Monsantovi uvjeti korištenja

Dobro došli. Ovo je jedna od nekoliko Monsantovih Internetskih stranica koje Posjetiteljima diljem svijeta nude informacije, proizvode, usluge, Sadržaj (kako je niže definirano) i razne druge funkcionalnosti, od kojih neke mogu biti namijenjene određenim regijama u svijetu ili posebnim proizvodnim linijama. Dok Sadržaj Internetskih stranica može varirati od lokacije do lokacije i od regije do regije, ovi se Uvjeti korištenja (dalje u tekstu: Uvjeti) općenito primjenjuju na svaku Internetsku stranicu.

Na Vaše korištenje ovih Internetskih stranica primjenjuju se ovi Uvjeti i sadržane u njima licence i dozvole. Ovi Uvjeti čine ugovor s Vama. Poveznica na ove Uvjete uočljivo je istaknuta na Početnoj stranici ovih Internetskih stranica i bit će Vam stalno dostupna za pregled.

KORIŠTENJEM OVIH INTERNETSKIH STRANICA POTVRĐUJETE DA STE RAZUMJELI PRIHVAĆATE SVE ODREDBE OVIH UVJETA.

AKO NE PRIHVAĆATE OVE UVJETE, NEMOJTE KORISTITI OVE INTERNETSKE STRANICE.

Monsanto može izmijeniti ove Uvjete u svakom trenutku objavljivanjem novih Uvjeta na ovim Internetskim Stranicama. Ako nastavite koristiti ove Internetske Stranice, prihvaćate izmijenjene Uvjete i stoga trebate povremeno posjetiti ove Internetske stranice kako biste se upoznali s najnovijom inačicom Uvjeta koji se primjenjuju na Vaše korištenje Internetskih stranica.

Ako bilo koja odredba ovih Uvjeta bude nevaljana prema nacionalnom pravu države u kojoj se Internet stranice pregledavaju, smatrat će se da je ta odredba izdvojena iz ovih Uvjeta, a preostale odredbe ostaju na snazi. Ako Monsanto ne ostvari bilo koje pravo ili ne postavi bilo koji zahtjev kojima na temelju odredbi ovih Uvjeta, to ne predstavlja odricanje od takvog prava ili zahtjeva. Strogo je zabranjeno pregledavanje ovih Internetskih stranica u državama u kojima bi njihov Sadržaj mogao biti nezakonit, što predstavlja povredu ovih Uvjeta. Ako odlučite pristupiti ovim Internetskim stranicama s takvih lokacija, činite to na vlastitu inicijativu i odgovornost. Odgovorni ste za vlastito postupanje u skladu s važećim nacionalnim pravnim propisima.

Nisu svi proizvodi, programi i usluge koji su možda opisani na Monsantovim Internetskim stranicama dostupni u svakoj državi. U slučaju dvojbe, obratite se lokalnom Monsantovom predstavniku na svom području da biste točno utvrdili što Vam je dostupno. Osobe koje namjeravaju koristiti Monsantov proizvod opisan na ovim Internetskim stranicama moraju slijediti upute u deklaraciji proizvoda i postupati u skladu s odredbama svih važećih pravnih propisa koji se primjenjuju na proizvod.

Neke definicije

U nastavku slijede definicije nekih pojmove koji se koriste u ovim Uvjetima.

 • „Vi” i „Vaš” u odgovarajućim padežima odnose se na trgovačka društva ili druge pravne osobe i njihove zastupnike, odnosno pojedince koji koriste ove Internetske stranice za potrebe vlastitog poslovanja, ovisno o konkretnom slučaju.
 • „Monsanto” se odnosi na trgovačko društvo Monsanto i sva njegova povezana društva i podružnice.
 • „Mi” i „Naš” u odgovarajućim padežima odnose se na Monsanto.
 • „internetske stranice” znači početnu stranicu i sve pripadajuće internetske stranice kojima se može pristupiti preko početne stranice izravno ili putem dodatnih poveznica, ali ne uključuje internetske stranice trećih osoba koje Monsanto ne održava ili ne sponzorira.

Postupanje u skladu s odredbama nacionalnog prava

Monsanto posluje iz svojeg Globalnog sjedišta u St. Louisu, Missouri, SAD. Međutim, upravljanje ovim Internetskim stranicama može se vršiti osim iz Globalnog sjedišta, također iz sjedišta bilo kojeg od brojnih Monsantovih povezanih društava i podružnica širom svijeta ili bilo koja treća osoba može vršiti njihov hosting u naše ime.

Monsanto ne jamči da su materijali na ovim Internetskim stranicama prikladni ili dostupni za korištenje na svim lokacijama širom svijeta s kojih se mogu pregledavati.

Zaštitni znakovi (žigovi)

Zaštitni znakovi, trgovački nazivi, zaštićeni izgled, nazivi ili logotipi, robni ili uslužni žigovi (dalje u tekstu: Zaštitni znakovi) koji se koriste i prikazuju na ovim Internetskim stranicama registrirani su ili neregistrirani Zaštitni znakovi Monsanta ili odgovarajućih trećih osoba. Ako nije drukčije određeno na Internetskim stranicama, ništa se na ovim Internetskim stranicama ne smije tumačiti kao davanje licence ili prava korištenja bilo kojeg Zaštitnog znaka prikazanog na Internetskim stranicama, bilo izričito, prešutno, bilo na drugi način, bez pisanog dopuštenja Monsanta ili bilo koje treće osoba koja je nositelj odgovarajućih Zaštitnih znakova. Osim na način kako je to izričito navedeno na Internetskim stranicama, tvrtka/naziv i/ili logotip Monsanta ne smiju se koristiti ni na koji način, uključujući reklamu ili promidžbu koje se odnose na distribuciju materijala dostupnih na ovim Internetskim stranicama, bez Monsantova prethodnog pisanog dopuštenja.

