Условия на Монсанто за ползване

Добре дошли. Този Уеб сайт е един от няколко, предлагани от Монсанто в световен мащаб, предлагащи информация, продукти, услуги, Съдържание (съгласно определението по-долу) и различни други функции за Посетители, някои от които биха могли да са предназначени за конкретни региони или конкретни продуктови линии. Докато Съдържанието на тези сайтове може да не е еднакво във всеки от тях и във всеки регион, тези Условия за ползване (оттук нататък наричани само “Условията”) са приложими като цяло за всеки Сайт.

Използването от Ваша страна на този Сайт е предмет на тези Условия и на лицензите и разрешенията, съдържащи се тук. Тези Условия представляват договор с Вас. Линк към тези Условия е поставен на видно място на Началната страница на този Уеб сайт и ще бъде постоянно на разположение за преглед.

ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ ВАША СТРАНА НА ТОЗИ САЙТ ПРЕДСТАВЛЯВА СЪГЛАСИЕ ОТ ВАША СТРАНА ДА СПАЗВАТЕ ВСЯКО ОТ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ И УКАЗАНИЕ ЗА ТОВА, ЧЕ ГИ РАЗБИРАТЕ.

В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЕ ПРИЕМАТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ САЙТ.

Монсанто може да промени тези Условия във всеки момент, като публикува нови Условия на този Сайт. С това, че продължавате да използвате този Сайт, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от тези промени и следователно следва да посещавате периодично тази страница, за да проверите актуалните към съответния момент Условия, с които сте обвързани.

В случай че някое от тези Условия не би било приложимо съгласно местните закони на държавата, от която се посещава Сайта, това условие се счита за отделно от това споразумение, като останалата част на споразумението остава в сила. В случай че Монсанто не упражни или не приложи право или разпоредба от тези Условия, това не представлява отказ от такова право или разпоредба.  Посещаването на този Уеб сайт от държави, ако има такива, в които неговото Съдържание е незаконно, е строго забранено и е нарушение на тези Условия.  В случай че решите да посетите този Сайт от такива места, Вие правите това по своя инициатива и на свой риск.  Вие носите отговорност за спазването на приложимите местни закони. 

Не всички продукти, програми и услуги, които могат да бъдат описани на Сайт на Монсанто са на разположение във всяка една държава. В случай на съмнение, свържете се с местния представител на Монсанто във Вашия район, за да се определи какво точно е на Ваше разположение. Лица, които имат намерение да използват продукт на Монсанто, описан в този Уеб сайт, следва да се съобразяват с указанията върху етикета на продукта и да спазват всички съответни закони и разпоредби, свързани с продукта.

Някои определения

Следват някои определения, които обясняват част от терминологията, използвана в тези Условия.

 • Думите "Вие" и "Вашият/та/то/те" се отнасят за дружества или други стопански субекти, както и техните посредници, както и съответно за физически лица, използващи този Сайт за личен бизнес, в зависимост от случая.
 • "Монсанто" се отнася за „Монсанто Къмпани“ (Monsanto Company ) и за всяко от неговите дъщерни дружества и свързани лица.
 • "Ние" и "Нашият/та/то/те" и други местоимения от първо лице се отнасят за Монсанто.
 • "Сайтът" означава началната страница и всички свързани с нея страници, достъпни чрез началната страница директно или чрез допълнителни линкове, но не включва уеб сайтове на трети лица, които не се поддържат или спонсорират от Монсанто.

Спазване на местното законодателство

Монсанто функционира от своята Световна централа в Сейнт Луис, Мисури, САЩ. Този Сайт обаче може да функционира от Световната централа, от всяко от множеството подразделения и свързани лица на Монсанто из целия свят, или да се хоства от трето лице от наше име.

Монсанто не декларира, че материалите в този Сайт са подходящи или достъпни за използване във всички места по света, от които може да се видят.

Търговски марки

Търговските марки, търговските наименования, марките за търговски облик и логата ("Търговските марки"), използвани и показани на този Сайт, са регистрирани и нерегистрирани Търговски марки на Монсанто и други. Освен ако е посочено друго на Сайта, нищо в този Сайт не следва да се тълкува като предоставяне, по подразбиране, чрез отказ от възражение или по друг начин, на лиценз или право на ползване на всяка Търговска марка, изобразена на Сайта, без писменото разрешение на Монсанто или трето лице, което е собственик на Търговските марки. С изключение на изрично посоченото на Сайта, наименованието на „Монсанто Къмпани“ или логото на Монсанто не може да се използва по никакъв начин, включително в реклама или промотиране, свързано с разпространение на материали на този Сайт, без предварителното писмено разрешение на Монсанто.

