE KORZYSTAĆ Z TEJ STRONY.

Monsanto może zmieniać Warunki w każdym czasie, zamieszczając na Stronie Warunki w nowym brzmieniu. Poprzez korzystanie ze Strony, Użytkownik przyjmuje Warunki w zmienionym brzmieniu. Należy zatem okresowo odwiedzać Stronę celem stwierdzenia, jakimi Warunkami Użytkownik jest w danym czasie związany.

W zakresie, w jakim którekolwiek Warunki nie mogą mieć zastosowania w świetle prawa kraju, z którego Strona jest przeglądana, Warunki te uważa się za wykreślone z treści niniejszej umowy, a jej pozostała część pozostaje w mocy i wywiera skutki prawne. Nieegzekwowanie przez Mosanto jakichkolwiek praw i postanowień wynikających z niniejszych Warunków nie stanowi uchylenia takich praw i postanowień. Przeglądanie tej Strony z krajów – o ile takie istnieją – w których Treści na niej zamieszczone są niezgodne z prawem, jest zabronione i stanowi naruszenie niniejszych Warunków. Użytkownik, który decyduje się na dostęp do Strony z takich miejsc, czyni to ze swojej własnej inicjatywy i na własne ryzyko. Użytkownik jest zobowiązany przestrzegać obowiązujących przepisów prawa krajowego.

Nie wszystkie produkty, programy i usługi, jakie mogą być opisane na Stronie Monsanto, są dostępne we wszystkich krajach. W razie wątpliwości prosimy o skontaktowanie się z miejscowym przedstawicielem Monsanto, celem stwierdzenia, co jest dla Użytkownika dostępne. Osoby zamierzające używać produkt Monsanto opisany na niniejszej Stronie mają obowiązek stosowania się do wskazówek zamieszczonych na etykiecie produktu oraz przestrzegania przepisów ustaw i aktów normatywnych niższego rzędu mających zastosowanie do tego produktu.

Znaczenie niektórych użytych terminów

Poniżej zamieszczamy wykaz niektórych terminów użytych w treści niniejszych Warunków.

 • „Użytkownik” oznacza spółki lub inne podmioty gospodarcze oraz ich przedstawicieli, jak również osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
 • „Monsanto” oznacza Monsanto Company oraz każdą z jej spółek zależnych i powiązanych.
 • „My” oraz inne zaimki osobowe użyte w pierwszej osobie oznaczają Monsanto.
 • „Strona” oznacza stronę startową i inne związane z nią strony, dostępne przez stronę startową bezpośrednio albo poprzez dodatkowe linki, nie oznaczają natomiast stron internetowych osób trzecich, które nie są prowadzone lub sponsorowane przez Monsanto.

Zgodność z prawem danego kraju

Monsanto ma swoją siedzibę w St. Louis w stanie Missouri w USA. Ta Strona może być jednak prowadzona przez tą globalną siedzibę, jak również przez każdy z wielu oddziałów i podmiotów powiązanych Monsanto rozmieszczonych na całym świecie albo przez osobę trzecią działającą na naszą rzecz.

Monsanto nie składa oświadczenia, że materiały zawarte na tej Stronie są właściwe lub dostępne do wykorzystania we wszystkich miejscach na świecie, z których można ją przeglądać.

Znaki towarowe

Znaki towarowe, nazwy handlowe, wzornictwo użytkowe, znaki usługowe i logo („Znaki Towarowe”) używane i wyświetlane na tej Stronie są zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi Znakami Towarowymi Monsanto i innych podmiotów. O ile nic innego nie wynika z treści Strony, nic co znajduje się na Stronie nie należy interpretować jako udzielenie, czy to w sposób domniemany, czy wskutek działania przeszkody w potwierdzeniu prawa, czy w inny sposób, licencji lub prawa do używania dowolnego Znaku Towarowego umieszczonego na niniejszej Stronie, bez pisemnej zgody Monsanto lub innej osoby trzeciej będącej właścicielem Znaku Towarowego. Z zastrzeżeniem wyraźnie odmiennych postanowień określonych na Stronie, nazwa Monsanto Company ani logo Monsanto nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane, w tym w reklamach lub ogłoszeniach związanych z dystrybucją materiałów na tej Stronie, bez uprzedniej pisemnej zgody Monsanto.

