Smluvní podmínky používání internetových stránek společnosti Monsanto

Vítáme Vás! Tyto internetové stránky jsou jedněmi z řady stránek nabízených společností Monsanto po celém světě, které návštěvníkům poskytují informace, produkty, služby, obsah (jak je definován níže) a další funkce, z nichž některé mohou být určeny pro specifické regiony světa či specifické řady výrobků. Zatímco obsah může být na různých internetových stránkách či v různých regionech odlišný, tyto smluvní podmínky používání (dále jen „podmínky“) platí obecně pro všechny internetové stránky.

Vaše používání těchto internetových stránek podléhá těmto podmínkám a oprávněním a povolením zde obsaženým. Tyto podmínky mají povahu smlouvy mezi společností Monsanto a Vámi. Nepřehlédnutelný odkaz na tyto podmínky je umístěn na domovské stránce těchto internetových stránek a bude Vám nepřetržitě k dispozici.

VAŠE POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO INTERNETOVÝCH STRÁNEK BUDE POVAŽOVÁNO ZA VÁŠ SOUHLAS SE VŠEMI NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI A ZA DŮKAZ TOHO, ŽE VŠEM UVEDENÝM PODMÍNKÁM ROZUMÍTE.

POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, TYTO INTERNETOVÉ STRÁNKY NEPOUŽÍVEJTE.

Společnost Monsanto má právo kdykoliv tyto podmínky změnit formou umístění nových podmínek na tyto internetové stránky. Pokud budete tyto stránky nadále používat, souhlasíte s tím, že budete vázáni všemi takovými změnami. Proto byste měli stránku obsahující tyto podmínky pravidelně navštěvovat, abyste se ujistili, že jste seznámeni s právě platnými podmínkami, kterými jste vázáni.

Pokud některá z těchto podmínek není podle místních právních předpisů země, ze které je internetová stránka prohlížena, v určitém rozsahu uplatnitelná, tato podmínka je v daném rozsahu považována za oddělitelnou a zbývající část této dohody zůstává v platnosti. Pokud společnost Monsanto nebude některá svá práva vyplývající z těchto podmínek vykonávat nebo vymáhat, neznamená to, že se těchto svých práv vzdává. Pokud je obsah těchto internetových stránek v některých zemích nezákonný, jejich prohlížení z těchto zemí je přísně zakázáno a je považováno za porušení těchto podmínek. Pokud se rozhodnete z těchto zemí tyto internetové stránky prohlížet, činíte tak ze své vlastní iniciativy a na své vlastní riziko. Jste odpovědní za dodržení příslušných místních zákonů.

Ne všechny produkty, programy nebo služby popisované na internetových stránkách společnosti Monsanto jsou k dispozici ve všech zemích. Pokud si nejste jisti jejich dostupností ve své zemi, kontaktujte místního zástupce společnosti Monsanto, který Vám podá přesné informace. Máte-li v úmyslu používat některý z produktů společnosti Monsanto popsaných na těchto internetových stránkách, musíte postupovat podle pokynů přiložených k produktu a podle všech příslušných zákonů a předpisů.

Některé definice

Níže jsou uvedeny definice, které vysvětlují některé pojmy používané v těchto podmínkách.

 • Slova „Vy“ a „Vaše“ označují korporace nebo jiné obchodní subjekty, případně jejich zástupce, a osoby využívající tyto internetové stránky pro své obchodní aktivity
 • Termín „společnost Monsanto“ označuje společnost Monsanto Company a všechny její dceřiné a přidružené společnosti.
 • Výrazy „my“ a „naše“ a další zájmena v první osobě se vztahují ke společnosti Monsanto.
 • Termín „internetové stránky“ označuje domovskou stránku a přidružené stránky, na něž se lze dostat buď přímo z domovské stránky, nebo prostřednictvím dalších odkazů; uvedený termín se nevztahuje na internetové stránky třetích stran, které nejsou spravovány nebo podporovány společností Monsanto.

Soulad s místními právními předpisy

Společnost Monsanto je provozována ze světové centrály v St. Louis, stát Missouri, USA. Tyto internetové stránky však mohou být provozovány buď světovou centrálou, některou z mnoha divizí nebo přidružených společností společnosti Monsanto po celém světě nebo některou třetí stranou naším jménem.

Společnost Monsanto netvrdí, že materiály na těchto internetových stránkách jsou vhodné nebo k dispozici na všech místech na světě, ze kterých lze stránky prohlížet.

Ochranné známky

Ochranné známky, obchodní názvy, ochranné značky a loga (dále jen „ochranné známky“) používané a zobrazované na těchto internetových stránkách jsou registrované a neregistrované ochranné známky společnosti Monsanto a dalších subjektů. Pokud není na internetových stránkách výslovně uvedeno jinak, nic na těchto internetových stránkách nelze chápat jako udělení licence či práva (ať už implicitně, formou překážky uplatnění žalobního nároku nebo jinak) používat jakoukoliv ochrannou známku zobrazenou na těchto internetových stránkách bez písemného souhlasu společnosti Monsanto nebo třetí strany, která je vlastníkem příslušné ochranné známky. Pokud na internetových stránkách není výslovně uvedeno jinak, je zakázáno používat název společnosti Monsanto Company a logo společnosti Monsanto k jakýmkoliv účelům včetně reklamy či propagace související s distribucí materiálů z těchto internetových stránek bez předchozího písemného souhlasu společnosti Monsanto.

