Monsanto vilkår og betingelser for bruk

 

Velkommen. Dette nettstedet er ett av flere nettsteder som leveres av Monsanto rundt om i verden, og som inneholder informasjon, produkter, tjenester, innhold (som definert nedenfor) og diverse annen funksjonalitet for de besøkende, hvorav enkelte ting kan være tilpasset ulike regioner i verden eller spesifikke produktlinjer. Mens Innholdet på disse nettstedene kan variere fra sted til sted og region til region, gjelder disse Vilkårene for bruk (heretter kalt "Vilkårene") på generell basis for hvert Nettsted.

Din bruk av dette Nettstedet er underlagt disse Vilkårene og lisenser og tillatelser heri. Disse Vilkårene utgjør en kontrakt med deg. Det finnes en link til disse Vilkårene på Hjemmesiden til dette Nettstedet, og vil være tilgjengelig til enhver tid.

VED DIN BRUK AV DETTE NETTSTEDET SAMTYKKER DU I Å FØLGE ALLE DE NEVNET VILKÅRENE, OG DU BEKREFTER AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DEM.

DERSOM DU IKKE GODTAR DISSE VILKÅRENE, SKAL DU IKKE BRUKE DETTE NETTSTEDET.

Monsanto kan komme til å endre disse Vilkårene når som helst, ved å legge ut nye Vilkår på dette Nettstedet. Ved å fortsette å bruke dette Nettstedet, godtar du å være bundet av eventuelle revisjoner og bør derfor besøke denne siden for å se de gjeldende Vilkårene du er bundet av.

I den grad noen av disse Vilkårene ikke ville kunne håndheves som følge av lokal lovgivning i landet hvor Nettstedet brukes, skal punktene det gjelder være atskilt fra denne avtalen, og resten av denne avtalen skal forbli i kraft og virkning. Monsantos unnlatelse av å utøve eller håndheve en rettighet eller bestemmelse i disse Vilkårene, skal ikke utgjøre en fraskrivelse av en slik rettighet eller bestemmelse. Bruk av dette Nettstedet i land der Innholdet ville være ulovlig, er strengt forbudt og ville være et brudd på disse Vilkårene. Hvis du velger å gå inn på dette Nettstedet fra slike steder, gjøres det på eget initiativ og egen risiko. Du er selv ansvarlig for å overholde gjeldende lokal lovgivning.

Enkelte produkter, programmer og tjenester som er beskrevet på et Monsanto-nettsted, er muligens ikke tilgjengelig i alle land. Dersom du er i tvil, ta kontakt med en lokal Monsanto-representant i der du er for å finne ut nøyaktig hva som er tilgjengelig for deg. Personer som skal bruke et Monsanto-produkt som er beskrevet på dette Nettstedet, må følge anvisningene for produktet og overholde alle gjeldende lover og forskrifter som er knyttet til produktet.

Definisjoner

Nedenfor er noen definisjoner som forklarer noe av terminologien som brukes i disse Vilkårene.

o   Ordene "Du" og "Din" refererer henholdsvis til foretak eller andre forretningsenheter, og deres representanter, og til enkeltpersoner som bruker dette Nettstedet for personlig virksomhet, alt etter hva som er aktuelt.

o   "Monsanto" refererer til Monsanto Company og til hvert av deres datterselskaper og tilknyttede selskaper.

o   "Vi", "vår" og andre førstepersonspronomen refererer til Monsanto.

o   "Nettstedet" refererer til hjemmesiden og alle tilhørende sider som er tilgjengelig via hjemmesiden, enten direkte eller gjennom flere linker, men omfatter ikke tredjeparts nettsider som ikke vedlikeholdes eller sponses av Monsanto.

Samsvar med gjeldende lover

Monsanto leder virksomheten fra sitt hovedkontor i St. Louis, Missouri, USA. Imidlertid kan dette Nettstedet enten bli drevet fra hovedkontoret, fra noen av Monsantos mange divisjoner og tilknyttede selskaper rundt om i verden, eller det kan hostes på våre vegne av en tredjepart.

Monsanto gir ingen garantier om at materialet på dette Nettstedet er egnet eller tilgjengelig for bruk på alle steder det besøkes fra.