Vaše korištenje materijala zaštićenih autorskim pravom dostupnih na ovim Internetskim stranicama

Tekst, Zaštitni znakovi, logotipi, slike, grafika, fotografije, videogrami, funkcionalnosti aplikacije ili bilo koji drugi digitalni mediji te njihov raspored na ovim Internetskim stranicama (u daljnjem tekstu: Sadržaj) zaštićeni su pravom patenta, žiga ili autorskim pravom, odnosno odgovarajućim drugim pravima intelektualnog vlasništva. Autorsko pravo na rasporedu i/ili komponentama materijala koji Monsanto pruža na ovim Internetskim stranicama, uključujući, između ostaloga, sav Sadržaj Internetskih stranica ima Monsanto ili izvorni autori materijala. Monsanto Vam daje ograničenu, neisključivu i neprenosivu licencu za korištenje i prikazivanje materijala dostupnih na ovim Internetskim stranicama samo u nekomercijalne bona fide svrhe u svezi Vaše interakcije s Internetskim stranicama. Licenca uključuje pravo na ispis takvog materijala, ali samo u svrhu nekomercijalnog korištenja. Ako nije drugačije određeno, nemate pravo kopirati, prikazivati, reproducirati, učitavati, distribuirati, modificirati, uređivati, stvarati izvedena djela, vršiti obrnuti inženjering, dekompilirati bilo koji kôd, tekst, ili softver koji čini Internetske stranice, mijenjati ili dopunjavati materijale na bilo koji način, uključujući, između ostaloga, elektroničko, mehaničko ili fotokopiranje, snimanje ili nešto drugo, bez prethodnog pisanog dopuštenja Monsanta ili nositelja autorskog prava. Ova licenca prestaje automatski i bez otkaznog roka ako povrijedite bilo koju odredbu ovih Uvjeta. Po prestanku licence, morate uništiti sve materijale učitane ili ispisane s ovih Internetskih stranica. Monsanto pridržava sva prava koja nisu izričito dana u ovoj licenci.

Gore navedeno ograničenje ne primjenjuje se na obrasce MSDS (engl. Material Safety Data Sheets) ili na deklaracije proizvoda koji mogu biti dostupni na internetskim Stranicama, a namijenjeni su za umnožavanje i korištenje.

Povjerljive informacije

Monsanto nastoji pružiti javnosti sveobuhvatan pristup informacijama o svojim proizvodima i uslugama. Takvim postupanjem Monsanto nema namjeru odreći se ikakvih prava intelektualnog vlasništva, uključujući, između ostaloga, poslovne tajne kojom, prema odredbama važećih pravnih propisa mjerodavnog prava, mogu biti zaštićene Monsantove informacije dostupne na ovim Internetskim stranicama. Monsanto je usvojio odgovarajuće politike i postupke u cilju sprečavanja otkrivanja na ovim Internetskim stranicama informacija koje Monsanto smatra povjerljivima, odnosno koje su zaštićene poslovnom tajnom. Međutim, ako u bilo kojem trenutku na ovim Internetskim stranicama dobijete povjerljive informacije zaštićene poslovnom tajnom koje je Monsanto možda nehotice otkrio, obvezujete se postupati u dobroj vjeri i čuvati povjerljivost takvih informacija i, nakon što o tome obavijestite Monsanto, obvezujete se da nećete zadržati, koristite ili objaviti, odnosno priopćiti bilo koju povjerljivu informaciju zaštićenu poslovnom tajnom koju ste saznali preko ovih Internetskih stranica bilo kojoj osobi, kao i da ćete uništiti sve primjerke takvih informacija u bilo kojem obliku koje posjedujete.

 

Korisnička imena i lozinke

Ako Vam ove Internetske stranice omogućuju da odaberete Korisničko ime i Lozinku ili koristite dodijeljeno Korisničko ime i Lozinku kako biste pristupili funkcionalnostima ovih Internetskih stranica, obvezujete se:

 • koristiti internetske stranice isključivo u zakonite svrhe;
 • prilikom prijave za dodjelu Korisničkog imena, pružiti istinite i točne podatke o sebi, kao i da nećete oponašati bilo koju drugu osobu ili preuzeti lažni identitet;
 • nas odmah obavijestiti o bilo kakvom neovlaštenom korištenju svoje Lozinke, Korisničkog imena ili Internetskih stranica ili o bilo kakvoj povredi sigurnosti (pošaljite nam svoju obavijest putem rubrike Obratite nam se u sklopu ovih Internetskih stranica);
 • nećete nikome otkriti svoje Korisničko ime ili Lozinku;
 • snositi punu odgovornost za sve rizike koji proiziđu iz korištenja Internetskih stranica, kako vlastitog, tako i od strane bilo koje osobe koja koristi vaše Korisničko ime ili Lozinku;
 • Monsanto pridržava pravo da u bilo kojem trenutku po vlastitoj procjeni izmijeni ili ukine Internetske stranice, izmijeni ili ukloni bilo koje informacije ili neki drugi Sadržaj dostupan na Internetskim stranicama ili ukine Vašu Lozinku i Korisničko ime, odnosno onemogući Vam daljnje korištenje Internetskih stranica, iz bilo kojeg razloga ili bez ikakvog razloga. Odgovorni ste za svu prouzročenu izravnu ili neizravnu štetu i za sve aktivnosti na ovim Internetskim stranicama za koje se može utvrditi da su povezani s Vašim Korisničkim imenom ili Lozinkom.