Vaše používání materiálů chráněných autorským právem na těchto internetových stránkách

Text, ochranné známky, obrázky, grafické prvky, fotografie, video soubory, aplikační funkce nebo jiná digitální média a jejich uspořádání na této stránce („obsah“) podléhají ochraně patentů, autorských práv, ochranných známek a dalších práv duševního vlastnictví. Autorská práva ke všem složkám materiálů poskytovaných na těchto internetových stránkách společností Monsanto, včetně jejich uspořádání, jsou vlastněna společností Monsanto nebo původním autorem příslušných materiálů. Společnost Monsanto Vám poskytuje omezenou, nevýhradní a nepřevoditelnou licenci k používání a zobrazování materiálů obsažených na těchto internetových stránkách pouze pro nekomerční použití v dobrém úmyslu a pro účely spojené s Vaším užíváním těchto internetových stránek. Tato licence zahrnuje právo příslušné materiály tisknout, ale výhradně pro výše uvedené nekomerční účely. Pokud není uvedeno jinak, nemáte právo tyto materiály kopírovat, zobrazovat, reprodukovat, stahovat, rozšiřovat, upravovat, vytvářet odvozená díla, zpětně analyzovat, dekompilovat jakýkoli počítačový kód, skript nebo software tvořící tyto internetové stránky, tyto materiály měnit nebo doplňovat, a to žádným způsobem, například (ale ne výhradně) elektronicky, mechanicky, fotokopírováním, nahráváním nebo jinak bez předchozího písemného souhlasu společnosti Monsanto nebo držitele autorských práv. Pokud porušíte kterékoliv ustanovení těchto podmínek, platnost licence je automaticky a bez předchozího upozornění ukončena. Při ukončení platnosti této licence jste povinni zničit veškeré stažené a vytištěné materiály získané z těchto internetových stránek. Monsanto si vyhrazuje veškerá ostatní práva, která nejsou touto licencí výslovně udělena.

Výše uvedená omezení se nevztahují na bezpečnostní listy materiálů (MSDS) a na popisy produktů, které mohou být na internetových stránkách umístěny a které jsou určeny pro reprodukci a další použití.

Důvěrné informace a obchodní tajemství

Společnost Monsanto se snaží poskytovat veřejnosti rozsáhlý přístup k informacím o svých produktech a službách. Při tom není záměrem společnosti Monsanto vzdát se žádných práv duševního vlastnictví, mimo jiné včetně obchodních tajemství, která Monsanto má k informacím na těchto internetových stránkách podle příslušných zákonů. Monsanto má zásady a postupy, které mají za cíl zabránit tomu, aby na těchto internetových stránkách byly zveřejněny informace, které Monsanto považuje za důvěrné nebo za obchodní tajemství. Pokud však z těchto internetových stránek obdržíte důvěrné informace nebo obchodní tajemství, které společnost Monsanto mohla poskytnout nedopatřením, souhlasíte s tím, že budete jednat v dobré víře a uznáte a budete dodržovat důvěrnou povahu těchto informací a souhlasíte s tím, že nebudete držet, užívat ani sdělovat třetím osobám žádné důvěrné informace ani obchodní tajemství, které obdržíte z těchto internetových stránek, a souhlasíte s tím, že poté, co učiníte oznámení společnosti Monsanto, zničíte veškeré exempláře a kopie těchto informací v jakékoli podobě, které budete mít v držení.

Uživatelská jména a hesla

Pokud Vám tyto internetové stránky umožňují zvolit si uživatelské jméno a heslo nebo používat přidělené uživatelské jméno a heslo k zajištění přístupu k materiálům na internetových stránkách obsaženým, pak

 • Souhlasíte s tím, že internetové stránky budete používat pouze k zákonným účelům.
 • Souhlasíte s tím, že při registraci uživatelského jména budete uvádět pouze přesné a pravdivé informace o Vaší osobě, nebudete se vydávat za jinou osobu ani na sebe brát falešnou identitu.
 • Souhlasíte s tím, že nás budete okamžitě informovat o jakémkoliv neoprávněném použití Vašeho hesla, uživatelského jména nebo těchto internetových stránek, případně o jakémkoliv jiném narušení bezpečnosti. (Pošlete nám Vaše oznámení prostřednictvím odkazu v sekci „Kontaktujte nás“ na těchto internetových stránkách.)
 • Souhlasíte s tím, že nebudete sdílet Vaše uživatelské jméno ani heslo s žádnou jinou osobou.

o    Souhlasíte s tím, že přebíráte a nesete plnou zodpovědnost za veškerá rizika vyplývající z používání stránek Vámi nebo jakoukoliv jinou osobou používající Vaše uživatelské jméno nebo heslo.

o    Společnost Monsanto si vyhrazuje právo podle vlastního úsudku kdykoliv upravit nebo ukončit provoz těchto internetových stránek, upravit nebo odstranit jakékoliv informace nebo jiný obsah těchto internetových stránek, ukončit platnost Vašeho hesla a uživatelského jména a/nebo ukončit Vaše používání těchto internetových stránek, a to z jakéhokoliv důvodu nebo zcela bez uvedení důvodu. Jste odpovědní za veškeré přímé a nepřímé škody a za veškeré činnosti provedené na těchto internetových stránkách, které lze spojit s Vaším uživatelským jménem nebo heslem.

