Monsanto Uslovi korišćenja

Dobro došli. Ova Internet Stranica je jedna od nekoliko širom sveta kojima Monsanto nudi informacije, proizvode, usluge, Sadržaj (dole definisan) i druge različite pogodnosti za Posetioce, pri čemu su neke stranice posebno namenjene određenim područjima ili linijama proizvoda. Iako Sadržaj ovih stranica može da varira od stranice do stranice i od područja do područja, Uslovi korišćenja (dalje u tekstu označeni jednostavno kao "Uslovi") su primenljivi za svaku Stranicu.

Vaše korišćenje Stranice podleže ovim Uslovima i odobrenjima odnosno dozvolama sadržanim u njima. Ovi Uslovi predstavljaju ugovor sa Vama. Veza (link) ka Uslovima se nalazi na istaknutom mestu na početnoj stranici Internet stranice i biće Vam stalno dostupna.

VAŠIM KORIŠĆENJEM OVE STRANICE SAGLAŠAVATE SE DA ĆETE SE PRIDRŽAVATI SVIH DOLE NAVEDENIH USLOVA I DA STE IH RAZUMELI.

UKOLIKO SE NE SLAŽETE SA OVIM USLOVIMA, NEMOJTE DA KORISTITE OVU INTERNET STRANICU.

Monsanto može da izmeni ove Uslove u bilo kom trenutku postavljanjem novih Uslova na Stranicu. Nastavljajući da koristite Stranicu, saglasni ste da Vas takve izmene obavezuju, i trebalo bi da povremeno posećujete ovu konkretnu stranicu kako biste utvrdili koji Uslovi Vas u datom trenutku obavezuju.

U meri u kojoj bi,  prema merodavnom pravu države iz koje se Stranici pristupa, neki od ovih Uslova bio neprimenljiv, taj uslov će biti izuzet iz ovog ugovora, dok će ostatak ovog ugovora i dalje biti na snazi. Nemogućnost Monsanta da primeni ili sprovede bilo koju odredbu ovih Uslova neće predstavljati odricanje od tog prava ili odredbe. Pregledanje Internet Stranice iz država u kojima je Sadržaj Stranice strogo zabranjen, ukoliko takvih država ima, predstavljaće kršenje Uslova. Ukoliko se odlučite da Stranici pristupite sa takve lokacije, to radite na sopstvenu inicijativu i rizik. Odgovorni ste za poštovanje merodavnih lokalnih zakona.

Nisu svi proizvodi, programi i usluge koji su opisani na Monsantovoj Stranici dostupni u svakoj državi. Ukoliko ste u nedoumici, obratite se lokalnom predstavniku Monsanta na Vašem području kako biste utvrdili šta je dostupno za Vas. Osobe koje nameravaju da koriste Monsantove proizvode opisane na ovoj Internet Stranici moraju da prate uputstva koja se nalaze na etiketi proizvoda i da postupaju u skladu sa merodavnim zakonima i drugim aktima koji se odnose na proizvod.

Neke od definicija

Dole su navedene definicije koje objašnjavaju neke od pojmova korišćenih u Uslovima.

 • Termini "Vi" i "Vaš" se odnose na korporacije ili druge poslovne entitete, na druge subjekte i na pojedince koji koriste Stranicu za lično poslovanje ili potrebe.
 • "Monsanto" se odnosi na Monsanto Kompaniju i na svako njeno povezano lice i zavisno društvo.
 • "Mi", "Naš" i drugi oblici izraženi u prvom licu odnose se na Monsanto.
 • "Stranica" označava početnu stranicu i sve ostale povezane stranice dostupne preko početne stranice direktno ili putem dodatnih veza (linkova), ali ne uključuje internet stranice drugih lica, koje Monsanto ne održava i ne sponzoriše.

 

Usaglašenost sa lokalnim pravom

Monsanto posluje sa sedištem u gradu St. Louis, Missouri, SAD. Međutim, Stranicu može održavati iz svetskog sedišta ili nekog od Monsantovih mnogobrojnih ogranaka ili povezanih lica lociranih širom sveta, ili putem trećih lica koja hostuju stranicu u naše ime.

Monsanto ne tvrdi da su materijali koji se nalaze na ovoj Stranici prikladni ili dostupni za korišćenje na svim lokacijama širom sveta iz kojih može da im se pristupi.

Žigovi

Žigovi, poslovna imena, izgledi proizvoda ili pakovanja (trade dress) i logoi ("Žigovi"), koji su korišćeni i prikazani na ovoj Stranici, predstavljaju registrovane ili neregistrovane Žigove Monsanta ili drugih. Ukoliko nije drugačije naznačeno, ništa na ovoj Stranici ne treba tumačiti kao davanje, prećutno, usled prepreka za iznošenje zahteva, ili na drugi način, licence ili prava da koristite bilo koji Žig koji se nalazi na Stranici, a bez pisane dozvole Monsanta ili drugog lica koje je vlasnik Žigova. Osim ako je to izričito navedeno na Stranici, ime Monsanto Kompanije i logo Monsanto ne smeju da se koriste na bilo koji način, uključujući reklamiranje koje se odnosi na distribuciju materijala na ovoj Stranici, bez prethodne pisane saglasnosti Monsanta.