Varemerker

Varemerker, varenavn, firmaservicemerker og logoer ("Varemerkene") som brukes og vises på dette Nettstedet, er registrerte og uregistrerte varemerker for Monsanto og andre parter. Med mindre annet er oppgitt på Nettstedet, skal ingenting på dette Nettstedet tolkes som en tillatelse, hverken underforstått eller annen måte, til lisens eller rett til å bruke et Varemerke som vises på Nettstedet, uten skriftlig tillatelse fra Monsanto eller en tredjepart som kan være innehaver av Varemerket. Bortsett fra det som er uttrykkelig oppgitt på Nettstedet, skal navnet Monsanto Company eller Monsanto-logoen ikke brukes på noen måte, som for eksempel i reklame eller PR i forbindelse med distribusjon av materialet på dette Nettstedet, uten skriftlig tillatelse fra Monsanto.

Din bruk av opphavsrettsbeskyttet materiale på dette Nettstedet

Tekst, varemerker, logoer, bilder, grafikk, figurer, videofiler, applikasjonsfunksjonalitet, eller andre digitale medier, og bruken av disse på dette nettstedet ("Innholdet"), er alle underlagt patent, opphavsrett, varemerker og andre immaterielle rettigheter. Opphavsretten til komponenter og alt materiale på dette Nettstedet fra Monsanto, inkludert og uten begrensning til Innholdet, innehas av Monsanto eller av den opprinnelige skaperen av materialet. Monsanto gir deg kun en begrenset, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar lisens til å bruke og vise materialet på dette Nettstedet for ikke-kommersielle formål knyttet til din bruk av Nettstedet. Lisensen omfatter retten til å skrive ut slikt materiale, men kun for ovennevnt ikke-kommersiell bruk. Med mindre annet er oppgitt, har du ingen rett til å kopiere, vise, reprodusere, laste ned, distribuere, modifisere, redigere, lage avledede arbeider, reversere, dekompilere koder, skripte, eller til programvaren som Nettstedet er laget med, endre eller forbedre materialet i noen form, inkludert men ikke begrenset til, elektronisk, mekanisk, fotokopiering, innspilling eller annet, uten skriftlig tillatelse fra Monsanto eller innehaveren av opphavsretten. Denne lisensen opphører automatisk og uten varsel hvis du bryter noen av disse Vilkårene. Ved opphør må du destruere nedlastet eller utskrevet materiale som er hentet ut fra dette Nettstedet. Monsanto forbeholder seg alle andre rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt av denne Lisensen.

De ovennevnte begrensningene gjelder ikke for HMS-datablad (MSDS) eller for produktetiketter som kan være brukt på Nettstedet, og som er ment for utskrift og bruk.

Konfidensiell eller fortrolig informasjon

Monsanto bestreber seg på å gi offentligheten en bred tilgang til informasjon om deres produkter og tjenester. Med dette er det ikke Monsantos intensjon å frafalle noen immaterielle rettigheter, inkludert og uten begrensning til forretningshemmeligheter, som Monsanto kan ha i informasjon på dette Nettstedet i henhold til gjeldende lover. Monsanto har etablert retningslinjer og prosedyrer som er utformet for å hindre spredning av informasjon på dette Nettstedet, som Monsanto anser for å være konfidensiell eller fortrolig informasjon. Skulle du imidlertid på noe tidspunkt få tak i konfidensiell eller fortrolig informasjon fra dette Nettstedet som utilsiktet kan ha blitt utlevert av Monsanto, samtykker du i å handle med god opptreden for å anerkjenne og respektere konfidensialiteten av slik informasjon, og du samtykker i å ikke beholde, gjøre bruk av, eller spre konfidensiell eller fortrolig informasjon som du kan ha funnet på dette Nettstedet til noen andre, og etter å ha varslet Monsanto samtykker du i å destruere alle kopier av informasjonen, uansett form, som du måtte være i besittelse av.

Brukernavn og passord

Hvis dette Nettstedet tillater deg å opprette et brukernavn og passord, eller bruke et tildelt brukernavn og passord for å få tilgang til funksjonene på Nettstedet, gjelder følgende:

o   Du samtykker i å bruke Nettstedet utelukkende for lovlige formål.

o   Når du registrerer deg for å få et brukernavn, godtar du at du kun vil oppgi nøyaktig og sannferdig informasjon om deg selv, og du vil ikke utgi deg for å være noen andre eller anta en falsk identitet.

o   Du samtykker i å umiddelbart varsle oss om enhver uautorisert bruk av passord, brukernavn eller Nettstedet, eller andre brudd på sikkerheten (send oss en melding via "Kontakt oss" på dette Nettstedet.)

o   Du samtykker i å ikke dele ditt brukernavn eller passord med andre.