Transakce

Na jakýchkoli internetových stránkách společnosti Monsanto, které Vám umožňují zasílat objednávky nebo provádět jiné transakce se společností Monsanto, se mohou dodatečné smluvní podmínky vztahovat na naše externí poskytovatele z řad třetích stran, se kterými spolupracujeme na poskytování těchto transakcí. Tyto třetí strany těchto transakcí mohou mít tyto dodatečné podmínky uvedeny na příslušných stránkách nebo odkazech umožňujících Vám provádění těchto transakcí. Projděte si prosím pečlivě zásady, praxi a pravidla těchto třetích stran, abyste jim porozuměli, než začnete provádět jakoukoli transakci. Stížnosti, nároky, obavy a otázky týkající se produktů třetích stran směřujte na příslušnou třetí stranu.

Vláda Spojených států amerických a vlády jiných zemí regulují dovoz a vývoz produktů a informací. Souhlasíte s tím, že budete postupovat v souladu se všemi příslušnými dovozními a vývozními zákony a předpisy, a to v rozsahu, v jakém se tyto zákony či předpisy vztahují na Vaši činnost nebo na příslušnou transakci, kterou hodláte uskutečnit se společností Monsanto. Dále souhlasíte s tím, že nebudete dovážet, vyvážet ani zpětně vyvážet (reexportovat) produkty ani služby pořízené nebo prodávané prostřednictvím těchto internetových stránek do zemí nebo osobám, na něž se vztahuje zákaz podle příslušných zákonů o omezení dovozu či vývozu.

Zahájením transakce se společností Monsanto prostřednictvím těchto internetových stránek prohlašujete, že se nenacházíte v zemi, kde je daný dovoz či vývoz zakázán, a zároveň že nejste osoba nebo subjekt, jemuž byl takový dovoz či vývoz zakázán. Jste odpovědní za dodržování Vašich místních zákonů týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu.

Přijatelné užívání stránek

Naše internetové stránky a obsah výslovně nesmíte používat: (a) k žádnému nezákonnému účelu; (b) k navádění druhých k páchání nezákonných činů nebo k účasti na nich; (c) k porušování mezinárodních, federálních nebo státních předpisů, pravidel, zákonů nebo místních vyhlášek; (d) k porušování našich práv duševního vlastnictví nebo práv duševního vlastnictví jiných osob; (e) k obtěžování, urážení, hanobení, pomlouvání, znevažování, zastrašování nebo diskriminování na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženského přesvědčení, etnického původu, rasy, věku, státu, ze kterého osoba pochází, nebo na základě postižení; (f) k poskytování nepravdivých nebo zavádějících informací; (g) k nahrávání nebo přenášení virů nebo jiných druhů škodlivého kódu, které budou nebo mohou být užívány způsobem, který ovlivní funkčnost nebo provozování našich internetových stránek, jiných internetových stránek nebo internetu; (h) ke sbírání nebo sledování osobních údajů jiných osob; (i) ke spamům, phishingu (emailovým podvodům), pharmingu (podvodům zahrnujícím přesměrování dat v internetu) a škodlivým počítačovým technikám typů pretext, spider, crawl nebo scrape; (j) za nemravným nebo nemorálním účelem; nebo (k) k zasahování do bezpečnostních prvků našich internetových stránek, jiných internetových stránek nebo internetu nebo k obcházení těchto bezpečnostních prvků. Vyhrazujeme si právo ukončit Vaše užívání našich internetových stránek z důvodu porušení jakéhokoli z těchto zákazů užívání.

Ochrana Vašich osobních údajů

V rozsahu, v jakém jsou prostřednictvím těchto internetových stránek shromažďovány Vaše osobní údaje, podléhá naše používání těchto údajů Zásadám ochrany osobních údajů společnosti Monsanto („Monsanto's Privacy Policy“), které najdete na adrese http://www.monsanto.com/global/uk/privacy-policy/pages/zasady-ochrany-osobnich-udaju-spolecnosti-monsanto.aspx.

Odkazování na tyto internetové stránky a z těchto internetových stránek

Kdokoliv bude kamkoliv umísťovat odkaz na tyto internetové stránky, musí postupovat podle všech příslušných zákonů. Každá internetová stránka třetí strany, ze které se odkazuje na jakékoliv internetové stránky společnosti Monsanto:
(a) může odkazovat na obsah těchto internetových stránek, ale nesmí tento obsah kopírovat;
(b) nesmí vytvářet prohlížeč nebo rámcové prostředí kolem obsahu těchto internetových stránek;
(c) nesmí vyvolávat dojem, že společnost Monsanto tuto internetovou stránku třetí strany nebo její produkty schválila;
(d) nesmí nesprávně uvádět svůj vztah ke společnosti Monsanto;
(e) nesmí obsahovat žádné nepravdivé informace o produktech či službách společnosti Monsanto;
(f) nesmí používat ochranné známky společnosti Monsanto bez výslovného písemného souhlasu; a
(g) nesmí obsahovat cokoliv, co by mohlo být považováno za pohoršující, urážlivé či kontroverzní, a musí obsahovat výhradně obsah vhodný pro všechny věkové skupiny.

