Zásady ochrany osobních údajů společnosti Monsanto

Společnost Monsanto si je vědoma hodnoty osobních údajů osob, které navštěvují internetové stránky provozované po celém světě společností Monsanto a jejími dceřinými společnostmi, a dodržuje standardy ochrany osobních údajů přijaté v zemích, ve kterých společnost Monsanto působí. Tyto zásady obsahují důležité informace, které návštěvníci těchto stránek potřebují znát o způsobu, jakým společnost Monsanto a její dceřiné společnosti shromažďují osobní údaje osob, které tyto internetové stránky navštěvují, a jak s těmito údaji nakládají.

V těchto zásadách ochrany osobních údajů termín „společnost Monsanto“ označuje společnost Monsanto Company a její dceřiné a přidružené společnosti včetně podniku skupiny Monsanto, který provozuje internetové stránky, na nichž jsou tyto zásady ochrany osobních údajů uvedeny.

Přečtěte si, prosím, tyto zásady pozorně. Návštěvou internetových stránek společnosti Monsanto a použitím služeb, které jsou na těchto stránkách poskytovány, vyjadřujete svůj souhlas s tím, aby společnost Monsanto používala Vaše osobní údaje tak, jak je popsáno v těchto zásadách.

Je naší snahou, aby tyto zásady byly v souladu s příslušnými zákony a předpisy o ochraně osobních údajů všech zemí, ve kterých společnost Monsanto působí a ze kterých jsou osobní údaje získávány. V rozsahu, v jakém zákony určité země mohou společnosti Monsanto zakazovat používat a sdílet osobní údaje způsobem popsaným v těchto zásadách, se tyto zásady a postupy společnosti Monsanto považují za upravené tak, aby byly v souladu s těmito místními zákony.

Na co se tyto zásady vztahují?
Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na internetové stránky společnosti Monsanto a na osobní údaje shromažďované jejich prostřednictvím (osobní údaje). Nevztahují se na žádné jiné služby společnosti Monsanto ani na jiné formy jednání s uživateli či zákazníky. Dále se tyto zásady nevztahují na internetové stránky třetích stran, na které může být odkazováno ze stránek společnosti Monsanto.

Shromažďování údajů
Internetové stránky společnosti Monsanto shromažďují osobní údaje několika různými způsoby:

 • Některé internetové stránky uživatelům umožňují požádat o „uživatelský identifikační kód“ a heslo, které mohou být použity při budoucích návštěvách stránek. Návštěvníci těchto internetových stránek mohou být vyzváni, aby uvedli své jméno, zeměpisnou polohu a některé další informace týkající se jejich obchodních aktivit, zaměstnání nebo důvodů jejich zájmu o dané internetové stránky. Některé internetové stránky navíc uživatelům umožňují zadat jejich e-mailovou adresu a přihlásit se k odebírání informačních zpravodajů společnosti Monsanto. Jiné internetové stránky mohou obsahovat formuláře pro zasílání informací či komentářů, pomocí kterých mohou uživatelé zaslat společnosti Monsanto své dotazy či připomínky. (V těchto zásadách jsou předchozí informace označovány jako „uživatelské údaje.) Poskytování uživatelských údajů návštěvníkem internetové stránky bude dobrovolné a neposkytnutí těchto uživatelských údajů nezpůsobí žádné následky, kromě nemožnosti využívat služby spojené s poskytnutím těchto uživatelských údajů.
 • Některé internetové stránky uživatelům umožňují provádět transakce se společností Monsanto nebo využívat služeb, které společnost Monsanto poskytuje zákazníkům prostřednictvím těchto internetových stránek nebo svých kanceláři po celém světě. Na těchto stránkách budou uživatelé vyzváni, aby poskytnuli podrobné informace, které společnosti Monsanto umožní provést transakci a zajistit zboží nebo služby požadované návštěvníkem. V souvislosti s těmito transakcemi mohou být návštěvníci vyzváni, aby poskytnuli finanční informace včetně údajů o kreditní kartě či bankovních údajích. Dále mohou být vyzváni, aby poskytnuli informace o oprávněních pracovat s pesticidy a jiných oprávněních, která jim byla udělena, aby společnost Monsanto mohla posoudit, zda jim může v souladu s právními předpisy prodat požadované produkty. (V těchto zásadách jsou předchozí informace označovány jako „transakční údaje.)
 • V případě potřeby mohou naše internetové stránky od uživatelů vyžadovat doplňující informace prostřednictvím průzkumů nebo soutěží. Účast v těchto průzkumech a soutěžích je zcela dobrovolná, a uživatel má tudíž možnost volby, zda poskytne či neposkytne požadované doplňující informace. V rámci průzkumů nebo soutěží mohou být od uživatelů požadovány doplňující demografické informace. (V těchto zásadách jsou předchozí informace označovány jako „přehledové údaje.)

