Podmienky používania internetových stránok spoločnosti Monsanto

Vitajte. Táto webová Stránka je jednou z mnohých, ktoré spoločnosť Monsanto ponúka po celom svete a prostredníctvom ktorých poskytuje návštevníkom informácie, produkty, služby, Obsah (definovaný nižšie) a rôzne iné funkcie, pričom niektoré z nich môžu byť určené len pre niektoré konkrétne svetové regióny alebo pre niektoré konkrétne rady výrobkov. Aj keď sa obsah jednotlivých stránok resp. stránok pre jednotlivé regióny môže líšiť, tieto podmienky používania (ďalej len „Podmienky“) platia všeobecne pre každú takúto Stránku.

Vaše používanie tejto Stránky musí byť v súlade s týmito Podmienkami, licenciami a povoleniami, ktoré sú v nich obsiahnuté. Tieto Podmienky predstavujú zmluvu medzi Vami a spoločnosťou Monsanto. Link na tieto Podmienky je prominentne umiestnený na domovskej stránke tejto webovej Stránky a bude Vám kontinuálne k dispozícii na prečítanie.

POUŽÍVANÍM TEJTO STRÁNKY SA ZAVÄZUJETE DODRŽIAVAŤ KAŽDÚ Z NASLEDUJÚCICH PODMIENOK A ZÁROVEŇ POTVRDZUJETE, ŽE STE IM POROZUMELI.

V PRÍPADE ŽE, NESÚHLASÍTE S TÝMITO PODMIENKAMI, NEPOUŽÍVAJTE TÚTO STRÁNKU.

Monsanto môže kedykoľvek zrevidovať tieto Podmienky tak, že zverejní nové Podmienky na tejto Stránke. Tým, že pokračujete v používaní tejto Stránky, súhlasíte s tým, že ste viazaní akýmikoľvek revíziami a preto by ste mali pravidelne navštevovať túto stránku, aby ste zistili aktuálne znenie Podmienok, ktorými ste viazaní.

Ak niektoré ustanovenie týchto Podmienok nie je podľa miestneho právneho poriadku krajiny, z ktorej je daná stránka prezeraná, právne účinné, príslušné ustanovenie sa považuje za oddeliteľné od tejto zmluvy, pričom jej ostatné ustanovenia zostávajú platné a účinné. Prípadné neuplatnenie svojho práva alebo nevymáhanie dodržania niektorého ustanovenia týchto Podmienok spoločnosťou Monsanto nebude predstavovať vzdanie sa príslušného práva alebo nároku na plnenie príslušného ustanovenia. Prezeranie tejto webovej Stránky z  takých krajín (ak také krajiny sú), v ktorých sa jej Obsah považuje za nelegálny, je prísne zakázané a predstavuje porušenie týchto Podmienok. Ak sa rozhodnete prezerať tieto Stránky z týchto krajín, robíte tak na Vaše vlastné riziko. Budete zodpovední za súlad s aplikovateľným právom.

Nie všetky produkty, programy a služby, ktoré sú prípadne na Stránke spoločnosti Monsanto popísané, sú dostupné v každej jednotlivej krajine.  V prípade pochybností sa obráťte na miestneho zástupcu spoločnosti Monsanto vo svojom regióne, u ktorého presne zistíte, čo je pre Vás dostupné. Osoby, ktoré majú v úmysle používať produkt spoločnosti popísaný na tejto Stránke, musia postupovať podľa pokynov uvedených na etikete a dodržať všetky platné zákony a predpisy týkajúce sa daného produktu.   

Výklad niektorých pojmov
Nižšie uvádzame výklad, ktorý pomôže objasniť význam niektorých pojmov použitých v týchto podmienkach.

 • Slová  „Vy“ a „Vaše“ [a ich príslušné tvary] sa vzťahujú na spoločnosti alebo iné podnikateľské subjekty a ich zástupcov, prípadne fyzické osoby používajúce túto stránku na vlastné podnikateľské účely.
 • „Spoločnosť Monsanto“ označuje samotnú spoločnosť Monsanto ako jej jednotlivé dcérske a pridružené spoločnosti.
 • Slová „my“ a „naše“ a ostatné zámená v prvej osobe sa vzťahujú na spoločnosť Monsanto.
 • „Stránka“ znamená domovskú stránku ako aj všetky súvisiace stránky prístupné z domovskej stránky, či už priamo alebo prostredníctvom ďalších prepojení, ale neznamená žiadne webové stránky tretích osôb, ktoré neudržiava ani nesponzoruje spoločnosť Monsanto.

Dodržiavanie miestnych zákonov
Spoločnosť Monsanto vykonáva činnosť zo svojho svetového ústredia v St. Louis, Missouri, USA. Táto Stránka však môže byť prevádzkovaná z tohto svetového ústredia, ako aj z ktorejkoľvek z mnohých divízií a pridružených spoločností spoločnosti Monsanto, ktoré majú sídla po celom svete, prípade môže jej hosting v našom mene zabezpečovať  tretia osoba.

Spoločnosť Monsanto nedáva žiadne prehlásenie v tom zmysle, že materiály uvedené na tejto Stránke sú vhodné alebo dostupné na používanie na všetkých miestach po celom svete, odkiaľ môže byť Stránka prípadne prezeraná.