Společnost Monsanto nekontroluje a není odpovědná za obsah žádných internetových stránek třetích stran (stránek nevytvářených společností Monsanto), na které je odkazováno z těchto internetových stránek, a nenese žádnou zodpovědnost za úpravy či aktualizace internetových stránek třetích stran. Společnost Monsanto Vám tyto odkazy poskytuje pouze pro Vaši snadnější orientaci a uvedení takového odkazu neznamená schválení internetové stránky třetí strany společností Monsanto.

Prohlášení o zárukách

OBSAH POSKYTOVANÝ NA TĚCHTO INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH JE POSKYTOVÁN TAK, JAK JE, A SE VŠEMI CHYBAMI. SPOLEČNOST MONSANTO NEČINÍ ŽÁDNOU VÝSLOVNOU ANI IMPLICITNÍ ZÁRUKU NEBO PROHLÁŠENÍ OHLEDNĚ UŽÍVÁNÍ, DOSTUPNOSTI, OBSAHU, SPRÁVNOSTI, VHODNOSTI NEBO FUNGOVÁNÍ TĚCHTO INTERNETOVÝCH STRÁNEK. JAKO UŽIVATEL NA SEBE BERETE VŠEHNA RIZIKA A PŘEBÍRÁTE VEŠKEROU ODPOVĚDNOST ZA VAŠE UŽÍVÁNÍ NEBO NEUŽÍVÁNÍ TĚCHTO INTERNETOVÝCH STRÁNEK A SPOLEČNOST MONSANTO NEČINÍ ŽÁDNÉ PROHLÁŠENÍ, ŽE OBSAH NA TĚCHTO INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH UMÍSTĚNÝ NEBO Z NICH STAŽENÝ JE KOMPATIBILNÍ S VAŠÍM POČÍTAČEM A ŽE NEOBSAHUJE CHYBY NEBO VIRY. ŽÁDNÝ ZAMĚSTNANEC, ZMOCNĚNEC ANI ZÁSTUPCE SPOLEČNOSTI MONSANTO NENÍ OPRÁVNĚN TOTO PROHLÁŠENÍ O ZÁRUKÁCH UPRAVOVAT ANI MĚNIT. V ROZSAHU, KTERÝ UMOŽŇUJÍ PLATNÉ ZÁKONY, SPOLEČNOST MONSANTO ODMÍTÁ NÉST JAKÉKOLIV VÝSLOVNÉ ČI IMPLICITNÍ ZÁRUKY, MIMO JINÉ VČETNĚ IMPLICITNÍCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI POUŽITÍ PRO URČITÝ ÚČEL ČI SOULADU S JAKÝMIKOLIV PŘEDPISY TÝKAJÍCÍ SE TĚCHTO INTERNETOVÝCH STRÁNEK A JEJICH OBSAHU. ZÁKONY NĚKTERÝCH ZEMÍ NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA VEDLEJŠÍ A NÁSLEDNOU ŠKODU NEBO OMEZENÍ DOBY TRVÁNÍ IMPLICITNÍ ZÁRUKY, TAKŽE VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT

SPOLEČNOST MONSANTO SI VYHRAZUJE PRÁVO Z JAKÉHOKOLI DŮVODU A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ JAKKOLI MĚNIT NEBO ODSTRANIT OBSAH INTERNETOVÝCH STRÁNEK NEBO PŘERUŠIT NEBO UKONČIT JEJICH UŽÍVÁNÍ VÁMI A SPOLEČNOST MONSANTO NEBUDE ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM ODPOVĚDNÁ ZA MOŽNÉ DŮSLEDKY TAKOVÉHO KROKU.

TYTO INTERNETOVÉ STRÁNKY MOHOU OBSAHOVAT INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE NAŠEHO PODNIKÁNÍ A NAŠICH OČEKÁVÁNÍ DO BUDNOUCNOSTI. TYTO INFORMACE BYLY AKTUÁLNÍ V DOBĚ JEJICH UMÍSTĚNÍ NA INTERNETOVÉ STRÁNKY. SPOLEČNOST MONSANTO SE VŠAK NEZAVAZUJE TYTO INFORMACE AKTUALIZOVAT ANI REVIDOVAT NA ZÁKLADĚ NOVÝCH INFORMACÍ NEBO JINÝCH UDÁLOSTÍ. I KDYŽ INFORMACE NA TĚCHTO INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH JSOU POSKYTOVÁNY V DOBRÉ VÍŘE A JSOU POVAŽOVÁNY ZA SPRÁVNÉ, SPOLEČNOST MONSANTO NEČINÍ ŽÁDNÉ PROHLÁŠENÍ ANI ZÁRUKU VE VZTAHU K ÚPLNOSTI A PRAVDIVOSTI TĚCHTO INFORMACÍ ANI JINÝCH INTERNETOVÝCH STRÁNEK, NA NĚŽ JE Z TĚCHTO INTERNETOVÝCH STRÁNEK ODKAZOVÁNO.