o   Du samtykker i å påta seg og bære det fulle ansvaret for all risiko som oppstår som følge av bruken av Nettstedet, det være seg av deg eller andre ved innlogging med ditt brukernavn eller passord.

o   Monsanto forbeholder seg retten til når som helst og etter eget skjønn å endre eller avvikle Nettstedet, endre eller fjerne informasjon eller annet innhold på Nettstedet, eller slette ditt passord og brukernavn og din bruk av Nettstedet, av hvilken som helst grunn eller uten noen som helst grunn. Du er selv ansvarlig for all direkte eller indirekte skade, og for all aktivitet utført på dette Nettstedet som kan knyttes eller spores til ditt brukernavn eller passord.

Transaksjoner

For alle Nettsteder hos Monsanto der du kan legge inn bestillinger eller på annen måte utføre transaksjoner med Monsanto, kan ytterligere vilkår være gjeldende fra våre tredjeparts tjenesteleverandører som vi samarbeider med for å legge til rette for slike transaksjoner. Slike tredjeparter til disse transaksjonene kan oppgi disse ytterligere vilkårene på deres nettsteder eller via linker, som gjør det mulig for deg å fullføre en transaksjon. Les nøye gjennom alle tredjeparters retningslinjer, rutiner og regler, og sørg for at du forstår dem før du foretar en transaksjon. Klager, krav, eller spørsmål angående tredjeparts produkter, bør rettes direkte til tredjeparten. 

USA og andre regjeringer regulerer import og eksport av produkter og informasjon. Du samtykker i at, i den grad slike lover gjelder for deg eller transaksjonen du ønsker å gjennomføre med Monsanto, du vil overholde alle slike import- og eksportlover og -regler, og at du ikke vil importere, eksportere eller reeksportere produkter eller tjenester som er kjøpt eller solgt via Nettstedet, til land eller personer som er forbudt i henhold til gjeldende import- og eksportkontrollover.

Ved å gjennomføre en transaksjon med Monsanto gjennom dette Nettstedet, bekrefter du overfor oss at du ikke er i et land hvor en slik import/eksport er forbudt, eller at du ikke er en person eller et foretak som slik import/eksport ville være forbudt for. Du er selv ansvarlig for å samsvare med lovene i din lokale jurisdiksjon vedrørende import, eksport eller reeksport.

Akseptabel bruk av Nettstedet

Der er strengt forbudt å bruke våre Nettsteder eller Innhold: (a) til ulovlige formål; (b) til å oppfordre andre til å utføre eller delta i noen ulovlige handlinger; (c) til å krenke noen internasjonale, føderale eller statlige forskrifter, regler, lover eller lokale forordninger; (d) til å krenke våre eller andres immaterielle rettigheter; (e) til å trakassere, misbruke, fornærme, skade, ærekrenke, baktale, kritisere, skremme, eller diskriminere på grunnlag av kjønn, seksuell legning, religion, etnisitet, rase, alder, nasjonal opprinnelse, eller uførhet; (f) til å sende falsk eller villedende informasjon; (g) til å laste opp eller overføre virus eller noen annen type skadelig kode som vil eller kan bli brukt på en måte som vil påvirke funksjonaliteten til eller driften av våre Nettsteder, andre nettsteder eller Internett; (h) til å samle inn eller spore personlig informasjon om andre; (i) til spam, phishing (e-postsvindel), pharm (omdirigering av nettrafikk), pretext, spider, crawler, eller scraper; (j) til uanstendige eller umoralske formål; eller (k) til å bryte eller omgå sikkerhetsfunksjonene i våre Nettsteder, andre nettsteder, eller Internett. Vi forbeholder oss retten til å avslutte din bruk av våre Nettsteder ved ulovlig bruk.

Ditt personvern

I den grad dette Nettstedet samler inn personlig informasjon om deg, vil vår bruk av denne informasjonen være gjenstand Monsantos personvernpolitikk, som kan leses på http://www.monsanto.com/global/uk/privacy-policy/pages/monsantos-personvernerklaering.aspx.