Ochranné známky

Ochranné známky, obchodné mená, iné označenia a logá (“Ochranné známky”) používané a zobrazené na tejto Stránke predstyvujú zapísané a nezapísané Ochranné známky spoločnosnti Monsanto a iných subjektov. Pokiaľ nie je na tejto Stránke uvedené inak, nič z toho, čo sa na tejto Stránke nachádza, by sa nemalo vykladať ako udelenie – či už na základe predpokladu, právnej prekážky alebo iným spôsobom - akejkoľvek licencie alebo práva na používanie akejkoľvek Ochrannej známky zobrazenej na tejto Stránke bez písomného súhlasu spoločnosti Monsanto alebo tretej strany, ktorá vlastní Ochrannú známku. Pokiaľ nie je na Stránke výslovne uvedené inak, názov spoločnosti Monsanto ani jej logo sa nesmú žiadnym spôsobom používať, a to ani na reklamné účely súvisiace so šírením materiálov uvedených na tejto Stránke, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Monsanto.

Vaše používanie materiálov chránených autorským právom na tejto Stránke
Text, Ochranné známky, logá, obrázky, grafika, fotografie, videá, aplikácie funkcionality alebo akékoľvek ďalšie digitálne médiá a ich zoradenie na Stránke (“Obsah”) sú predmetom patentovej alebo autorskoprávnej ochrany, ochrany prostredníctvom ochranných známok alebo iných práv duševného vlastníctva. Autorské právo spočívajúce v zoradení alebo spojení týkajúcom sa všetkých materiálov umiestnených na tejto Stránke spoločnosťou Monsanto vrátane, bez obmedzení, celého Obsahu Stránky patrí spoločnosti Monsanto alebo pôvodnému autorovi materiálu. Spoločnosť Monsanto Vám poskytuje obmedzenú, nevýhradnú a neprevoditeľnú licenciu na používanie a zobrazovanie materiálov na tejto Stránke len pre nekomerčné účely v dobrej viere, súvisiace s Vašou interakciou s touto Stránkou. Súčasťou tejto licencie je aj právo tlačiť takéto materiály, ale len pre stanovený nekomerčný účel použitia. Pokiaľ nie je uvedené inak, nemáte žiadne právo tieto materiály akýmkoľvek spôsobom kopírovať, zobrazovať, reprodukovať, sťahovať, šíriť, upravovať, editovať, vytvárať odvodené diela, právo na spätný preklad kódu (reverse engineering), de-kompilovať akýkoľvek kód, text alebo softvér ktorý tvorí Stránku, pozmeňovať ani vylepšovať, a to ani v elektronickej či mechanickej forme, kopírovaním, zaznamenávaním či inak, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Monsanto alebo nositeľa autorského práva. V prípade, že tieto Podmienky porušíte, táto licencia bude okamžite a bez ďalšieho upozornenia ukončená. Po jej ukončení musíte akékoľvek stiahnuté alebo vytlačené materiály získané z tejto Stránky okamžite zničiť. Monsanto si vyhradzuje všetky ďalšie práva, ktoré nie sú špecificky udelené touto Licenciou.

Predchádzajúce obmedzenie sa nevzťahuje na karty bezpečnostných údajov („MSDS“) ani na etikety výrobkov, ktoré sú prípadne na stránke k dispozícii a sú určené na reprodukovanie a používanie.

Dôverné a interné informácie
Spoločnosť Monsanto sa usiluje poskytovať širokej verejnosti prístup k informáciám o svojich produktoch a službách. Pri tejto snahe však spoločnosť Monsanto nemá v úmysle vzdať sa akýchkoľvek svojich práv duševného vlastníctva, vrátane, bez obmedzení, obchodného tajomstva, ktoré by spoločnosť Monsanto mohla k informáciám uvedeným na tejto Stránke mať podľa príslušných zákonov. Spoločnosť Monsanto má vypracované zásady a postupy, ktorých cieľom je zabrániť zverejneniu takých informácií na tejto webovej stránke, ktoré spoločnosť  Monsanto považuje za dôverné a interné informácie tvoriace jej obchodné tajomstvo. Ak však kedykoľvek z tejto Stránky získate dôverné alebo interné informácie tvoriace obchodné tajomstvo, ktoré mohla spoločnosť Monsanto zverejniť nedopatrením, zaväzujete sa, že budete konať v dobrej viere tak, aby ste si dôverný charakter týchto informácií uvedomili a rešpektovali ho a zaväzujete sa, že žiadne dôverné informácie ani informácie tvoriace obchodné tajomstvo, ktoré ste prípadne z tejto Stránky získali, nepoužijete ani neposkytnete nikomu ďalšiemu a potom ako upovedomíte Monsanto, súhlasíte, že zničíte všetky prípadné kópie takýchto informácií, ktoré máte v držbe.

Užívatelské mená a heslá
Ak vám táto Stránka umožňuje zaviesť si užívateľské meno a heslo alebo používať pridelené užívateľské meno a heslo pre prístup k jednotlivým funkciám tejto Stránky, potom:

 • sa zaväzuje používať túto Stránku len na legitímne účely;
 • v prípade registrácie pre pridelenie užívateľského mena sa zaväzujete, že uvediete len presné a pravdivé informácie o svojej osobe a nebudete predstierať, že ste inou osobou ani vystupovať pod falošnou totožnosťou;
 • zaväzujete sa, že nás okamžite upovedomíte o každom prípadnom neoprávnenom použití vášho užívateľského mena alebo hesla alebo stránky, alebo o akomkoľvek inom porušení bezpečnostných opatrení. (Svoje oznámenie nám pošlite prostredníctvom časti Kontaktujte nás na tejto Stránke.)
 • Zaväzujete sa, že svoje užívateľské meno ani heslo neposkytnete žiadnej inej osobe
 • Zaväzujete sa prevziať a niesť plnú zodpovednosť za všetky riziká vyplývajúce z používania tejto Stránky vami ako aj akoukoľvek inou osobou používajúcou Vaše užívateľské meno alebo heslo.   
 • Spoločnosť Monsanto si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia túto stránku zmeniť alebo ukončiť jej prevádzkovanie, alebo zmeniť alebo odstrániť akékoľvek informácie alebo iný Obsah z tejto Stránky, prípadne ukončiť platnosť Vášho hesla a užívateľského mena pre používanie tejto Stránky, a to z akéhokoľvek dôvodu ako aj bez uvedenia dôvodu. Budete zodpovední za všetky priame alebo nepriame škody a zodpovedáte za všetku činnosť na tejto Stránke, ktorá môže byť spojená alebo priradená k Vášmu užívateľskému menu alebo heslu.

Transakcie
Všetky Stránky spoločnosti Monsanto, ktoré Vám prípadne umožňujú vytváranie objednávok alebo iný spôsob uskutočňovania transakcií so spoločnosťou Monsanto, môžu podliehať aj ďalším podmienkam pre dodávateľov, ktorí sú tretími stranami, s ktorými spolupracujeme na uskutočnení týchto transakcií. Takéto tretie strany v týchto transakciách môžu mať ďalšie podmienky zobrazené na príslušných webových stránkach alebo linkách ktoré umožňujú takéto obchodné transakcie realizovať a skompletizovať. Prosím pozorne si prečítajte pravidlá, prax a politiku týchto tretích strán a oboznámte sa s nimi predtým, ako pristúpite k transakcii. Sťažnosti, nároky, obavy alebo otázky týkajúce sa produktov tretích strán by mali byť adresované tretím stranám.

Spojené štáty ako aj vlády iných štátov regulujú dovoz a vývoz výrobkov a informácií. Zaväzujete sa, že v rozsahu, v akom sa takéto právne predpisy vzťahujú na Vás alebo na Vašu transakciu so spoločnosťou Monsanto, ktorú hodláte uskutočniť, budete všetky takéto predpisy o dovoze a vývoze dodržiavať a že nebudete dovážať, vyvážať ani reexportovať produkty ani služby zakúpené alebo predané prostredníctvom tejto Stránky do žiadnych krajín ani žiadnym osobám, ktoré sú podľa príslušných zákonov o kontrole dovozu a vývozu zakázané.  

Uzatvorením transakcie so spoločnosťou Monsanto prostredníctvom tejto Stránky nám prehlasujete, že nie ste v krajine, kde je takýto dovoz/vývoz zakázaný a ani nie ste osobou ani subjektom, pre ktoré je takýto dovoz/vývoz zakázaný. Zodpovedáte za dodržiavanie zákonov svojej miestnej jurisdikcie upravujúcich dovoz, vývoz a reexport.  

Akceptovateľné používanie Stránky
Špeciálne Vám zakazujeme používať naše Stránky alebo ich Obsah: (a) pre akýkoľvek nezákonný účel
; (b) na navádzanie iných aby vykonali alebo sa zúčastnili v akomkoľvek nezákonnom akte; (c) na porušovanie akýkoľvek medzinárodných, federálnych alebo štátnych nariadení, pravidiel, zákonov alebo miestných nariadení; (d) na porušovanie práv duševného vlastníctva alebo práv duševného vlastníctva iných osôb; (e) na obťažovanie, zneužívanie, urážanie, poškodzovanie, ohováranie, očierňovanie, znevažovanie, zastrašovanie alebo diskrimináciu na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, náboženstva, príslušnosti k etnickej skupine, rasy, veku, príslušnosti k národostnej skupine alebo postihnutiu; (f) na poskytntie falošnej alebo zavádzajúcej informácie; (g) na šírenie alebo prenášanie vírusov alebo akéhokoľvek iného škodlivého kódu, ktorý ovplyvní alebo môže ovplyvniť funkcionalitu alebo fungovanie našich Stránok, iných webstránok alebo internetu; (h) na získavanie alebo sledovanie osobných údajov iných osôb; (i) na zasielanie spamu, phish-u (emailový podvod), pharm-u (web traffic redirection podvod), pretextu, spider-u, crawl-u alebo scrape-u; (j) pre akýkoľvek obscénny alebo nemorálny účel, alebo (k) na zasahovanie alebo obchádzanie bezpečnostných prvkov  na našich webových Stránkach, iných stránkach alebo na internete. Vyhradzujeme si právo ukončiť Vaše používanie našej webovej Stránky v prípade porušenia zakázaných používaní.   

Ochrana Vášho súkromia
Pokiaľ táto Stránka získava Vaše Osobné údaje, ich použitie našou spoločnosťou podlieha zásadám Politiky ochrany súkromia spoločnosti Monsanto, ktoré si môžete prečítať na
http://www.monsanto.com/global/uk/privacy-policy/pages/politika-ochrany-sukromia-spolocnosti-monsanto.aspx.