Vaše korišćenje autorskih materijala na ovoj Stranici

Tekst, Žigovi, logoi, slike, grafički prikazi, fotografije, video zapisi, funkcionalnost aplikacija, ili bilo koji digitalni medij i njihov raspored na ovoj stranici ("Sadržaj") su predmet patentne, autorsko-pravne, žigovne i svake druge zaštite intelektualne svojine. Autorska prava na rasporedu i/ili delovima materijala koje je Monsanto postavio na ovu Stranicu, uključujući, ali ne ograničavajući se na, kompletan Sadržaj Stranice, pripadaju Monsantu ili izvornom tvorcu tih materijala. Monsanto Vam daje ograničenu, ne-isključivu i neprenosivu licencu da koristite i prikazujete materijale sa ove Stranice isključivo za nekomercijalne svrhe u dobroj veri i u vezi sa Vašom interakcijom sa Stranicom. Licenca uključuje i pravo da štampate takve materijale, ali samo u navedene nekomercijalne svrhe. Ukoliko nije drugačije naznačeno, nemate pravo da kopirate, prikazujete, umnožavate, preuzimate (download), distribuirate, menjate, prepravljate, stvarate derivativne radove, dekompilirate kod, skript, ili računarski program koji čine ovu Stranicu, da menjate ili poboljšavate materijale na bilo koji način, uključujući, ali ne ograničavajući se na, elektronski način, mehanički način, fotokopiranjem, snimanjem ili na drugi način, bez prethodne pisane saglasnosti Monsanta ili nosioca autorskog prava. Ova licenca prestaje automatski i bez obaveštenja ukoliko prekršite neki od Uslova. Nakon raskida, dužni ste da uništite sve preuzete ili odštampane materijale sa ove Stranice. Monsanto zadržava sva ostala prava koja nisu izričito data ovom Licencom.

Navedena ograničenja se ne odnose na Podatke o bezbednosti materijala (Material Safety Data Sheets - MSDS) ili na etikete na proizvodima, koji mogu da se nalaze na Stranici i mogu da budu reprodukovani i korišćeni.

Poverljive ili Zaštićene Informacije

Monsanto nastoji da javnosti obezbedi širok pristup informacijama o svojim proizvodima i uslugama. Monsanto ne želi pri tome da se odrekne bilo kojih prava intelektualne svojine – uključujući, ali ne ograničavajući se na, poslovne tajne – koje Monsanto može imati u odnosu na informacije na ovoj Stranici, a u skladu sa merodavnim pravom. Monsanto ima pravila i procedure koje su kreirane sa namerom da se spreči objavljivanje na ovoj Stranici informacija koje Monsanto smatra poverljivim ili zaštićenim poslovno-tajnim informacijama. Međutim, ukoliko u bilo kom trenutku imate pristup poverljivim ili zaštićenim poslovnim tajnim informacijama na ovoj Stranici, koje je Monsanto slučajno učinio raspoloživim, saglasni ste da ćete postupiti u dobroj veri kako biste prepoznali i poštovali poverljivost takvih Informacija, i saglasni ste da nećete zadržavati, koristiti ili saopštiti nekom drugom licu poverljive ili tajne poslovne informacije koje možete da pribavite na ovoj Stranici. Takođe, saglasni ste da ćete, nakon što obavestite Monsanto, uništiti kopije takvih informacija koje budu u Vašem posedu, u bilo kom obliku.

Korisnička imena i Lozinke:

Ukoliko Vam ova Stranica dopušta da dobijete Korisničko ime i Lozinku ili da koristite već dodeljeno Korisničko ime i Lozinku kako biste imali pristup sadržaju ove Stranice, onda:

 • Saglasni ste da koristite Stranicu isključivo u legitimne svrhe.
 • Kada se prijavljujete za Korisničko ime, saglasni ste da ćete isključivo upotrebljavati tačne i istinite informacije o sebi i da se nećete predstavljati kao neka druga osoba ili koristiti lažni identitet.
 • Saglasni ste da ćete nas momentalno obavestiti o bilo kom neovlašćenom korišćenju Vaše Lozinke, Korisničkog imena ili Stranice ili bilo kom drugom kršenju mera bezbednosti. (Pošaljite nam Vaše obaveštenje putem odeljka Kontaktirajte nas na ovoj Stranici.)
 • Saglasni ste da nećete deliti svoje Korisničko ime ili Lozinku sa nekom drugom osobom.
 • Saglasni ste da preuzimate i snosite punu odgovornost za sve rizike koji mogu da nastanu korišćenjem Stranice od strane Vas ili druge osobe koja koristi Vaše Korisničko ime ili Lozinku.
 • Monsanto zadržava pravo da po svom slobodnom nahođenju u bilo kom trenutku izmeni ili ukine Stranicu, izmeni ili ukine bilo koju Informaciju ili drugi Sadržaj koji se nalazi na Stranici, ili da ukine Vašu Lozinku ili Korisničko ime i Vaše korišćenje Stranice, iz bilo kog razloga ili bez razloga. Odgovorni ste za svu direktnu ili indirektnu štetu i za sve aktivnosti preduzete na Stranici koje mogu biti povezane sa Vašim Korisničkim imenom ili Lozinkom.