Използването от Ваша страна на материал с авторски права на този Сайт

Текстът, Търговските марки, логата, изображенията, графиките, снимките, видео файловете, функционалността на приложенията или други цифрови медии, както и тяхното разположение на този сайт ("Съдържанието") са предмет на защита на патент, авторско право, търговска марка или друго средство за защита на интелектуалната собственост. Авторските права върху подреждането на и/или компонентите на всички материали, предоставени на този Сайт от Монсанто, включително, но не само, цялото Съдържание на сайта, е собственост на Монсанто или на първоначалния създател на материалите. Монсанто Ви предоставя ограничено, неизключително и непрехвърлимо право да използвате и показвате материалите на този Сайт само за добросъвестни нетърговски цели, свързани с взаимодействието Ви със Сайта. Лицензът включва правото да отпечатате такива материали, но само за посочените нетърговски цели. Освен ако е указано друго, Вие нямате право да копирате, показвате, възпроизвеждате, изтегляте, разпространявате, променяте, редактирате, да създавате вторични произведения на, да извършвате обратно конструиране на, да декомпилирате даден код, скрипт, или софтуер в рамките на Сайта, да промените или разширявате материалите по какъвто и да е начин, включително, но не само, електронно, механично, чрез фотокопиране, запис или по друг начин, без предварителното писмено разрешение на Монсанто или на притежателя на авторските права. Този лиценз се прекратява автоматично и без предизвестие, ако нарушите някое от тези Условия. При неговото прекратяване, Вие трябва да унищожите всякакви изтеглени или отпечатани материали, получени от този Сайт.  Монсанто си запазва всички други права, които не са изрично предоставени с този Лиценз.

Горното ограничение не се прилага за Информационните листове за безопасност (MSDS) или за етикетите на продуктите, които могат да бъдат представени на Сайта и които са предназначени за възпроизвеждане и използване.

Поверителна или частна информация

Монсанто се стреми да осигури на обществото широк достъп до информация за своите продукти и услуги. Като прави това, Монсанто няма за цел да се отказва от свои права върху интелектуална собственост, включително, но не само, търговски тайни, които Монсанто може да има по отношение на информация, намираща се в този Сайт, съгласно приложимите закони. Монсанто е въвело политики и процедури, които имат за цел да се предотврати разкриването в този уеб сайт на информация, която Монсанто счита за поверителна информация или частна търговска тайна. Въпреки това, ако в който и да е момент Вие получите поверителна информация или частна търговска тайна от този Сайт, която може да е била разкрита по невнимание от Монсанто, Вие се съгласявате да действате добросъвестно, като признаете и запазите поверителността на такава информация и се съгласявате да не съхранявате, използвате, или разкривате никаква поверителна информация или търговска тайна, която можете да получите от този Сайт пред никой друг, а след като уведомите Монсанто, Вие се съгласявате да унищожите всички копия на информацията, която притежавате във всякаква форма.

Потребителски имена и пароли

В случай че този Сайт Ви позволява да използвате Потребителско име и Парола или да използвате зададено Потребителско име и Парола, за да получите достъп до функции на този Сайт, тогава:

 • Вие се съгласявате да използвате Сайта единствено за правомерни цели.
 • Когато се регистрирате за Потребителско име, Вие се съгласявате, че ще използвате само точна и вярна информация за себе си и че няма да имитирате друго лице, нито да приемате фалшива самоличност.
 • Вие се съгласявате незабавно да ни уведомите в случай на неправомерно използване на Вашата Парола, Потребителско име или Сайта, или всяко друго нарушение на сигурността. (Изпратете ни Вашето уведомление чрез секцията „Връзка с нас“ на този Сайт.)
 • Вие се съгласявате да не споделяте своето Потребителско име или Парола с друго лице.
 • Вие се съгласявате да поемете и носите пълната отговорност за всички рискове, произтичащи от използването на Сайта от Ваша страна и от страна на всяко друго лице, използващо Вашето Потребителско име или Парола.
 • Монсанто си запазва правото във всеки момент по наше усмотрение да променя или спира Сайта, да променя или спира всякаква информация или друго Съдържание, съдържащо се на Сайта, или да прекрати Вашата Парола и Потребителско име и използването от Ваша страна на Сайта, поради каквато и да е причина или без причина. Вие носите отговорност за всички преки или непреки щети и отговаряте за цялата дейност, извършвана на този Сайт, която може да бъде свързана или проследена обратно до Вашето Потребителско име или Парола. 