NĚKTERÝ OBSAH TĚCHTO INTERNETOVÝCH STRÁNEK JE VLASTNICTVÍM TŘETÍCH STRAN POUŽIVANÝM S JEJICH SOUHLASEM. NÁZORY VYJÁDŘENÉ TŘETÍMI STRANAMI NEMUSÍ NUTNĚ ODRÁŽET NÁZORY SPOLEČNOSTI MONSANTO.

POUŽITÍ SOUBORŮ COOKIES A SLEDOVACÍCH TECHNOLOGIÍ. SPOLEČNOST MONSANTO A JEJÍ POSKYTOVATELÉ SLUŽEB POUŽÍVAJÍ PRAXI A METODY BĚŽNÉ V OBORU, VČETNĚ SOUBORŮ COOKIES A DALŠÍCH SLEDOVACÍCH TECHNOLOGIÍ, MIMO JINÉ VČETNĚ VOLNÝCH GIF, WEBOVÝCH SIGNÁLEK, IP ADRES, SOUBORŮ LOG ATD. („INTERNETTOVÉ SLEDOVACÍ TECHNOLOGIE“), ABY SPOLEČNOSTI MONSANTO UMOŽNILY SLEDOVAT NÁVŠTĚVNÍKY A STRÁNKY, KTERÉ NÁVŠTĚVNÍK NAVŠTÍVÍ PŘI KAŽDÉM POBYTU NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH. INFORMACE ZÍSKANÉ S POUŽITÍM INTERNETOVÝCH SLEDOVACÍCH TECHNOLOGIÍ SPOLEČNOST MONSANTO MŮŽE PROPOJIT S OSOBNÍMI ÚDAJI. TÍM, ŽE TYTO INTERNETOVÉ STRÁNKY BUDETE NADÁLE UŽÍVAT, SOUHLASÍTE S UŽÍVÁNÍM TĚCHTO INTERNETOVÝCH SLEDOVACÍCH TECHNOLOGIÍ A SOUHLASÍTE S VEŠKERÝM ZÁKONNÝM UŽÍVÁNÍM OSOBNÍCH A NEOSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÍSKANÝCH INTERNETOVÝMI SLEDOVACÍMI TECHNOLOGIEMI UŽÍVANÝMI NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH NEBO EXTERNÍMI POSKYTOVATELI SLUŽEB SPOLEČNOSTI MONSANTO.

Předchozí prohlášení o zárukách se nevztahuje na žádné záruky uvedené v dokumentech dodávaných k produktům, které mohou být zobrazeny na těchto internetových stránkách. U takových produktů se závazky společnosti Monsanto řídí zárukami uvedenými v dokumentech dodávaných s produkty.

Omezení zodpovědnosti společnosti Monsanto

SVÝM UŽÍVÁNÍM TĚCHTO INTERNETOVÝCH STRÁNEK POTVRZUJETE: (1) ŽE UŽÍVÁNÍ TĚCHTO INTERNETOVÝCH STRÁNEK VÁMI JE POUZE NA VAŠE RIZIKO; (2) ŽE PŘEBÍRÁTE VEŠKEROU ODPOVĚDNOST ZA VEŠKERÉ NÁKLADY SPOJENÉ S VEŠKERÝM NEZBYTNÝM SERVISEM NEBO OPRAVAMI VEŠKERÝCH ZAŘÍZENÍ, KTERÁ POUŽIVÁTE V SOUVISLOSTI SE SVÝM UŽÍVÁNÍM TĚCHTO INTERNETOVÝCH STRÁNEK; A (3) ŽE SPOLEČNOST MONSANTO NEBUDE ODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNOU ŠKODU ŽÁDNÉHO DRUHU SPOJENOU S VAŠÍM UŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ UŽÍVAT TYTO INTERNETOVÉ STRÁNKY, MIMO JINÉ VČETNĚ VÝPADKU, CHYBY, OPOMENUTÍ, PŘERUŠENÍ, POČÍTAČOVÝCH VIRŮ, VÝPADKU SÍTĚ NEBO INTERNETU, NEBO MIMO JINÉ VČETNĚ NÁHRADY PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY, NÁHRADY ŠKODY S REPRESIVNÍ FUNKCÍ, NÁHRADY VEDLEJŠÍ, ZVLÁŠTNÍ, KOMPENZAČNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, UŠLÉHO ZISKU A/NEBO ZTRÁTY NEBO POŠKOZENÍ DAT NEBO MAJETKU, AŤ ÚDAJNÁ ODPOVĚDNOST JE ZALOŽENA NA SMLOUVĚ, OBČANSKOPRÁVNÍM DELIKTU, NEDBALOSTI, ABSOLUTNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINÉM ZÁKLADĚ, I KDYŽ SPOLEČNOST MONSANTO NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD BYLA UPOZORNĚNA.

POKUD V DŮSLEDKU VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO INTERNETOVÝCH STRÁNEK VZNIKNE POTŘEBA ÚDRŽBY ČI OPRAVY ZAŘÍZENÍ NEBO DAT, NESETE VEŠKERÉ NÁKLADY NA TYTO ÚDRŽBY ČI OPRAVY.