Używanie zamieszczonego na Stronie materiału chronionego prawem autorskim

Wszystkie teksty, Znaki Towarowe, logo, obrazy, materiały graficzne, fotografie, pliki wideo, funkcjonalności aplikacji lub inne nośniki cyfrowe oraz ich układ na niniejszej Stronie („Treść”) podlegają ochronie na mocy właściwych przepisów dotyczących ochrony patentów, praw autorskich, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej. Prawa autorskie do układu i/lub składników wszystkich materiałów udostępnionych przez Monsanto na Stronie, w tym w szczególności do wszystkich Treści Strony, należą do Monsanto albo do twórcy danego materiału. Monsanto udziela Użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji na używanie i wyświetlanie materiałów tylko na tej Stronie, w celach niekomercyjnych związanych z korzystaniem z tej Strony w dobrej wierze. Licencja ta obejmuje prawo do drukowania takich materiałów, jednak wyłącznie w określonych wyżej niekomercyjnych celach. O ile nie ma odmiennych postanowień, w tym zakresie Użytkownik nie ma prawa do kopiowania, wyświetlania, powielania, pobierania, dystrybuowania, modyfikowania, redagowania, tworzenia dzieł pochodnych, podejmowania się inżynierii wstecznej, dekompilacji kodów, skryptów lub oprogramowania tworzącego niniejszą Stronę, zmieniania lub uzupełniania materiałów w jakikolwiek  inny sposób, w tym środkami elektronicznymi, mechanicznymi, poprzez sporządzanie fotokopii, nagrywanie lub w inny sposób, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Monsanto lub właściciela praw autorskich. W razie naruszenia któregokolwiek z niniejszych Warunków, licencja wygasa automatycznie i bez wypowiedzenia. Po wygaśnięciu licencji Użytkownik ma obowiązek zniszczenia wszelkich pobranych lub wydrukowanych materiałów uzyskanych ze Strony. Monsanto zastrzega sobie wszelkie inne prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone na mocy wyżej wymienionej licencji.

Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania do arkuszy danych bezpieczeństwa materiałów (MSDS) lub etykiet produktów, które mogą być udostępniane na Stronie i które są przeznaczone do powielania i wykorzystywania.

Informacje poufne lub zastrzeżone

Monsanto dąży do szerokiego informowania społeczeństwa o swoich produktach i usługach. W związku z tym, nie jest zamiarem Monsanto zrzekanie się jakichkolwiek praw własności intelektualnej w tym m.in. tajemnic handlowych, które mogą przysługiwać Monsanto w odniesieniu do informacji zawartych na tej Stronie zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa. Monsanto stosuje zasady i procedury, których celem jest zapobieganie ujawnianiu na Stronie informacji, które Monsanto uważa za poufne lub za zastrzeżone informacje dotyczące tajemnic handlowych. Jeżeli Użytkownik uzyska jednak kiedykolwiek poprzez Stronę poufne lub zastrzeżone informacje dotyczące tajemnic handlowych, które mogły zostać nieumyślnie ujawnione przez Monsanto, zobowiązuje się działać w dobrej wierze w celu zachowania w poufności takich informacji oraz zobowiązuje się tych informacji nie przechowywać, nie wykorzystać, ani nikomu nie ujawnić, a także, po zawiadomieniu Monsanto, zniszczyć wszelkie kopie takich informacji, w dowolnej formie, które znalazły się w jego posiadaniu.

Nazwy i hasła Użytkownika

Jeśli na tej Stronie Użytkownik może przyjąć Nazwę Użytkownika i Hasło albo wykorzystywać przydzieloną Nazwę Użytkownika i Hasło do uzyskiwania dostępu do funkcji na tej Stronie, to w takich wypadkach Użytkownik:

 • zobowiązuje się korzystać ze tej Strony wyłącznie w dozwolonych celach;
 • rejestrując Nazwę Użytkownika, zobowiązuje się podać wyłącznie informacje dokładne i zgodne z prawdą na swój temat oraz nie podszywać się pod inną osobę ani nie przyjąć fałszywej tożsamości;
 • zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia nas o każdym nieuprawnionym wykorzystaniu Hasła Użytkownika, Nazwy Użytkownika lub Strony, oraz o każdym innym naruszeniu bezpieczeństwa. (Zawiadomienie należy wysłać poprzez sekcję tej Strony „Skontaktuj się z nami”);
 • zobowiązuje się nie podawać Nazwy Użytkownika lub Hasła innej osobie;
 • przyjmuje na siebie i ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie całego ryzyka wynikającego z korzystania ze Strony przez Użytkownika lub przez inną osobę posługującą się Nazwą Użytkownika lub Hasłem.
 • Monsanto zastrzega sobie prawo do modyfikowania albo zamknięcia Strony, do modyfikowania albo zaprzestania zamieszczania dowolnej informacji albo innej Treści zawartej na Stronie, oraz do unieważnienia Hasła i Nazwy Użytkownika i uniemożliwienia Użytkownikowi korzystania ze Strony, z dowolnej przyczyny albo bez przyczyny, w każdym czasie, według naszego swobodnego uznania. Użytkownik odpowiada za wszystkie szkody bezpośrednie i pośrednie oraz za wszystkie czynności dokonane na tej Stronie w przypadku, których można stwierdzić lub wyśledzić powiązanie z Nazwą lub Hasłem Użytkownika.