Linking til og fra dette Nettstedet

Alle som legger ut linker til dette Nettstedet må overholde alle gjeldende lover. Et nettsted som linker til Monsantos Nettsted:

(a) kan linke til, men ikke kopiere innhold på dette Nettstedet

(b) kan ikke lage en nettleser eller rammemiljø rundt Innholdet på dette Nettstedet

(c) kan ikke antyde at Monsanto tilslutter seg nettstedet eller dets produkter

(d) kan ikke gi en uriktig fremstilling av sitt forhold til Monsanto

(e) kan ikke oppgi uriktig informasjon om Monsantos produkter eller tjenester

(f) kan ikke bruke Monsantos Varemerker uten skriftlig tillatelse, og

(g) kan ikke inneholde noe som kan oppfattes som usmakelig, støtende eller kontroversielt, og må kun inneholde innhold som er egnet for alle aldersgrupper.

Monsanto kontrollerer ikke og er ikke ansvarlig for innholdet på tredjeparters nettsteder (som ikke er drevet av Monsanto) som legger ut linker til dette Nettstedet, og er ikke ansvarlig for eventuelle endringer eller oppdateringer på slike tredjeparts nettsteder. Monsanto stiller kun disse linkene til rådighet for deg for enkelhetens skyld, og det at en link legges ut betyr ikke at Monsanto er tilsluttet det aktuelle nettstedet.

Garantifraskrivelse

INNHOLDET PÅ DETTE NETTSTEDET LEVERES "SOM DET ER" OG "MED EVENTUELLE FEIL". MONSANTO GIR INGEN GARANTIER ELLER FREMSTILLINGER, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, MED HENSYN TIL BRUK, TILGJENGELIGHET, INNHOLD, NØYAKTIGHET, EGNETHET ELLER YTELSE AV DETTE NETTSTEDET. SOM BRUKER PÅTAR DU DEG ALL RISIKO OG ALT ANSVAR FOR BRUKEN AV DETTE NETTSTEDET, ELLER VED Å UNNLATE Å BRUKE DET, OG MONSANTO GIR INGEN GARANTI FOR AT INNHOLDET SOM VISES PÅ ELLER LASTES NED FRA DETTE NETTSTEDET ER KOMPATIBELT MED DIN DATAMASKIN, ELLER ER UTEN FEIL ELLER VIRUS. INGEN ANSATT, AGENT, ELLER REPRESENTANT FRA MONSANTO HAR TILLATELSE TIL Å MANIPULERE ELLER ENDRE DISSE RETNINGSLINJENE. I DEN UTSTREKNINGEN GJELDENDE LOVER TILLATER DET: MONSANTO FRASKRIVER SEG ALLE ANDRE GARANTIER, DET VÆRE SEG UTTRYKT ELLER INDIREKTE, INKLUDERT OG UTEN BEGRENSNING, TIL GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, OG UKRENKELIGHET MED HENSYN TIL NETTSTEDET OG DETS INNHOLD. NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE EKSKLUDERING ELLER BEGRENSNING AV UTILSIKTEDE ELLER PÅFØLGENDE SKADER ELLER HVOR LENGE EN IMPLISERT GARANTI VARER, SÅ DET KAN VÆRE AT OVENSTÅENDE BEGRENSNINGER ELLER EKSKLUSJONER IKKE GJELDER FOR DEG.

MONSANTO FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å ENDRE ELLER FJERNE INNHOLDET, OG HOLDE TILBAKE ELLER AVSLUTTE DIN BRUK AV DET, NÅR SOM HELST OG AV HVILKEN SOM HELST GRUNN, OG UTEN FORVARSEL, OG MONSANTO VIL IKKE PÅ NOEN MÅTE VÆRE ANSVARLIG FOR MULIGE KONSEKVENSER SOM FØLGE AV DETTE.

VI GJØR OPPMERKSOM PÅ AT DETTE NETTSTEDET KAN INNEHOLDE INFORMASJON OM FORETAKET DITT OG VÅRE FREMTIDIGE FORVENTNINGER. DENNE INFORMASJONEN VAR DEN NYESTE TILGJENGELIGE INFORMASJONEN NÅR DEN BLE LAGT UT. IMIDLERTID FORPLIKTER IKKE MONSANTO SEG TIL Å OPPDATERE ELLER REVIDERE INFORMASJONEN BASERT PÅ NY INFORMASJON ELLER ANDRE ENDRINGER. SELV OM INFORMASJONEN PÅ DETTE NETTSTEDET ER LAGT UT I GOD TRO OG ANTATT Å VÆRE KORREKT, KOMMER IKKE MONSANTO MED NOEN FREMSTILLINGER ELLER GARANTIER FOR AT INFORMASJONEN ELLER NETTSTEDER SOM ER LINKET TIL DETTE NETTSTEDET ER FULLSTENDIG ELLER KORREKT.