Transakcije

Za svaku Monsanto Stranicu koja Vam dozvoljava da izvršite porudžbinu ili na drugi način ostvarujete transakciju sa Monsantom, mogu se primenjivati dodatni uslovi u odnosu na nezavisne pružaoce internet usluga sa kojima smo partneri, kako bi se takva transakcija sprovela. Ovakva druga lica mogu imati dodatne uslove prikazane na Stranici ili linkovima, koji Vam omogućavaju da obavite takav posao i sprovedete transakcije. Molimo Vas da pažljivo pregledate pravila drugih lica i budete sigurni da ste ih razumeli pre nego što uđete u transakciju. Žalbe, kritike ili pitanja u vezi sa prozvodima drugih lica možete podneti direktno njima.

Vlada Sjedinjenih Američkih Država i druge vlade regulišu uvoz i izvoz proizvoda i informacija. Saglasni ste, u meri u kojoj su takvi zakoni primenljivi u odnosu na Vas i u granicama transakcije koju želite da sprovedete sa Monsantom, da ćete se pridržavati svih takvih zakona o uvozu i izvozu i da nećete uvoziti, izvoziti ili reeksportovati proizvode ili usluge kupljene ili prodate putem Stranice u države ili osobama u odnosu na koje su takve aktivnosti zabranjene po pravu merodavnom za kontrolu uvoza i izvoza.

Stupanjem u transakciju sa Monsantom putem ove Stranice, ukazujete nam da niste u državi u kojoj je takav izvoz/uvoz zabranjen ili da niste osoba ili entitet kome je takav izvoz/uvoz zabranjen. Odgovorni ste za pridržavanje zakona koji važe na Vašem području u vezi sa uvozom, izvozom ili reeksportom.

Prihvatljiva upotreba Stranice

Naročito Vam je zabranjeno da koristite našu Stranicu ili Sadržaj: (a) u bilo kakve nezakonite svrhe; (b) kako biste navodili druge da izvrše ili učestvuju u nezakonitim radnjama; (c) da kršite međunarodne, federalne propise, pravila ili zakone, ili propise, pravila ili zakone država-članica odnosno republika, ili lokalne uredbe; (d) kako biste ugrožavali ili kršili naša prava intelektualne svojine ili prava intelektualne svojine drugih; (e) kako biste maltretirali, zlostavljali, vređali, ugrožavali, klevetali, omalovažavali ili diskriminisali na osnovu pola, seksualne orijentacije, religije, etničkog porekla, rase, starosti, nacionalne pripadnosti ili invaliditeta; (f) kako biste pružili lažnu ili netačnu informaciju; (g) kako biste postavili ili prenosili viruse ili bilo koje druge vrste štetnih kodova koji će ili mogu biti korišćeni na način koji utiče na funkcionalnost ili rad naših Stranica, drugih internet stranica ili Interneta; (h) kako biste prikupljali ili pratili podatke o ličnosti od drugih lica; (i) kako biste koristili spam, phish (prevare putem elektronske pošte), pharm (prevara u vezi sa preusmeravanjem internet saobraćaja), pretext, spider, crawl ili scrape; (j) u bilo koje nemoralne ili nepristojne svrhe; ili (k) kako biste ometali ili zaobilazili bezbednosne okvire naše Internet Stranice, drugih internet stranica ili Interneta. Zadržavamo pravo da Vam ukinemo mogućnost korišćenja naše Internet Stranice zbog kršenja bilo koje od zabranjenih formi korišćenja.

Vaša privatnost

U granicama u kojima ova Stranica prikuplja Podatke o Vašoj ličnosti, naše korišćenje tih podataka je predmet Monsantovih Pravila o privatnosti, koje možete da pročitate na http://www.monsanto.com/global/uk/privacy-policy/pages/monsanto-pravila-o-privatnosti.aspx .