V NĚKTERÝCH ZEMÍCH NEBO STÁTECH ZÁKONY NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ZODPOVĚDNOSTI ZA VEDLEJŠÍ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY, TAKŽE VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ SE NA VÁS NEMUSEJÍ VZTAHOVAT

Váš závazek poskytnout náhradu

Souhlasíte s tím, že budete chránit, odškodníte a zbavíte odpovědnosti společnost Monsanto i její přidružené společnosti a všechny jejich členy statutárních orgánů, vedoucí pracovníky, zaměstnance a zástupce za veškeré náhrady škody, nároky a výdaje včetně nákladů na právní zastoupení vyplývající z Vašeho používání těchto internetových stránek nebo ze zneužití jakýchkoliv informací získaných Vámi z těchto internetových stránek nebo získaných v průběhu Vašeho přenosu informací, dat, materiálů či jiného obsahu z těchto internetových stránek.

Prohlášení o výhledových prohlášeních

Některá prohlášení uvedená na těchto internetových stránkách, jako například prohlášení týkající se očekávaných finančních výsledků společnosti Monsanto, současných a budoucích prodejů produktů, udělování osvědčení povolovacími orgány, dopady změn měnových kurzů, obchodní a finanční plány a další nehistorická fakta, jsou tzv. „výhledová prohlášení“. Tato prohlášení jsou založena na současných očekáváních a momentálně dostupných informacích. Protože jsou však založena na faktorech zahrnujících rizika a nejistoty, skutečné výsledky se mohou od výslovných nebo implicitních předpokladů uvedených ve výhledových prohlášeních výrazně lišit. Mezi faktory, které by mohly takové odlišnosti způsobit nebo k nim přispět, patří mimo jiné: konkurence; události týkající se ochrany duševního vlastnictví, regulatorních záležitostí a veřejného přijetí biotechnologických produktů; úspěch výzkumu a vývoje; soudní spory; události týkající se podnikání v zahraničí; akvizice; ceny komodit; předpisy vztahující se na výrobu; výše zásob; schopnost společnosti získat financování a platby za produkty, které prodává; počasí, živelní pohromy a nehody; a další rizika a faktory podrobně popsané v nejnovějším periodickém podání, které společnost podává Komisi pro cenné papíry a burzy USA (SEC). Na tato výhledová prohlášení, která jsou aktuální pouze v den jejich umístění na tyto internetové stránky, byste se neměli nepřiměřeně spoléhat. Společnost Monsanto prohlašuje, že v současné době nemá v úmyslu ani není povinna aktualizovat žádná výhledová prohlášení ani žádný z faktorů, který by mohl ovlivnit skutečné výsledky.

Reklamy, které se na internetových stránkách mohou objevit

Pokud se na těchto internetových stránkách objeví jakákoliv reklama na produkty nebo služby poskytované kýmkoliv jiným než společností Monsanto, společnost Monsanto za žádný takový produkt nebo službu neručí ani nepřebírá odpovědnost a nebude se nijak účastnit žádné případné transakce mezi Vámi a třetí stranou poskytující tento produkt nebo službu ani takovou transakci monitorovat. Stejně jako při koupi výrobků nebo služeb prostřednictvím jakéhokoliv jiného média nebo v jakémkoliv jiném prostředí byste se měli spoléhat na vlastní úsudek a v případě potřeby postupovat opatrně.

Kdy mohou návštěvníci psát na internetové stránky společnosti Monsanto

Pokud Vám internetové stránky umožňují umístit nebo nahrát na ně Vaše komentáře nebo jiné materiály, platí pro Vaše užívání internetových stránek následující doplňující podmínky, které tímto přijímáte

Jste srozuměni s tím, že odpovědnost za veškeré informace, obsah, texty, údaje, zprávy a jiné materiály, ať už umístěné na internetovou stránku nebo soukromě posílané, („materiály“) nese osoba, která tyto materiály poskytla. Jste odpovědní za veškeré materiály, které umístíte, zašlete nebo jinak zpřístupníte na internetových stránkách nebo jiným osobám. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jste povinni zhodnotit a nést veškerá rizika spojená s použitím těchto materiálů, včetně jejich spolehlivosti, přesnosti a úplnosti.

Společnost Monsanto tyto materiály neovládá, a proto neručí za jejich přesnost, úplnost ani kvalitu. Společnost Monsanto nenese žádnou odpovědnost za tyto materiály, mimo jiné včetně chyb nebo opomenutí v nich obsažených, ani za žádné ztráty či škody vzniklé v důsledku používání těchto materiálů, které byly umístěny, zaslány nebo na internetových stránkách jinak zpřístupněny.

I když společnost Monsanto neprovádí a nemůže provádět kontrolu každé zprávy nebo informace umístěné na internetové stránky nebo zaslané jiným uživatelům Vámi nebo jinými uživateli a není odpovědná za jejich obsah, vyhrazuje si právo smazat, přemístit nebo upravit materiály, které jsou podle jejího uvážení mimo rozsah obsahu, který je akceptovatelné zobrazovat na internetových stránkách, nebo které jsou urážlivé, pomlouvačné, obscénní, v rozporu se zákony na ochranu autorských práv či ochranných známek nebo jinak nepřijatelné.

