Monsantos användarvillkor

Välkommen Den här webbplatsen är en av flera som Monsanto erbjuder världen över innehållande information om produkter och tjänster, innehåll (definieras nedan) och ett flertal andra funktioner för besökare, varav vissa är avsedda enbart för en viss del av världen eller specifika produktsortiment. Även om innehållet på dessa webbplatser kan variera från en webbplats till en annan eller från region till region ska dessa användarvillkor (hädanefter benämnda "användarvillkoren") gälla samtliga webbplatser.

Din användning av den här webbplatsen är underkastad dessa användarvillkor samt de licenser och tillstånd som omfattas av dem. Dessa villkor utgör ett avtal mellan oss och dig. En länk till dessa användarvillkor kommer att läggas upp på väl synlig plats på denna webbplats startsida och kommer fortgående att finnas tillgänglig.

GENOM ATT ANVÄNDA DEN HÄR WEBBPLATSEN SAMTYCKER DU TILL ATT FÖLJA VART OCH ETT AV VILLKOREN NEDAN OCH ÄR ETT BEVIS PÅ ATT DU HAR FÖRSTÅTT DEM.

OM DU INTE SAMTYCKER TILL DESSA ANVÄNDARVILLKOR SKA DU INTE ANVÄNDA WEBBPLATSEN.

Monsanto kan välja att när som helst ändra dessa användarvillkor genom att lägga upp nya villkor på denna webbplats. Genom att fortsätta att använda webbplatsen samtycker du till att bindas av alla sådana eventuella ändringar. Därför bör du periodvis besöka webbplatsen för att kontrollera de gällande användarvillkoren som du är skyldig att följa.

I den utsträckning dessa villkor inte är verkställbara enligt lokal lag i det land där den som besöker webbplatsen befinner sig, ska villkoret kunna avskiljas från avtalet utan att det påverkar det resterande avtalets giltighet. Det faktum att Monsanto inte kan utöva en rättighet eller verkställa en bestämmelse innebär inte ett avstående eller avsägande av en sådan rätt eller bestämmelse. Att ta del av denna webbplats från ett land där dess innehåll är olagligt är strängt förbjudet och ett brott mot dessa användarvillkor. Om du väljer att gå in på webbplatsen från en sådan plats gör du det på eget initiativ och på egen risk. Du ansvarar själv för att följa alla tillämpliga lokala lagar.

Det är inte säkert att alla varor, program och tjänster som beskrivs på någon av Monsantos webbplatser finns att köpa i varje land. Om du är osäker kan du kontakta ett Monsanto-ombud i ditt närområde för mer information om vad som finns tillgängligt där. Alla som planerar att använda en av de Monsanto-produkter som beskrivs på webbplatsen måste följa anvisningarna på varuetiketten och iaktta alla tillämpliga lagar och bestämmelser som rör produkten.

Definitioner

Här följer ett urval av definitioner som förklarar de termer som används i dessa användarvillkor.

o   "Du" eller "din/ditt" avser företag eller annan affärsverksamhet och dess ombud, samt enskilda personer som använder denna webbplats för personliga affärsändamål, var för sig och i förekommande fall.

o   "Monsanto" avser Monsanto Company samt vart och ett av dess dotterbolag och affärspartners.

o   "Vi", "vår/vårt" och andra pronomen i första person syftar på Monsanto.

o   "Webbplatsen" avser hemsidan och alla tillhörande sidor som man kan få åtkomst till via hemsidan, direkt eller via länk, men inbegriper inte tredjepartswebbplatser som inte upprätthålls eller finansieras av Monsanto.

Att följa lokal lag

Monsanto drivs från sitt globala huvudkontor i St. Louis, Missouri, USA. Den här webbplatsen kan drivas antingen från huvudkontoret, eller från någon av Monsantos många underordnade filialer eller dotterbolag runtom i världen, eller av en tredjepartsvärd för vår räkning.

Monsanto ger inte några som helst utfästelser i fråga om denna webbplats lämplighet eller tillgänglighet för användning på alla de platser runtom i världen där det är möjligt att ta del av dess innehåll.

Varumärken

De varumärken, varunamn, varumärkesskyddad paketering, företagsprofiler, tjänstemärken och logotyper (gemensamt "varumärkena") som används och visas på webbplatsen är registrerade eller icke-registrerade varumärken som tillhör Monsanto m.fl. Om inte annat framgår på denna webbplats ska ingenting på denna webbplats tolkas som ett beviljande, vare sig implicit, genom tyst medgivande eller på annat sätt, av ett tillstånd eller en rättighet att använda något varumärke som visas på webbplatsen utan ett skriftligt förhandsgodkännande från Monsantos eller eventuell tredje part som äger varumärkena. Utom så som uttryckligen anges på webbplatsen får namnet Monsanto Company eller Monsantos logotyp inte användas i något som helst syfte utan Monsantos skriftliga förhandsgodkännande. Det omfattar reklam- eller marknadsföring i samband med distribuering av material på webbplatsen.