Veze od i ka ovoj Stranici

Svako ko povezuje ka ovoj Stranici obavezan je da to čini u skladu sa merodavnim pravom. Internet stranica koja sadrži vezu ka Monsantovoj Stranici:

(a) sme da sadrži vezu ka Sadržaju ove Stranice, ali ne i da ga kopira;

(b) ne sme da stvara pretraživač (browser) ili granično okruženje oko Sadržaja ove Stranice;

(c) ne sme da implicira da je Monsanto podržava ili da podržava njene proizvode;

(d) ne sme da pogrešno predstavlja svoj odnos sa Monsantom;

(e) ne sme da pruža neistinite informacije o Monsantovim proizvodima ili uslugama;

(f) ne sme da koristi Monsantove žigove bez izričite pisane dozvole; i

(g) ne sme da sadrži Sadržaj koji bi mogao da se protumači kao neprimeren, uvredljiv ili kontroverzan, i mora da sadrži samo Sadržaj koji je primeren svim starosnim grupama.

Monsanto ne kontroliše i nije odgovoran za Sadržaj na drugim (ne-Monsantovim) stranicama koje su povezane sa ovom Stranicom i nije odgovoran za izmene i ažuriranja na tim stranicama drugih lica. Monsanto Vam omogućava takve veze samo kao pogodnost, te uključivanje neke veze ne podrazumeva da Monsanto odobrava stranicu o kojoj je reč.

Odricanje od Garancija

SADRŽAJ KOJI SE NALAZI NA OVOJ STRANICI JE PREDSTAVLJEN "KAKAV JESTE" I "SA SVIM GREŠKAMA". MONSANTO NE DAJE GARANCIJE ZA PREDSTAVLJANJE, BILO IZRIČITO ILI PODRAZUMEVANO, U POGLEDU KORIŠĆENJA, DOSTUPNOSTI, SADRŽAJA, TAČNOSTI, OPREDELJENJA ILI FUNKCIONISANJA OVE STRANICE. KAO KORISNIK, PREUZIMATE SAV RIZIK I ODGOVORNOST ZA VAŠE KORIŠĆENJE ILI NEKORIŠĆENJE STRANICE, A MONSANTO NE TVRDI DA JE SADRŽAJ KOJI SE POJAVLJUJE NA OVOJ STRANICI ILI JE PREUZET SA NJE KOMPATIBILAN SA VAŠIM RAČUNAROM ILI DA NE SADRŽI  GREŠKE ILI VIRUSE. NIJEDNO ZAPOSLENO LICE U MONSANTU, ZASTUPNIK ILI PREDSTAVNIK NIJE OVLAŠĆEN DA MENJA ILI MODIFIKUJE OVE GARANCIJE. U GRANICAMA DOPUŠTENIM MERODAVNIM PRAVOM: MONSANTO ODRIČE SVE OSTALE GARANCIJE, IZREČENE BILO EKSPLICITNO BILO PODRAZUMEVANO, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, PODRAZUMEVANE GARANCIJE U POGLEDU POGODNOSTI ZA PRODAJU ILI ZA POSEBNU NAMENU, I NEPOVREDIVOST U ODNOSU NA STRANICU  I SADRŽAJ NA NJOJ. ODREĐENE JURISDIKCIJE NE DOZVOLJAVAJU ISKLJUČENJE ILI OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI U ODNOSU NA SLUČAJNO PROUZROKOVANU ILI INDIREKTNU ŠTETU ILI OGRANIČENJE U ODNOSU NA TRAJANJE PODRAZUMEVANE GARANCIJE, TAKO DA JE MOGUĆE DA SE GOREPOMENUTA OGRANIČENJA ILI ISKLJUČENJA NE PRIMENJUJU NA VAS.

MONSANTO ZADRŽAVA PRAVO DA IZMENI ILI UKLONI SADRŽAJ NA STRANICI, ILI DA NA BILO KOJI NAČIN OBUSTAVI ILI UKINE VAŠE KORIŠĆENJE, U BILO KOM TRENUTKU, IZ BILO KOG RAZLOGA, BEZ PRETHODNOG OBAVEŠTENJA. MONSANTO NEĆE BITI NA BILO KOJI NAČIN ODGOVORAN ZA POTENCIJALNE POSLEDICE TAKVOG POSTUPKA.

MOLIMO VAS DA IMATE U VIDU DA OVA STRANICA MOŽE DA SADRŽI INFORMACIJE KOJE SE TIČU NAŠEG POSLOVANJA I NAŠIH OČEKIVANJA VEZANIH ZA BUDUĆNOST. TAKVE INFORMACIJE SU BILE AKTUELNE U TRENUTKU POSTAVLJANJA; MEĐUTIM, MONSANTO NIJE U OBAVEZI DA AŽURIRA ILI PREPRAVLJA INFORMACIJE ZBOG NOVIH INFORMACIJA ILI DRUGIH AKTIVNOSTI. IAKO SU INFORMACIJE NA OVOJ STRANICI PRUŽENE U DOBROJ VERI I U UVERENJU DA SU TAČNE, MONSANTO NE IZJAVLJUJE I NE DAJE GARANCIJE U VEZI SA POTPUNOŠĆU I TAČNOŠĆU INFORMACIJA ILI SADRŽAJA NA DRUGIM STRANICAMA KOJE SADRŽE VEZU KA OVOJ STRANICI.

