Monsantos brugsvilkår

Velkommen. Dette websted er et af flere, som Monsanto tilbyder rundt om i verden, og som tilbyder besøgende information, produkter, tjenester, indhold (defineret nedenfor) og diverse andre funktioner, hvoraf nogle kan være beregnet på bestemte af verdens regioner eller på specifikke produktlinjer. Indholdet af webstederne kan variere fra sted til sted og fra region til region, men brugsvilkårene (herefter blot "vilkår") gælder generelt for alle webstederne.

Brugen af webstedet sker på disse vilkår og i henhold til de heri indeholdte licenser og tilladelser. Vilkårene udgør en kontrakt med dig. Et link til disse vilkår er placeret på en fremtrædende plads på forsiden af webstedet og vil til stadighed kunne konsulteres.

DIN BRUG AF DETTE WEBSTED UDGØR DIN ACCEPT AF, AT DU VIL OVERHOLDE SAMTLIGE EFTERFØLGENDE VILKÅR SAMT EN ANGIVELSE AF, AT DU FORSTÅR DEM.

HVIS DU IKKE ACCEPTERER VILKÅRENE, SKAL DU UNDLADE AT BRUGE WEBSTEDET.

Monsanto kan til enhver tid revidere vilkårene ved at lægge nye vilkår på dette site. Ved at fortsætte med at bruge webstedet erklærer du dig enig i at være bundet af de pågældende revisioner og bør derfor regelmæssigt besøge denne side for at konstatere, hvilke vilkår, der er gældende, og som du er bundet af.

Hvis et vilkår ikke skulle kunne håndhæves i henhold til de lokale love i det land, hvorfra webstedet ses, udskilles dette vilkår af aftalen, og den resterende del af aftalen bevarer sin fulde gyldighed. Monsantos undladelse af at udøve eller håndhæve en rettighed eller en bestemmelse i vilkårene udgør ikke et frafald af rettigheden eller bestemmelsen. Det er strengt forbudt og ville være en tilsidesættelse af vilkårene at se webstedet fra lande, hvor dets indhold er ulovligt, hvis sådanne lande findes. Hvis du vælger at gå ind på webstedet fra sådanne steder, sker det på eget initiativ og risiko. Du er ansvarlig for at overholde gældende lokale love.

Det er ikke alle produkter, programmer og tjenester, som kan være beskrevet på et Monsanto-websted, der kan fås i alle lande. Hvis der er tvivl, kan du kontakte en lokal Monsanto-repræsentant i dit område for præcist at finde ud af, hvad der er til rådighed for dig. Personer, der har til hensigt at bruge et Monsanto-produkt, der er beskrevet på dette websted, skal følge anvisningerne produktets etiket og overholde alle gældende love og regler vedrørende produktet.

Nogle definitioner

I det følgende findes nogle definitioner, der forklarer noget af den terminologi, der anvendes i vilkårene.

o   Ordene "du", "dig" og "din" henviser til virksomheder eller andre forretningsenheder og deres agenter samt til private, der bruger webstedet i erhvervsmæssig henholdsvis privat sammenhæng.

o   "Monsanto" henviser til Monsanto Company og til samtlige dets datterselskaber og søsterselskaber.

o   "Vi", "vores" og andre pronominer i første person henviser til Monsanto.

o   "Websted" betyder startsiden og alle tilhørende sider, der er tilgængelige direkte via forsiden eller gennem yderligere links, men omfatter ikke tredjeparts websteder, der ikke vedligeholdes eller sponsoreres af Monsanto.

 

 

Overholdelse af lokal lovgivning

Monsanto driver virksomhed fra sit internationale hovedkvarter i St. Louis, Missouri, USA. Nærværende websted kan imidlertid være betjent fra det internationale hovedkvarter, fra enhver af Monsantos mange divisioner og søsterselskaber placeret rundt omkring i verden eller været hostet på vores vegne af en tredjepart.

Monsanto garanterer ikke, at materiale på dette websted er passende til eller kan fås alle de steder i verden, hvorfra det kan ses.

Varemærker

De varemærker, varenavne, servicemærker på udstyr samt logoer (samlet betegnet "varemærker"), der bruges og vises på dette websted, er registrerede og uregistrerede varemærker tilhørende Monsanto og andre. Medmindre andet er angivet på webstedet, kan intet på webstedet fortolkes som tildeling, være sig stiltiende, gennem anerkendelse eller på anden måde, af nogen licens eller ret til at bruge noget varemærke, der vises på webstedet, uden skriftlig tilladelse fra Monsanto eller en tredjepart, som måtte eje varemærkerne. Medmindre det udtrykkeligt er angivet på webstedet, må navnet Monsanto Company eller Monsanto-logoet ikke anvendes på nogen som helst måde, herunder i reklamer eller publicity i forbindelse med distribution af materialet på webstedet, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Monsanto.