Pravni poslovi

Za Monsantove Internetske stranice koje Vam omogućuju podnošenje narudžbi ili sklapanje pravnih poslova s Monsantom na neki drugi način, dodatne odredbe i uvjeti mogu se primjenjivati na treće pružatelje usluga s kojima Monsanto surađuje u cilju facilitiranja izvršenja takvih pravnih poslova. Takve treće pružatelje usluga mogu objaviti takve dodatne uvjete na internetskim stranicama ili poveznicama koje Vam omogućuju izvršenja takvog pravnog posla. Molimo, pažljivo proučite politike, praksu i pravila trećih osoba i uvjerite se da ste ih u potpunosti razumjeli prije sudjelovanja u bilo kojem pravnom poslu. Žalbe, zahtjeve, prigovore ili pitanja u svezi proizvoda trećih osoba potrebno je uputiti odgovarajućoj trećoj osobi.

Sjedinjene Američke Države, kao i druge zemlje uređuju uvoz i izvoz proizvoda i informacija odgovarajućim pravnim propisima. Obvezujete se, u mjeri u kojoj se takvi pravni propisi mogu primjenjivati na Vas ili na pravni posao koji želite sklopiti s Monsantom, postupati u skladu s odredbama svih važećih pravnih propisa o uvozu i izvozu, kao i da nećete uvoziti, izvoziti ili reizvoziti proizvode ili usluge kupljene ili prodane preko Internetskih stranica u države ili osobama na koje se primjenjuju zabrane iz takvih pravnih propisa kojima se uređuje nadzor nad uvozom i izvozom roba i usluga.

Sklapanjem pravnog posla s Monsantom preko ovih Internetskih stranica jamčite nam da niste u državi u kojoj je takav uvoz/izvoz zabranjen, odnosno da niste pravna ili fizička osoba kojoj je takav uvoz/izvoz zabranjen. Dužni ste postupati u skladu s važećim nacionalnim pravnim propisima koji se u Vašoj zemlji uređuje uvoz, izvoz ili reizvoz roba i usluga.

Dopušteno korištenje Internetskih stranica

Izričito je zabranjeno korištenje ovih Internetskih stranica ili Sadržaja: (a) u bilo koju nezakonitu svrhu; (b) kako biste naveli druge na poduzimanje ili sudjelovanje u bilo kojim nezakonitim radnjama; (c) kojim se povrjeđuju bilo koji međunarodni, savezni, ili nacionalni pravni propisi; (d) kojim se povrjeđuju naša prava intelektualnog vlasništva ili prava intelektualnog vlasništva drugih; (e) na način kojim se vrši maltretiranje, zlostavljanje, vrijeđanje, nanosi šteta, iznose klevete, uvrede, vrši ponižavanje, zastrašivanje ili diskriminacija po osnovi spola, spolne orijentacije, religije, etničke pripadnosti, rase, dobi, narodnosti ili invaliditeta; (f) za davanje neistinitih ili zavaravajućih informacija; (g) za učitavanje ili prenošenje virusa ili drugog štetnog softvera koji će se koristiti ili se može koristiti na bilo koji način koji može utjecati na funkcionalnosti ili rad naših internetskih stranica, tuđih internetskih stranica ili općenito interneta; (h) za prikupljanje ili praćenje tuđih osobnih podataka; (i) za slanje neželjene pošte, phishing (mrežnu krađu identiteta, prevaru putem e-pošte), pharming (prevarno preusmjeravanje internetskog prometa), pretexting, spidering, crawling (web indeksiranje) ili scraping (izvlačenje podataka); (j) u bilo koju svrhu protivnu općeprihvaćenim etičkim i moralnim načelima; ili (k) na načim kojim se ometaju ili zaobilaze sigurnosna svojstva naših Internetskih stranica, tuđih internetskih stranica ili općenito interneta. Pridržavamo pravo onemogućiti Vam korištenje naših Internetskih stranica zbog povrede bilo kojeg pravila o zabranjenim načinima korištenja Internetskih stranica.

Vaša privatnost

U mjeri u kojoj se putem ovih Internetskih stranica prikupljaju Osobni podaci o Vama, na naše korištenje takvih podataka primjenjuje se Monsantova Politika privatnosti dostupna na adresi http://www.monsanto.com/global/uk/privacy-policy/pages/monsantova-politika-privatnosti.aspx.