Prepájanie na túto Stránku a z nej
Každý, kto poskytuje prepojenie na túto Stránku, musí dodržať príslušné právne predpisy. Stránka, ktorá poskytuje prepojenie na túto Stránku:

(a) smie poskytovať prepojenie na Obsah tejto Stránky bez toho, aby ho kopírovala;
(b) nesmie vytvárať prehliadač ani rozhranie pre obsah tejto Stránky;
(c) nesmie naznačovať, že spoločnosť Monsanto sa k nej alebo jej produktom hlási;
(d) nesmie nepravdivo uvádzať svoj vzťah so spoločnosťou Monsanto;
(e) nesmie uvádzať nepravdivé informácie o produktoch alebo službách spoločnosti Monsanto;
(f) nesmie používať Ochranné známky spoločnosti Monsanto bez jej výslovného písomného súhlasu; a
(g) nesmie mať taký Obsah, ktorý by sa považoval za nevkusný, urážlivý alebo kontroverzný a smie mať len taký Obsah, ktorý je vhodný pre všetky vekové skupiny.

Spoločnosť Monsanto nemá vplyv a nezodpovedá za žiaden Obsah stránok tretích osôb (mimo spoločnosti Monsanto) prepojených na túto Stránku a nezodpovedá za žiadne zmeny ani aktualizácie takýchto stránok tretích osôb. Spoločnosť Monsanto takéto prepojenie poskytuje len ako výhodu pre vás, pričom vloženie takýchto prepojení neznamená, že sa spoločnosť Monsanto k danej Stránke hlási.

Odmietnutie záruk

OBSAH NA TEJTO STRÁNKE JE POSKYTOVANÝ “TAK AKO JE” A “SO VŠETKÝMI VADAMI”. MONSANTO NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY ALEBO VYHLÁSENIA, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO NEVÝSLOVNÉ, NA POUŽÍVANIE, DOSTUPNOSŤ, OBSAH, PRESNOSŤ, VHODNOSŤ ALEBO VÝKONNOSŤ TEJTO STRÁNKY. AKO UŽÍVATEĽ PREBERÁTE VŠETKO RIZIKO A ZODPOVEDNOSŤ ZA POUŽITIE ALEBO NEUŽÍVANIE TEJTO STRÁNKY A MONANTO NEGARANTUJE, ŽE OBSAH, KTORÝ SA ZOBRAZUJE NA TEJTO STRÁNKE ALEBO JE Z NEJ STIAHNUTÝ, JE KOMPATIBILNÝ S VAŠÍM POČÍTAČOM ALEBO BEZ CHÝB ALEBO VÍRUSOV. ŽIADEN ZAMESTNANCEC, AGENT ALEBO ZÁSTUPCA SPOLOČNOSTI MONSANTO NIE JE OPRÁVNENÝ MODIFIKOVAŤ ALEBO MENIŤ TÚTO ZÁRUKU. DO TEJ MIERY AKO JE TO MOŽNÉ PODĽA APLIKOVATEĽNÉHO PRÁVA SPOLOČNOSŤ MONSANTO POPIERA VŠETKY ĎALŠIE ZÁRUKY, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO NEVÝSLOVNÉ, BEZ OBMEDZENIA  NEVÝSLOVNÉ ZÁRUKY OHĽADOM PREDAJNOSTI A VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV TRETÍCH OSÔB VO VZŤAHU K TEJTO STRÁNKE A JEJ OBSAHU. NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEPOVOĽUJÚ VYLÚČENIE ALEBO LIMITÁCIU INCIDENČNÝCH ALEBO NÁSLEDNÝCH ŠKÔD ALEBO LIMITÁCIU  DĹŽKY TRVANIA NEVÝSLOVNEJ ZÁRUKY, A TEDA VYŠŠIE UVEDENÉ LIMITÁCIE ALEBO VYLÚCENIA SA NEMUSIA NA VÁS VZŤAHOVAŤ

MONSANTO SI VYHRADZUJE PRÁVO MENIŤ ALEBO ODSTRÁNI´T OBSAH STRÁNKY ALEBO DOČASNE POZASTAVIŤ VAŠE POUŽÍVANIE AKÝMKOĽVEK SPôSOBOM, V AKOMKOĽVEK ČASE, PRE AKÝKOĽVEK DôVOD, BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA, A MONSANTO NEBUDE ZODPOVEDAŤ ZA ŽIADNE MOŽNÉ NÁSLEDKY TAKÉHOTO KONANIA.

PRIPOMÍNAME, ŽE TÁTO STRÁNKA MÔŽE OBSAHOVAŤ INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA NAŠEJ PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI A NAŠICH OČAKÁVANÍ DO BUDÚCNA. TAKÉTO INFORMÁCIE SÚ V ČASE ICH ZVEREJNENIA NA STRÁNKE AKTUÁLNE; SPOLOČNOSŤ MONSANTO SA VŠAK NEZAVÄZUJE, ŽE BUDE TIETO INFORMÁCIE NA ZÁKLADE NOVÝCH INFORMÁCIÍ ALEBO VÝVOJA AKTUALIZOVAŤ ALEBO REVIDOVAŤ. OKREM TOHO, AJ KEĎ SÚ INFORMÁCIE NA TEJTO STRÁNKE PREZENTOVANÉ V DOBREJ VIERE A V PRESVEDČENÍ, ŽE SÚ SPRÁVNE, SPOLOČNOSŤ MONSANTO NEDÁVA ŽIADNE PREHLÁSENIA ANI ZÁRUKY OHĽADOM ÚPLNOSTI ALEBO PRESNOSTI TÝCHTO INFORMÁCIÍ ANI ŽIADNYCH STRÁNOK PREPOJENÝCH NA TÚTO STRÁNKU.