Din brug af ophavsretligt beskyttet materiale på webstedet

Teksten, varemærkerne, logoerne, billederne, grafikken, fotografierne, videofilerne, applikationsfunktionaliteten og alle andre digitale medier og deres opsætning på webstedet ("indholdet") er alt sammen omfattet af patentretlig, ophavsretlig, varemærkeretlig og anden immaterialretlig beskyttelse. Ophavsretten til opsætningen og/eller bestanddelene af alt materiale på webstedet, som Monsanto har stillet til rådighed, herunder uden begrænsning alt indhold på webstedet, er ejet af Monsanto eller af den oprindelige ophavsmand til ​materialet. Monsanto giver dig en begrænset, ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig licens til at bruge og vise materialet på webstedet, men alene til loyale ikke-erhvervsmæsssige formål i forbindelse med din interaktion med webstedet. Licensen omfatter retten til at udskrive de pågældende materialer, men kun med henblik på den anførte ikke-erhvervsmæssige anvendelse. Medmindre andet er angivet, har du ingen ret til at kopiere, vise, reproducere, downloade, distribuere, ændre, redigere, skabe afledte værker af, foretage reverse engineering med hensyn til eller dekompilere nogen kode, noget script eller nogen software, der udgør webstedet, eller ændre eller forbedre materialerne på nogen måde, herunder, men ikke begrænset til, ad elektronisk eller mekanisk vej, ved fotokopiering, optagelse eller på anden måde, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Monsanto eller indehaveren af ophavsretten. Denne licens ophører automatisk og uden varsel, hvis du tilsidesætter et eller flere af disse vilkår. Ved ophør skal du destruere alt materiale, der er downloadet eller udskrevet fra dette site. Monsanto forbeholder sig alle andre rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet gennem denne licens.

Ovenstående begrænsning gælder ikke for sikkerhedsdatablade eller for produktetiketter, der vil kunne blive lagt på webstedet, og som er beregnet til reproduktion og brug.

Fortrolige og beskyttede oplysninger

Monsanto bestræber sig på at give offentligheden vid adgang til information om sine produkter og tjenester. Monsanto har ikke til hensigt hermed at give afkald på nogen immaterielle rettigheder, herunder alle former for forretningshemmeligheder, som Monsanto i henhold til gældende lovgivning måtte have i oplysningerne på webstedet. Monsanto har regler og procedurer, der er beregnet på at forhindre udbredelsen på dette websted af oplysninger, som Monsanto anser for at være fortrolige eller beskyttede, hemmelige forretningsoplysninger. Men hvis du på noget tidspunkt kommer i besiddelse af fortrolige eller beskyttede, hemmelige forretningsoplysninger fra dette websted, som Monsanto utilsigtet er kommet til at afsløre, erklærer du dig enig i, at du loyalt skal anerkende og respektere fortroligheden af sådanne oplysninger, og du erklærer dig enig i, at du ikke må beholde, gøre brug af eller videregive fortrolige oplysninger eller forretningshemmeligheder, som du måtte komme i besiddelse af fra dette websted, til andre, og, efter at have givet meddelelse til Monsanto, erklærer du dig enig i at skulle destruere alle kopier af oplysningerne, uanset form, der er i din besiddelse.

Brugernavne og adgangskoder

Hvis dette websted tillader dig at antage et brugernavn og vælge en adgangskode eller bruge et tildelt brugernavn og en adgangskode for at få adgang til funktioner på webstedet, så:

o   erklærer du dig enig i, at du udelukkende må bruge webstedet til lovlige formål.

o   Når du registrerer et brugernavn, erklærer du dig enig i, at du kun må anføre nøjagtige og sande oplysninger om dig selv, og at du ikke må imitere nogen anden eller påtage sig en falsk identitet.

o   Du erklærer dig enig i, at du skal straks underrette os om enhver uautoriseret brug af din adgangskode, dit brugernavn eller af webstedet og om ethvert andet brud på sikkerheden. (Send din meddelelse til os via Kontakt os-sektionen på dette websted.)

o   Du erklærer dig enig i, at du ikke må dele dit brugernavn eller password med nogen anden.

o   Du erklærer dig enig i, at du påtager dig og bærer det fulde ansvar for alle risici, der følger af den brug af webstedet, der gøres af dig og af enhver anden ved hjælp af dit brugernavn eller din adgangskode.

o   Monsanto forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt efter vores eget skøn at ændre eller nedlægge webstedet, modificere eller fjerne alle oplysninger eller andet indhold på webstedet, eller bringe din adgangskode og brugernavn og din brug af webstedet til ophør af enhver grund eller uden grund. Du er ansvarlig for alle direkte eller indirekte skader og ansvarlig for al aktivitet, der udøves på webstedet, der kan sammenkædes med eller spores tilbage til dit brugernavn eller din adgangskode.