Сделки

За всеки Сайт на Монсанто, който Ви позволява да правите поръчки или да сключвате по друг начин сделки с Монсанто, могат да бъдат приложими допълнителни условия за трети лица – наши доставчици на услуги с които си партнираме с цел улесняване на тези сделки.  Такива трети лица по тези сделки е възможно да са посочили такива допълнителни условия на уеб страниците или линкове, които Ви дават възможност да извършвате тази дейност и да изпълнявате сделките.  Моля да разгледате внимателно политиките, практиките и правилата на тези трети лица и се уверете, че ги разбирате, преди да се ангажирате със сделка.  Оплаквания, жалби, опасения или въпроси, свързани с продукти на трети страни, следва да бъдат насочени към третата страна.

Правителството на САЩ и на други държави регулират вноса и износа на продукти и информация. Вие се съгласявате, че, доколкото такива закони са приложими за Вас или сделката, която искате да сключите с Монсанто, ще се съобразите с всички тези закони и разпоредби за внос и износ и че няма да извършвате внос, износ или реекспорт на продукти или услуги, закупени или продадени чрез Сайта, на държави или лица, за които това е забранено по силата на приложимите закони за контрол на вноса и износа.

Със сключването на сделка с Монсанто чрез този Сайт, Вие ни декларирате, че не сте в страна, където такъв внос/износ е забранен и че не сте физическо или юридическо лице, на което е забранен такъв внос/износ. Вие носите отговорност за спазването на законите на Вашата местна юрисдикция във връзка с вноса, износа или реекспорта.

Приемливи приложения на Сайта

Изрично е забранено да използвате нашите Сайтове или Съдържание: (а) за незаконни цели; (б) за да склонявате други да извършват или участват в незаконни действия; (в) за нарушаване на действащите международни, федерални или държавни наредби, правилници, закони, или местни постановления; (г) за нарушаване или злоупотреба с наши права върху интелектуална собственост или правата върху интелектуална собственост на трети лица; (д) за тормоз, злоупотреба, обида, вреда, опозоряване, клевета, унижаване, сплашване или дискриминация, основана на пол, сексуална ориентация, религия, етническа принадлежност, раса, възраст, произход, или увреждане; (е) за представяне на невярна или подвеждаща информация; (ж) за качване или предаване на вируси или друг вид зловреден код, който ще бъде или може да бъде използван по начин, който ще въздейства на функционалността или работата на нашите Сайтове, други уеб сайтове, или Интернет; (з) за събиране или следене на лична информация на трети лица; (и) за спам, фишинг (имейл измами), фарминг (измама за пренасочване мрежовия трафик), претекст, спайдър, кроулинг и скрейпинг; (й) за всякакви неприлични или неморални цели; или (к) за да се попречи или да се заобикалят защитните елементи на нашите Уеб сайтове, други уеб сайтове, или Интернет. Ние си запазваме правото да прекратим използването от Ваша страна на наши Уеб сайтове за нарушаване на някое от забранените видове използване.

Вашата неприкосновеност

Доколкото този Сайт събира Лични данни за Вас, използването от наша страна на тази информация е съгласно условията на Политиката на Монсанто за неприкосновеността, която може да бъде прочетена на http://www.monsanto.com/global/uk/privacy-policy/pages/privacy-policy-bulgaria.aspx.

Връзки към и от този сайт

Всеки, който използва връзки към Сайта, следва да спазва всички приложими закони. Сайт, който използва връзки към Сайта на Монсанто:

(a) има право да посочва връзка към, но не и да възпроизвежда Съдържание от този Сайт;

(b) няма право да създава среда в браузър или рамка около Съдържание от този Сайт;

(c) няма право да загатва, че Монсанто препоръчва него или продуктите му;

(d) няма право да представя неточно отношенията си с Монсанто;

(e) няма право да представя невярна информация относно продуктите или услугите на Монсанто;

(f) няма право да използва Търговските марки на Монсанто без изрично писмено разрешение; и

(g) няма право да помества Съдържание, което би могло да се определи като неподходящо, обидно и противоречиво, а трябва да съдържа единствено Съдържание, което е подходящо за всички възрастови групи.

Монсанто не контролира и не отговаря за Съдържанието на сайтове на трети лица (които не са Монсанто), с връзки към този Сайт и не отговаря за изменения или актуализации на такива сайтове на трети лица. Монсанто Ви предоставя тези връзки единствено за удобство, като включването на дадена връзка не предполага препоръчване на Сайта от страна на Монсанто.