Din användning av upphovsrättsskyddat material på denna webbplats

Alla texter, varumärken, logotyper, foton, grafik, videofiler, programfunktioner eller annan digital media ("innehållet") och dess disposition på den här webbplatsen är föremål för patentskydd, upphovsrättsskydd, varumärkesskydd och annat immaterialrättsligt skydd. Upphovsrätten till dispositionen av allt material, eller delar av det, som görs tillgängligt av Monsanto på webbplatsen, inklusive och utan inskränkningar, allt webbplatsinnehåll, innehas av Monsanto eller den som ursprungligen skapade materialet. Monsanto beviljar dig ett icke-exklusivt och icke överlåtbart tillstånd att använda och visa material på den här webbplatsen enbart för de icke kommersiella syften i god tro som är knutna till din användning av webbplatsen. Tillståndet inbegriper rätten att skriva ut sådant material, men enbart för de ovan angivna icke-kommersiella syftena. Om inte annat anges har du inte rätt att kopiera, visa, reproducera, ladda ned, distribuera, ändra, redigera, skapa härledda arbeten av, baklängesutveckla, avkompilera kod, skript eller programvara som utformar webbplatsen, eller på något sätt ändra eller förbättra materialen, inklusive och utan inskränkningar, på elektronisk eller mekanisk väg, eller genom fotokopiering, inspelning eller på annat sätt, utan Monsantos eller upphovsrättsinnehavarens skriftliga förhandsgodkännande. Detta tillstånd upphör att gälla automatiskt och utan föregående meddelande om du bryter mot något av dessa användarvillkor. Vid avtalets upphörande måste du förstöra allt nedladdat eller utskrivet material som kommer från den här webbplatsen. Monsanto förbehåller sig alla andra rättigheter som detta tillstånd inte uttryckligen beviljar.

Föregående begränsning gäller inte säkerhetsdatablad (MSDS) eller varuetiketter som finns på webbplatsen och som är avsedda att kopieras och användas.

Konfidentiell eller skyddad information

Monsanto strävar efter att erbjuda allmänheten allmän tillgång till information om dess varor och tjänster. Det är emellertid inte Monsantos avsikt att under uppfyllandet av denna strävan avstå från någon immaterialrätt, vilket utan inskränkningar inbegriper affärshemligheter, som Monsanto har rätt till enligt tillämplig lag och som kan finnas på denna webbplats. Monsanto har infört riktlinjer och åtgärder med syfte att förhindra att information som Monsanto uppfattar som konfidentiella eller skyddade uppgifter eller affärshemligheter lämnas ut på denna webbplats. Om du vid någon tidpunkt skulle upptäcka konfidentiell eller skyddad information eller affärshemligheter på den här webbplatsen som kan ha offentliggjorts av Monsanto av misstag, samtycker du emellertid till att handla i god tro för att erkänna och respektera sådana uppgifters konfidentialitet, och du samtycker till att inte behålla, använda eller yppa några konfidentiella uppgifter eller affärshemligheter som du eventuellt erhållit från webbplatsen till någon annan, efter att du underrättat Monsanto och ditt samtycke till att förstöra alla kopior av uppgifterna, i alla former, som du eventuellt har i din ägo.

Användarnamn och lösenord

Om webbplatsen tillåter att du väljer ett användarnamn och ett lösenord eller använder ett tilldelat användarnamn och lösenord för att få åtkomst till funktioner på den här webbplatsen:

o   samtycker du till att enbart använda webbplatsen för lagliga ändamål.

o   När du registrerar ett användarnamn samtycker du till att endast använda korrekta och sanningsenliga uppgifter om dig själv samt att du inte kommer att imitera en annan person eller anta en falsk identitet.

o   Du samtycker till att omedelbart anmäla eventuell obehörig användning av ditt lösenord, användarnamn eller webbplatsen, eller annan säkerhetsöverträdelse, till oss. (skicka din anmälan till oss via sidan "Kontakta oss" på den här webbplatsen)

o   Du samtycker till att inte lämna ut ditt användarnamn eller lösenord till någon annan.

o   Du samtycker till att påta dig och bära det fulla ansvaret för alla risker som uppkommer till följd av din eller annan persons användning av denna webbplats med användning av ditt användarnamn eller lösenord.

o   Monsanto förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget gottfinnande ändra eller stänga webbplatsen, ändra eller radera information eller annat innehåll på webbplatsen, göra ditt användarnamn eller lösenord ogiltigt eller avbryta din användning av webbplatsen, oavsett anledning eller utan anledning. Du ansvarar för all direkt och indirekt skada och för all aktivitet på webbplatsen som kan länkas eller spåras till ditt användarnamn eller lösenord.