Povezivanje s Internetskim stranicama

Svatko tko se povezuje na naše Internetske stranice obvezuje se postupati u skladu s odredbama svih važećih pravnih propisa. Internetske stranice s kojih se povezuje na Monsantove Internetske stranice:

(a) mogu se povezivati na Sadržaj objavljen na našim Internetskim stranicama, ali ne i replicirati ga;

(b) ne smiju oko Sadržaja objavljenog na ovim Internetskim stranicama kreirati okruženje poput preglednika ili okvira;

(c) ne smiju implicirati da Monsanto podržava takve tuđe internetske stranice ili proizvode;

(d) ne smiju prikazivati svoj odnos s Monsantom na neistinit način;

(e) ne smiju pružati neistinite informacije o Monsantovim proizvodima ili uslugama;

(f) ne smiju koristiti Monsantove Zaštitne znakove bez izričitog pisanog dopuštenja; te

(g) ne smiju sadržavati neprimjeren, uvredljiv ili kontroverzan Sadržaj, odnosno Sadržaj koji pružaju mora biti prikladan za sve dobne skupine.

Monsanto ne nadzire i ne odgovara za Sadržaj bilo kojih internetskih stranica trećih osoba (tj. vilo kojih internetskih stranica koje nisu Monsantove) koje sadrže poveznice na ove Internetske stranice, kao ni za bilo kakve izmjene ili dopune takvih internetskih stranica trećih osoba. Monsanto pruža Vam takve poveznice isključivo kao pogodnost i uvrštavanje bilo koje poveznice ne podrazumijeva Monsantovu podršku tuđih internetskih stranica.

Ograničenje jamstava

SADRŽAJ DOSTUPAN NA OVIM INTERNETSKIM STRANICAMA PRUŽA SE „U STANJU PO VIĐENJU”, ODNOSNO „TAKAV KAKAV JEST“ I „SA SVIM EVENTUALNIM MANAMA”. MONSANTO NE DAJE NIKAKVE IZJAVE ILI JAMSTVA, IZRIČITA ILI PREŠUTNA, GLEDE NJEGOVA KORIŠTENJA, DOSTUPNOSTI, SADRŽAJA, TOČNOSTI, PRIKLADNOSTI ILI RADA OVIH INTERNETSKIH STRANICA. KAO KORISNIK SNOSITE SVE RIZIKE I ODGOVORNOST ZA VLASTITO KORIŠTENJE ILI NEKORIŠTENJE INTERNETSKIH STRANICA, A MONSANTO NE DA JE NIKAKVE IZJAVE DA ĆE SADRŽAJ DOSTUPAN NA OVIM INTERNETSKIM STRANICAMA ILI PREUZET S NJIH BITI KOMPATIBILAN S VAŠIM RAČUNALOM ILI DA NEĆE SADRŽAVATI GREŠKE ILI VIRUSE. NIJEDAN MONSANTOV ZAPOSLENIK, ZASTUPNIK ILI PREDSTAVNIK NIJE OVLAŠTEN IZMIJENITI ILI DOPUNITI OVO JAMSTVO. U MJERI U KOJOJ JE TO DOPUŠTENO PREMA ODREDBAMA VAŽEĆEĆIH PRAVNIH PROPISA MJERODAVNOG PRAVA, MONSANTO ISKLJUČUJE SVA DRUGA JAMSTVA, IZRIČITA ILI PREŠUTNA, UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOGA, ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE I/ILI PRAVNE NEDOSTATKE, U ODNOSU NA INTERNETSKE STRANICE I NJIHOV SADRŽAJ. PREMA PRAVU POJEDINIH DRŽAVA NIJE DOPUŠTENO ISKLJUČENJE ILI OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI ZA NAKNADU SLUČAJNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE ILI OGRANIČENJE ROKA PREŠUTNOG JAMSTVA, USLIJED ČEGA JE MOGUĆE DA SE GORE NAVEDENA OGRANIČENJA NEĆE PRIMJENJIVATI NA VAS.

MONSANTO PRIDRŽAVA PRAVO DA IZMIJENI ILI UKLONI SADRŽAJ SA SVOJIH INTERNETSKIH STRANICA ILI DA VAM TRAJNO ILI PRIVREMENO ONEMOGUĆI NJIHOVO KORIŠTENJE NA BILO KOJI NAČIN, U BILO KOJEM TRENUTKU, IZ BILO KOJEG RAZLOGA, BEZ PRETHODNE OBAVIJESTI, PRI ČEMU MONSANTO NEĆE ODGOVARATI NI ZA KAKVE EVENTUALNE POSLJEDICE TAKVOG POSTUPANJA.

MOLIMO, PRIMITE NA ZNANJE KAKO OVE INTERNETSKE STRANICE MOGU SADRŽAVATI INFORMACIJE O NAŠEM POSLOVANJU I NAŠIM OČEKIVANJIMA. TAKVE SU INFORMACIJE BILE AKTUALNE U TRENUTKU KAD SU BILE OBJAVLJENE; MEĐUTIM, MONSANTO SE NE OBVEZUJE AŽURIRATI ILI REVIDIRATI TAKVE INFORMACIJE S OBZIROM NA NOVE INFORMACIJE ILI RAZVOJ DOGAĐAJA. NADALJE, IAKO SU INFORMACIJE NA OVIM INTERNETSKIM STRANICAMA PREZENTIRANE U DOBROJ VJERI I U UVJERENJU DA SU TOČNE, MONSANTO NE DAJE NIKAKVE IZJAVE ILI JAMSTVA GLEDE POTPUNOSTI ILI TOČNOSTI INFORMACIJA ILI BILO KOJIH INTERNETSKIH STRANICA POVEZANIH S OVIM INTERNETSKIM STRANICAMA.