ODREĐENI  SADRŽAJ NA OVOJ STRANICI JE VLASNIŠTVO DRUGIH LICA I KORIŠĆEN JE UZ NJIHOVU DOZVOLU. IZNETA MIŠLJENJA DRUGIH LICA NE MORAJU NUŽNO DA ODRAŽAVAJU STAVOVE MONSANTO KOMPANIJE.

UPOTREBA "KOLAČIĆA"  I TEHNOLOGIJA ZA PRAĆENJE. MONSANTO I NJEGOVI PRUŽAOCI USLUGA KORISTE PRAVILA I METODE UOBIČAJENE U OVOJ OBLASTI DELOVANJA, UKLJUČUJUĆI KOLAČIĆE I DRUGU TEHNOLOGIJU U VEZI SA PRAĆENJEM, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, JASNE GIFOVE (GIFS), WEB SVETIONIKE (BEACONS), IP ADRESE I PODATKE LOGOVANJA, ITD. ("TEHNOLOGIJA ZA PRAĆENJE"), KAKO BI OMOGUĆILI MONSANTU DA IMA PREGLED POSETILACA I STRANICA KOJE KORISNIK POSEĆUJE TOKOM SVAKE POSETE STRANICI. INFORMACIJE KOJE MONSANTO PRIKUPI KORIŠĆENJEM TEHNOLOGIJE ZA PRAĆENJE MOŽE DA PODRAZUMEVA I PODATKE O LIČNOSTI. KORIŠĆENJEM STRANICE, SAGLASNI STE SA KORIŠĆENJEM TAKVIH WEB TEHNOLOGIJA ZA PRAĆENJEM. NASTAVLJAJUĆI DA KORISTITE STRANICU SAGLASNI STE SA ZAKONITIM KORIŠĆENJEM LIČNIH I NELIČNIH INFORMACIJA PRIKUPLJENIH PUTEM TAKVE TEHNOLOGIJE KOJA SE KORISTI NA OVOJ STRANICI ILI OD STRANE MONSANTOVIH NEZAVISNIH PRUŽALACA INTERNET USLUGA.

Gore navedeno odricanje od garancija se ne odnosi na garancije koje se nalaze na etiketama proizvoda koje mogu biti prikazane na ovoj Stranici. Za takve proizvode, garancija, ukoliko je ima, reguliše Monsantovu odgovornost u pogledu tog proizvoda.

Ograničenje Monsantove odgovornosti

SVESNI STE DA VAŠIM KORIŠĆENJEM OVE STRANICE: (1) KORISTITE STRANICU NA SOPSTVENU ODGOVORNOST; (2) PREUZIMATE POTPUNU ODGOVORNOST ZA SVE TROŠKOVE U VEZI SA NEOPHODNIM SERVISIRANJEM I POPRAVKAMA OPREME KOJU KORISTITE U VEZI SA VAŠIM KORIŠĆENJEM OVE STRANICE; I (3) MONSANTO NEĆE BITI ODGOVORAN ZA ŠTETU BILO KOJE VRSTE U VEZI SA VAŠIM KORIŠĆENJEM ILI NEMOGUĆNOŠĆU DA KORISTITE OVU STRANICU, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUČI SE NA, NEFUNKCIONISANJE, GREŠKE, PROPUSTE, PREKIDE, RAČUNARSKE VIRUSE ILI NEFUNKCIONISANJE MREŽE ILI INTERNETA, ILI UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, DIREKTNU, INDIREKTNU, SLUČAJNU, POSEBNU, KOMPENZACIONU ILI NEPOSREDNU ŠTETU, GUBITAK DOBITI I/ILI GUBITAK ILI OŠTEĆENJE PODATAKA ILI IMOVINE, BILO DA JE NAVODNA ODGOVORNOST ZASNOVANA NA UGOVORU, DELIKTU, NEHATU, OGRANIČENOJ ODOGOVORNOSTI ILI PO DRUGOM OSNOVU, ČAK I UKOLIKO JE MONSANTO BIO UPOZOREN O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE.

UKOLIKO VAŠE KORIŠĆENJE OVE STRANICE REZULTIRA POTREBOM ZA SERVISIRANJEM, POPRAVKOM ILI KOREKCIJOM OPREME ILI PODATAKA, PREUZIMATE OBAVEZU SNOŠENJA TROŠKOVA.

ODREĐENE DRŽAVE NE DOZVOLJAVAJU ISKLJUČENJE ILI OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI U POGLEDU SLUČAJNE ILI INDIREKTNE ŠTETE, TAKO DA JE MOGUĆE DA SE GOREPOMENUTA OGRANIČENJA ILI ISKLJUČENJA NE PRIMENJUJU NA VAS.