Transaktioner

För alla Monsanto-webbplatser som tillåter dig att lägga en order eller på annat sätt verkställa en transaktion med Monsanto kan ytterligare villkor och bestämmelser gälla för de tredjepartsleverantörer som vi samarbetar med för att underlätta sådana transaktioner. Tredje part som genomför sådana transaktioner kan ha dessa villkor på sina webbplatser, eller länkar som gör det möjligt för dig att sköta sådana affärer och genomföra sådana transaktioner. Läs igenom tredje parts riktlinjer, praxis och regler noggrant och säkerställ att du till fullo har förstått dem innan du genomför en transaktion. Reklamationer, krav, problem eller frågor om tredje parts produkter ska riktas till tredje part. 

Förenta staterna och andra länders myndigheter reglerar importen och exporten av varor och information. Du samtycker till att du, i den utsträckning som lagen är tillämplig i ditt fall och för den transaktion som du vill genomföra med Monsanto, ska iaktta alla sådana import- och exportlagar och -bestämmelser samt att du inte kommer att importera, exportera eller återexportera produkter eller tjänster som köpts eller sålts via webbplatsen till länder eller personer som är belagda med förbud enligt tillämpliga lagar om import- och exportkontroll.

Genom att göra en transaktion med Monsanto via denna webbplats intygar du att du inte befinner dig i ett land där sådan import/export är förbjuden, samt att du inte är en person eller organisation för vilken sådan import/export är förbjuden. Du ansvarar för att uppfylla tillämpliga lagar i din lokala jurisdiktion vad gäller import, export eller återexport.

Godtagbart bruk av denna webbplats

Du förbjuds härmed uttryckligen från att använda dessa webbplatser eller dess innehåll: (a) för något olagligt ändamål, (b) för att förleda andra att utföra eller delta i någon olaglig handling, (c) för att bryta mot någon internationell, federal eller statlig bestämmelse, föreskrift, laga eller lokal förordning, (d) för att överträda eller göra intrång i våra eller andras immaterialrätter, (e) för att trakassera, håna, förolämpa, skada, förtala, ärekränka, tala nedsättande om eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationalitet eller funktionshinder, (f) för att lägga upp falska eller vilseledande uppgifter (g) för att ladda upp eller överföra virus eller annan typ av skadlig kod som ska eller kan användas på ett sätt som påverkar funktionen eller driften av våra webbplatser, andra webbplatser eller internet, (h) för att samla in eller spåra andras personuppgifter, (i) för att skicka spam, bedriva nätfiske (e-postbedrägeri) eller pharming (bedrägeri genom omdirigering av nättrafiken för en domän), använda täckmantel, spindlar robotar eller krypare eller ägna dig åt webbskrapning, (j) för något anstötlig eller omoraliskt syfte, eller (k) för att hindra eller kringgå säkerhetsfunktionerna på vår webbplats, andra webbplatser eller internet. Vi förbehåller oss rätten att avbryta din användning av vår webbplats om du överträder något av de förbjudna syftena.

Ditt privatliv

I den utsträckning som den här webbplatsen samlar in personuppgifter om dig är vår användning av all sådan information underkastad Monsantos sekretesspolicy, vilken finns att läsa på: http://www.monsanto.com/global/uk/privacy-policy/pages/monsanto-sekretesspolicy.aspx.

Att länka till och från denna webbplats

Alla som länkar till webbplatsen måste iaktta tillämplig lag. En webbplats som länkar till Monsantos webbplats:

(a) får länka till, men inte kopiera, innehåll på den här webbplatsen,

(b) får inte skapa en webbläsar- eller gränsmiljö runt innehållet på den här webbplatsen,

(c) får inte antyda att Monsanto rekommenderar den eller dess produkter,

(d) får inte ge en vilseledande bild av sitt förhållande till Monsanto,

(e) får inte förevisa falsk information om Monsantos produkter eller tjänster,

(f) får inte använda Monsantos varumärken utan ett uttryckligt skriftligt tillstånd,

(g) får inte innehålla innehåll som kan uppfattas som osmaklig, stötande eller kontroversiellt och får endast innehålla innehåll som är lämpligt för personer i alla åldrar.

Monsanto kontrollerar inte och ansvarar inte för innehållet på en tredjepartswebbplats (som inte tillhör Monsanto) som är länkad till den här webbplatsen, och ansvarar heller inte för eventuella ändringar eller uppdateringar av sådana tredjepartswebbplatser. Monsanto tillhandahåller dessa länkar enbart som en service och för din bekvämlighet och inbegripandet av en eventuell länk innebär inte att Monsanto rekommenderar eller godkänner webbplatsen kopplad till länken.