Transaktioner

For ethvert Monsanto-websted, der tillader dig at placere ordrer eller på anden måde foretage transaktioner med Monsanto, kan yderligere vilkår og betingelser være gældende for vores tredjepartsudbydere, som vi samarbejder med for at lette sådanne transaktioner. De pågældende tredjeparter i disse transaktioner kan have disse yderligere vilkår vist på websider eller links, der sætter dig i stand til at udføre den pågældende virksomhed og fuldføre transaktionerne. Læs venligst tredjeparternes regler, praksis og bestemmelser omhyggeligt, og sørg for at sikre dig, at du forstå dem, før du indgår i nogen transaktion. Klager, krav, anliggender eller spørgsmål til tredjepartsprodukter skal rettes til den pågældende tredjepart. 

USA og andre stater regulerer import og eksport af produkter og information. Du erklærer dig enig i, at i det omfang sådanne love er gældende for dig eller den transaktion, du ønsker at foretage med Monsanto, skal du overholde alle sådanne import- og eksportlove og -regler, og at du ikke må importere, eksportere eller reeksportere produkter eller tjenester, der er købt eller solgt via webstedet, til lande eller personer, til hvilke det er forbudt i henhold til gældende import- og eksportkontrollove.

Ved at indgå i en transaktion med Monsanto via webstedet tilkendegiver du over for os, at du ikke befinder dig i et land, hvor sådan import/eksport er forbudt, eller er en person eller enhed, til hvilken sådan import/eksport er forbudt. Du er ansvarlig for at overholde lovene i din lokale jurisdiktion vedrørende import, eksport samt reeksport.

Acceptable anvendelser af webstedet

Det er udtrykkeligt forbudt at bruge vores websteder eller indhold til: a) ulovlige formål af enhver art, b) at hverve andre til at udføre eller deltage i ulovlige handlinger, c) at overtræde internationale eller føderale regler eller delstatsregler, bekendtgørelser, love eller lokale bestemmelser, d) at tilsidesætte eller krænke vores immaterielle rettigheder eller immaterielle rettigheder tilhørende andre, d) at chikanere, krænke, fornærme, skade, smæde, bagvaske, forklejne, skræmme eller diskriminere nogen på grund af køn, seksuel orientering, religion, etnisk tilhørsforhold, race, alder, national oprindelse eller handicap, f) at give urigtige eller vildledende oplysninger, g) at uploade eller overføre virus eller enhver anden form for ondsindet kode, der vil blive anvendt eller kan anvendes på en hvilken som helst måde, der vil påvirke funktionaliteten eller driften af vores websteder, andre websteder eller internettet, h) at indsamle eller spore personlige oplysninger om andre, i) at spamme, phishe (e-mailsvig), pharm (omdirigeringssvig med hensyn til webtrafik), pretext, spider, crawl eller scrabe, j) uanstændige eller umoralske formål eller (k) at forstyrre eller omgå sikkerhedsfunktionerne på vores websteder, andre websteder eller internettet. Vi forbeholder os ret til at bringe din brug af vores hjemmesider til ophør i tilfælde af tilsidesættelse af noget forbud mod anvendelse.

Beskyttelse af dine personlige oplysninger

I det omfang, dette websted indsamler personlige oplysninger om dig, er vores brug af disse oplysninger underlagt Monsantos regler om beskyttelse af personlige oplysninger, som kan læses på http://www.monsanto.com/global/uk/privacy-policy/pages/monsantos-politik-om-beskyttelse-af-personoplysninger.aspx.