DELER AV INNHOLDET PÅ DETTE NETTSTEDET EIES AV TREDJEPARTER, OG BRUKES MED DERES TILLATELSE. UTTALELSER FRA TREDJEPARTER REFLEKTERER IKKE NØDVENDIGVIS MONSANTOS HOLDNINGER.

BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES) OG SPORINGSTEKNOLOGI. MONSANTO OG DERES TJENESTELEVERADNØRER BRUKER BRANSJEPRAKSIS OG FORELIGGENDE METODER, HERUNDER INFORMASJONSKAPSLER OG SPORINGSTEKNOLOGI, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, CLEAR GIF-BILDER, SPORINGSBILDER, IP-ADRESSER OG LOGGFILER, ETC. ("SPORINGSTEKNOLOGI"), FOR AT MONSANTO KAN FÅ EN OVERSIKT OVER DE BESØKENDE OG SIDENE SOM BRUKES I LØPET AV EN ØKT. MONSANTO KAN ASSOSIERE INFORMASJONEN SOM ER INNHENTET VED HJELP AV SPORINGSTEKNOLOGI, MED PERSONLIG INFORMASJON. VED Å BRUKE DETTE NETTSTEDET GODTAR DU BRUKEN AV SLIK SPORINGSTEKNOLOGI, OG GODTAR ALL LOVLIG BRUK AV PERSONLIG OG IKKE-PERSONLIG INFORMASJON SOM ER INNHENTET VED HJELP AV SPORINGSTEKNOLOGIEN SOM BRUKES PÅ NETTSTEDET ELLER AV TREDJEPARTS TJENESTELEVERANDØRER SOM MONSATO BRUKER.

Den ovenstående garantifraskrivelsen gjelder ikke for eventuelle produktgarantier er angitt på produktetikettene som kan finnes på dette Nettstedet. For slike produkter vil garantien som er oppgitt på produktetikettene fastslå Monsantos garantiansvar.

Ansvarsbegrensning

DU BEKREFTER HERVED VED BRUK AV DETTE NETTSTEDET: (1) AT DIN BRUK AV DETTE NETTSTEDET SKJER HELT OG HOLDENT PÅ EGEN RISIKO; (2) AT DU PÅTAR DEG DET HELE OG FULLE ANSVARET FOR ALLE KOSTNADER SOM ER TILKNYTTET NØDVENDIG VEDLIKEHOLD OG REPARASJONER AV UTSTYR DU MÅTTE BRUKE I FORBINDELSE MED DIN BRUK AV DETTE NETTSTEDET; OG (3) AT MONSANTO IKKE SKAL HOLDES ANSVARLIG EVENTUELLE SKADER SOM KAN FOREKOMME I FORBINDELSE MED DIN BRUK AV DETTE NETTSTEDET, INKLUDERT OG UTEN BEGRENSNING TIL, YTELSESSVIKT, FEIL, UTELATELSER AVBRUDD, DATAVIRUS, FEIL PÅ NETTVERKS- ELLER INTERNETT-FORBINDELSE, OG INKLUDERT OG UTEN BEGRENSNING TIL, DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADER, FØLGESKADER, TAPT FORTJENESTE OG/ELLER TAP AV ELLER SKADE PÅ DATA ELLER EIENDOM, ENTEN DET ANTATTE ANSVARET ER BASERT PÅ KONTRAKTER, OMSTENDIGHETER, UAKTSOMHET, OBJEKTIVT ANSVAR, ELLER PÅ ANNET GRUNNLAG, OG SELV OM MONSANTO HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIK SKADE.

HVIS DIN BRUK AV DETTE NETTSTEDET RESULTERER I BEHOV FOR SERVICE, REPARASJON ELLER FEILRETTING PÅ UTSTYR ELLER DATA, PÅTAR DU DEG EVENTUELLE KOSTNADER FOR DETTE.

ENKELTE STATER OG LAND TILLATER IKKE EN FRASKRIVELSE ELLER BEGRENSNING AV DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADER, SÅLEDES GJELDER OVENNEVNTE BEGRENSNING ELLER FRASKRIVELSE KANSKJE IKKE FOR DEG.

Ditt erstatningsansvar

Du samtykker i å forsvare og holde Monsanto, dets partnere og deres respektive styremedlemmer, ledere, ansatte og agenter skadesløs, fra og mot alle skader, krav og kostnader, herunder advokathonorarer, som følge av din bruk av dette Nettstedet eller misbruk av informasjon som er hentet fra Nettstedet, eller din overføring av informasjon, data, materiale eller innhold på Nettstedet.