 

 

Garantifriskrivning

INNEHÅLLET SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ DENNA WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" OCH "UTAN ANSVAR FÖR FEL". MONSANTO LÄMNAR INTE NÅGRA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, I FRÅGA OM ANVÄNDNINGEN AV ELLER INNEHÅLLET PÅ DENNA WEBBPLATS, OCH INTE HELLER AV DESS TILLFÖRLITLIGHET, LÄMPLIGHET ELLER PRESTANDA. SOM ANVÄNDARE PÅTAR DU DIG ALLA RISKER OCH ALLT ANSVAR FÖR ANVÄNDNINGEN ELLER ICKE-ANVÄNDNINGEN AV DEN HÄR WEBBPLATSEN OCH MONSANTO LÄMNAR INGA UTFÄSTELSER OM ATT DET INNEHÅLL SOM VISAS PÅ ELLER LADDAS NED FRÅN DENNA WEBBPLATS ÄR KOMPATIBELT MED DIN DATOR, FELFRITT ELLER VIRUSFRITT. INGEN ANSTÄLLD, AGENT ELLER OMBUD FÖR MONSANTO HAR FULLMAKT ATT GÖRA NÅGRA SOM HELST ÄNDRINGAR I DENNA GARANTI. I DEN UTSTRÄCKNING SOM GÄLLANDE LAG TILLÅTER: FRISKRIVER SIG MONSANTO HÄRMED FRÅN ALLA ANDRA GARANTIER, SÅVÄL UTTRYCKLIGA SOM IMPLICITA, INKLUSIVE OCH UTAN INSKRÄNKNINGAR, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, SAMT ICKE-INTRÅNG I FRÅGA OM WEBBPLATSEN OCH DESS INNEHÅLL. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE ATT OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR UNDANTAS ELLER BEGRÄNSAS, ELLER NÅGON BEGRÄNSNING AV HUR LÄNGE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÅR GÄLLA. MED ANDRA ORD ÄR OVAN NÄMNDA BEGRÄNSNINGAR ELLER UNDANTAG INTE NÖDVÄNDIGTVIS TILLÄMPLIGA I DITT FALL.

MONSANTO FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ÄNDRA ELLER TA BORT WEBBPLATSINNEHÅLL, ELLER ATT UTAN FÖRHANDSMEDDELANDE NÄR SOM HELST OCH PÅ VILKET SÄTT SOM HELST, TILLFÄLLIGT ELLER PERMANENT, AVBRYTA DIN NYTTJANDERÄTT AV VILKEN ANLEDNING SOM HELST, OCH MONSANTO ANSVARAR INTE PÅ NÅGOT SÄTT FÖR MÖJLIGA KONSEKVENSER AV DENNA ÅTGÄRD.

OBSERVERA ATT DENNA WEBBPLATS KAN INNEHÅLLA INFORMATION OM VÅRT FÖRETAG OCH VÅRA FÖRVÄNTNIGNAR INFÖR FRAMTIDEN. INFORMATIONEN IFRÅGA VAR AKTUELL NÄR DEN LADES UPP; MONSANTO FÖRBINDER SIG EMELLERTID INTE ATT UPPDATERA ELLER REVIDERA INFORMATIONEN MED NY INFORMATION ELLER BASERAT PÅ SENARE HÄNDELSER. ÄVEN OM INFORMATIONEN PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN ERBJUDS I GOD TRO OCH I TRON ATT DEN ÄR KORREKT LÄMNAR MONSANTO VIDARE INGA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER I FRÅGA OM INFORMATIONENS FULLSTÄNDIGHET ELLER TILLFÖRLITLIGHET. DETTA OMFATTA ÄVEN EVENTUELLA WEBBPLATSER SOM ÄR LÄNKADE TILL DENNA WEBBPLATS.

VISST INNEHÅLL PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN TILLHÖR TREDJE PARTER OCH ANVÄNDS MED DERAS TILLSTÅND. DE ÅSIKTER SOM TREDJE PART GER UTTRYCK FÖR ÅTERSPEGLAR INTE NÖDVÄNDIGTVIS MONSANTOS COMPANYS UPPFATTNING.