At linke til og fra dette websted

Enhver, der linker til webstedet skal overholde alle gældende love. Et websted, der linker til Monsantos websted:

a) må linke til, men ikke replikere, indholdet på dette websted,

b) må ikke oprette et browser- eller grænsemiljø omkring indhold på dette websted,

c) må ikke lade forstå, at Monsanto støtter det eller dets produkter,

d) må ikke give urigtige oplysninger om sit forhold til Monsanto,

e) må ikke give forkerte oplysninger om Monsantos produkter eller tjenester,

f) må ikke bruge Monsantos varemærker uden udtrykkelig skriftlig tilladelse, og

g), må ikke indeholde indhold, der kan opfattes som usmageligt, stødende eller kontroversielt, og må kun indeholde indhold, der er passende for alle aldersgrupper.

Monsanto kontrollerer ikke og er ikke ansvarlig for indholdet af nogen tredjeparts (ikke-Monsanto) websteder, der er linket til nærværende websted, og er ikke ansvarlig for eventuelle ændringer eller opdateringer af sådanne tredjepartswebsteder. Monsanto stiller kun disse links til rådighed for dig som en service, og det forhold, at et link er optaget på webstedet, betyder ikke, at Monsanto støtter det pågældende websted.

Afvisning af garantier

INDHOLDET PÅ DETTE WEBSTED STILLES TIL RÅDIGHED "SOM DET ER OG FOREFINDES" OG "MED ALLE FEJL". MONSANTO AFGIVER INGEN GARANTI ELLER TILKENDEGIVELSE, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE, MED HENSYN TIL DETS ANVENDELSE, TILGÆNGELIGHED, INDHOLD, NØJAGTIGHED, HENSIGTSMÆSSIGHED ELLER MED HENSYN TIL WEBSTEDETS FUNKTION. SOM BRUGER PÅTAGER DU DIG ALLE RISICI OG ALT ANSVAR FOR DIN BRUG ELLER MANGLENDE BRUG AF WEBSTEDET, OG MONSANTO GARANTERER IKKE, AT INDHOLDET PÅ ELLER DOWNLOADET FRA WEBSTEDET ER KOMPATIBELT MED DIN COMPUTER ELLER ER FRI FOR FEJL ELLER VIRUS. INGEN MONSANTO-MEDARBEJDER, -AGENT ELLER -REPRÆSENTANT HAR BEFØJELSE TIL AT ÆNDRE ELLER TILFØJE NOGET TIL DENNE GARANTI. I DET OMFANG, DET ER TILLADT IFØLGE GÆLDENDE RET: I FORHOLD TIL WEBSTEDET OG DETS INDHOLD AFVISER MONSANTO ALLE ANDRE GARANTIER, VÆRE SIG UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL SAMT LOVLIGHED. NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF ACCESSORISKE SKADER ELLER FØLGESKADER ELLER BEGRÆNSNING AF, HVOR LÆNGE EN STILTIENDE GARANTI KAN VARE, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER ELLER UDELUKKELSER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG.

MONSANTO FORBEHOLDER SIG RET TIL AT ÆNDRE ELLER FJERNE WEBSTEDSINDHOLD ELLER SUSPENDERE ELLER BRINGE DIN BRUG TIL OPHØR PÅ ENHVER MÅDE, PÅ ETHVERT TIDSPUNKT, AF ENHVER GRUND, UDEN FORUDGÅENDE VARSEL, OG MONSANTO VIL IKKE PÅ NOGEN MÅDE VÆRE ANSVARLIG FOR MULIGE KONSEKVENSER AF DEN PÅGÆLDENDE HANDLING.

BEMÆRK AT DETTE SITE KAN INDEHOLDE OPLYSNINGER OM VORES FORRETNING OG VORES FORVENTNINGER TIL FREMTIDEN. DE PÅGÆLDENDE OPLYSNINGER VAR GÆLDENDE, DA DE BLEV OFFENTLIGGJORT; MONSANTO FORPLIGTER SIG IMIDLERTID IKKE TIL AT OPDATERE ELLER REVIDERE OPLYSNINGERNE PÅ GRUNDLAG AF NY INFORMATION ELLER ANDRE UDVIKLINGSFORLØB. SELVOM OPLYSNINGERNE PÅ WEBSTEDET ER FREMLAGT I GOD TRO OG ANSET FOR AT VÆRE KORREKTE, AFGIVER MONSANTO ENDVIDERE INGEN TILKENDEGIVELSER ELLER GARANTIER FOR OPLYSNINGERNES FULDSTÆNDIGHED ELLER RIGTIGHED ELLER FOR WEBSTEDER, DER ER LINKET TIL NÆRVÆRENDE WEBSTED.