URČITÝ OBSAH NA TEJTO STRÁNKE JE MAJETKOM TRETÍCH OSÔB, PRIČOM JE POUŽITÝ S ICH DOVOLENÍM. NÁZORY VYJADRENÉ TRETÍMI OSOBAMI NEMUSIA NUTNE VYJADROVAŤ NÁZORY SPOLOČNOSTI MONSANTO.

POUŽÍVANIE COOKIES A TECHNOLÓGIÍ TRACKING: MONSANTO A ICH DODÁVATELIA POUŽÍVAJÚ PRAKTIKY KTORÉ SÚ POUŽÍVANÉ V SEKTORE A METÓDY, VRÁTANE COOKIES A INÝCH SLEDOVACÍCH TECHNOLÓGIÍ (TRACKING), VRÁTANE, AVŠAK BEZ OBMEDZENÍ, CLEAR GIFS, WEB BEACONS, IP ADRESY, A LOG FILES A POD. (“TECHNOLÓGIA WEB TRACKING”) ABY MOHLI POSÚDIŤ NÁVŠTEVNÍKOV A STRÁNKY, KTORÉ SI UŽÍVATEĽ PREZERAL POČAS JEDNOTLIVÝCH NÁVŠTEV. MONSANTO MôŽE SPOJIŤ INFORMÁCIU ZÍSKANÚ PROSTREDNÍCTVOM TECHNOLÓGIE WEB TRACKING S OSOBNÝMI ÚDAJMI, POUŽÍVANÍM STRÁNKY. SÚHLASÍTE S POUŽITÍM TECHNOLÓGIE WEB TRACKING A SÚHLASÍTE VO VŠETKÝMI POUŽITIAMI OSOBNÝCH A INÝCH ÚDAJOV, KTORÉ BOLI PROSTREDNÍCTVOM TECHNOLÓGIE WEB TRACKING ZÍSKANÉ NA STRÁNKE SPOLOČNOSŤOU MONSANTO ALEBO JEJ ZMLUVNÝMI PARTNERMI TÝM, ŽE POKRAČUJETE V UŽÍVANÍ STRÁNKY.

Vyššie uvedené Odmietnutie záruk sa nevzťahuje na žiadne záruky na výrobky uvedené na etiketách výrobkov, ktoré sú prípadne na tejto Stránke zobrazené. Pokiaľ je na etiketách výrobkov uvedená takáto záruka, upravuje zodpovednosť spoločnosti Monsanto za príslušný produkt.

Obmedzenie zodpovednosti spoločnosti Monsanto
 BERIETE NA VEDOMIE, ŽE POUŽÍVANÍM TEJTO STRÁNKY: (1) VAŠE POUŽITIE TEJTO STRÁNKY JE NA VAŠE PLNÉ RIZIKO; (2)  STE PLNE ZODPOVEDNÍ ZA VŠETKY NÁKLADY SPOJENÉ S POTREBNÝM SERVISOVANÍM ALEBO OPRAVOU AKÉHOKOĽVEK ZARIADENIA, KTORÉ POUŽÍVATE V SPOJITOSTI S TOUTO STRÁNKOU; A (3) MONSANTO NEBUDE ZODPOVEDAŤ ZA AKÚKOĽVEK ŠKODU AKEJKOĽVEK POVAHY SPOJENEJ S VAŠÍM UŽÍVANÍM ALEBO NEMOŽNOSŤOU UŽÍVAŤ TÚTO STRÁNKU, VRÁTANE, AVŠAK BEZ OBMEDZENÍ, ZA ZLYHANIE PLNENIA, ZA CHYBU, ZA VYNECHANIE, ZA PRERUŠENIE, ZA POČÍTAČOVÝ VÍRUS, ZA ZLYHANIE SIETE ALEBO INTERNETU ALEBO VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENÍ, ZA PRIAME, NEPRIAME, SANKČNÉ, INCIDENČNÉ, ŠPECIÁLNE, KOMPENZAČNÉ ALEBO KONZEKVENČNÉ ŠKODY, STRATY NA ZISKU, A/ALEBO ZA STRATY LEBO POŠKODENIA DÁT ALEBO MAJETKU, ČI UŽ JE DOMNELÁ ZODPOVEDNOSŤ ZALOŽENÁ ZMLUVOU, PORUŠENÍM PRÁVA, NEDBANLIVOSŤOU, OBJEKTÍVNOU ZODPOVEDNOSŤOU ALEBO NA AKOMKOĽVEK INOM ZÁKLADE, AJ KEĎ MONSANTO BOLO UPOVEDOMENÉ O MOŽNOSTI VZNIKU TAKEJTO ŠKODY.  V PRÍPADE, ŽE POUŽÍVANIE TEJTO STRÁNKY VYVOLÁ NUTNOSŤ SERVISU, OPRAVY ALEBO KOREKCIE VAŠICH ZARIADENÍ ALEBO ÚDAJOV, VŠETKY PRÍPADNÉ S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY ZNÁŠATE VY.

NIEKTORÉ ŠTÁTY RESP. KRAJINY NEPOVOĽUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE NÁHRADY NÁSLEDNÝCH ŠKÔD, PRETO SA VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIE RESP. VYLÚČENIE NA VÁS NEMUSIA VZŤAHOVAŤ.