Vaša obaveza obeštećenja

Saglasni ste da branite ili obeštetite Monsanto, njegova zavisna lica i njihove direktore, zvaničnike, zaposlene i zastupnike od i u odnosu na štetu, zahteve i troškove, uključujuči advokatske troškove, koji mogu da nastanu zbog Vaše upotrebe ove Stranice ili zloupotrebe bilo koje informacije preuzete sa Stranice ili zbog Vašeg prenosa informacija, podataka, materijala ili Sadržaja na Stranici.

Ograđivanje od Planskih izjava

Određene izjave koje se nalaze na ovoj Stranici, kao što su izjave u vezi sa predviđenim finansijskim rezultatima kompanije, sadašnjim i budućim performansama proizvoda, regulatornim odobrenjima, poslovnim i finansijskim planovima i drugim ne-istorijskim činjenicama, su "planske izjave". Ove izjave su zasnovane na trenutnim očekivanjima i trenutno dostupnim informacijama. Međutim, s obzirom da su takve izjave zasnovane na okolnostima koje uključuju rizike i nesigurnosti, stvarni učinak i rezultati kompanije se mogu materijalno razlikovati od onih koji su opisani ili pretpostavljeni u planskim izjavama. Okolnosti koje mogu da prouzrokuju ili doprinesu takvim razlikama uključuju, između ostalog:  konkurenciju; nepredviđenosti u vezi sa zaštitom intelektualne svojine; regulatorna pitanja i javno prihvatanje biotehnoloških proizvoda; uspeh istraživanja i razvoja; parnicu; aktivnosti u inostranstvu; akviziciju; cenu robe; propise koji utiču na proizvodnju; nivoe inventara; sposobnost kompanije da obezbedi finansiranje i isplatu za proizvode koje prodaje; vremenske, prirodne katastrofe i nesreće; i sve druge rizike i okolnosti opisane u poslednjem periodičnom izveštaju koji je Kompanija podnela Komisiji za berzu i hartije od vrednosti SAD (Securities and Exchange Commission). Na ove planske izjave ne treba se oslanjati u meri većoj no što je primereno, s obzirom na to da su izjave aktuelne samo u momentu postavljanja na Stranicu. Monsanto odriče bilo kakvu nameru ili obavezu da ažurira plansku izjavu ili okolnost koje može da utiče na stvarne rezultate.

Reklame koje se mogu pojaviti na Stranici

Ukoliko se reklame za proizvode ili usluge od strane bilo koga ko nije Monsanto pojave na ovoj Stranici, to ne znači da Monsanto podržava i garantuje za te proizvode ili usluge i da je deo ili na neki način kotroliše transakciju između Vas i drugih pružaoca proizvoda ili usluga. Kao što je to slučaj sa kupovinom proizvoda ili usluga putem bilo kog medija ili nekom drugom okruženju trebalo bi da se oslonite na Vašu dobru procenu i da budete obazrivi kada je to potrebno.

Kada posetioci mogu da postavljaju sadržaj na Monsantovu Stranicu

Ukoliko Vam ova Stranica dopušta da objavljujete ili postavljate komentare ili bilo koji drugi Sadržaj na Stranici, sledeći dodatni uslovi važe za Vaše korišćenje i ovim putem Vi ih prihvatate.

Svesni ste da sve informacije, Sadržaj, tekst, podaci, poruke ili drugi materijali, bilo da su postavljeni na Stranici ili privatno preneti ("Materijal(i)") su odgovornost osobe od koje ti Materijali potiču. Odgovorni ste za sve materijale koje objavljujete, prenosite ili na druge načine stavljate na raspolaganje na Stranici ili drugim licima. Svesni ste i saglasni da morate proceniti i snositi sve rizike u vezi sa korišćenjem Materijala, uključujući u vezi oslanjanja na tačnost ili potpunost Materijala.

Monsanto ne kontroliše ove Materijale i zato ne garantuje za njihovu tačnost, integritet ili kvalitet. Monsanto neće biti odgovoran u bilo kom smislu za bilo koji Materijal, uključujući, ali ne ograničavajući se na, bilo koje greške ili propuste u Materijalima, ili u slučaju bilo kakvog gubitka ili štete nastale kao rezultat korišćenja objavljenih Materijala, prenetih ili na drugi način učinjenih dostupnim na Stranici.

Iako Monsanto ne pregleda svaku komunikaciju ili informaciju objavljenu ili prenetu od strane Vas ili ostalih na Stranici ili drugima, niti to može da čini, i nije odgovoran za sadržaj takvih poruka, Monsanto zadržava pravo da obriše, ukloni ili izmeni Materijal koji ocenjuje kao da je van okvira Sadržaja prihvatljivog za pojavljivanje na Stranici, uvredljiv, klevetnički, nepristojan, povređuje autorsko pravo ili žig, ili je na drugi način neprihvatljiv.