Soubory cookies a údaje shromažďované z prohlížečů
Internetové stránky společnosti Monsanto mohou využívat souborů cookies a zaznamenávat údaje o návštěvnících z prohlížečů použitých pro přístup na internetovou stránku. Tyto údaje zahrnují informace o IP adresách návštěvníků.

Další informace o tom, jak společnost Monsanto využívá souborů cookies a informací a údajů shromažďovaných z prohlížečů, najdete v zásadách společnosti Monsanto pro soubory cookies http://www.monsanto.com/global/uk/cookie-policy/pages/informace-a-oznameni-o-souborech-cookie-souhlas-s-jejich-pouzivanim.aspx.

Používání Vašich osobních údajů společností Monsanto
Vaše osobní údaje mohou být použity pro komunikaci s Vámi týkající se Vašeho používání našich stránek, pro oznámení změn v námi poskytovaných službách nebo na našich internetových stránkách, při poskytování služeb nebo pro účely našeho lepšího pochopení potřeb návštěvníků našich stránek. Zejména se jedná o následující:

 • Uživatelské údaje mohou být společností Monsanto použity především ke zlepšení použitelnosti a uživatelské přívětivosti webovských stránek společnosti Monsanto, k zajištění toho, aby poskytované informace byly včasné, relevantní a vyhovovaly potřebám našich návštěvníků, a ke zpracování konkrétních žádostí návštěvníků o informace. Společnost Monsanto může také využít informace, které návštěvníci dobrovolně poskytnou prostřednictvím těchto stránek, k poskytování informací a propagačních materiálů osobám, které navštívily internetové stránky společnosti Monsanto.

Uživatelské údaje budeme používat pro zasílání propagačních materiálů elektronickou poštou, pouze pokud obdržíme Váš předchozí souhlas. Proto po registraci na jakékoliv internetové stránce společnosti Monsanto, která shromažďuje osobní údaje, bude návštěvníkům nabídnuta možnost poskytnout souhlas s tím, aby společnost Monsanto používala osobní údaje návštěvníků pro účely zasílání propagačních materiálů.

Způsob a metoda, jakou internetové stránky společnosti Monsanto umožňují uživatelům zvolit možnost dostávat, či nedostávat tyto materiály, je popsána na každé internetové stránce shromažďující tyto osobní údaje. Pokud si uživatel přeje tyto materiály nedostávat, může tak učinit podle instrukcí uvedených na internetové stránce, na které původně poskytl svůj souhlas, nebo podle instrukcí obsažených v e-mailových zprávách, ve kterých jsou mu tyto materiály doručovány.

Obdobně návštěvníci mohou kdykoli svůj souhlas s používáním jejich osobních údajů vzít zpět, a to zasláním emailové zprávy na adresu  data.privacy.emea@monsanto.com, ve které poskytnou své identifikační údaje a popíší osobní údaje, které máme přestat používat.

 • Transakční údaje budou společností Monsanto použity pro zpracování a uskutečnění transakce se zbožím nebo službami požadovanými návštěvníkem.
 • Přehledové údaje budou použity podobným způsobem jako uživatelské údaje, ale budou společností Monsanto často používány v hromadné formě k získání informací o potřebách zákazníků, designu produktů, tržní poptávce apod.