Vaša povinnost odškodnenia
Zaväzujete sa spoločnosť Monsanto, jej pridružené spoločnosti a ich príslušných riaditeľov, funkcionárov, zamestnancov a zástupcov hájiť, odškodniť a zbaviť právnej zodpovednosti vo vzťahu k akýmkoľvek prípadným náhradám škôd, nárokom a výdavkom, vrátane poplatkov za právne zastúpenie, ktoré vzniknú na základe Vášho používania tejto Stránky alebo nevhodného použitia akýchkoľvek informácií prevzatých z tejto Stránky alebo z Vášho prenosu informácií, údajov, materiálu alebo obsahu uvedených na tejto Stránke.

Odmietnutie zodpovednosti ohladom vyjadrení o budúcich skutočnostiach
Určité vyjadrenia na tejto stránke sa týkajú budúcich skutočností, ako sú vyjadrenia o predpokladaných finančných výsledkoch spoločnosti, o súčasných alebo budúcich parametroch výrobkov, o schválení regulačnými orgánmi, o obchodných a finančných plánoch a o iných nie historických skutočnostiach. Tieto vyjadrenia vychádzajú zo súčasných predpokladov a v súčasnosti dostupných informácií. Avšak keďže sú tieto vyjadrenia založené na faktoroch, s ktorými sú spojené riziká a neistoty, skutočné výkony a výsledky spoločnosti sa môžu od tých, ktoré uvádzajú alebo predpokladajú takéto vyjadrenia o budúcich skutočnostiach, značne odlišovať. Medzi faktory, ktoré by takéto rozdiely mohli spôsobiť alebo k nim prispieť, patria okrem iného: konkurencia, nepredvídané udalosti súvisiace s ochranou duševného vlastníctva, záležitosťami regulácie a akceptovaním biotechnologických produktov verejnosťou, úspešnosť výskumu a vývoja, súdne spory, vývoj zahraničných operácií, akvizície, ceny komodít, predpisy ovplyvňujúce výrobu, stav skladových zásob, schopnosť spoločnosti získať financovanie a úhrady za výrobky, ktoré predáva, počasie, prírodné katastrofy a havárie, ako aj iné riziká a faktory tak, ako sú podrobne uvedené v posledných materiáloch, ktoré spoločnosť pravidelne predkladá SEC. Týmto vyjadreniam o budúcich skutočnostiach by sa nemala pripisovať spoľahlivosť v neprimeranej miere, nakoľko sú aktuálne len k dátumu ich zverejnenia na tejto stránke. Spoločnosť Monsanto popiera akýkoľvek súčasný zámer alebo povinnosť aktualizovať akékoľvek vyjadrenia o budúcich skutočnostiach či akékoľvek faktory, ktoré môžu mať na skutočné výsledky vplyv.

Reklamy, ktoré sa prípadne na Stránke objavujú
Ak sa na tejto Stránke objaví nejaká reklama na produkt alebo službu, ktoré poskytuje niekto iný ako spoločnosť Monsanto, spoločnosť Monsanto sa k takémuto výrobku ani službe nehlási, ani na ne neposkytuje záruku či garanciu a nebude účastníkom ani pozorovateľom pri žiadnej prípadnej transakcii medzi Vami a treťou osobou, ktorá príslušné výrobky alebo služby poskytuje. Rovnako, ako pri nákupe výrobkov alebo služieb cez akékoľvek iné médium alebo v akomkoľvek inom prostredí, by ste mali postupovať podľa svojho najlepšieho úsudku a s primeranou obozretnosťou.

Kedy môžu návštevníci umiestnovat svoje materiály na Stránke spoločnosti Monsanto
Ak vám táto Stránka umožňuje umiestniť alebo natiahnuť na ňu vyjadrenia alebo iný Obsah, využitie tejto možnosti podlieha nasledujúcim dodatočným podmienkam, ktoré týmto akceptujete.  

Ste si vedomý/á skutočnosti, že za všetky informácie, Obsah, text, údaje, správy alebo iné materiály umiestnené na tejto Stránke alebo súkromne prenášané („Materiál“) nesie zodpovednosť osoba, ktorá je pôvodcom Materiálu. Zodpovedáte za všetok Materiál, ktorý na Stránku umiestnite alebo prenesiete, resp. ktorý sprístupníte na tejto Stránke alebo iným osobám akýmkoľvek iným spôsobom.  Potvrdzujete a súhlasíte s tým, že ste povinný/á posúdiť a znášať všetky riziká spojené s používaním akéhokoľvek Materiálu, vrátane jeho spoľahlivosti z hľadiska presnosti a úplnosti.  

Spoločnosť Monsanto nemá na takýto Materiál vplyv a preto nezaručuje presnosť, celistvosť ani kvalitu takéhoto materiálu. Spoločnosť Monsanto nebude niesť žiadnu právnu zodpovednosť za žiaden materiál, predovšetkým za žiadne prípadné chyby alebo omyly v Materiáli, ani za žiadne straty a škody akéhokoľvek druhu, ktoré vzniknú v dôsledku používania akéhokoľvek Materiálu umiestneného alebo preneseného na Stránku alebo akýmkoľvek iným spôsobom na nej sprístupneného.

Aj keď spoločnosť  Monsanto nesleduje a nemôže sledovať každé oznámenie alebo informáciu, ktoré Vy alebo iné osoby umiestňujete alebo prenášate na túto alebo iné stránky, ani nezodpovedá za obsah takýchto správ, spoločnosť Monsanto si vyhradzuje právo vymazať, presunúť alebo editovať Materiál, ktorý podľa vlastného uváženia považuje za mimo rozsahu Obsahu, ktorý je prijateľný na zobrazenie na Stránke, urážlivý, hanlivý, obscénny, porušujúci autorské práva alebo zákony o ochranných známkach, či inak neprijateľný. 