Transakcje

W odniesieniu do każdej Strony Monsanto, która pozwala Użytkownikowi na składanie zamówień albo zawieranie w inny sposób transakcji z Monsanto, mogą mieć zastosowanie dodatkowe warunki dotyczące naszych zewnętrznych usługodawców, z którymi współpracujemy w celu realizacji takich transakcji. Wspomniane osoby trzecie mogą w stosunku do tych transakcji stosować dodatkowe warunki dostępne na stronach internetowych lub pod linkami umożliwiającymi Użytkownikowi realizację takich działań i zawieranie transakcji. Przed zawarciem jakiejkolwiek transakcji należy uważnie zapoznać się z politykami, praktykami i zasadami tych osób trzecich oraz upewnić się, że Użytkownik rozumie ich treść. Reklamacje, skargi, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów pochodzących od osób trzecich należy kierować do właściwej osoby trzeciej.

Rząd USA i inne rządy regulują import i eksport produktów i informacji. Użytkownik zobowiązuje się, że w zakresie, w jakim takie przepisy prawa mają zastosowanie do niego lub do transakcji, która ma zostać zawarta z Monsanto, będzie przestrzegać przepisów ustaw i aktów normatywnych niższego rzędu dotyczących takiego importu i eksportu oraz że nie dokona importu, eksportu lub reeksportu produktów lub usług kupionych albo sprzedanych poprzez tę Stronę do krajów lub osób zabronionych przepisami mających zastosowanie ustaw o kontroli importu i eksportu.

Zawierając poprzez tę Stronę transakcję z Monsanto, Użytkownik oświadcza, że nie znajduje się w kraju, w którym taki import / eksport jest zabroniony oraz że nie jest osobą ani podmiotem objętym takim zakazem eksportowym. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie prawa swojego kraju w zakresie, w jakim dotyczy ono importu, eksportu i reeksportu.

Dozwolone korzystanie ze Strony

Użytkownik nie prawa korzystać z naszych Stron lub Treści: (a) do jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem, (b) w celu zachęcania innych osób do popełnienia lub uczestnictwa w jakiejkolwiek bezprawnej czynności, (c) w celu prowadzenia działań naruszających przepisy prawa międzynarodowego, federalnego, krajowego, stanowego lub miejscowego, (d) w celu prowadzenia działań naruszających prawa własności intelektualnej – nasze lub innych osób, (e) w celu molestowania, napastowania, obrażania, wyrządzenia szkody, szkalowania, pomawiania, oczerniania, zastraszania lub dyskryminowania kogokolwiek ze względu na płeć, orientację seksualną, wyznanie religijne, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, narodowość lub niepełnosprawność, (f) w celu przekazywania informacji nieprawdziwych lub mylących, (g) w celu wprowadzania lub przesłania wirusa lub innego złośliwego kodu, który zostanie lub może zostać użyty w sposób oddziałujący na funkcjonalność lub działanie naszych Stron, innych stron internetowych lub Internetu, (h) w celu gromadzenia lub śledzenia danych osobowych innych osób, (i) w celu dokonywania czynności obejmujących przesyłanie niechcianych treści (spam), wyłudzanie poufnych informacji pocztą elektroniczną (phising), oszukańczego przekierowywania ruchu sieciowego (pharm) oraz prowadzenia praktyk śledzenia lub wpływania na zachowania Użytkowników sieci określanych jako pretexting, spidering, crawling lub scraping, (j) do jakichkolwiek obscenicznych lub niemoralnych celów albo (k) w celu zakłócenia działania lub obejścia zabezpieczeń naszych Stron, innych stron internetowych lub Internetu. W razie stwierdzenia jakiegokolwiek zabronionego korzystania zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia Użytkownikowi prawa do korzystania z naszych Stron.

Prywatność Użytkownika

W zakresie, w jakim na niniejszej Stronie gromadzone są dane osobowe Użytkownika, z danych tych korzystamy zgodnie z Polityką Prywatności Monsanto, z którą można się zapoznać pod adresem: http://www.monsanto.com/global/uk/privacy-policy/pages/polityka-prywatnosci-monsanto.aspx.

Linki do Strony i ze Strony

Każdy łączący się ze Stroną ma obowiązek przestrzegania wszystkich mających zastosowanie przepisów prawa. Strona, z której następuje połączenie ze Stroną Monsanto:

(a) może połączyć z Treścią tej Strony, nie może jej jednak powielać;

(b) nie może wytworzyć środowiska przeglądarki lub granicznego wokół tej Strony;

(c) nie może sugerować, że Monsanto popiera ją lub jej produkty;

(d) nie może przedstawiać niezgodnie z prawdą swojej relacji z Monsanto;

(e) nie może przedstawiać nieprawdziwych informacji o produktach lub usługach Monsanto;

(f) nie może wykorzystywać Znaków Towarowych Monsanto bez uzyskania wyraźnej pisemnej zgody; oraz

(g) nie może zawierać Treści możliwych do odebrania, jako odrażające, obraźliwe lub kontrowersyjne oraz powinna zawierać wyłącznie Treści stosowne dla osób w każdym wieku.