Ограничаване на отговорността относно гаранции

СЪДЪРЖАНИЕТО, ПРЕДСТАВЕНО В ТОЗИ САЙТ, СЕ ПРЕДЛАГА "КАКТО Е" И "С ВСИЧКИ НЕДОСТАТЪЦИ". МОНСАНТО НЕ ДАВА ДЕКЛАРАЦИИ И ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ОТНОСНО НЕГОВОТО ИЗПОЛЗВАНЕ, НАЛИЧНОСТ, СЪДЪРЖАНИЕ, ТОЧНОСТ, ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ ИЛИ РАБОТАТА МУ. КАТО ПОТРЕБИТЕЛ, ВИЕ ПОЕМАТЕ ВСИЧКИ РИСКОВЕ И ОТГОВОРНОСТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ ВАША СТРАНА НА САЙТА, КАТО МОНСАНТО НЕ ДАВА ГАРАНЦИЯ, ЧЕ СЪДЪРЖАНИЕТО ИЗОБРАЗЕНО НА ИЛИ ИЗТЕГЛЕНО ОТ ТОЗИ САЙТ Е СЪВМЕСТИМО С ВАШИЯ КОМПЮТЪР ИЛИ ЧЕ Е БЕЗ ГРЕШКИ ИЛИ ВИРУСИ. НИКОЙ СЛУЖИТЕЛ, ПОСРЕДНИК ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА МОНСАНТО НЕ Е УПЪЛНОМОЩЕН ДА ПРОМЕНЯ ИЛИ ИЗМЕНЯ ТАЗИ ГАРАНЦИЯ.  ДОКОЛКОТО Е ДОПУСТИМО СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО: МОНСАНТО СЕ ОТКАЗВА ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ДРУГИ ГАРАНЦИИ, ПРЕКИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ПРИЛОЖИМОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕ-НАРУШЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА САЙТА И НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ. НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА ЗА СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ВРЕДИ, ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ СРОКА НА ПОДРАЗБИРАЩАТА СЕ ГАРАНЦИЯ, ТАКА ЧЕ ГОРНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯТ ЗА ВАС.

МОНСАНТО СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА ПРОМЕНЯ ИЛИ ПРЕМАХВА СЪДЪРЖАНИЕ НА САЙТА ИЛИ ДА СПИРА ИЛИ ПРЕКРАТЯВА ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ ВАША СТРАНА ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН, ВЪВ ВСЕКИ МОМЕНТ, ПОРАДИ ВСЯКАКВА ПРИЧИНА, БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЛЕНИЕ, КАТО МОНСАНТО НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ПО НИКАКЪВ НАЧИН ЗА ВЪЗМОЖНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ТОВА ДЕЙСТВИЕ.

ОБРЪЩАМЕ ВНИМАНИЕ, ЧЕ ТОЗИ САЙТ МОЖЕ ДА ВКЛЮЧВА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НАШАТА ДЕЙНОСТ И НАШИТЕ ОЧАКВАНИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО. ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ Е АКТУАЛНА, КЪМ МОМЕНТА НА ПУБЛИКУВАНЕ; ВЪПРЕКИ ТОВА, МОНСАНТО НЕ СЕ АНГАЖИРА ДА АКТУАЛИЗИРА ИЛИ РЕВИЗИРА ИНФОРМАЦИЯТА НА БАЗАТА НА НОВА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ДРУГО НАСТЪПИЛО РАЗВИТИЕ. ОСВЕН ТОВА, ВЪПРЕКИ ЧЕ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ САЙТ Е ПРЕДСТАВЕНО ДОБРОСЪВЕСТНО И СЕ СЧИТА ЗА ВЯРНА, МОНСАНТО НЕ ДАВА ДЕКЛАРАЦИИ ИЛИ ГАРАНЦИИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПЪЛНОТАТА ИЛИ ТОЧНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА, ИЛИ ВСЯКАКВИ САЙТОВЕ, СВЪРЗАНИ С ТОЗИ САЙТ.

ОПРЕДЕЛЕНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ТОЗИ САЙТ Е СОБСТВЕНОСТ НА ТРЕТИ ЛИЦА И СЕ ИЗПОЛЗВА С ТЯХНО РАЗРЕШЕНИЕ. СТАНОВИЩАТА, ИЗРАЗЕНИ ОТ ТРЕТИ ЛИЦА, НЕ ОТРАЗЯВАТ НЕПРЕМЕННО ТЕЗИ НА „МОНСАНТО КЪМПАНИ“.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА "БИСКВИТКИ" И ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ. МОНСАНТО И НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ ИЗПОЛЗВАТ ПРАКТИКИ И МЕТОДИ В ОТРАСЪЛА, ВКЛЮЧИТЕЛНО БИСКВИТКИ И ДРУГА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ, В ТОВА ЧИСЛО, НО НЕ САМО, ПРОЗРАЧНИ GIF ФАЙЛОВЕ, УЕБ СИГНАЛИ, IP АДРЕСИ И РЕГИСТРАЦИОННИ ФАЙЛОВЕ И ДР. ("ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ В МРЕЖАТА"), ЗА ДА СЕ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ НА МОНСАНТО ДА ПРЕГЛЕЖДА ПОСЕТИТЕЛИТЕ И СТРАНИЦИТЕ, КОИТО ДАДЕН ПОТРЕБИТЕЛ ПОСЕЩАВА ПРЕЗ ВСЯКА СЕСИЯ В САЙТА. МОНСАНТО МОЖЕ ДА СВЪРЗВА ИНФОРМАЦИЯ, СЪБРАНА ЧРЕЗ ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ В МРЕЖАТА, С ЛИЧНИ ДАННИ. С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТАКАВА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ В МРЕЖАТА И ДАВАТЕ СВОЕТО СЪГЛАСИЕ ЗА ВСЯКАКВО ЗАКОНОВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ И НЕЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ, СЪБРАНА ЧРЕЗ ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ, ИЗПОЛЗВАНА НА САЙТА, ИЛИ ОТ ТРЕТИ ЛИЦА - ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ НА МОНСАНТО, С ТОВА, ЧЕ ПРОДЪЛЖАВАТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ САЙТА.

Гореизложеното ограничаване на отговорността относно гаранции не се прилага за продуктови гаранции, посочени на етикети на продукти, които могат да са представени на този Сайт. За такива продукти, гаранцията, ако има такава, посочена на такъв етикет, регулира отговорността на Монсанто за този продукт.

Ограничение на отговорността на Монсанто

С ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ ВАША СТРАНА НА ТОЗИ САЙТ, ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ: (1) ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ ВАША СТРАНА НА ТОЗИ САЙТ СТАВА ИЗЦЯЛО НА ВАШ РИСК; (2) ЧЕ ПОЕМАТЕ ПЪЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСИЧКИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЦЯЛОТО НЕОБХОДИМО ОБСЛУЖВАНЕ ИЛИ РЕМОНТ НА ВСЯКО ОБОРУДВАНЕ, КОЕТО ИЗПОЛЗВАТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ ВАША СТРАНА НА ТОЗИ САЙТ; И (3) ЧЕ МОНСАНТО НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ ВРЕДИ ОТ КАКЪВТО И ДА БИЛО ХАРАКТЕР, СВЪРЗАНИ С ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ ВАША СТРАНА НА, ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ САЙТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ, ГРЕШКА, ПРОПУСК, ПРЕКЪСВАНЕ, КОМПЮТЪРЕН ВИРУС, ИЛИ АВАРИЯ В МРЕЖАТА ИЛИ ИНТЕРНЕТ, ИЛИ ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПРЕКИ, НЕПРЕКИ, НАКАЗАТЕЛНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, КОМПЕНСАТОРНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ВРЕДИ, ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ И/ИЛИ ЗАГУБА ИЛИ ПОВРЕДА НА ДАННИ ИЛИ ИМУЩЕСТВО, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПРЕДПОЛАГАЕМАТА ОТГОВОРНОСТ Е НА БАЗАТА НА ДОГОВОР, ДЕЛИКТ, НЕБРЕЖНОСТ, ОБЕКТИВНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ НА ДРУГА БАЗА, ДОРИ АКО МОНСАНТО Е ОСВЕДОМЕНО ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ВРЕДИ.

В СЛУЧАЙ ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ ВАША СТРАНА НА ТОЗИ САЙТ ДОВЕДЕ ДО НЕОБХОДИМОСТ ОТ ОБСЛУЖВАНЕ, РЕМОНТ ИЛИ КОРЕКЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕ ИЛИ ДАННИ, РАЗХОДИТЕ ЗА ТОВА СЕ ПОЕМАТ ОТ ВАС.

НЯКОИ ЩАТИ ИЛИ ДЪРЖАВИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ НА СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ВРЕДИ, ТАКА ЧЕ ГОРНОТО ИЗКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯ ЗА ВАС.