ANVÄNDNING AV "KAKOR" OCH SPÅRNINGSTEKNIK MONSANTO OCH DESS SERVICELEVERANTÖRER ANVÄNDER BRANSCHPRAXIX OCH BRANSCHMETODER, SÅSOM KAKOR OCH ANNAN SPÅRNINGSTEKNIK, INKLUSIVE OCH UTAN INSKRÄNKNINGAR, GIF:S, WEBBSIGNALER, IP-ADRESSER, LOGGFILER ETC. ("WEBBSPÅRNINGSTEKNIK"), SOM GÖR DET MÖJLIGT FÖR MONSANTO ATT FÅ EN ÖVERSIKT ÖVER ENSKILDA BESÖKARE OCH DE SIDOR SOM DE BESÖKER UNDER VARJE BESÖKSTILLFÄLLE. MONSANTO KAN VÄLJA ATT LÄNKA UPPGIFTER SOM INSAMLATS MED ANVÄNDNING AV WEBBSPÅRNINGSTEKNIK TILL PERSONUPPGIFTER. GENOM DIN ANVÄNDNING AV SIDAN SAMTYCKER DU TILL ANVÄNDNINGEN AV SÅDAN WEBBSPÅRNINGSTEKNIK, OCH GENOM ATT FORTSÄTTA ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS SAMTYCKER DU TILL ALLA LAGLIGA BRUK AV PERSONLIG OCH ICKE-PERSONLIGA UPPGIFTER SOM INSAMLATS VIA DEN WEBBSPÅRNINGSTEKNIK SOM ANVÄNDS PÅ DENNA WEBBPLATS ELLER AV MONSANTOS TREDJEPARTSSERVICELEVERANTÖRER.

Föregående garantifriskrivning gäller inte de produktgarantier som anges på de varuetiketter som kan visas på denna webbplats. Vad gäller sådana produkter ska de eventuella garantier som anges på dessa etiketter reglera Monsantos ansvar i fråga om dessa produkter.

Begränsning av Monsantos ansvar

GENOM DITT BRUK AV DEN HÄR WEBBPLATSEN BEKRÄFTAR DU: (1) ATT DIN ANVÄNDNING AV DEN HÄR WEBBBPLATSEN SKER PÅ EGEN RISK, (2) ATT DU PÅTAR DIG DET FULLA ANSVARET FÖR ALLA KOSTNADER I SAMBAND MED ALL NÖDVÄNDIG SERVICE OCH REPARATION AV ALL EVENTUELL UTRUSTNING SOM ANVÄNDS I SAMBAND MED DITT BRUK AV DENNA WEBBPLATS, SAMT (3) ATT MONSANTO INTE SKA HÅLLAS ANSVARIGT FÖR NÅGRA SKADOR RELATERADE TILL DIN ANVÄNDING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA DEN HÄR WEBBPLATSEN, INKUSIVE OCH UTAN INSKRÄNKNINGAR, BRISTANDE PRESTANDA, FEL, BRISTER, AVBROTT, DATORVIRUS, ELLER FUNKTIONSAVBROTT I NÄTVERK- ELLER INTERNETFUNKTIONER, ELLER INKLUSIVE OCH UTAN INSKRÄNKNING FÖR DIREKT, INDIREKT, STRAFFRÄTTSLIG, OFÖRUTSEDD ELLER SÄRSKILD SKADA, FAKTISK SKADA ELLER FÖLJDSKADA, FÖRUST AV INTÄKTER OCH/ELLER FÖRLUST AV ELLER SKADA PÅ DATA ELLER EGENDOM, OAVSETT OM DET PÅSTÅDDA ANSVARET RÖR TALAN BASERAD PÅ ETT AVTALSFÖRHÅLLANDE, OTILLÅTEN HANDLING, STRIKT ANSVAR ELLER ANNAN GRUND, ÄVEN OM MONSANTO TIDIGARE HAR UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANT SKADESTÅND.

OM DIN ANVÄNDNING AV DEN HÄR WEBBPLATSEN LEDER TILL ETT BEHOV AV SERVICE, REPARATIONER ELLER KORRIGERING AV UTRUSTNING ELLER DATA SKA DU SJÄLV STÅ FÖR KOSTNADEN.

VISSA STATER ELLER NATIONER TILLÅTER INTE ATT OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR UNDANTAS ELLER BEGRÄNSAS. MED ANDRA ORD ÄR OVANNÄMNDA INSKRÄNKNINGAR ELLER UNDANTAG INTE NÖDVÄNDIGTVIS TILLÄMPLIGA I DITT FALL.

Din skadeersättningsskyldighet

Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla Monsanto, dess dotterbolag och dess respektive chefer, ledande personal, anställda och ombud skadelösa för all förlust, krav eller utlägg, inklusive advokatarvoden, som uppkommit till följd av ditt bruk av den här webbplatsen eller missbruk av någon information som hämtats från webbplatsen eller genom din överföring av information, data, material eller innehåll på den här webbplatsen.