Monsanto nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych należących do osób trzecich (nie do Monsanto), połączonych z niniejszą Stroną oraz nie odpowiada za jakiekolwiek zmiany lub uaktualnienia takich stron należących do osób trzecich. Monsanto udostępnia Użytkownikowi te połączenia tylko, jako udogodnienie, a zamieszczenie dowolnego linku nie oznacza przyjęcia przez Monsanto odpowiedzialności za stronę, do której ten link prowadzi.

Wyłączenie gwarancji

TREŚĆ STRONY JEST UDOSTĘPNIANA „TAKA, JAKA JEST” I „ZE WSZYSTKIMI BŁĘDAMI”. MONSANTO NIE UDZIELA ŻADNEJ GWARANCJI ANI NIE SKŁADA ŻADNEGO OŚWIADCZENIA, WYRAŹNEGO ANI DOROZUMIANEGO, DOTYCZĄCEGO UŻYWANIA, DOSTĘPNOŚCI, ZAWARTOŚCI, RZETELNOŚCI, ODPOWIEDNIOŚCI LUB DZIAŁANIA STRONY. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE WSZYSTKIE RYZYKA I CAŁOŚĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UŻYWANIE LUB NIEUŻYWANIE STRONY, A MONSANTO NIE SKŁADA ŻADNEGO OŚWIADCZENIA, ŻE TREŚĆ WIDOCZNA NA STRONIE LUB Z NIEJ POBIERANA JEST KOMPATYBILNA Z KOMPUTEREM UŻYTKOWNIKA ALBO WOLNA OD BŁĘDÓW LUB WIRUSÓW. ŻADEN PRACOWNIK, AGENT ANI PRZEDSTAWICIEL MONSANTO NIE JEST UPOWAŻNIONY DO ZMIANY TREŚCI NINIEJSZEJ GWARANCJI. W ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, MONSANTO WYŁĄCZA W ODNIESIENIU DO TEJ STRONY I JEJ TREŚCI WSZELKIE INNE GWARANCJE, ZARÓWNO WYRAŹNE, JAK I DOMNIEMANE, W TYM M.IN. DOMNIEMANE GWARANCJE W ZAKRESIE WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZEZNACZENIA DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZANIA PRAW. W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY NASTĘPCZE LUB UBOCZNE ALBO OGRANICZENIE TERMINU WAŻNOŚCI DOROZUMIANEJ GWARANCJI JEST NIEDOZWOLONE, DLATEGO POWYŻSZE OGRANICZENIA LUB WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO DANEGO UŻYTKOWNIKA.

MONSANTO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY LUB USUNIĘCIA TREŚCI UDOSTĘPNIONEJ NA STRONIE ALBO DO ZAWIESZENIA LUB COFNIĘCIA MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZE STRONY W JAKIKOLWIEK SPOSÓB, W DOWOLNYM TERMINIE, BEZ WZGLĘDU NA PRZYCZYNĘ I BEZ UPRZEDNIEGO ZAWIADOMIENIA. MONSANTO NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA MOŻLIWE SKUTKI TAKIEGO DZIAŁANIA.

NIENIEJSZA STRONA MOŻE ZAWIERAĆ INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI MOSANTO I PRZEWIDYWAŃ NA PRZYSZŁOŚĆ. INFORMACJE SĄ AKTUALNE W CHWILI ICH ZAMIESZCZENIA. MONSANTO NIE ZOBOWIĄZUJE SIĘ JEDNAK DO UAKTUALNIANIA LUB ZMIENIANIA INFORMACJI PO POJAWIENIU SIĘ INFORMACJI NOWYCH LUB PO ZAJŚCIU INNYCH ZDARZEŃ. PONADTO, CHOCIAŻ INFORMACJE NA TEJ STRONIE SĄ PRZEDSTAWIANE W DOBREJ WIERZE I UWAŻA SIĘ JE ZA PRAWIDŁOWE, MONSANTO NIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I NIE UDZIELA GWARANCJI KOMPLETNOŚCI I DOKŁADNOŚCI ANI INFORMACJI ANI INNYCH STRON POŁĄCZONYCH Z NINIEJSZĄ.

PEWNE TREŚCI NA TEJ STRONIE STANOWIĄ WŁASNOŚĆ OSÓB TRZECICH I ZOSTAŁY ZAMIESZCZONE ZA ICH ZGODĄ. OPINIE WYRAŻONE PRZEZ OSOBY TRZECIE NIE MUSZĄ BYĆ OPINIAMI MONSANTO COMPANY.