PRAVA NA ODREĐENOM SADRŽAJU DOSTUPNOM NA OVIM INTERNETSKIM STRANICAMA PRIPADAJU TREĆIM OSOBAMA I KORISTI SE NA TEMELJU NJIHOVA DOPUŠTENJA. STAVOVI KOJE IZRAŽAVAJU TREĆE OSOBE NE ODRAŽAVAJU NUŽNO STAVOVE MONSANTA.

KORIŠTENJE „KOLAČIĆA” I TEHNOLOGIJA PRAĆENJA. MONSANTO I NJEGOVI PRUŽATELJI USLUGA KORISTE OPĆEPRIHVAĆENU INDUSTRIJSKU PRAKSU I METODE, UKLJUČUJUĆI KOLAČIĆE I DRUGE TEHNOLOGIJE PRAĆENJA, UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOGA, WEB-PRATILICE (engl. GLEAT GIF ili WEB-BEACON), IP ADRESE, DNEVNIČKE DATOTEKE, ITD. (U DALJENJEM TEKSTU: TEHNOLOGIJE INTERNETSKOG PRAĆENJA), KAKO BI MONSANTO MOGAO PREGLEDAVATI PODATKE O POSJETITELJIMA I STRANICAMA KOJE KORISNIK POSJEĆUJE PRILIKOM SVAKE POSJETE INTERNETSKIH STRANICA. MONSANTO MOŽE POVEZIVATI INFORMACIJE PRIKUPLJENE KORIŠTENJEM TEHNOLOGIJA INTERNETSKOG PRAĆENJA S OSOBNIM PODACIMA. KORIŠTENJEM INTERNETSKIH STRANICA IZRAŽAVATE PRIVOLU ZA KORIŠTENJE TAKVIH TEHNOLOGIJA INTERNETSKOG PRAĆENJA, KAO I ZA SVE ZAKONITE NAČINE KORIŠTENJA OSOBNIH I NEOSOBNIH PODATAKA PRIKUPLJENIH PUTEM TEHNOLOGIJA PRAĆENJA KOJE SE KORISTE NA INTERNETSKIM STRANICAMA, ODNOSNO KOJE KORISTE MONSANTOVI PRUŽATELJI USLUGA.

Gore navedeno ograničenje jamstava ne primjenjuje se na jamstvo za ispravnost proizvoda sadržano u deklaracijama proizvoda koje mogu biti prikazana na ovim Internetskim stranicama. Na takve se proizvode primjenjuje jamstvo za ispravnost proizvoda ako je određeno u odgovarajućoj deklaraciji proizvoda, u skladu s kojim je uređena Monsantova odgovornost za takav proizvod.

Ograničenje Monsantove odgovornosti

KORIŠTENJEM OVIH INTERNETSKIH STRANICA IZJAVLJUJETE I POTVRĐUJETE DA: (1) KORISTITE OVE INTERNETSKE STRANICE NA VLASTITI RIZIK; (2) SNOSITE SVE TROŠKOVE U SVEZI POTREBNOG SERVISIRANJA ILI POPRAVAKA BILO KOJE OPREME KOJU KORISTITE U VEZI SA SVOJIM KORIŠTENJEM OVIH INTERNETSKIH STRANICA; TE (3) MONSANTO NE ODGOVARA NI ZA KAKVU ŠTETU U SVEZI VAŠEG KORIŠTENJA ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠTENJA OVIH INTERNETSKIH STRANICA, UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOGA, NEFUNKCIONIRANJE, GREŠKE, PROPUSTE, PREKIDE, RAČUNALNE VIRUSE ILI ISPADE MREŽE ILI INTERNETA, ILI UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOGA, IZRAVNU, NEIZRAVNU, SLUČAJNU, SPECIJALNU, IZRAVNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU, ZAKONSKI PENAL, IZGUBLJENU DOBIT I/ILI GUBITAK ILI OŠTEĆENJE PODATAKA ILI IMOVINE, BILO PO OSNOVI UGOVORNE ILI IZVANUGOVORNE, BILO SUBJEKTIVNE ILI OBJEKTIVNE ODGOVORNOSTI, BILO PO NEKOJ DRUGOJ OSNOVI, ČAK I AKO JE MONSANTO BIO UPOZOREN O MOGUĆNOSTI NASTUPANJA TAKVE ŠTETE.

AKO USLIJED VAŠEG KORIŠTENJA OVIH INTERNETSKIH STRANICA NASTANE POTREBA ZA SERVISIRANJEM, POPRAVKOM ILI ISPRAVLJANJEM OPREME ILI PODATAKA, VI SNOSITE SVE NASTALE TROŠKOVE.

PREMA PRAVU POJEDINIH DRŽAVA NIJE DOPUŠTENO ISKLJUČENJE ILI OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI ZA SLUČAJNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU, USLIJED ČEGA JE MOGUĆE DA SE GORE NAVEDENA OGRANIČENJA NEĆE PRIMJENJIVATI NA VAS.