Souhlasíte s tím, že materiály nebudete používat k tomu, abyste:

 • nahrávali na internetové stránky, distribuovali nebo jinak zveřejňovali jakékoli hanlivé, pomlouvačné, obscénní, pornografické, nezákonné, zastrašující nebo jinak nepřijatelné materiály;
 • nahrávali na internetové stránky nebo distribuovali jakékoli soubory obsahující počítačové viry, červy, poškozené soubory ani jakýkoli jiný software nebo programy, které by mohly poškodit provoz počítače nebo majetek jiných subjektů;
 • obtěžovali, pronásledovali, vyhrožovali nebo jinak porušovali zákonná práva (včetně práva na soukromí a práva vyjadřovat se) jiných osob;
 • posílali nebo jinak zveřejňovali jakékoliv materiály, které nemáte právo zveřejňovat podle ustanovení zákona nebo smluvních či zmocněneckých vztahů;
 • zveřejňovali materiály, jejichž zveřejněním porušíte práva duševního vlastnictví jiných osob (mimo jiné včetně autorských práv, obchodních tajemství, ochranných známek nebo jiných vlastnických práv);
 • vědomě či nevědomě porušovali jakýkoli místní, státní, národní nebo mezinárodní zákon, mimo jiné včetně předpisů vydaných Komisí pro cenné papíry a burzy USA (U.S. Securities and Exchange Commission);
 • posílali nebo jinak zveřejňovali jakékoliv nevyžádané nebo nepovolené reklamní nebo propagační materiály ani jakékoli jiné přesvědčovací materiály v jakékoliv formě; a
 • distribuovali ani jinak zveřejňovali jakékoliv materiály obsahující žádost o finanční příspěvek, reklamu nebo poskytnutí zboží či služeb.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Monsanto je oprávněna zveřejnit jakýkoliv materiál a zveřejnit jeho zdroj či vlastníka, pokud je to vyžadováno zákonem nebo v rámci soudního řízení za účelem uplatnění ustanovení těchto podmínek, ochrany práv společnosti Monsanto, jejích zákazníků a/nebo návštěvníků těchto internetových stránek.

Práva společnosti Monsanto k materiálům zaslaným na internetové stránky

Pokud výslovně neuvedete jinak, jakýkoliv materiál, který zašlete na tyto internetové stránky nebo jej na nich jinak zpřístupníte, musí být v souladu s těmito podmínkami a nesmí být důvěrný ani podléhající vlastnickým právům. Poskytnutím materiálů na tyto internetové stránky prohlašujete, že vlastníte nebo máte nezatížená převoditelná práva a oprávnění, mimo jiné včetně práva na zveřejnění a práva na poskytnutí osobních údajů třetím stranám, a automaticky udělujete společnosti Monsanto a jejím přidruženým společnostem celosvětově, bezplatně, trvale a neodvolatelně právo a licenci provádět, prodávat, využívat, reprodukovat, zveřejňovat, vytvářet deriváty, předvádět, zobrazovat, distribuovat, importovat a zasílat tento materiál nebo produkty tento materiál obsahující (v celku nebo částečně) v jakékoliv formě, jakýmkoliv médiem nebo technologií již známou nebo vyvinutou později v plném rozsahu jakýchkoliv práv duševního vlastnictví, které se na daný materiál mohou vztahovat za jakýmkoliv účelem, a uvést ve spojení s tímto jméno vlastníka těchto práv, nebo materiály používat k jakémukoli zákonnému účelu, mimo jiné včetně práva na udělení sublicence k materiálům třetím stranám pro jejich zákonné účely. Pokud Vaše materiály obsahují fotografie nebo digitální fotografie nebo video, které zpodobňují dítě, které ve státě svého bydliště není plnoleté, prohlašujete, že od rodiče nebo poručníka toho dítěte máte povolení poskytnout tuto fotografii, digitální fotografii nebo video. Potvrzujete, že máte práva potřebná pro udělení licence uvedené v těchto podmínkách. V souladu s platnými zákony se vzdáváte veškerých morálních práv, které k jakýmkoli materiálům máte Vy nebo osoby, které Vám k užívání materiálu udělily licenci.

Postup  pro oznamování porušení autorských práv

Zasílejte oznámení porušení autorských práv určenému zástupci těchto internetových stránek. PODÁNÍ NESPLŇUJÍCÍ NÍŽE UVEDENÉ NÁLEŽITOSTI NEBUDOU ZOHLEDNĚNA. Společnost Monsanto respektuje duševní vlastnictví jiných; žádáme návštěvníky našich stránek, aby se chovali stejně. Společnost Monsanto projedná a přezkoumá všechna oznámení o domnělých porušeních práv duševního vlastnictví a učiní příslušná opatření podle zákona o ochraně autorských práv v podle příslušných zákonů o ochraně duševního vlastnictví. Po obdržení oznámení společnost Monsanto zajistí odstranění nebo zamezení přístupu k jakémukoliv materiálu, u něhož bude zjištěno, že přímo porušuje nebo vede k porušení práv duševního vlastnictví, a zajistí odstranění nebo zamezení přístupu k jakémukoliv odkazu na materiál nebo činnost porušující práva duševního vlastnictví.