Ansvarsfraskrivelse for fremtidsrettede uttalelser

Enkelte uttalelser som finnes på dette Nettstedet er "fremtidsrettede uttalelser", som f.eks. uttalelser om selskapets forventede økonomiske resultater, nåværende og fremtidige produktytelser, regulatoriske godkjennelser, forretningsplaner og økonomiske planer, samt andre ikke-historiske fakta. Disse uttalelsene er basert på dagens forventninger og informasjon som er tilgjengelig per dags dato. Siden disse uttalelsene er basert på faktorer som involverer risiko og usikkerhet, kan imidlertid selskapets faktiske prestasjoner og resultater i vesentlig grad avvike fra det som er beskrevet eller antydet i slike fremtidsrettede uttalelser. Faktorer som kan forårsake eller bidra til slike forskjeller omfatter blant annet: Konkurranse; eventualiteter knyttet til immaterielle rettigheter, regulatoriske faktorer, og offentlig aksept av bioteknologiske produkter; positive resultater innen forskning og utvikling; rettsanliggender; utvikling knyttet til virksomhet i utlandet; oppkjøp; råvarepriser; forskrifter som påvirker produksjon; lagerbeholdninger; selskapets evne til å skaffe finansiering og betaling for produktene de selger; vær og vind, naturkatastrofer og ulykker; og andre risikoer og faktorer beskrevet i selskapets siste dokumentasjon i SEC. Man skal ikke stole blindt på slike fremtidsrettede uttalelser, og de er kun relevante fra den datoen de legges ut på dette Nettstedet. Monsanto fraskriver seg enhver intensjon eller forpliktelse til å oppdatere eventuelle fremtidsrettede uttalelser eller noen av faktorene som kan påvirke faktiske resultater.

Reklame som kan fremkomme på nettstedet

Hvis reklame for et produkt eller en tjeneste fra andre enn Monsanto vises på dette Nettstedet, betyr ikke det at Monsanto tilslutter seg eller garanterer for slike produkter eller tjenester, og vil ikke være part i eller på noen måte overvåke transaksjoner mellom deg og en tredjeparts leverandør av produkter eller tjenester. Ved kjøp av produkter eller tjenester gjennom ulike medier og miljøer, bør du alltid utvise dømmekraft og forsiktighet der det er hensiktsmessig.

Når besøkende kan legge inn kommentarer på et Monsanto-nettsted

Hvis dette Nettstedet tillater deg å poste eller laste opp kommentarer eller noe annet Innhold på Nettstedet, skal følgende tilleggsvilkår gjelde for din bruk og du samtykker herved til disse.

Du forstår at all informasjon, Innhold, tekst, data, meldinger eller annet materiale, enten det er postet på Nettstedet eller overført privat ("Materialet") er ansvaret til den personen som Materialet kommer fra. Du er selv ansvarlig for alt Materiale som du legger inn, overfører eller på annen måte gjør tilgjengelig på Nettstedet eller til andre. Du erkjenner og godtar at du må vurdere og bære all risiko som er forbundet med bruken av ethvert Materiale, herunder hvorvidt Materialet er korrekt og fullstendig.

Monsanto vil ikke kontrollere dette Materialet, og garanterer derfor ikke for nøyaktigheten, integriteten eller kvaliteten på Materialet. Monsanto vil ikke på noen måte være ansvarlig for noe som helst Materiale, inkludert men ikke begrenset til, eventuelle feil eller mangler i Materialet, eller for noe tap eller skade av noe slag som oppstår som følge av bruken av Materialet som legges ut, overføres eller på annen måte gjøres tilgjengelig på Nettstedet.

Mens Monsanto hverken kan eller vil gjennomgå all kommunikasjon eller informasjon som legges ut eller overføres av deg eller andre til Nettstedet eller til andre, og ikke er ansvarlig for innholdet i dette innholdet, forbeholder Monsanto seg retten til å slette, flytte eller redigere Materialet etter eget skjønn, dersom det anses som utenfor rammene for det som er akseptabelt for visning på Nettstedet, det være seg fornærmende, ærekrenkende, uanstendig, i strid med opphavsrett eller varemerkelover, eller på annen måte fremstår som uakseptabelt.