Вашето задължение за обезщетение

Вие се съгласявате да защитавате, обезщетявате и да освободите от отговорност Монсанто, неговите свързани лица и техните съответни директори, ръководни лица, служители и представители от и срещу всички вреди, искове и разходи, включително адвокатски хонорари, в резултат от използването от Ваша страна на този Сайт или злоупотреба с информация, взета от Сайта, или предаване от Ваша страна на информация, данни, материали или Съдържание на Сайта.

Освобождаване от отговорност за прогнозни изявления

Някои твърдения, съдържащи се в този Сайт, са "прогнозни изявления", като например твърдения относно очакваните финансови резултати на дружеството, тези и бъдещи показатели на продуктите, одобрения от регулаторните органи, бизнес и финансови планове и други не-исторически факти. Тези изявления са базирани на текущите очаквания и наличната към момента информация. Въпреки това, тъй като тези твърдения се основават на фактори, които включват рискове и неясноти, реалните показатели и резултати на дружеството могат да се различават съществено от описаните или предположените от подобни прогнозни изявления. Факторите, които могат предизвикат или допринесат за такива разлики, включват, освен другото: конкуренция; непредвидени обстоятелства, свързани със защита на интелектуалната собственост, регулаторни въпроси и общественото приемане на биотехнологични продукти; успехи в научноизследователската и развойна дейност; съдебни спорове; развития, свързани с чуждестранна дейност; придобивания; цени на суровините; нормативната уредба, засягаща производството; материални запаси; способността на компанията да получи финансиране и изплащане на продуктите, които продава; метеорологичните условия, природни бедствия и аварии; както и други рискове и фактори, описани подробно в последния периодичен отчет, подаден от дружеството в SEC (Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ). Не следва да се допуска неуместно позоваване на тези прогнозни изявления, които са актуални единствено към датата на тяхното публикуване в този Сайт. Монсанто не носи отговорност за текущо намерение или задължение да актуализира прогнозни изявления или някой от факторите, които могат да засегнат действителни резултати.

Реклами, които могат да се поставят на Сайта

В случай че на този Сайт се появи реклама на продукт или услуга, предоставена от лица, различни от Монсанто, Монсанто не препоръчва, нито гарантира за този продукт или услуга и няма да бъде страна в, нито по някакъв начин ще наблюдава която и да е сделка между Вас и външни доставчици на стоки или услуги. Както и при закупуването на даден продукт или услуга, чрез всяко едно средство или във всякаква среда, Вие следва да направите най-добра преценка и да упражните повишено внимание, където това е целесъобразно.

Кога посетителите могат да публикуват на Сайт на Монсанто

В случай че този Сайт позволява да публикувате или да качвате коментари или друго Съдържание на Сайта, тогава следните допълнителни условия са приложими за използването от Ваша страна и с настоящото се приемат от Вас.

Вие разбирате, че за цялата информация, Съдържание, текст, данни, съобщения или други материали, независимо дали са публикувани в Сайта или изпратени отделно ("Материал(и)"), отговорност носи лицето, което е източник на Материала. Вие носите отговорност за всички Материали, които публикувате, предавате или друг начин правите достъпни на Сайта или за други лица. Вие потвърждавате и се съгласявате, че трябва да оценявате и поемете всички рискове, свързани с използването на всеки Материал, включително всяко позоваване на точността и пълнотата на Материала.

Монсанто не контролира този Материал и следователно не гарантира за точността, целостта или качеството на Материала. Монсанто не носи отговорност по никакъв начин за който и да е Материал, включително, но не само, грешки или пропуски в Материала, или за всякакви загуби или вреди, понесени в резултат от използването на Материал, който е публикуван, предаден или по друг начин предоставен на Сайта.

Доколкото Монсанто не преглежда и не може да преглежда всяко съобщение или информация, публикувана и предавана от Вас или други на Сайта или на други лица, и не носи отговорност за съдържанието на тези съобщения, Монсанто си запазва правото да изтрива, премества или редактира Материал, който то по своя собствена преценка счете, че е извън обхвата на приемливо за показване на Сайта Съдържание, обидно, клеветническо, нецензурно, нарушаващо законите за авторското право или търговските марки, или по друг начин е неприемливо.