NOGET AF INDHOLDET PÅ WEBSTEDET TILHØRER TREDJEPARTER OG ANVENDES MED DERES TILLADELSE. OPFATTELSER, SOM TREDJEPARTER GIVER UDTRYK FOR, AFSPEJLER IKKE NØDVENDIGVIS MONSANTO COMPANYS OPFATTELSER.

BRUG AF "COOKIES" OG SPORINGSTEKNOLOGI. MONSANTO OG VIRKSOMHEDENS TJENESTEYDERE BENYTTER BRANCHENS PRAKSIS OG METODER, HERUNDER COOKIES OG ANDEN TRACKING-TEKNOLOGI, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING CLEAR GIFS, WEB-BEACONS, IP-ADRESSER OG LOGFILER OSV. ("WEBTRACKINGTEKNOLOGI"), MED HENBLIK PÅ AT SÆTTE MONSANTO I STAND TIL AT FØLGE BESØGENDE OG SIDER, SOM EN BRUGER BESØGER UNDER HVERT ENKELT BESØG PÅ WEBSTEDET. MONSANTO KAN LINKE OPLYSNINGER, DER ER INDSAMLET VED BRUG AF WEBTRACKINGTEKNOLOGI, TIL PERSONLIGE OPLYSNINGER. VED AT BRUGE WEBSTEDET ACCEPTERER DU BRUGEN AF DENNE WEBTRACKINGTEKNOLOGI OG ACCEPTERER AL LOVLIG ANVENDELSE AF PERSONLIGE OG IKKE-PERSONLIGE OPLYSNINGER INDSAMLET GENNEM DEN TRACKING-TEKNOLOGI, DER BRUGES PÅ WEBSTEDET ELLER AF MONSANTOS TREDJEPARTS TJENESTEYDERE VED DEN FORTSATTE BRUG AF WEBSTEDET.

Ovenstående afvisning af garantier gælder ikke for produktgarantier anført på produktetiketter, som måtte blive vist på webstedet. For sådanne produkter gælder i givet fald den garanti, der er anført på den pågældende etiket, for Monsantos ansvar for produktet.

Begrænsning af Monsantos ansvar

DU ACCEPTERER VED DIN BRUG AF DETTE WEBSTED: 1) AT DIN BRUG AF WEBSTEDET I DET HELE SKER PÅ EGEN RISIKO, 2) AT DU BÆRER DET FULDE ANSVAR FOR ALLE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED AL NØDVENDIG SERVICE ELLER REPARATION AF ALT UDSTYR, SOM DU BENYTTER I FORBINDELSE MED DIN BRUG AF WEBSTEDET, OG 3) AT MONSANTO IKKE KAN GØRES ANSVARLIG FOR SKADER AF NOGEN ART I FORBINDELSE MED DIN BRUG AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE WEBSTEDET, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, FUNKTIONSSVIGT, FEJL, FORSØMMELSE, AFBRYDELSE, COMPUTERVIRUS ELLER SVIGT I NETVÆRK ELLER INTERNETTET ELLER SOM, UDEN BEGRÆNSNING, OMFATTER DIREKTE, INDIREKTE, PØNALE, ACCESSORISKE, INADÆKVATE OG FAKTISKE TAB ELLER FØLGESKADER, TAB AF OVERSKUD OG/ELLER TAB AF ELLER SKADER PÅ DATA ELLER EJENDOM, OG UANSET OM DET PÅSTÅEDE ANSVAR HVILER PÅ KONTRAKT ELLER ANSVAR UDEN FOR KONTRAKT, STRIKT ANSVAR ELLER ET HVILKET SOM HELST ANDET GRUNDLAG, OG OGSÅ SELVOM MONSANTO HAR MODTAGET OPLYSNING OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE TAB.

HVIS DIN BRUG AF WEBSTEDET RESULTERER I ET BEHOV FOR SERVICE, REPARATION ELLER KORREKTION AF UDSTYR ELLER DATA, BÆRER DU ALLE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED.

NOGLE STATER ELLER LANDE TILLADER IKKE UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF ACCESSORISKE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING ELLER UDELUKKELSE GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG.

Din forpligtelse til skadesløsholdelse

Du erklærer dig enig i, at du skal forsvare, godtgøre og skadesløsholde Monsanto, dets datterselskaber og deres respektive bestyrelsesmedlemmer, ledere, medarbejdere og agenter fra og mod alle skader, krav og udgifter, herunder advokatsalærer, som følge af din brug af webstedet eller misbrug af information fra webstedet eller din transmission af information, data, materiale eller indhold på webstedet.