Du samtykker i at du ikke vil bruke Materialet til å:

o   Laste opp, distribuere eller på annen måte publisere noe injurierende, ærekrenkende, uanstendig, hatefullt, pornografisk, fornærmende, ulovlig, truende eller på annen måte støtende materiale;

o   Laste opp eller distribuere noen filer som inneholder virus, ormer, korrupte filer eller annen lignende programvare som kan skade andres datamaskiner eller annens eiendom;

o   Sjikanere, true eller på annen måte krenke rettssikkerheten til andre (herunder retten til privatliv og publisitet);

o   Overføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig Materiale som du ikke har rett til å gjøre tilgjengelig under lover, kontrakter eller betrodde forhold;

o   Poste Materiale som krenker immaterielle rettigheter (inkludert men ikke begrenset til opphavsrett, forretningshemmeligheter, varemerker eller andre immaterielle rettigheter);

o   Bevisst eller ubevisst bryte lokale, nasjonale eller internasjonale lover, inkludert men ikke begrenset til, forskrifter fastsatt av US Securities and Exchange Commission;

o   Overføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig uoppfordret eller uautorisert reklame, markedsføringsmateriell eller noen annen form for anmodning; og

o   Distribuere eller på annen måte publisere noe Materiale som innbefatter pengeinnsamling, reklame eller salg av varer eller tjenester.

Du erkjenner og godtar at Monsanto kan utlever ethvert Materiale, og kilden eller eieren av ethvert Materiale, hvis det er nødvendig å gjøre det i henhold til lover eller rettsprosesser, for å håndheve bestemmelsene i disse Vilkårene, eller beskytte rettighetene til Monsanto, deres kunder og/eller besøkende på Nettstedet.

Monsantos rettigheter i materiale som sendes til Nettstedet

Med mindre annet er spesifisert av Deg, skal Materiale du overfører eller på annen måte gjøre tilgjengelig på dette Nettstedet være i samsvar med disse Vilkårene, og ikke er ansett som konfidensielt eller som immateriell eiendom. Ved å sende inn Materiale til dette Nettstedet bekrefter du at du eier eller har ubegrensede, overførbare rettigheter og tillatelser, inkludert og uten begrensning til, rettighet til å publisere og rettighet til å utlevere personlig identifiserbar informasjon, og du gir Monsanto og dets partnere en global, vederlagsfri, evigvarende, ugjenkallelig, ikke-eksklusiv rett og lisens til å lage, selge, bruke, reprodusere, publisere, lage avledede arbeider av, utføre, vise, distribuere, importere og overføre slikt Materiale og produkter som inneholder slikt Materiale (helt eller delvis), i enhver form, media eller teknologi, som foreligger eller utvikles på et senere tidspunkt, for immaterielle rettigheter som kan eksistere i slikt Materiale, til ethvert formål, og til å publisere eierens navn i forbindelse med dette, eller å bruke Materialet til ethvert lovlig formål, inkludert og uten begrensning til, retten til å viderelisensiere Materialer til tredjeparter for deres lovlige bruksområder og formål. Hvis Materialet inneholder fotografier, digitale bilder eller videoklipp som viser barn som er under myndighetsalder på deres bosted, bekrefter du at du besitter en skriftlig tillatelse fra barnets foreldre eller foresatte til å utlevere slike fotografier, digitale bilder eller videoklipp. Du garanterer at du besitter de nødvendige rettighetene til å gi tillatelser som beskrevet i disse Vilkårene. Underlagt gjeldende lover, fraskriver du deg moralske rettigheter som du eller dine lisensgivere kan ha i Materialet.  

Prosedyrer ved brudd på opphavsrett

Varsler om påstått brudd på opphavsrett skal sendes til dette Nettstedets bemyndigede representant. HENVENDELSER SOM IKKE ER RELEVANT ELLER IKKE OPPFYLLER FØLGENDE PROSEDYRE VIL IKKE BLI BESVART. Monsanto respekterer andres opphavsrettigheter, og vi ber våre besøkende om å gjøre det samme. Monsanto vil behandle og undersøke meldinger om påståtte brudd, og vil iverksette nødvendige tiltak i henhold til gjeldende lover om opphavsrett. Ved mottak av meldinger, vil Monsanto iverksette tiltak for å fjerne eller deaktivere tilgang til Materialet som vurderes å være krenkende eller å være gjenstand for krenkende aktivitet, og vil iverksette tiltak for å fjerne eller deaktivere tilgangen til eventuelle referanser eller linker til Materiale eller aktivitet som vurderes dithen å være krenkende.