Vaša odgovornost za štetu

Obvezujete se zaštititi i nadoknaditi štetu Monsantu, njegovim povezanim društvima i njihovim direktorima, zaposlenicima, kao i troškove i izdatke, uključujući odvjetničke naknade, koje proizlaze iz Vašeg korištenja ovih Internetskih stranica ili zlouporabe bilo kojih informacija preuzetih s Internetskih stranica ili Vašeg prijenosa informacija, podataka, materijala ili Sadržaja na ovim Internetskim stranicama.

Isključenje odgovornosti za prognoze

Određene izjave sadržane na ovim Internetskim stranicama predstavljaju tzv. „prognoze”, kao što su izjave koje se odnose na predviđene financijske rezultate društva, sadašnji i budući učinak proizvoda, regulatorna odobrenja, poslovne i financijske planove i druge nepovijesnih činjenice. Takve se izjave zasnivaju na očekivanjima i informacijama dostupnim u određenom trenutku. Međutim, budući da se te izjave temelje na faktorima koji uključuju rizike i nesigurnost, stvarni učinci i rezultati društva mogu se bitno razlikovati od onih koji se opisuju ili impliciraju u takvim prognozama. Faktori koji bi mogli uzrokovati ili pridonijeti takvim razlikama uključuju, između ostaloga, tržišno natjecanje; nepredviđene situacije u svezi zaštite prava intelektualnog vlasništva, regulatorna pitanja te javno prihvaćanje biotehnoloških proizvoda; uspješnost istraživanja i razvoja; sudske sporove; razvoj u svezi inozemnih aktivnosti; akvizicije; cijene roba; propise koji utječu na proizvodnju; količine zaliha; sposobnost društva da pribavi financiranje i naplati proizvode koje prodaje; vrijeme, prirodne nepogode i nesretne slučajeve; te ostale rizike i faktore detaljno navedene u najnovijem periodičnom podnesku društva SEC-u. Ne treba se olako pouzdavati u takve prognoze koje su aktualne samo na dan njihova objavljivanja na ovim Internetskim stranicama. Monsanto otklanja svaku trenutnu namjeru ili obvezu ažuriranja bilo kojih prognoza ili bilo kojih faktora koji mogu utjecati na stvarne rezultate.

Ako se na Internetskim stranicama objavljuje reklama

Ako se na ovim Internetskim stranicama objavi bilo koja reklama proizvoda ili usluga trećih osoba, Monsanto ne podupire, niti ne daje nikakva jamstva ili garancije za takve proizvode ili uslugu i neće biti ugovorna strana nikakvog pravnog posla, niti će na bilo koji način nadzirati takav pravni posao između Vas i trećih pružatelja proizvoda ili usluga. Kao i kod kupovine proizvoda ili usluge putem bilo kojeg medija ili u bilo kojem okruženju, trebate upotrijebiti svoju najbolju procjenu i biti oprezni tamo gdje je to primjereno.

Ako posjetitelji objavljuju vlastite Materijale na Monsantovim Internetskim stranicama

Ako Vam ove Internetske stranice omogućuju objavljivanje ili učitavanje komentara ili bilo kojih drugih Sadržaj na Internetske stranice, tada će se na Vaše korištenje primjenjivati sljedeće dodatne odredbe koje ovdje prihvaćate.

Razumijete kako za sve informacije, Sadržaj, tekst, podaci, poruke ili drugi materijali, bilo da su objavljeni na Internetskim stranici ili su preneseni u privatnoj komunikaciji (u daljnjem tekstu: Materijal/i), odgovara osoba od koje je Materijal potekao. Odgovorni ste za sav Materijal koji objavljujete, prenosite ili na drugi način stavljate na raspolaganje drugima ili putem Internetskih stranica. Primate na znanje, potvrđujete i obvezujete se ocijeniti i snositi sve rizike u vezi s korištenjem bilo kakvog Materijala, uključujući pouzdanje u točnost ili potpunost Materijala.

Monsanto ne nadzire takav Materijal i stoga ne jamči njegovu točnost, cjelovitost ili kvalitetu. Monsanto neće ni u kojem slučaju odgovarati ni za koji Materijal, uključujući, između ostaloga, za eventualne greške ili propuste u Materijalu, nikakve gubitke ili štetu bilo koje vrste nastalu uslijed korištenja bilo kojeg Materijala objavljenog, prenesenog ili na drugi način stavljenog na raspolaganje putem Internetskih stranica.

Iako Monsato ne pregledava i ne može pregledavati svaku obavijest ili informaciju koju Vi ili netko drugi objavi ili prenese drugima ili putem Internetskih stranica, niti ne odgovara za sadržaj takvih poruka, Monsanto pridržava pravo da izbriše, ukloni ili izmijeni Materijal za koji, prema vlastitoj diskrecijskoj ocjeni, smatra da je izvan opsega Sadržaja koji je prihvatljiv za prikazivanje na Internetskim stranicama, da je uvredljiv, pogrdan, nepristojan ili povrjeđuje tuđa prava intelektualnog vlasništva, posebno autorsko pravo ili pravo žiga, ili da je na neki drugi način neprihvatljiv.