Afvisning af ansvar for fremadrettede udsagn

Visse udsagn på dette websted er "fremadrettede udsagn", såsom erklæringer om virksomhedens forventede økonomiske resultater, nuværende og fremtidige produkters resultater, myndighedsgodkendelser, forretningsplaner og økonomiske planer og andre ikke-historiske forhold. Disse udsagn er baseret på nuværende forventninger og aktuelt foreliggende oplysninger. Men da disse udsagn er baseret på faktorer, der involverer risici og usikkerheder, kan virksomhedens faktiske præstationer og resultater væsentligt afvige fra dem, der er beskrevet eller underforstået i sådanne fremadrettede udsagn. Faktorer, der kan forårsage eller bidrage til sådanne forskelle, omfatter blandt andet: konkurrence, uforudsete udgifter i forbindelse med beskyttelse af immaterialrettigheder, lovgivningsmæssige forhold og offentlig accept af bioteknologiske produkter, succes inden for forskning og udvikling, retstvister, udviklingen i forbindelse med udenlandske operationer, erhvervelser, råvarepriser, bestemmelser, der påvirker fremstillingen af varer, lagerniveauer, virksomhedens evne til at opnå finansiering og betaling for de produkter, den sælger, vejret, naturkatastrofer og ulykker samt andre risici og faktorer, der er nærmere beskrevet i selskabets seneste rapport til SEC. Der bør ikke fæstes ubegrundet lid til disse fremadrettede udsagn, der kun er aktuelle på den dato, hvor de lægges på webstedet. Monsanto afviser enhver aktuel hensigt om eller forpligtelse til at opdatere fremadrettede udsagn eller nogen af de faktorer, der vil kunne påvirke de faktiske resultater.

Annoncer, der kan blive vist på webstedet

Hvis reklamer for en vare eller en tjenesteydelse, der leveres af andre end Monsanto, vises på webstedet, hverken støtter eller garanterer Monsanto et sådant produkt eller en sådan tjenesteydelser og vil ikke være part i eller på nogen måde have tilsyn med nogen transaktion mellem dig og tredjepartsleverandører af varer eller tjenesteydelser. Som med køb af en vare eller tjenesteydelse gennem ethvert medie eller i ethvert miljø, bør du bruge din sunde fornuft og udvise forsigtighed, hvor det er relevant.

Når besøgende må sende post til et Monsanto-websted

Hvis dette websted tillader dig at sende post eller uploade kommentarer eller andet indhold på webstedet, gælder følgende yderligere vilkår for din brug, og de accepteres af dig.

Du er klar over, at ansvaret for alle oplysninger, alt indhold, al tekst, alle data, beskeder eller andre materialer, uanset om det er indsendt til webstedet eller er overført privat ("materiale(r)"), påhviler den person, materialet stammer fra. Du er ansvarlig for alt materiale, du sender, overfører eller på anden måde gør tilgængeligt på webstedet eller for andre. Du anerkender og erklærer dig enig i, at du skal vurdere og bære alle risici, der er forbundet med brugen af materiale, herunder den lid, der måtte blive fæstet til materialets nøjagtighed eller fuldstændighed.

Monsanto kontrollerer ikke dette materiale og garanterer derfor ikke for materialets nøjagtighed, troværdighed eller kvalitet. Monsanto er ikke på nogen måde ansvarlig for noget materiale, herunder, men ikke begrænset til, fejl eller mangler i materialet eller for tab eller skade af en hvilken som helst art, der måtte opstå som følge af brugen af materiale, der er indsendt og overført til eller på anden måde gjort tilgængeligt på webstedet.

Monsanto gennemgår ikke og kan ikke gennemgå enhver kommunikation eller oplysninger, der offentliggøres på eller overføres af dig eller andre til webstedet eller til andre og er ikke ansvarlig for indholdet af disse meddelelser, men Monsanto forbeholder ret til at slette, flytte eller redigere materiale, som virksomheden skønner ligger uden for det indhold, der er acceptabelt til visning på webstedet, eller som er fornærmende, ærekrænkende, uanstændigt, i strid med ophavsrets- eller varemærkelovgivningen eller på anden måde er uacceptabelt.