Вие се съгласявате, че няма да използвате Материали за следните цели:

 • за да качвате, разпространявате или по друг начин да публикувате клеветнически, нецензурен, съдържащ омраза, порнографски, оскърбителен, незаконен, заплашителен или по друг начин нежелателен Материал;
 • за да качвате или разпространявате файлове, съдържащи вируси, червеи, повредени файлове или друг подобен софтуер или програми, които могат да навредят на работата на нечий компютър или имущество на друго лице;
 • за тормоз, следене, заплахи или друго нарушаване на законните права (включително правото на неприкосновеност и правото на публичност) на други лица;
 • за да предавате или по друг начин да направите достъпен Материал, който нямате право да предоставяте по закон или по договорни или фидуциарни отношения;
 • за да публикувате Материал, който накърнява правата върху интелектуална собственост на трети лица (включително, но не само авторски права, търговска тайна, търговска марка или други права на собственост);
 • за волно или неволно нарушаване на действащите местни, щатски, национални или международни закони, включително, но не само, наредби, обнародвани от Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ;
 • за да предавате или по друг начин да предоставяте непозволени реклами, промоционални Материали или всяка друга форма на привличане на клиенти; и
 • за да разпространявате или по друг начин да публикувате материали, съдържащи събиране на средства, реклама или привличане на клиенти за стоки или услуги.

Вие потвърждавате и се съгласявате, че Монсанто има право да оповести всеки Материал и източника на или собственика на всеки Материал, ако това се изисква по закон или съгласно правно производство, за да се приложат разпоредбите на тези Условия, или да бъдат защитени правата на Монсанто, неговите клиенти и/или Посетителите на Сайта.

Права на Монсанто по отношение на Материали, предоставени на Сайта

Освен ако не е допълнително уточнено от Вас, всеки Материал, който прехвърляте или по друг начин правите достъпен на този Сайт, ще се подчинява на тези Условия и няма да се третира като конфиденциален или частен. Като предоставяте Материали на този Сайт, Вие декларирате, че притежавате или имате необременени с тежест прехвърлими права и разрешения, включително, но не само, правото на публичност и правата да разкривате лични данни, като автоматично предоставяте на Монсанто и неговите свързани лица по цял свят, безвъзмездно, непрекъснато, неотменимо, неизключително право и лиценз да прави, продава, използва, възпроизвежда, публикува, създава вторични произведения на, изпълнява, показва, разпространява, внася и предава такъв Материал и продукти, включващи такъв Материал (изцяло или частично) под всякаква форма, медия или технология, съществуваща в момента или разработена по-късно, за целия срок на правата на интелектуална собственост, които съществуват по отношение на такъв Материал, за всякакви цели, и да публикува името на притежателя им във връзка с тях, или да използвате Материалите за каквато и да е законна цел, включително, но не само, правото на преотстъпване на лиценза за Материалите на трети лица за техните законни цели. Ако Вашите Материали съдържат снимки или дигитални или видео изображения, които изобразяват дете, което не е пълнолетно в тяхната държава на пребиваване, Вие декларирате, че имате писмено разрешение от родител или настойник на детето за предоставяне на снимката, цифровото или видео изображението. Вие гарантирате, че имате необходимите права за предоставяне на лицензите, описани в тези Условия. Доколкото съществуващите закони го позволяват, Вие се отказвате от всякакви морални права, които Вие или Вашите лицензодатели могат да имат по отношение на Материалите.

Процедура за предявяване на претенции за нарушаване на авторски права

Съгласно дял 17 от Кодекса на Съединените щати, раздел 512 (c)(2), уведомления относно твърдени нарушения на авторски права трябва да бъдат изпращани на определения за този сайт представител. ВСИЧКИ ПИТАНИЯ, КОИТО НЕ СА ОТНОСИМИ КЪМ ИЛИ КОИТО НЕ СА СЪОБРАЗЕНИ СЪС СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА, ЩЕ ОСТАНАТ БЕЗ ОТГОВОР. Монсанто уважава интелектуалната собственост на другите, и ние молим нашите посетители да правят същото. Монсанто ще обработи и проучи съобщенията за твърдени нарушения и ще предприеме подходящи действия в рамките на Закона за авторските права в цифровото хилядолетие ("DMCA") и другите приложими закони за интелектуална собственост. При получаване на съобщения, съответстващи на изискванията на DMCA, Монсанто ще предприеме действия за премахване или забрана на достъпа до материали, за които е установено, че нарушават или че са предмет на нарушение, и ще предприеме действия за премахване или забрана на достъпа до всяко позоваване или връзка към материал или дейност, за която е установено че е в нарушение.