KORZYSTANIE Z PLIKÓW „COOKIE” I NARZĘDZI MONITORUJĄCYCH. MONSANTO I JEGO USŁUGODAWCY POSTĘPUJĄ ZGODNIE Z PRAKTYKAMI BRANŻOWYMI I STOSUJĄ PRZYJĘTE W BRANŻY METODY, W TYM W ZAKRESIE UŻYWANIA PLIKÓW COOKIE I INNYCH NARZĘDZI MONITORUJĄCYCH, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI TAKICH NARZĘDZI, JAK CLEAR GIFS, WEB BEACONS, ADRESY IP, PLIKI LOGÓW ITP. („NARZĘDZIA MONITOROWANIA SIECI”), W CELU UDOSTĘPNIENIA MONSANTO INFORMACJI O OSOBACH ODWIEDZAJĄCYCH I O STRONACH ODWIEDZONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA PODCZAS KAŻDEJ SESJI NA STRONIE. MONSANTO MOŻE ŁĄCZYĆ INFORMACJE ZGROMADZONE Z UŻYCIEM NARZĘDZI MONITOROWANIA SIECI Z DANYMI OSOBOWYMI. POPRZEZ KORZYSTANIE ZE STRONY, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA UŻYWANIE TAKICH NARZĘDZI MONITOROWANIA SIECI ORAZ WYRAŻA ZGODĘ NA KAŻDE ZGODNE Z PRAWEM WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH I INNYCH DANYCH ZGROMADZONYCH ZA POMOCĄ NARZĘDZI MONITOROWANIA SIECI STOSOWANYCH NA STRONIE LUB PRZEZ USŁUGODAWCÓW MONSANTO BĘDĄCYCH OSOBAMI TRZECIMI.

Powyższe wyłączenie gwarancji nie ma zastosowania do gwarancji produktów zamieszczonych na etykietach produktów, jakie mogą być wyświetlane na Stronie. W wypadku takich produktów, gwarancja, jeśli jest udzielona, opisana na etykiecie produktu, określa odpowiedzialność Monsanto za taki produkt.

Ograniczenia odpowiedzialności Monsanto

KORZYSTAJĄC ZE STRONY, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE: (1) KORZYSTA ZE STRONY WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO, (2) PRZYJMUJE PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZYSTKIE KOSZTY ZWIĄZANE ZE WSZYSTKIMI NIEZBĘDNYMI CZYNNOŚCIAMI W ZAKRESIE OBSŁUGI LUB NAPRAWY URZĄDZEŃ UŻYWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA W CELU KORZYSTANIA ZE STRONY ORAZ (3) MONSANTO NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZE STRONY, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI W ZWIĄZKU Z JEJ NIEDOSTĘPNOŚCIĄ, BŁĘDEM, ZANIECHANIEM, ZAKŁÓCENIEM, WIRUSEM KOMPUTEROWYM ALBO AWARIĄ SIECI KOMPUTEROWEJ LUB INTERNETU, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI Z TYTUŁU ODSZKODOWANIA BEZPOŚREDNIEGO, POŚREDNIEGO,  ZA STRATY MORALNE, UBOCZNEGO, SZCZEGÓLNEGO, NAPRAWCZEGO LUB NASTĘPCZEGO, ZA UTRACONE KORZYŚCI I/LUB UTRATY LUB USZKODZENIA DANYCH LUB MIENIA, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY ZARZUT ODPOWIEDZIALNOŚCI WNIESIONO NA PODSTAWIE UMOWY, DELIKTU, NIEDBALSTWA, ODPOWIEDZIALNOŚCI BEZWZGLĘDNEJ LUB INNEJ, NAWET, JEŻELI MONSANTO ZAWIADOMIONO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKIEJ SZKODY.

JEŚLI KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z TEJ STRONY SPOWODOWAŁO KONIECZNOŚĆ OBSŁUGI, NAPRAWY LUB KOREKTY SPRZĘTU LUB DANYCH, UŻYTKOWNIK PONOSI WSZYSTKIE KOSZTY Z TYM ZWIĄZANE.

W NIEKTÓRYCH STANACH LUB PAŃSTWACH NIE JEST MOŻLIWE WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY UBOCZNE I NASTĘPCZE, A ZATEM POWYŻSZE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA.

Obowiązki odszkodowawcze

Użytkownik zobowiązuje się bronić, wypłacić ewentualnie odszkodowanie i chronić Monsanto, jej podmioty powiązane oraz ich odpowiednich członków zarządu, osoby funkcyjne, pracowników i przedstawicieli przed koniecznością wypłacenia odszkodowań, roszczeniami i kosztami, w tym kosztami wynagrodzeń zastępców prawnych, powstałymi w następstwie korzystania przez Użytkownika z tej Strony albo nieprawidłowego użycia informacji zaczerpniętych z tej Strony albo wskutek przekazania informacji, danych, materiałów lub Treści na Stronę.