Ansvarsfriskrivning för framåtblickande uttalanden

Vissa uttalanden på den här webbplatsen utgör så kallade "framåtblickande uttalanden", såsom uttalanden gällande företagets förväntade ekonomiska resultat, aktuella och framtida produktresultat, myndighetstillstånd, affärs- och finansieringsplaner och annat som ännu inte inträffat. Dessa uttalanden grundar sig på aktuella förväntningar och aktuell tillgänglig information. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på faktorer som involverar risker och osäkra uppgifter kan företagets faktiska resultat skilja sig väsentligt från de som beskrivs eller antyds i dessa framåtblickande uttalanden. Faktorer som kan orsaka eller bidra till sådana skillnader inbegriper bland annat: konkurrens, oförutsedda utgifter relaterade till skydd av immateriell egendom, tillsynsfrågor, allmänhetens mottagande av bioteknikprodukter, forsknings- och utvecklingsframgångar, rättstvister, händelser relaterade till drift i utlandet, förvärv, varupriser, bestämmelser som påverkar tillverkning, lagernivåer, företagets förmåga att skaffa finansiering och betalning för sålda produkter, väderförhållanden, naturkatastrofer, olyckor och andra risker och faktorer som beskrivs i företagets senaste redovisning som periodvis inlämnas till den amerikanska tillsynsmyndigheten SEC (United States Securities and Exchange Commission). Man bör inte fästa alltför stor tillit till dessa framåtblickande uttalanden, som enbart är aktuella på det datum då de läggs upp på webbplatsen. Monsanto friskriver sig från ansvar i fråga om alla innevarande avsikter eller skyldigheter att uppdatera något framåtblickande uttalande eller faktor som kan påverka företagets faktiska resultat.

Annonser som ibland visas på webbplatsen

Observera att Monsanto inte stöder, bemyndigar eller garanterar någon vara eller tjänst som erbjuds av något annat företag än Monsanto om en sådan vara eller tjänst skulle presenteras på denna webbplats i form av en annons och Monsanto kommer inte heller att medverka till eller på något sätt övervaka någon transaktion mellan dig och någon tredjepartsleverantör av produkter eller tjänster. På samma sätt som vid köp av en vara eller tjänst genom vilken kanal som helst och var som helst, bör du alltid använda gott omdöme och handla med försiktighet där det kan bedömas lämpligt.

När kan besökare göra inlägg på en Monsanto-webbplats?

I de fall webbplatsen tillåter dig att lägga upp kommentarer eller annat innehåll på webbplatsen ska följande tilläggsvillkor vara tillämpliga i fråga om din webbplatsanvändning och godkänns härmed av dig.

Du förstår att det är den person från vilken materialen härrör som ansvarar för all information, innehåll, text, data, meddelanden och annat material, oavsett de läggs upp på webbplatsen eller överförs enskilt (gemensamt "material(en/et)"). Du ansvarar för allt material som du lägger upp, överför eller på annat sätt gör tillgängligt för andra via webbplatsen. Du bekräftar och samtycker härmed till att du måste utvärdera och bära alla risker i samband med användningen av allt material; det inbegriper all eventuell tilltro till materialets tillförlitlighet och fullständighet.

Monsanto kontrollerar inte detta material och kan därför inte garantera dess tillförlitlighet, fullständighet eller kvalitet. Monsanto ansvarar ska inte bära något som helst ansvar för något material, inklusive och utan inskränkningar, felaktigheter eller brister i materialet, eller för förluster eller skador till följd av användningen av material som lagts upp, överförts eller på annat sätt gjorts tillgängligt på webbplatsen.

Eftersom Monsanto omöjligt kan granska varje meddelande eller uppgift som du eller andra lägger upp på eller överför till webbplatsen eller till andra och inte ansvarar för innehållet i dessa meddelanden, förbehåller sig Monsanto rätten att på eget gottfinnande radera, flytta eller redigera material som bedömd inte uppfylla kriterierna för innehåll som kan anses vara godtagbart att visa på webbplatsen, det vill säga innehåll som är smädlig, ärekränkande, anstötligt, ett brott mot upphovsrätts- eller varumärkeslagar, eller på annat sätt är oacceptabelt.