Pokud se domníváte, že Vaše práce byla zkopírována způsobem, který představuje porušení autorského práva, zašlete prosím společnosti Monsanto následující informace. Vezměte prosím na vědomí, že aby Vaše oznámení bylo účinné, musí obsahovat VŠECHNY následující položky:

1.      Fyzický nebo elektronický podpis osoby zmocněné jednat jménem vlastníka výhradního autorského práva, které je údajně porušeno;

2.      Popis díla chráněného tímto právem, které bylo podle Vašeho názoru porušeno;

3.      Popis místa a - pokud možno - IP adresa místa, na kterém je na internetových stránkách umístěn materiál, který podle Vašeho názoru porušuje Vaše autorská práva;

4.      Vaše adresa, telefonní číslo a emailová adresa a jakékoliv další informace v rozumné míře nezbytné pro to, aby Vás společnost Monsanto mohla kontaktovat;

5.      Vaše prohlášení o tom, že se v dobré víře domníváte, že sporné použití není schváleno vlastníkem autorských práv, jeho zmocněným zástupcem nebo zákonem;

6.      Vaše prohlášení učiněné s možností trestu za křivou přísahu o tom, že výše uvedené informace ve Vašem oznámení jsou pravdivé a že jste vlastníkem autorských práv nebo jste zmocněn jednat jménem vlastníka výhradního autorského práva, které bylo podle Vašeho názoru porušeno.

Oznámení o tvrzených porušeních autorských práv zasílejte na:

Poštou:

 

Monsanto Company Law Team

Attention: Trademark Counsel

800 North Lindbergh Blvd.

St. Louis, MO 63167

Emailem:

webguru@monsanto.com

Zbavení odpovědnosti

VŠICHNI UŽIVATELÉ NAŠICH INTERNETOVÝCH STRÁNEK POTVRZUJÍ A SOUHLASÍ S TÍM, ŽE SPOLEČNOST MONSANTO JE ZBAVENA ODPOVĚDNOSTI ZA JAKÉKOLI NÁROKY TŘETÍCH STRAN UČINĚNÉ V SOUVISLOSTI S INTERNETOVÝMI STRÁNKAMI, MIMO JINÉ VČETNĚ PROTIPRÁVNÍHO ZABITÍ A ÚJMY NA ZDRAVÍ, FINANČNÍ NÁHRADY ŠKODY, HOTOVÝCH A SOUDNÍCH VÝLOH, ODMĚNY PRÁVNÍCH ZÁSTUPCŮ, ŠKODY NA HMOTNÉM MAJETKU NEBO POŠKOZENÍ POVĚSTI, MIMO JINÉ VČETNĚ URÁŽKY NA CTI, HANOBENÍ, PRÁVA NA ZVEŘEJNĚNÍ A NARUŠENÍ SOUKROMÍ. SPOLEČNOST MONSANTO SI VYHRAZUJE PRÁVO NA VŠECHNY PRÁVNÍ PROSTŘEDKY, VČETNĚ PROSTŘEDKŮ PODLE PRÁVA EKVITY, VE VZTAHU K PODVODU NEBO NEZÁKONNÝM AKTIVITÁM SPOJENÝM S UŽIVÁNÍM NAŠICH INTERNETOVÝCH STRÁNEK.

Ukončení platnosti

Společnost Monsanto může kdykoli ukončit platnost těchto podmínek, a to okamžitě a bez předchozího upozornění, a obdobně Vám může odmítnout nebo ukončit Váš přístup na internetové stránky, pokud podle jejího výhradního uvážení nedodržujete jakékoli ustanovení těchto podmínek.

Volba práva a soudní příslušnost

Tyto podmínky se řídí a budou vykládány v souladu se zákony státu Missouri, USA, bez ohledu na kolizní normy tohoto státu. Pro spory vzniklé na základě našich internetových stránek nebo těchto podmínek nebo s nimi související se podřizujete výhradní jurisdikci státních a federálních soudů se sídlem v okrese St. Louis ve státě Missouri.

Oznamování a souhlas s elektronickou komunikací

Souhlasíte s tím, že sdělení od nás budete dostávat elektronicky. My s Vámi budeme komunikovat emailem nebo umisťováním sdělení na naše internetové stránky. Souhlasíte s tím, že všechny smlouvy, oznámení, informace a další sdělení, které Vám poskytneme elektronicky, splňují veškeré zákonné požadavky, podle kterých by taková sdělení měla být písemná.

Úplná dohoda

Souhlasem s těmito podmínkami prohlašujete, že ve Vašem státě bydliště nebo geopolitické jurisdikci jste plnoletý. Ustanovení těchto podmínek představují úplnou dohodu mezi Vámi a společností Monsanto týkající se užívání internetových stránek a nahrazují veškeré předchozí dohody či ujednání v těchto podmínkách nezahrnuté. Tyto podmínky nabývají účinností k datu nabytí účinnosti. Pokud po datu nabytí účinnosti budete tyto internetové stránky nadále užívat, bude to představovat přijetí těchto podmínek Vámi.

Datum nabytí účinnosti

Tyto podmínky byly naposled revidovány 15. října 2013 a upravují Váš přístup na tyto internetové stránky od tohoto data do dne zveřejnění nové verze.