Wyłączenie odpowiedzialności za stwierdzenia dotyczące przyszłości

Pewne stwierdzenia zamieszczane na tej Stronie dotyczą przyszłości. Są to na przykład stwierdzenia o przewidywanych wynikach finansowych spółki, o obecnym i przyszłym działaniu produktów, o zatwierdzeniach przez organy regulacyjne, o planach działalności i planach finansowych oraz o faktach innych niż te, które miały już miejsce. Te stwierdzenia opierają się na obecnych prognozach i na dostępnych obecnie informacjach. Ponieważ jednak na takie przyszłe zdarzenia wywierają wpływ czynniki wiążące się z ryzykiem i niepewnością, rzeczywiste działanie i wyniki spółki mogą w istotny sposób odbiegać od opisanych lub wynikających ze stwierdzeń dotyczących przyszłości. Wśród czynników, które mogą spowodować albo przyczynić się do powstania takich rozbieżności, można wymienić między innymi: konkurencję; ewentualności związane z ochroną praw własności intelektualnej, z kwestiami regulacyjnymi i ze społeczną akceptacją produktów biotechnologicznych; wyniki prac badawczo-rozwojowych; spory sądowe; zdarzenia związane z operacjami zagranicznymi; nabycia; ceny towarów; przepisy wpływające na produkcję; poziomy zapasów; zdolność spółki do uzyskania finansowania i do ściągania należności za sprzedawane produkty i usługi; pogodę, klęski naturalne i wypadki; oraz inne rodzaje ryzyka i czynniki wyszczególnione w najnowszym okresowym sprawozdaniu złożonym przez spółkę do Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (US Securities and Exchange Commission). Na stwierdzeniach dotyczących przyszłości nie można się nadmiernie opierać, gdyż są one aktualne tylko według stanu na dzień zamieszczenia na tej Stronie. Monsanto nie zobowiązuje się do uaktualniania prognoz lub opisów czynników mogących wywierać wpływ na faktycznie osiągane wyniki.

Ogłoszenia, jakie mogą się pojawiać na Stronie

Jeśli na tej Stronie pojawia się reklama dotycząca produktu albo usługi świadczonej przez podmiot inny, niż Monsanto, Monsanto nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności ani nie udziela gwarancji na taki produkt albo usługę oraz nie jest stroną i nie nadzoruje w żaden sposób transakcji zawieranych przez Użytkownika z dostawcą produktów lub usług będącym osobą trzecią. Podobnie jak w wypadku kupna produktu lub usługi każdą inną drogą lub w każdym innym środowisku, Użytkownik powinien kierować się swoim najlepszym osądem i zachować stosowną ostrożność.

Kiedy Użytkownicy mogą zamieszczać swoje uwagi na Stronie Monsanto

Jeśli na Stronie Użytkownik może zamieszczać lub wysyłać  swoje uwagi albo inne Treści, do korzystania przez Użytkownika z takiej Strony mają zastosowanie dodatkowe warunki i Użytkownik jest związany tymi warunkami.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że za wszystkie informacje, Treści, teksty, dane, wiadomości i inne materiały, czy to zamieszczone na Stronie, czy prywatnie wysłane („Materiał(y)”) odpowiedzialność ponosi osoba, od której pochodzi Materiał. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie Materiały zamieszczone, przekazane albo w inny sposób udostępnione na Stronie innym osobom. Użytkownik przyznaje i wyraża zgodę na to, że ma obowiązek dokonania oceny i ponosi całe ryzyko związane z korzystaniem z takiego Materiału, w tym w zakresie dokładności lub kompletności Materiału.

Monsanto nie kontroluje takich Materiałów i dlatego nie gwarantuje ich dokładności, integralności i jakości. Monsanto nie odpowiada w żaden sposób za taki Materiał, w tym za zawarte w nim błędy lub pominięcia, jak również za jakiegokolwiek rodzaju szkody poniesione w wyniku korzystania z Materiału zamieszczonego, wysłanego albo w inny sposób udostępnionego na Stronie.

Chociaż Monsanto nie bada i nie może zbadać każdego komunikatu lub informacji zamieszczonej lub przekazanej przez Użytkownika albo inne osoby na Stronę lub do innych podmiotów i nie ponosi odpowiedzialności za treść takich komunikatów, Monsanto zastrzega sobie prawo do skasowania, przeniesienia albo zredagowania każdego Materiału, który, działając według swojego swobodnego uznania, uważa za pozostający poza zakresem umożliwiającym jego publikację na Stronie, obelżywy, zniesławiający, obsceniczny, naruszający prawo autorskie lub prawo o znakach towarowych albo za niemożliwy do przyjęcia z innych przyczyn.

Użytkownik zobowiązuje się do nie korzystania z Materiałów w następujących celach:

 • wysyłania, rozpowszechniania, lub w inny sposób publikowania żadnych Materiałów zniesławiających, oszczerczych, obscenicznych, nasyconych nienawiścią, pornograficznych, obelżywych, nielegalnych, zawierających groźby albo wzbudzających inne zastrzeżenia;
 • wysyłania lub rozpowszechniania plików zawierających wirusy, robaki, plików uszkodzonych oraz podobnych plików lub programów mogących zakłócić działanie komputera innej osoby lub zniszczyć mienie innej osoby;
 • nękania, prześladowania, grożenia lub innych naruszeń praw innych osób (w tym prawa do prywatności i ochrony wizerunku);
 • przekazywania, lub udostępniania w inny sposób jakichkolwiek Materiałów, do których udostępniania Użytkownik nie jest uprawniony z uwagi na przepis ustawy, postanowienie umowy lub na stosunek powierniczy;
 • zamieszczania Materiałów naruszających prawa własności intelektualnej innych osób (w tym prawa autorskie, tajemnice handlowe, znaki towarowe albo inne prawa własności intelektualnej);
 • umyślnego albo nieumyślnego naruszania prawa miejscowego, stanowego, krajowego lub międzynarodowego, w tym przepisów ogłaszanych przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (US Securities and Exchange Commission);
 • przekazywania albo udostępniania w inny sposób niezamówionych lub bezprawnych reklam, Materiałów promocyjnych lub innych form oferowania usług lub towarów; oraz
 • rozpowszechniania albo publikowania w inny sposób materiałów zawierających zachętę do wpłacania funduszy, reklamy lub zachęty do nabywania towarów lub usług.