Du samtycker härmed till att du inte kommer att använda materialet för att:

o   ladda upp, distribuera eller på annat sätt publicera förolämpande, ärekränkande, anstötligt, hatiskt, pornografisk, smädligt, olagligt, hotfullt eller på annat sätt stötande material,

o   ladda upp eller distribuera filer som innehåller virus, maskar, korrupta filer och all annan liknande mjukvara eller program som kan skada en annan dators drift eller annan persons egendom,

o   trakassera, förfölja, hota eller på annat sätt kränka andras juridiska rättigheter (inklusive den personliga integriteteten och rätten att skydda sitt eget namn och bild),

o   överföra eller på annat sätt tillhandahålla material som du inte har rätt att tillhandahålla enligt någon gällande lag eller enligt något avtalsförhållande eller godmanförhållande.

o   lägga upp material som inskränker andras immaterialrätter (inklusive och utan inskränkningar, upphovsrätt, affärshemligheter, varumärken eller andra äganderätter),

o   medvetet eller omedvetet bryta mot någon tillämplig lokal, nationell eller internationell lag, inklusive och utan inskränkningar, bestämmelser som utfärdats av den amerikanska tillsynsmyndigheten SEC,

o   överföra eller på annat sätt tillhandahålla icke efterfrågad eller obehörig annonsering, säljmaterial eller annan form av anbudsannonsering, samt

o   distribuera eller på annat sätt publicera material som innehåller infordringar om pengar, annonsering eller inhämtande av anbud för varor eller tjänster.

Du bekräftar och samtycker härmed till att Monsanto har rätt att lämna ut material samt uppgifter om ursprunget och innehavare till material om lagen kräver det, eller om det krävs i samband med ett rättsligt förfarande, i syfte att verkställa bestämmelserna i dessa användarvillkor, eller för att skydda Monsantos och dess kunders rättigheter, liksom besökarnas av denna webbplats.

Monsantos rätt till material som läggs upp på denna webbplats

Om du inte anger annat måste allt material som du överför eller på annat sätt tillhandahåller på den här webbplatsen vara förenligt med dessa villkor och kommer inte att vara konfidentiellt eller skyddat. Genom att lägga upp material på den här webbplatsen intygar du att du äger och har obelastad och överlåtbar rätt och tillstånd, inklusive och utan inskränkningar, rätt till offentliggörande och rätt att lämna ut personligt identifierbara uppgifter, och du beviljar härmed automatiskt Monsanto och dess dotterbolag en världsomspännande, permanent, oåterkallelig och icke-exklusiv rätt och licens, befriad från licensavgift, att tillverka, sälja, använda, reproducera, publicera, skapa härledda arbeten från, verkställa, visa, distribuera, importera eller överföra sådant material och varor som (helt eller delvis) i någon form inbegriper sådant material, media eller teknik som är känd idag eller kommer att utvecklas i framtiden för alla immaterialrätterer som kan finnas för sådant material för dess fulla löptid och för alla tänkbara syften, samt att publicera namnet på innehavaren i samband med detsamma, eller använda materialen för alla slags lagliga syften, inklusive och utan inskränkningar, rätten att licensiera ut materialen i andra hand till tredje part för deras lagliga bruk och syften. Om ditt material innehåller fotografier, digitala bilder eller videoklipp av ett barn som är minderårigt i sitt bosättningsland, intygar du härmed att du har ett skriftligt tillstånd från barnets föräldrar eller förmyndare att göra fotot, den digitala bilden eller videklippet tillgängligt. Du garanterar härmed att du har de rättigheter som krävs för att bevilja de licenser som beskrivs i dessa villkor. Med förbehåll för gällande lag avstår du från all moralisk rätt som du eller dina licensgivare kan ha över materialen.  

Förfarande för framställan av krav vid upphovsrättintrång

Alla meddelanden om ett påstått upphovsrättsintrång ska inlämnas till den här webbplatsens utsedda ombud. FRAMSTÄLLNINGAR SOM INTE ÄR RELEVANTA FÖR, ELLER INTE UPPFYLLER FÖLJANDE FÖRFARANDE, KOMMER INTE ATT BESVARAS. Monsanto respekterar andras immateriella rättigheter och vi ber våra besökare göra detsamma. Monsanto kommer att behandla och utreda alla anmälningar om påstått upphovsrättsintrång och kommer att vidta lämpliga åtgärder i enlighet med tillämplig lagar immaterialrätt. Efter att ha mottagit en anmälan kommer Monsanto att ta bort eller avbryta åtkomsten till material som funnits medföra intrång i upphovsrätten eller funnits vara föremål för en intrångshandling samt ta bort eller avbryta åtkomsten till alla relaterade sidor eller länkar till material eller aktiviteter som funnits utgöra ett intrång.