Du erklærer dig enig i, at du ikke må bruge materiale til at:

o   uploade, distribuere eller på anden måde offentliggøre injurierende, ærekrænkende, uanstændigt, hadefuldt, pornografisk, krænkende, ulovligt, truende eller på anden måde anstødeligt materiale,

o   uploade eller distribuere filer, der indeholder virus, orme, beskadigede filer eller anden lignende software eller programmer, der kan skade andres computere eller andres ejendom,

o   chikanere, stalke, true eller på anden måde krænke andres rettigheder (herunder retten til privatlivets fred og personlighedsrettigheder),

o   overføre eller på anden måde gøre materiale tilgængeligt, som du ikke har ret til at stille til rådighed ifølge lov eller aftale eller et tillidsforhold,

o   indsende materiale, der krænker andres immaterialrettigheder (herunder, men ikke begrænset til ophavsret, forretningshemmeligheder, varemærker eller andre immaterielle rettigheder),

o   forsætligt eller uforsætligt at overtræde gældende lokal, statslig, national eller international lovgivning, herunder, men ikke begrænset til regler udstedt af US Securities and Exchange Commission,

o   overføre eller på anden måde gøre uopfordret reklame, salgsmateriale eller enhver anden form for henvendelse tilgængelig, og

o   distribuere eller på anden måde offentliggøre materiale, der indeholder en henvendelse om penge, reklamer eller henvendelse om varer eller tjenesteydelser.

Du anerkender og accepterer, at Monsanto kan afsløre materiale og kilden til eller ejeren af ethvert materiale, hvis det bliver krævet, at Monsanto gør dette ifølge lov eller retsprocedure, samt for at håndhæve bestemmelserne i disse vilkår eller for at beskytte de rettigheder, der tilkommer Monsanto, virksomhedens kunder og/eller besøgende på webstedet.

Monsantos rettigheder med hensyn til materiale indsendt til webstedet

Medmindre du anfører andet, skal materiale, som du overfører til eller på anden måde stiller til rådighed for webstedet, være i overensstemmelse med nærværende vilkår, og det er ikke fortroligt eller beskyttet. Ved at indsende materiale til webstedet tilkendegiver du, at du ejer eller har ubehæftede, omsættelige rettigheder og tilladelser, herunder, uden begrænsning, ret til offentliggørelse og retten til at videregive personligt identificerbare oplysninger, og du giver automatisk Monsanto og virksomhedens partnere en verdensomspændende, royalty-fri, stedsevarende, uigenkaldelig, ikke-eksklusiv ret og licens til at fremstille, sælge, anvende, reproducere, offentliggøre, skabe afledte værker af, udføre, vise, distribuere, importere og transmittere det pågældende materiale og produkter, der indeholder det pågældende materiale (i dets helhed eller dele deraf) i enhver form, ethvert medie eller enhver teknologi, der er kendt nu eller senere bliver udviklet, i den fulde løbetid af alle immaterialrettigheder, som måtte findes i det pågældende materiale med et hvilket som helst formål, og til at offentliggøre ejerens navn i forbindelse hermed, eller til at bruge materialerne til ethvert lovligt formål af en hvilken som helst art, herunder uden begrænsning, ret til at underlicensere materialerne til tredjeparter til lovlig anvendelse for disse. Hvis dine materialer indeholder fotografier eller digitale billeder eller videobilleder, der viser et barn, som er under myndighedsalderen i sin bopælsstat, erklærer du, at du har skriftlig tilladelse fra barnets forældre eller værge til at stille fotografiet eller det digitale billede eller videobillede til rådighed. Du garanterer, at du har de nødvendige rettigheder til at give de licenser, der er beskrevet i vilkårene. I det omfang, det ikke strider mod gældende ret, giver du afkald på enhver form for ideelle rettigheder, som du eller dine licensgivere måtte have i forbindelse med materialerne.  

Procedure for fremsættelse af krav vedrørende krænkelse af ophavsret

Meddelelser om påstået krænkelse af ophavsret skal sendes til den af webstedet udpegede agent. ENHVER HENVENDELSE, DER IKKE ER RELEVANT FOR, ELLER SOM IKKE SKER I OVERENSSTEMMELSE MED FØLGENDE PROCEDURE, VIL IKKE BLIVE BESVARET. Monsanto respekterer andres immaterielle rettigheder, og vi beder vores besøgende om at gøre det samme. Monsanto vil behandle og undersøge meddelelser om påståede krænkelser og vil træffe de nødvendige foranstaltninger i henhold til love om immaterielle rettigheder, der finder anvendelse. Efter modtagelse af meddelelser, vil Monsanto sørge for at fjerne eller deaktivere adgang til materiale, der findes at være krænkende eller findes at være genstand for krænkende aktivitet, og vil sørge for at fjerne eller deaktivere adgang til enhver reference eller ethvert link til materiale eller aktivitet, der findes at være krænkende.