Dersom du mener at ditt arbeid har blitt kopiert på en måte som innebærer brudd på opphavsretten, så vennligst oppgi følgende informasjon til Monsanto. Vær oppmerksom på at for å kunne arbeide effektivt, må meldingen inneholde ALL følgende informasjon:

1.         En fysisk eller elektronisk signatur fra den personen som er autorisert til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv opphavsrett som angivelig er krenket.

2.         En beskrivelse av det opphavsrettslige arbeidet som du mener er krenket.

3.         En beskrivelse og, dersom mulig, IP-adressen til materialet som du mener er krenket på Nettstedet.

4.         Din adresse, telefonnummer og e-postadresse, samt all annen informasjon for at Monsanto kan kontakte deg.

5.         En erklæring fra deg om at du har rimelig mistanke om at bruken ikke er autorisert av opphavsrettsinnehaveren, en representant eller gjeldende lovgivning.

6.         En erklæring fra deg om at ovennevnte opplysninger i meldingen er nøyaktige og at du er opphavsrettsinnehaveren eller er autorisert til å handle på vegne av eieren av opphavsretten som angivelig er krenket.

Meldinger om påståtte brudd på opphavsrett kan rettes til:

Postgang:

 

Monsanto Company Law Team

Attention: Trademark Counsel

800 North Lindbergh Blvd.

St. Louis, MO 63167

 

E-post:

webguru@monsanto.com

Fritak

 

ALLE BRUKERE AV VÅRE NETTSTEDER ERKJENNER OG SAMTYKKER I AT MONSANTO ER FRITATT OG HOLDES SKADESLØS FRA ETHVERT ANSVAR FRA KRAV FRA TREDJEPARTER SOM KOMMER I FORBINDELSE MED NETTSTEDENE, INKLUDERT OG IKKE BEGRENSET TIL, URETTMESSIG DØD OG PERSONSKADER, ØKONOMISKE TAP, KONTANTOMKOSTNINGER OG SAKSOMKOSTNINGER, ADVOKATSALÆRER, SKADE PÅ MATERIELL EIENDOM ELLER OMDØMME, INKLUDERT OG UTEN BEGRENSNINGER TIL, INJURIER, ÆREKRENKELSE, RETTEN TIL PUBLISITET OG KRENKELSE AV PRIVATLIVETS FRED. MONSANTO FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL ALLE FORMER FOR RIMELIGE OG JURIDISKE TILTAK KNYTTET TIL BEDRAGERI ELLER ULOVLIG AKTIVITET SOM ER KNYTTET BRUKEN AV VÅRE NETTSTEDER.

Opphør

Monsanto kan når som helst avslutte disse Vilkårene, og kan gjøre det uten forvarsel og følgelig stenge eller avslutte din tilgang til Nettstedene, hvis du etter Monsantos skjønn unnlater å overholde noen av bestemmelsene i disse Vilkårene.

Lovvalg og forum

Disse Vilkårene skal styres og tolkes i samsvar med lovene i delstaten Missouri i USA, uten hensyn til eventuelle motstridende lovregler. For alle tvister som oppstår fra eller i forbindelse med våre Nettsteder eller Vilkår, er du underlagt delstaten St. Louis County, Missouri og føderale domstoler der.

Informasjon og samtykke til elektronisk kommunikasjon

Du samtykker i å motta elektronisk kommunikasjon fra oss. Vi vil kommunisere med deg via e-post eller ved å legge ut meldinger på våre Nettsteder. Du aksepterer at alle avtaler, varsler, utleveringer og annen kommunikasjon som vi gir deg elektronisk, samsvarer med juridiske krav om at slik kommunikasjon skal gjøres skriftlig.

Ingen andre avtaler

Ved å godta disse Vilkårene, bekrefter du herved at du er over myndighetsalder i henhold til lovene der du bor. Bestemmelsene og betingelsene i disse Vilkårene utgjør hele avtalen mellom deg og Monsanto knyttet til bruk av Nettstedet, og erstatter alle tidligere avtaler eller forståelser som ikke er innlemmet i disse Vilkårene. Disse Vilkårene gjelder fra ikrafttredelsesdatoen. Din fortsatte bruk av Nettstedet etter ikrafttredelsesdatoen, utgjør din aksept av disse Vilkårene.

Ikrafttredelsesdato

Disse Vilkårene ble sist revidert den 15. oktober 2013, og regulerer din tilgang til dette Nettstedet fra denne datoen, og frem til en senere revisjon legges ut.