Om du tror att ditt arbete kan ha kopierats på ett sätt som utgör ett intrång i upphovsrätten ber vi dig tillhandahålla Monsanto följande information. Observera att för att ha giltighet måste sin anmälan inbegripa SAMTLIGA av följande punkter:

1.         En fysisk eller elektronisk signatur tillhörande den person som har fullmakt att agera på uppdrag av innehavaren till den exklusiv upphovsrätt som enligt uppgift blivit föremål för ett upphovrättsintrång,

2.         En beskrivning av det upphovsrättsskyddade arbete som du gör gällande har blivit föremål för ett upphovrättsintrång,

3.         En beskrivning och, om möjligt, IP-adressen till den sida där det material på denna webbplats som du gör gällande utgör ett upphovrättsintrång,

4.         Din adress, ditt telefonnummer och din e-postadress och alla annan information som rimligen kan anses tillräckligt för att Monsanto ska kunna komma i kontakt med dig,

5.         En skriftlig förklaring från dig där du anger att du i god tro är av den uppfattningen att den bestridda användningen inte har godkänts av upphovsrättsinnehavaren eller dess ombud, eller är godkänd enligt gällande lag,

6.         En skriftlig förklaring där du under straffansvar för mened intygar att uppgifterna ovan i din anmälan är korrekta och att du är den rättmätiga upphovsrättsinnehavaren, eller har fullmakt att agera på uppdrag av innehavaren av en exklusiv rätt som enligt påstående har blivit föremål för ett upphovrättsintrång.

Anmälningar om ett påstått upphovsrättsintrång ska skickas till:

Via post:

 

Monsanto Company Law Team

Att: Trademark Counsel

800 North Lindbergh Blvd.

St. Louis, MO 63167

Via e-post:

webguru@monsanto.com

Friskrivningsklausul

 

ALLA ANVÄNDARE AV VÅRA WEBBPLATSER BEKRÄFTAR OCH SAMTYCKER TILL ATT MONSANTO, I EGENSKAP AV SKADELÖS PART, ÄR BEFRIAD FRÅN OCH SKA HÅLLAS SKADELÖS FRÅN ALLA SKADESTÅNDSKRAV FRÅN TREDJE PART KOPPLADE TILL WEBBPLATSERNA, INKUSIVE OCH UTAN INSKRÄNKNINGAR, VÅLLANDE AV ANNANS DÖD OCH PERSONSKADA, EKONOMISK SKADA, KONTANTA UTLÄGG OCH RÄTTEGÅNGSKOSTNADER, ADVOKATARVODEN, SKADA PÅ MATERIELLA TILLGÅNGAR ELLER ANSEENDE, INKUSIVE OCH UTAN INSKRÄNKNINGAR, ÄREKRÄNKNING, FÖRTAL, RÄTT TILL SKYDD AV NAMN OCH BILD OCH KRÄNKNING AV DEN PERSONLIGA INTEGRITETEN. MONSANTO FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ALLA FORMER AV EKONOMISK ERSÄTTNING OCH RÄTTSHJÄLP I SAMBAND MED BEDRÄGERI ELLER ILLEGAL VERKSAMHET KOPPLAD TILL ANVÄNDNINGEN AV VÅRA WEBBPLATSER.

Uppsägning

Monsanto kan välja att när som helst säga upp dessa användarvillkor, och har rätt att göra det omedelbart och utan förhandsmeddelande, och följaktligen samtidigt neka dig eller stoppa din åtkomst till webbplatserna, om du försummar att uppfylla något av kraven eller bestämmelserna i dessa villkor.

Val av lag och jurisdiktionsort

Dessa villkor ska regleras och tolkas enligt gällande lag i staten Missouri, USA, utan hänsyn till lagkonflikter och internationella privaträttsregler. För samtliga tvister som har sin grund i eller är kopplade till våra webbplatser eller villkor ska du underställa dig den exklusiva domsrätt för privatpersoner och de rättsforum som omfattar de statliga och federala domstolarna i St. Louis County i Missouri, USA.

Meddelande och samtycke till elektronisk kommunikation

Du samtycker härmed till att motta elektronisk kommunikation från oss. Vi kommer att kommunicera med dig via e-post eller genom att lägga upp meddelanden på vår webbplats. Du bekräftar att samtliga avtal, meddelanden, utlämning av uppgifter eller annan kommunikation som vi tillhandahåller dig på elektronisk väg uppfyller alla eventuella rättsligt krav om att sådan kommunikation måste undertecknas skriftligen.

Inga andra avtal

Genom att godkänna dessa villkor intygar du att du uppnått myndighetsåldern i ditt bosättningsland eller geopolitiska jurisdiktion. Bestämmelserna och användarvillkoren i dessa användarvillkor utgör det fullständiga avtalet mellan dig och Monsanto beträffande användningen av webbplatsen och ersätter alla tidigare avtal och överenskommelser som inte omfattas av dessa användarvillkor. Dessa användarvillkor träder i kraft på ikraftträdandedagen. Din fortsatta användning av webbplatsen efter ikraftträdandedagen utgör ett godkännande av dessa användarvillkor.

Ikraftträdandedag

Dessa villkor ändrades senast den 15 oktober 2013 och reglerar din åtkomst till denna webbplats från dagens datum och framåt, tills att en senare revision läggs upp.