Użytkownik potwierdza i wyraża zgodę na to, że Monsanto może ujawnić każdy Materiał oraz źródło i właściciela każdego Materiału, jeśli jest to wymagane przepisem ustawy lub decyzją opartą na takim przepisie, dochodzić przestrzegania niniejszych Warunków lub chronić prawa Monsanto, jej klientów i Użytkowników Strony.


Prawa Monsanto do Materiałów przekazanych na Stronę

Jeśli Użytkownik nie zastrzegł inaczej, każdy Materiał przekazany albo w inny sposób udostępniony przez Użytkownika na Stronie powinien być zgodny z niniejszymi Warunkami i nie jest poufny lub zastrzeżony. Umieszczając Materiały na Stronie, Użytkownik oświadcza, że jest właścicielem lub posiada nieobciążone i przenoszalne prawa i zezwolenia, w tym m.in. prawo do ochrony dóbr osobistych i prawa do ujawniania informacji umożliwiających identyfikację osoby, a także automatycznie udziela na rzecz Monsanto i jej podmiotów powiązanych ogólnoświatową, pozbawioną opłat licencyjnych, wieczystą, nieodwołalną i niewyłączną licencję i prawo do sporządzania, sprzedawania, używania, powielania, publikowania, stwarzania dzieł pochodnych, wykonywania, wyświetlania, rozpowszechniania, sprowadzania i przekazywania takiego Materiału i produktów zawierających taki Materiał (w całości albo części), w dowolnej formie, na dowolnym nośniku lub dowolną technologią, znaną obecnie albo opracowaną w przyszłości, na pełny okres wszelkich praw własności intelektualnej, jakie mogą istnieć w odniesieniu do takiego Materiału, w dowolnym celu, oraz do opublikowania w związku z tym nazwy / nazwiska właściciela Materiału lub korzystania z Materiałów w każdym zgodnym z prawem celu, w tym m.in. do udzielania sublicencji na Materiały osobom trzecim do wykorzystania ich w celach zgodnych z prawem. Jeżeli Materiał Użytkownika zawiera fotografie albo obrazy cyfrowe lub wideo przedstawiające dziecko, tj. osobę małoletnią w rozumieniu przepisów prawa obowiązujących w jej miejscu zamieszkania, Użytkownik oświadcza, że posiada pisemną zgodę rodzica lub opiekuna dziecka na udostępnienie tej fotografii albo obrazu cyfrowego lub wideo. Użytkownik oświadcza, że ma prawa niezbędne do udzielenia licencji opisanych w niniejszych Warunkach. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa Użytkownik zrzeka się wszelkich autorskich praw osobistych, jakie Użytkownik lub licencjodawcy Użytkownika mogą mieć do Materiałów.

Procedura dochodzenia roszczeń o naruszenie praw autorskich

Zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw autorskich należy wysyłać do wyznaczonego dla tej strony internetowej agenta. NIE UDZIELA SIĘ ODPOWIEDZI NA PYTANIA NIEISTOTNE W KONTEKŚCIE OPISANEJ PONIŻEJ PROCEDURY LUB Z NIĄ NIEZGODNE. Monsanto przestrzega prawa własności intelektualnej innych osób i prosimy Użytkowników Stronę o to samo. Monsanto przetwarza i bada zawiadomienia o podejrzeniach naruszenia praw oraz podejmuje stosowne działania na podstawie mających zastosowanie ustaw o prawach własności intelektualnej. Po otrzymaniu zawiadomienia, Monsanto usuwa albo uniemożliwia dostęp do Materiału uznanego za naruszający prawa albo za będący przedmiotem naruszania praw, jak również działa w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do każdego odesłania lub linku do Materiału albo działania uznanego za naruszające prawa.

Jeśli Użytkownik podejrzewa, że utwór Użytkownika został skopiowany w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, prosimy o udzielenie Monsanto wymienionych poniżej informacji. Informujemy, że warunkiem skuteczności zawiadomienia jest uwzględnienie WSZYSTKICH wymienionych poniżej elementów.