Hvis du mener, at dit værk er blevet kopieret på en måde, der udgør en ophavsretskrænkelse, bedes du give Monsanto følgende oplysninger. Vær opmærksom på, at for at få virkning skal meddelelsen indeholde ALT følgende:

1.         En fysisk eller elektronisk underskrift af den person, der er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af en eksklusiv ophavsret, som angiveligt er krænket,

2.         En beskrivelse af den ophavsret, som du hævder er blevet krænket,

3.         En beskrivelse og, om muligt, IP-adressen, hvor det materiale, som du hævder er krænkende, findes på webstedet,

4.         Din adresse, dit telefonnummer og e-mail-adresse og alle andre oplysninger, der gør det muligt for Monsanto at kontakte dig,

5.         En erklæring fra dig om, at du har en begrundet antagelse om, at den omtvistede brug ikke er tilladt af indehaveren af ophavsretten, af dennes agent eller i henhold til lov,

6.         En erklæring fra dig, afgivet under trussel om straf for mened, om at ovenstående oplysninger i din meddelelse er korrekte, og at du er indehaver af ophavsretten eller bemyndiget til at handle på vegne af indehaveren af en enerettighed, der angiveligt er krænket.

Meddelelser om påstået krænkelse af ophavsret skal rettes til:

Med post:

 

Monsanto Company Law Team

Attention: Trademark Counsel

800 North Lindbergh Blvd.

St. Louis, MO 63167

Med e-mail:

webguru@monsanto.com

Friholdelse

ALLE BRUGERE AF VORES WEBSTEDER ANERKENDER OG ERKLÆRER SIG ENIGE I, AT MONSANTO SOM ERSTATNINGSMODTAGER FRITAGES, FRIGØRES OG HOLDES SKADESLØS FOR ETHVERT ANSVAR I FORHOLD TIL TREDJEPARTSKRAV REJST I TILKNYTNING TIL WEBSTEDERNE, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING FOR FORVOLDELSE AF DØD ELLER PERSONSKADE, ØKONOMISK SKADE, UDLÆG OG RETSOMKOSTNINGER, ADVOKATHONORARER, TINGSSKADE, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, BAGVASKELSE, INJURIER, KRÆNKELSE AF PERSONLIGHEDSRETTEN SAMT KRÆNKELSE AF PRIVATLIVETS FRED. MONSANTO FORBEHOLDER SIG SINE RETTIGHEDER MED HENSYN TIL ALLE RETSMIDLER I FORHOLD TIL SVIG ELLER ULOVLIG AKTIVITET I FORBINDELSE MED BRUGEN AF VORES WEBSTEDER.

Ophør

Monsanto kan til enhver tid bringe disse vilkår til ophør og kan gøre dette omgående og uden varsel, og kan derfor nægte dig adgang til webstederne eller bringe din adgang til ophør, hvis du efter Monsantos skøn ikke overholder et eller flere af vilkårene.

Valg af lov og værneting

Vilkårene reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med loven i staten Missouri i USA, idet der bortses fra denne stats lovvalgsregler. For alle tvister, der udspringer af eller vedrører vores websteder eller vilkår, underkaster du dig eksklusiv personlig jurisdiktion og værneting for de statsdomstole samt føderale domstole, der er beliggende i St. Louis County, Missouri.

Meddelelse og samtykke til elektronisk kommunikation

Du giver tilladelse til at modtage meddelelser fra os ad elektronisk vej. Vi vil kommunikere med dig gennem e-mails eller ved meddelelser på vores websteder. Du erklærer dig enig i, at alle aftaler, meddelelser, oplysninger og anden kommunikation, som vi sender til dig elektronisk, opfylder alle retlige krav om, at sådanne meddelelser skal underskrives skriftligt.

Ingen andre aftaler

Ved at acceptere disse vilkår erklærer du, at du er myndig i din bopælsstat eller geopolitiske jurisdiktion. Bestemmelserne og betingelserne i vilkårene udgør den samlede aftale mellem dig og Monsanto i forbindelse med brugen af webstedet og erstatter alle tidligere aftaler eller vedtagelser, der ikke er indarbejdet i vilkårene. Vilkårene er gældende fra ikrafttrædelsesdatoen. Din fortsatte brug af hjemmesiden efter ikrafttrædelsesdatoen udgør din accept af vilkårene.

Ikrafttrædelsesdato

Disse vilkår er senest revideret den 15. oktober 2013 og regulerer din adgang til webstedet fra denne dato og fremefter, indtil en senere revision lægges på webstedet