Zaväzujete sa že nebudete používať Materiál na:

 • sťahovanieť, šírenie ani iné zverejňovanie žiadeho nactiutŕhačského, hanlivého, obscénného, nenávistného, urážlivého, nezákonného, výhražného či inak neprípustného materiálu;
 • sťahovanie ani šírenie žiadnych súborov obsahujúcich vírusy, červy, porušené súbory či iný podobný softvér alebo programy, ktoré by mohli narušiť funkčnosť počítača alebo majetku inej osoby;
 • obťažovanie ani znepokojovanie iných osôb, vyhrážanie sa im či iné porušovanie ich zákonných práv (vrátane práva na ochranu súkromia a práva na publicitu);
 • prenášanie ani iné sprístupňovanie materiálu, ktorý nie ste oprávnený/á sprístupňovať podľa zákona alebo na základe zmluvného alebo dôverníckeho vzťahu;
 • umiestňovanie Materiálu, ktorý porušuje práva duševného vlastníctva iných osôb (najmä autorské právo, obchodné tajomstvo, ochrannú známku alebo iné vlastnícke práva);
 • úmyselné ani neúmyselné porušovanie žiadnych miestnych, štátných, národných ani medzinárodných zákonov, najmä nariadení vydaných Komisiou pre cenné papiere a burzou USA;
 • prenášanie ani iné sprístupnenie nevyžiadanej a neautorizovanej reklamy, propagačných materiálov ani žiadnej inej formy získavania záujemcov, ani
 • šírenie či iné zverejňovanie materiálu obsahujúceho akékoľvek žiadosti o poskytnutie peňažných prostriedkov, reklamu alebo inú formu získavania záujemcov o tovar alebo služby.    

Potvrdzujete a súhlasíte s tým, že spoločnosť Monsanto môže zverejniť akýkoľvek Materiál ako aj zdroj alebo vlastníka akéhokoľvek Materiálu, ak to bude vyžadovať zákon alebo súdny proces na vymáhanie plnenia týchto podmienok alebo ochranu práv spoločnosť Monsanto, jej zákazníkov a/alebo návštevníkov tejto Stránky.

Práva spoločnosti Monsanto na Materiály zasielané na Stránku
Pokiaľ neuvediete inak, všetok Materiál, ktorý prenesiete na Stránku alebo ho na nej iným spôsobom sprístupníte, je v súlade s týmito podmienkami a nie je považovaný za dôverný alebo interný.  Tým, že odošlete Materiál na túto Stránku prehlasujete, že ju vlastníte alebo k nemu máte nezaťažené, prenositeľné práva a povolenia, vrátane, bez obmedzení, právo na zverejnenie a právo na sprístupnenie Osobných údajov a automaticky spoločnosti Monsanto udeľujete celosvetovo platné, bezplatné, trvalé, neodvolateľné, nevýhradné právo a licenciu na vyrábanie, predaj, reprodukovanie, zverejňovanie, vytváranie odvodenín, predvádzanie, zobrazovanie, šírenie, dovážanie a prenášanie takéhoto Materiálu resp. produktov, do ktorých je Materiál (úplne a lebo čiastočne) zapracovaný, a to v akejkoľvek podobe a akýmikoľvek médiami a technológiami, ktoré sú v súčasnosti známe alebo budú neskôr vyvinuté, a to na celú dobu existencie prípadných práv duševného vlastníctva na tieto Materiály a na akýkoľvek účel, ako aj na zverejnenie mena vlastníka v súvislosti s vyššie uvedeným alebo spoločnosti Monsanto udeľujete právo na užívanie Materiálu pre akýkoľvek zákonný účel, vrátane, bez obmedzení, právo sub-licencovať Materiál tretím stranám pre ich zákonné užívanie a účely. Ak Vaše Materiály obsahujú fotografie alebo digitálne zobrazenia alebo videá, ktoré zobrazujú deti, ktoré nie sú v mieste svojom bydliska plnoleté, zaručujete sa, že máte písomné povolenie od rodiča alebo právneho zástupcu dieťaťa na sprístupnenie tejto fotografie, digitálnej snímky alebo videa. Zaručujete, že máte potrebné oprávnenie na udelenie licencií popísaných v týchto podmienkach. S ohľadom na existujúce zákony, vzdávate sa akýchkoľvek morálnych práv ktoré Vy alebo Vaši držitelia licencií môžu mať v súvislosti s akýmkoľvek Materiálom.

Postup pri uplatnení nárokov z porušenia autorského práva
Oznámenia o predpokladanom porušení autorského práva by sa zasielať určenému zástupcovi pre túto Stránku. AKÉKOĽVEK DOTAZY, KTORÉ NESÚVISIA S NIŽŠIE UVEDENÝM POSTUPOM ALEBO NIE SÚ S NÍM V SÚLADE, ZOSTANÚ NEZODPOVEDANÉ. Spoločnosť Monsanto rešpektuje duševné vlastníctvo iných osôb a o to isté žiadame aj našich návštevníkov. Spoločnosť Monsanto spracuje a prešetrí oznámenia o domnelom porušení práv a uskutoční potrebné úkony v zmysle platných zákonov o duševnom vlastníctve. Po prijatí oznámení spoločnosť Monsanto vykoná úkony potrebné k odstráneniu akéhokoľvek odkazu alebo prepojenia na materiál alebo činnosť, u ktorých sa zistí, že porušujú práva tretích osôb, resp. znemožní prístup k nim.