 1. Własnoręczny albo elektroniczny podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa autorskiego, którego naruszenie się podejrzewa.
 2. Opis chronionego prawem autorskim utworu, co do którego podejrzewa się naruszenie praw.
 3. Opis i, jeśli jest to możliwe, adres IP, pod którym Materiał, co do którego podejrzewa się naruszenie praw, znajduje się na stronie internetowej.
 4. Adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej Użytkownika oraz wszelkie inne informacje racjonalnie umożliwiające Monsanto skontaktowanie się z Użytkownikiem.
 5. Oświadczenie Użytkownika, w którym stwierdza, że według jego najlepszej wiedzy zakwestionowane wykorzystanie nie jest objęte upoważnieniem właściciela praw autorskich lub jego agenta ani dozwolone na mocy prawa.
 6. Oświadczenie Użytkownika złożone pod groźbą odpowiedzialności karnej, że informacje zawarte w zawiadomieniu Użytkownika są dokładne oraz że Użytkownik jest właścicielem praw autorskich albo osobą upoważnioną do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, którego naruszenie się podejrzewa.

Zawiadomienia o podejrzeniach naruszenia praw autorskich należy kierować do:

pocztą:

 

Monsanto Company Law Team

Attention: Trademark Counsel

800 North Lindbergh Blvd. E2NA

St. Louis, MO 63167

pocztą elektroniczną:

webguru@monsanto.com

Zwolnienie

WSZYSCY UŻYTKOWNICY NASZYCH STRON POTWIERDZAJĄ I WYRAŻAJĄ ZGODĘ NA TO, ŻE MONSANTO, JAKO STRONA CHRONIONA JEST ZWOLNIONE Z WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU ROSZCZEŃ OSÓB TRZECICH ZGŁOSZONYCH W ZWIĄZKU ZE STRONAMI I JEST PRZED TAKĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CHRONIONE, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE ROSZCZEŃ W ZWIĄZANYCH Z ZAWINIONYM POZBAWIENIEM ŻYCIA I USZKODZENIEM CIAŁA, ODSZKODOWANIAMI PIENIĘŻNYMI, KOSZTAMI I WYDATKAMI SĄDOWYMI, HONORARIAMI PEŁNOMOCNIKÓW PRAWNYCH, SZKODĄ NA DOBRACH MATERIALNYCH LUB REPUTACJI, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI W ZWIĄZKU ZE ZNIESŁAWIENIEM, POMÓWIENIEM, NARUSZENIEM PRAWA DO PRYWATNOŚCI CZY OCHRONY WIZERUNKU. MONSANTO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKORZYSTANIA ZE WSZYSTKICH PRZEWIDZIANYCH W USTAWIE LUB ZGODNYCH Z ZASADAMI WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO MOŻLIWOŚCI DOCHODZENIA NAPRAWIENIA SZKODY PONIESIONEJ W NASTĘPSTWIE NADUŻYCIA LUB CZYNU BEZPRAWNEGO POPEŁNIONEGO W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z NASZYCH STRON INTERNETOWYCH.


Wypowiedzenie

Monsanto może wypowiedzieć niniejsze Warunki w dowolnym momencie oraz może uczynić to bez uprzedniego zawiadomienia oraz, odpowiednio, może odmówić lub zabronić Użytkownikowi dostępu do Stron, jeżeli Monsanto stwierdzi, według własnej oceny, że Użytkownik narusza jakiekolwiek postanowienia Warunków.

Prawo właściwe i właściwość sądu

Niniejsze Warunki podlegają przepisom stanu Missouri w Stanach Zjednoczonych Ameryki i będą zgodnie z nimi interpretowane, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych. Wszelkie spory powstałe w związku ze Stronami i Warunkami Użytkownik poddaje wyłącznej właściwości rzeczowej i miejscowej sądów stanowych i federalnych w hrabstwie St. Louis, stan Missouri.

Zawiadomienie i zgoda na stosowanie łączności elektronicznej

Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od nas zawiadomień i informacji w formie elektronicznej. Będziemy komunikować się z Użytkownikiem pocztą elektroniczną lub w formie komunikatów zamieszczanych na naszych Stronach. Użytkownik potwierdza, że wszystkie umowy, zawiadomienia, informacje i inne komunikaty przekazywane przez nas Użytkownikowi elektronicznie spełniają wszelkie warunki prawne uznania ich za równoważne podpisanym dokumentom w formie pisemnej.

Wyłączenie innych umów

Przyjmując niniejsze Warunki, Użytkownik oświadcza, że jest pełnoletni / pełnoletnia w swoim miejscu zamieszkania lub jurysdykcji. Postanowienia i zapisy Warunków stanowią całość umowy między Użytkownikiem a Monsanto w zakresie korzystania ze Strony i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy lub porozumienia niewłączone do niniejszych Warunków. Warunki wchodzą w życie w dniu określonym poniżej, jako data wejścia w życie. Dalsze korzystanie przez Użytkownika ze Strony po dacie wejścia w życie jest równoznaczne z przyjęciem przez Użytkownika niniejszych Warunków.

Data wejścia w życie

Niniejsze Warunki zostały ostatnio zmienione 15 października 2013 r. i mają zastosowanie do dostępu Użytkownika do tej Strony od tego dnia do czasu opublikowania późniejszej wersji.