Saglasni ste da nećete koristiti Materijale da:

 • postavljate, distribuirate ili na drugi način objavljujete bilo kakve klevetničke, nepristojne, ispunjene mržnjom, pornografske, uvredljive, nelegalne, preteće ili na drugi način neprihvatljive materijale;
 • postavljate ili distribuirate bilo koje datoteke koje sadrže viruse ili „crve“ (worms), inficirane datoteke, i/ili druge slične računarske programe ili programe koji mogu da oštete rad drugog računara ili imovinu drugog lica;
 • zlostavljate, progonite, pretite ili na drugi način kršite prava drugih garantovana zakonom (uključujući pravo na privatnost i pravo na kontrolu korišćenja ličnih atributa u javnosti (right of publicity));
 • prenosite ili na drugi način činite dostupnim bilo koje Materijale za koje nemate prava da ih činite dostupnim na osnovu zakona ili na osnovu ugovornog ili fiducijarnog odnosa;
 • postavljate Materijal koji ugrožava prava intelektualne svojine drugih (uključujući, ali ne ograničavajući se na, autorska prava, poslovne tajne, žigove i druga imovinska prava);
 • namerno ili bez namere kršite merodavne lokalne, državne ili međunarodne zakone, uključujući, ali ne ograničavajući se na, propise koji su proglašeni od strane Komisije za berzu i hartije od vrednosti SAD-a;
 • prenosite ili na drugi način činite dostupnim bilo koje neželjene i neovlašćene reklame, promotivne Materijale ili bilo koje druge oblike ponude; ili
 • distribuirate ili na drugi način objavljujete materijale koji sadrže ponude novčanih sredstava, reklame ili ponude za robu i usluge.

Svesni ste i saglasni da Monsanto može otkriti bilo koji Materijal i izvor ili vlasnika Materijala, ukoliko je to zatraženo na osnovu zakona ili pravnog postupka, kako bi se sprovele odredbe ovih Uslova, ili radi zaštite prava Monsanta, njegovih klijenata i/ili Posetilaca Stranice.

Monsantova Prava u pogledu Materijala postavljenih na Stranicu

Osim ukoliko Vam nije drugačije naznačeno, svaki Materijal koji prenosite ili na drugi način činite dostupnim ovoj Stranici mora da bude u skladu sa ovim Uslovima i ne smatra se poverljivim ili zaštićenim. Postavljanjem Materijala na ovu Stranicu, iskazujete da posedujete ili da imate neopterećena prenosiva prava i dozvole, uključujući, ali ne ograničavajući se na, pravo na kontrolu korišćenja ličnih atributa u javnosti i pravo na objavljivanje podataka o ličnosti, i automatski prenosite Monsantu i njegovim zavisnim licima, trajno, neopozivo i ne-isključivo, sa važenjem u celom svetu i bez naknade, pravo i licencu da prave, prodaju, koriste, umnožavaju, objavljuju, kreiraju derivativne radove, izvode, prikazuju, distribuiraju, uvoze i prenose takav materijal i proizvode koji uključuju takav Materijal (u celini ili delimično) u bilo kom obliku, medijimu ili tehnologiji, poznatim sada ili razvijenim kasnije, tokom celog važenja prava intelektualne svojine koje postoji u takvim Materijalima, u bilo koju svrhu, kao i da objave ime vlasnika u vezi sa tim, ili da koriste Materijal za zakonitu svrhu, uključujući ali ne ograničavajući se na pravo da daju podlicencu za Materijale drugima za zakonite svrhe i namene. Ukoliko Vaši Materijali sadrže fotografije ili digitalne ili video zapise koji prikazuju dete koje nije punoletno u zemlji prebivališta, iskazujete da imate dozvolu detetovog roditelja ili staratelja da postavite fotografiju, odnosno digitalni ili video zapis. Garantujete da imate neophodna prava da date licencu opisanu u ovim Uslovima. U okvirima dopuštenim merodavnim pravom, Vi ili vaši davaoci licence se odričete moralnih prava koje možete imati u Materijalima.

 

Preocedura za podnošenje tužbe za povredu autorskih prava

Na osnovu Naslova 17 (Title 17), Zakonika Sjedinjenih Američkih Država (United States Code), Odeljak 512(c)(2), obaveštenja o povredi autorskih prava treba poslati zastupniku ove Stranice. SVA PITANJA KOJA NISU RELEVANTNA ILI NISU U SKLADU SA PROPISANOM PROCEDUROM NEĆE DOBITI ODGOVOR. Monsanto poštuje intelektualnu svojinu drugih i mi tražimo od naših posetilaca da to isto čine. Monsanto će obraditi i istražiti sva obaveštenja o navodnom kršenju i preduzeće potrebne mere u skladu sa Zakonom o autorskim pravima u digitalnom milenijumu (Digital Millennium Copyright Act - DMCA) i drugim merodavnim propisima koji se odnose na intelektualnu svojinu. Po prijemu obaveštenja koje je u skladu sa DMCA, Monsanto će nastojati da ukloni ili onemogući pristup bilo kom materijalu koji krši prava ili je je predmet kršenja, i nastojaće da onemogući pristup bilo kojoj referenci ili vezi ka materijalu ili aktivnosti koja ugrožava prava.