Ако смятате, че Вашето произведение е било копирано по начин, който представлява нарушение на авторските Ви права, моля, представете на Монсанто следната информация. Моля, имайте предвид, че за да бъде ефективно, уведомлението трябва да включва ВСИЧКИ от изброените:

1. Физически или електронен подпис на лицето, упълномощено да действа от името на притежателя на изключителното авторско право, за което се твърди, че е нарушено;

2. Описание на защитеното с авторски права произведение, за което се отнася твърдяното нарушение;

3. Описание и, ако е възможно, IP адреса на мястото на Сайта, където се намира материала, за който твърдите, че нарушава Вашите права;

4. Вашия адрес, телефонен номер, адрес на електронна поща и всякаква друга информация, която би била нужна на Монсанто, за да се свърже с Вас;

5. Ваше изявление, че добросъвестно и основателно смятате, че оспорената употреба не е разрешена от притежателя на авторските права, от негов представител или от закона;

6. Ваше изявление, направено под заплаха от наказание за лъжесвидетелство, че горепосочената информация във Вашето уведомление е точна и че Вие сте притежателят на авторските права или сте упълномощен да действате от името на притежателя на изключителното право, за което се твърди, че е нарушено.

Уведомления за твърдени нарушения на авторски права следва да се отправят на:

По поща:

 

Monsanto Company Law Team

Attention: Trademark Counsel

800 North Lindbergh Blvd.

St. Louis, MO 63167

По електронна поща:

webguru@monsanto.com

Освобождаване от отговорност

ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА НАШИЯ САЙТ ПРИЕМАТ И СЕ СЪГЛАСЯВАТ, ЧЕ МОНСАНТО КАТО ЛИЦЕ, В ЧИЯТО ПОЛЗА Е УГОВОРЕНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ, СЕ ОСВОБОЖДАВА ОТ ВСЯКАКВА ОТГОВОРНОСТ ПО ПРЕТЕНЦИИ НА ТРЕТИ ЛИЦА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС САЙТОВЕТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, НЕПРАВОМЕРНО ПРИЧИНЕНА СМЪРТ И ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА, ВРЕДИ, ДОПЪЛНИТЕЛНИ И СЪДЕБНИ РАЗНОСКИ, АДВОКАТСКИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, УВРЕЖДАНЕ НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ ИЛИ РЕПУТАЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, КЛЕВЕТА, НАРУШАВАНЕ НА ПРАВОТО НА ПУБЛИЧНОСТ И НА ПРАВОТО ЛИЧНАТА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ. МОНСАНТО СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА ПОЛЗВА ВСИЧКИ ФОРМИ НА ПРАВНА ЗАЩИТА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗМАМИ ИЛИ НЕЗАКОННА ДЕЙНОСТ, СВЪРЗАНА С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НАШИТЕ САЙТОВЕ.

Прекратяване

Монсанто има право да прекрати тези Условия по всяко време, като може да го направи незабавно, без предварително уведомление и съответно да Ви откаже или ограничи достъпа до Сайтовете, ако, единствено според преценката на Монсанто, Вие нарушите някоя от разпоредбите на Условията.

Избор на приложимо право и компетентен съд

Условията ще се подчиняват на законодателството на Щата Мисури, САЩ, без да се прилагат стълкновителните норми. По отношение на всички спорове, произтичащи от или свързани с нашите Сайтове или Условия, Вие признавате изключителната компетентност на съответните щатски и федерални съдилищата, намиращи се в окръг Сейнт Луис, Мисури.

Уведомление и съгласие за електронни съобщения

Вие се съгласявате да получавате съобщения от нас по електронен път. Ние ще се свързваме с Вас чрез електронна поща или като публикуваме уведомления на нашите Сайтове. Вие се съгласявате, че всички споразумения, уведомления, разкривания на информация и други съобщения, които Ви предоставяме по електронен път, задоволяват всички правни изисквания за писмен подпис на такива съобщения.

Цялостно споразумение

Като се съгласявате с тези Условия, Вие декларирате, че сте пълнолетен съгласно законодателството на държавата на Вашето местопребиваване или геополитическа юрисдикция. Разпоредбите на тези Условия представляват цялостно споразумение между Вас и Монсанто по отношение на използването на Сайта и заменят всички предходни споразумения или уговорки, които не са инкорпорирани в тези Условия. Настоящите Условия имат действие от Датата на влизане в сила. Използването на Сайта от Вас след настъпването на Датата на влизане в сила изразява приемането от Ваша страна на тези Условия.

Дата на влизане в сила

Настоящите Условия бяха ревизирани за последно на 15 октомври 2013 г. и се прилагат по отношение на Вашия достъп до този Сайт от този момент нататък, докато не бъде публикувана нова ревизия.