Obvezujete se da nećete koristiti Materijal da:

 • učitavate, distribuirate ili na neki drugi način objavljujete bilo kakav pogrdan, klevetnički, nepristojan, pun mržnje, pornografski, uvredljiv, nezakonit, prijeteći ili na neki drugi način neprikladan materijal;
 • učitavate ili distribuirate bilo kakve datoteke koje sadrže viruse, crve, korumpirane datoteke ili bilo koji sličan softver ili programe koji mogu oštetiti tuđe računalo ili imovinu;
 • maltretirate, uhodite, prijetite ili na neki drugi način povrjeđujete tuđa prava zaštićena zakonom (uključujući pravo osobnosti i pravo na zaštitu privatnosti);
 • prenosite ili na neki drugi način stavljate na raspolaganje bilo koji Materijal koji nemate pravo stavljati na raspolaganje bilo na temelju zakona, bilo ugovornog ili fiducijarnog odnosa;
 • objavljujete Materijal kojim se povrjeđuju tuđa prava intelektualnog vlasništva (uključujući, između ostaloga, autorsko pravo, poslovnu tajnu, pravo žiga ili druga prava);
 • namjerno ili nenamjerno povrjeđujete odredbe važećih lokalnih, državnih, nacionalnih ili međunarodnih pravnih propisa, uključujući, između ostaloga, propise koje donose američka Komisija za vrijednosne papire i burzu;
 • prenosite ili na neki drugi način stavite na raspolaganje bilo kakve netražene ili neovlaštene reklamne, promidžbene Materijale ili bilo koji drugi oblik neželjenih komunikacija; te
 • distribuirate ili na neki drugi način objavljujete bilo koji materijal koji sadrži bilo kakve zahtjeve ili ponude u svezi novčanih sredstava, reklamiranja ili posredovanja u odnosu na robu ili usluge.

Primate na znanje, potvrđujete i suglasni ste da je Monsanto ovlašten otkriti bilo koji Materijal te njegov izvor ili vlasnika na temelju zakona ili u okviru pravnog postupka u cilju izvršenja odredbi ovih Uvjeta zaštite prava Monsanta, njegovih korisnika i/ili Posjetitelja Internetskih stranica.

Monsantova prava na Materijalima objavljenim putem Internetskih stranica

Ako niste drugačije naznačili, na bilo koji Materijal koji prenesete ili na neki drugi način stavite na raspolaganje putem ovih Internetskih stranica primjenjuju se ovi Uvjeti te se neće smatrati povjerljivim ili zaštićenim na bilo koji drugi način. Stavljanjem Materijala na raspolaganje putem ovih Internetskih stranica jamčite da ste nositelj, odnosno imate neopterećena, prenosiva prava i dopuštenja, uključujući, između ostaloga, pravo osobnosti, pravo privatnosti i pravo priopćavanja osobnih podataka, te automatski dajete Monsantu i njegovim povezanim društvima teritorijalno neograničeno, besplatno, trajno, neopozivo, neisključivo pravo i licencu da stvara, prodaje, koristi, reproducira, objavljuje, stvara izvedene tvorevine, izvodi, prikazuje, distribuira, uvozi i prenosi takav Materijal i proizvode koji sadrže takav Materijal (u cjelini ili djelomično) u bilo kojem obliku, na bilo kojem mediju ili putem bilo koje tehnologije, koji su sada poznati ili će biti razvijeni u budućnosti, za cijelo vrijeme trajanja odgovarajućih prava intelektualnog vlasništva koja mogu postojati na takvom Materijalu, u bilo koju svrhu, kao i da u svezi svakog korištenja Materijala objavljuje ime nositelja prava na njemu, odnosno da koristi Materijal u bilo koje zakonite svrhe, uključujući, između ostaloga, pravo davanja Materijala u podlicencu trećim osobama u svrhu njihova zakonitog korištenja. Ako Vaš Materijal sadrži fotografije ili digitalne ili video snimke na kojima su prikazane maloljetne osobe ili djeca (prema pravu države njihova prebivališta), jamčite da imate pisano dopuštenje njihovih roditelja ili skrbnika za objavu takvih fotografija, digitalnih ili video snimaka. Jamčite da imate prava potrebna za davanje licenci opisanih u ovim Uvjetima. U mjeri u kojoj je to dopušteno prema odredbama važećih pravnih propisa mjerodavnog prava, odričete se moralnih prava autora koja na Materijalima imate Vi ili Vaši davatelji licence.

Postupak za postavljanje zahtjeva u svezi povrede autorskog prava

Sukladno odredbama Članka 512.(c)(2) Glave 17. Američkog zakonika, obavijesti o svim zahtjevima u svezi povrede autorskog prava trebaju biti upućene ovlaštenom zastupniku za ove Internetske stranice. NA UPITE KOJI NISU PREDMET NIŽE OPISANOG POSTUPKA ILI KOJI NISU S NJIME U SKLADU NEĆE BITI ODGOVORENO. Monsanto poštuje tuđa prava intelektualnog vlasništva te isto zahtijevamo od svojih posjetitelja. Monsanto će obraditi i istražiti obavijesti o navodnim povredama prava i poduzeti odgovarajuće mjere u skladu s odredbama američkog Zakona o autorskom pravu u digitalnom dobu (engl. Digital Millennium Copyright Act; u daljnjem tekstu: DMCA) i drugim važećim pravnim propisima o zaštiti prava intelektualnog vlasništva. Po primitku obavijesti u skladu s DMCA-om, Monsanto će ukloniti ili onemogućiti pristup bilo kojem materijalu za koji se utvrdi da povrjeđuje, odnosno koji je predmet protupravnog postupanja, kao i pristup svakoj uputi ili poveznici na materijal ili aktivnost za koji se utvrdi da povrjeđuje tuđa prava.