Ukoliko verujete da je Vaš rad kopiran na način koji predstavlja kršenje autorskih prava, molimo Vas da prosledite Monsantu sledeće informacije. Imajte na umu da, kako bi bilo efikasno, obaveštenje mora da sadrži SVE dole navedene elemente:

1. fizički ili elektronski potpis lica ovlašćenog da deluje u ime vlasnika ekskluzivnog autorskog prava koje je navodno prekršeno;

2. opis autorskog dela za koje tvrdite da je prekršeno;

3. opis, i ukoliko je moguće, IP adresu na kojoj se nalazi materijal na Stranici za koji tvrdite da povređuje vaše pravo;

4. Vašu adresu, broj telefona i adresu elektronske pošte i sve ostale informacije koje su potrebne kako bi Monsanto mogao da stupi u kontakt sa Vama;

5. Vašu izjavu da u dobroj veri smatrate da je sporno korišćenje neovlašćeno od strane vlasnika autorskih prava, njegovog zastupnika ili po zakonu;

6. Vaša izjava, data pod sankcijom krivične i materijalne odgovornosti, da su informacije u Vašem obaveštenju tačne i da ste vlasnik autorskih prava ili ovlašćeni da postupate u ime vlasnika ekskluzivnih autorskih prava koja su navodno ugrožena.

Obaveštenja o kršenju autorskih prava treba da budu upućena na:

Poštom:

Monsanto Company Law Team

Attention: Trademark Counsel

800 North Lindbergh Blvd.

St. Louis, MO 63167

Elektronskim putem:

webguru@monsanto.com

 

OSLOBAĐANJE

SVI KORISNICI NAŠIH STRANICA SU SVESNI I SAGLASNI DA SE MONSANTO NEĆE SMATRATI ODGOVORNIM U VEZI SA TUŽBOM DRUGIH LICA U VEZI SA OVIM STRANICAMA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, SKRIVLJENU SMRT I LIČNU POVREDU, NOVČANU ŠTETU, SUDSKE TROŠKOVE, TROŠKOVE ADVOKATA, ŠTETU NANETU MATERIJALNOJ IMOVINI ILI UGLEDU, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, KLEVETU, PRAVO NA KONTROLU KORIŠĆENJA LIČNIH ATRIBUTA U JAVNOSTI ILI NARUŠAVANJE PRIVATNOSTI. MONSANTO ZADRŽAVA PRAVO NA SVE OBLIKE NAKNADE ZASNOVANE NA PRAVIČNOSTI ILI ZAKONU, A U VEZI SA PREVAROM ILI NELEGALNOM AKTIVNOŠĆU U ODNOSU NA KORIŠĆENJE NAŠIH INTERNET STRANICA.

Okončanje

Monsanto može da okonča ove Uslove u bilo kom trenutku i to može da uradi momentalno bez prethodnog obaveštenja. Shodno tome, Monsanto može odbiti ili ukinuti Vaš pristup Stranicama, ukoliko prema Monsantovoj oceni ne postupate u skladu sa nekim od Uslova.

Izbor prava i nadležnosto

Na ove Uslove se primenjuje pravo države Missouri, SAD, bez obzira na pravila o sukobu zakona, i to pravo je merodavno za tumačenje Uslova. Za sve sporove iz ili u vezi sa našim Stranicama ili Uslovima, nadležni će biti državni i federalni sudovi koji se nalaze u okrugu St. Louis, Missouri.

Obaveštenje i saglasnost za elektronske komunikacije

Saglasni ste da Vas kontaktiramo elektronskim putem. Komuniciraćemo sa Vama putem elektronske pošte ili postavljanjem obaveštenja na našim Stranicama. Saglasni ste da svi ugovori, obaveštenja, objavljivanja i druge komunikacije koje Vam elektronski dostavljamo zadovoljavaju eventualni zakonski uslov da sadrže pisani potpis.

Bez drugih ugovora

Prihvatanjem ovih Uslova, iskazujete da ste punoletni u Vašoj državi prebivališta ili geopolitičkoj jurisdikciji. Odredbe i uslovi ovih Uslova čine celokupan ugovor između Vas i Monsanta u vezi sa korišćenjem Stranice i zamenjuju bilo koji prethodni ugovor ili shvatanje koje nije sadržano u Uslovima. Ovu Uslovi stupaju na snagu Datumom stupanja na snagu. Nastavljajući da koristite Stranicu nakon Datuma stupanja na snagu, Vi iskazujete pristanak na ove Uslove.

Datum stupanja na snagu

Ovi Uslovi su poslednju put izmenjeni 15. oktobra 2013. godine i regulišu pristup ovoj Stranici od tog datuma pa nadalje, do postavljenja sledećih izmena.