Ak ste presvedčený/á, že Vaše dielo bolo skopírované spôsobom porušujúcim autorské práva, poskytnite, prosím, spoločnosti Monsanto nasledujúce informácie. Upozorňujeme Vás, že oznámenie môže byť účinné len vtedy, ak obsahuje VŠETKY nasledujúce údaje:

 1. Fyzický alebo elektronický podpis osoby oprávnenej konať v mene nositeľa výhradného autorského práva, ktorého porušenie sa predpokladá;
 2. Popis diela chráneného autorským právom, na ktoré sa domnelé porušenie vzťahuje;
 3. Popis a pokiaľ možno aj IP adresu miesta na stránke, kde sa materiál, ktorý podľa Vás porušuje autorské právo, nachádza;
 4. Vašu adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu a všetky ostatné primerané informácie, ktoré spoločnosti Monsanto umožnia kontaktovať Vás;
 5. Vaše prehlásenie, že ste v dobrej viere presvedčený/á, že sporné použitie diela nie je povolené nositeľom autorského práva ani jeho zástupcom ani zo zákona;
 6. Vaše prehlásenie vydané pod hrozbou spáchania trestného činu krivej prísahy, že tieto informácie uvedené vo Vašom oznámení sú presné a že ste nositeľom autorského práva alebo ste oprávnený/á konať v mene noisteľa výhradného práva, u ktorého sa predpokladá porušenie práv.

Oznámenia o domnelom porušení autorských práv treba adresovať na:

Poštou:

Monsanto Company Law Team
Attention: právnik zodpovedajúci za ochranné známky
800 North Lindbergh Blvd. E2NA
St. Louis, MO 63167

Elektronickou poštou:

webguru@monsanto.com

Vydanie

VŠETCI UŽÍVATELIA NAŠICH STRÁNOK PRIZNÁVAJÚ A SÚHLASIA, ŽE MONSANTO AKO ODŠKODNENÁ STRANA JE ZBAVENÁ AKEJKOĽVEK A KAŽDEJ ZODPOVEDNOSTI Z NÁROKOV TRETÍCH STRÁN SÚVISIACICH SO STRÁNKOU, VRÁTANE, BEZ OBMEDZENÍ, NEZÁKONNEJ SMRTI A POŠKODENIA OSOBY, PEŇAŽNEJ ŠKODY, SÚDNYCH POPLATKOV, POPLATKOV PRÁVNIKOV, ŠKODY NA HNUTEĽNOM MAJETKU A POVESTI, VRÁTANE, URÁŽKY NA CTI, OHOVÁRANIA, PRÁVA NA ZVEREJNENIE A NARUŠENIE SÚKROMIA. MONSANTO SI VYHRADZUJE PRÁVO KU VŠETKÝM FORMÁM SPRAVODLIVEJ PRÁVNEJ POMOCI SPOJENEJ S PODVODOM ALEBO NEZÁKONNEJ ČINNOSTI SPOJENEJ S UŽÍVANÍM NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNOK.

Ukončenie

Monsanto môže ukončiť tieto Podmienky kedykoľvek a to aj okamžite bez predchádzajúceho upozornenia a odmietnuť alebo ukončiť Váš prístup na Stránky, ak podľa uváženia spoločnosti Monsanto, nebudete rešpektovať niektoré ustanovenia týchto Podmienok.

Voľba práva a súdu

Tieto podmienky sa budú riadiť a vykladať v súlade s právnymi predpismi štátu Missouri, USA, bez ohľadu na jeho kolízne normy. Pre všetky spory vyplývajúce z alebo týkajúce sa našich webových Stránok, alebo Podmienok, súhlasíte s výlučnou osobnu jurisdikciou a miestom štátnych a federálnych súdov so sídlom v St. Louis County, Missouri.

Upozornenia a Súhlas sa v oblasti elektronických komunikácií

Súhlasíte s prijímaním komunikácie od nás elektronickým spôsobom. Budeme s Vami komunikovať prostredníctvom e-mailu, alebo uverejnením oznámenia na našich webových Stránkach. Súhlasíte s tým, že všetky dohody, oznámenia, zverejnenie a iná komunikácia, ktorú Vám poskytneme elektronicky, uspokojuje všetky právne požiadavky písomného podpisovania.

Žiadne iné dohody

Súhlasom s týmito Podmienkami, vyhlasujete, že ste aspoň plnoletý v štáte Vášho bydliska alebo geopolitickej jurisdikcie. Ustanovenia a podmienky týchto Podmienok predstavujú úplnú dohodu medzi Vami a spoločnosťou Monsanto v súvislosti s užívaním Stránok a nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody a dojednania, ktoré nie sú zahrnuté v týchto Podmienkach. Tieto Podmienky sú účinné odo Dňa Nadobudnutia Účinnosti. Pokračovaním používania týchto Stránok z Vašej strany po Dni Nadobudutia Účinnosti vyjadrujete svoj ​​súhlas s týmito Podmienkami.

Deň Nadobudnutia Účinnosti
Tieto Podmienky boli naposledy revidované dňa 15. októbra 2013, pričom Váš prístup na túto Dtránku im podlieha s účinnosťou od tohto dňa až do zverejnenia novšej verzie.