Ako smatrate da je Vaš rad kopiran na način kojim se povrjeđuje autorsko pravo, molimo da Monsantu dostavite sljedeće informacije. Molimo, primite na znanje kako, u cilju postizanja što veće učinkovitosti, prijava treba uključivati SVE niže navedeno:

1.         fizički ili elektronički potpis osobe ovlaštene za zastupanje nositelja autorskog prava čija su prava navodno povrijeđena;

2.         opis autorskog djela za koje tvrdite da je povrijeđeno;

3.         opis i, po mogućnosti, IP adresu Internetskih stranica na kojima se nalazi materijal za koji tvrdite da je povrijeđen;

4.         Vašu adresu, broj telefona i adresu e-pošte, kao i sve druge informacije koje će omogućiti Monsantu da stupi s Vama u kontakt;

5.         izjavu o tome da ste u bona fide uvjerenju da sporno korištenje nije dopuštenje od strane nositelja autorskog prava ili njegova ovlaštenog zastupnika ili po zakonu;

6.         izjavu pod prijetnjom odgovornosti krivokletstvo da su informacije sadržane u vašoj prijavi točne i da ste nositelj navodno povrijeđenog autorskog prava ili njegov ovlašteni zastupnik.

Prijave u svezi povrede autorskog prava treba uputiti na sljedeće adrese:

Poštom:

 

Monsanto Company Law Team (Monsantov pravni tim)

N/r: Trademark Counsel (Žigovni zastupnik)

800 North Lindbergh Blvd.

St. Louis, MO 63167

Elektroničkom poštom:

webguru@monsanto.com

Zaštita od zahtjeva trećih osoba

SVI KORISNICI NAŠIH INTERNETSKIH STRANICA PRIMAJU NA ZNANJU, IZJAVLJUJU I OBVEZUJU SE ZAŠTITI I OSLOBODITI MONSANTO OD ODGOVORNOSTI PO OSNOVI BILO KOJIH ZAHTJEVA TREĆIH OSOBA U SVEZI INTERNETSKIH STRANICA, UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOGA, ODGOVORNOST ZA SMRT ILI TJELESNU OZLJEDU, NAKNADU IMOVINSKE ŠTETE, TEKUĆIH ILI SUDSKIH TROŠKOVA, ODVJETNIČKIH NAKNADA, ŠTETU PROUZROČENU NA IMOVINI ILI POVREDOM PRAVA OSOBNOSTI, UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOGA, POVREDU UGLEDA, KLEVETU, PRAVO NA ZAŠTITU PRIVATNOSTI. MONSANTO PRIDRŽAVA PRAVO NA SVE OBLIKE ZAŠTITE KOJE IMA NA TEMELJU ZAKONA ILI PRAVA PRAVIČNOSTI USLIJED PREVARE ILI NEZAKONITOG POSTUPANJA U SVEZI KORIŠTENJA OVIH INTERNETSKIH STRANICA.

Prestanak

Monsanto može raskinuti ove Uvjete u bilo kojem trenutku odmah i bez najave te slijedom toga trajno ili privremeno onemogućiti Vam pristup Internetskim stranicama, ako, prema Monsantovoj isključivoj diskrecijskoj ocjeni, ne postupate u skladu s bilo kojom odredbom ovih Uvjeta.

Izbor prava i suda

Na ove se Uvjete primjenjuje, te se isti tumače, u skladu s pravom savezne države Missouri, SAD, izuzev kolizijske norme. Za sve sporove koji proizađu ili se odnose na naše Internetske stranice ili ove Uvjete isključivo su nadležni državni i savezni sudovi u Okrugu St. Louis, Missouri.

Obavijest i privola glede elektroničkih komunikacija

Dajete privolu za komunikaciju s nama elektroničkim putem. Komunicirat ćemo s Vama putem e-pošte ili objavljivanjem obavijesti na našim Internetskim stranicama. Suglasni ste da će svi sporazumi, obavijesti, objave i druge komunikacije koje Vam pružimo u elektronskom obliku imati istu pravnu snagu kao da su sklopljeni u pisanom obliku.

Isključenje drugih ugovora

Prihvaćanjem ovih Uvjeta, izjavljujete da ste punoljetni prema odredbama odgovarajućih pravnih propisa važećih u vašoj državi prebivališta ili geopolitičke pripadnosti. Odredbe ovih Uvjeta sadrže cjelokupni sporazum između Vas i Monsanto kojima se uređuje korištenje Internetskih stranica i zamjenjuju sve prethodne ugovore ili sporazume koji nisu sadržani u ovim Uvjetima. Ovi se Uvjeti primjenjuju od Datuma njihova stupanja na snagu. Nastavak korištenja Internetskih stranica nakon Datuma njihova stupanja na snagu predstavlja Vaš prihvat ovih Uvjeta.

Datum stupanja na snagu

Zadnja revizija ovih Uvjeta izvršena je 15. listopada 2013. godine te se isti primjenjuju na Vaše pristupanje ovim Internetskim stranica od navedenog datuma nadalje sve dok se ne objavi njihova nova revidirana verzija.