Monsanto může osobní údaje shromažďovat a zpracovávat také pro následující účely:

 • Organizace vztahů se zákazníky: mimo jiné včetně správy objednávek a dodávek, marketingu, fakturace, poskytování zákaznických služeb a technické podpory a analyzování zákazníků;
 • Organizace vztahů s dodavateli: mimo jiné včetně správy objednávek, plateb, technické podpory a rozvoje, udržování a zlepšování vztahů společnosti Monsanto s jejími dodavateli;
 • Dodržování právních předpisů a vyřizování právních nároků: zajišťování dodržování právních povinností nebo zjišťování a uplatňování právních nároků a obrana před nimi;
 • Bezpečnost: společnost Monsanto může Vaše osobní údaje používat, pokud usoudí, že jejich použití je nezbytné pro ochranu společnosti Monsanto před hrozbou nebo jiným bezpečnostním rizikem, a tyto informace mohou být v případě potřeby poskytnuty policejním či soudním orgánům; a
 • Další účely: pro jakékoli další účely popsané a uživatelům sdělené před použitím osobních údajů uživatelů pro takový účel.

Sdílení a zveřejnění Vašich osobních údajů
Pro výše uvedené účely společnost Monsanto může osobní údaje sdílet s:

 • Přidruženými a dceřinými společnostmi skupiny Monsanto. Seznam našich přidružených a dceřiných společností najdete na www.monsanto.com.

·         Obchodními partnery: důvěryhodnými společnostmi, které Vaše osobní údaje mohou používat k tomu, aby Vám poskytovaly služby a/nebo produkty, které jste požadovali, a/nebo které Vám mohou poskytovat marketingové materiály (pokud jste vyjádřili souhlas se zasíláním těchto marketingových materiálů).

·         Poskytovateli služeb: společnostmi, které poskytují služby jménem společnosti Monsanto. Monsanto může Vaše osobní údaje sdílet například s:

  • externími poskytovateli marketingových služeb;
  • externími poskytovateli služeb IT (např. Microsoft, Salesforce.com) a
 • Dalšími stranami, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud je to nezbytné k ochraně společnosti Monsanto: Monsanto může Vaše osobní údaje sdílet s dalšími třetími stranami:
  • za účelem dodržení požadavků zákona, regulátorů, soudních příkazů, soudních obsílek nebo soudních řízení;
  • za účelem ověření nebo vymáhání plnění předpisů a smluv společnosti Monsanto a
  • za účelem ochrany práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti Monsanto, jejích přidružených nebo dceřiných společností a/nebo jejích zákazníků.
 • Dalšími stranami v souvislosti s transakcemi společnosti: Monsanto může Vaše osobní údaje sdílet s dalšími třetími stranami, pokud Vaše osobní údaje jsou předávány jako součást prodeje aktiv včetně aktiv představovaných těmito stránkami nebo pokud společnost Monsanto nebo všechna její podstatná aktiva jsou nabývána mimo běžný obchodní styk a tyto osobní údaje představují jedno z převáděných aktiv.
 • Dalšími stranami s Vaším souhlasem nebo na Váš pokyn: Monsanto může Vaše osobní údaje sdílet s  třetími stranami, pokud k tomu dáte souhlas nebo o to požádáte.
 • Jakékoli třetí straně sdělené uživatelům před sdílením osobních údajů uživatelů s touto třetí stranou.

Převádění informací
Vzhledem k tomu, že společnost Monsanto je provozována ze své centrály v St. Louis ve státě Missouri ve Spojených státech amerických a prostřednictvím dceřiných společností nacházejících se v mnoha zemích celého světa, a protože její internetové servery, na kterých jsou umístěny její internetové stránky, a výše uvedení příjemci osobních údajů se mohou nacházet na mnoha místech ve Spojených státech i mimo ně, osobní údaje o uživatelích mohou být převáděny z jedné země do jiné. Tyto převody jsou vždy prováděny v souladu s příslušnými místními zákony vztahujícími se na zdroj těchto údajů, ale mohou způsobit převod Vašich osobních údajů do jurisdikce, která nemá stejnou nebo lepší úroveň ochrany údajů ve srovnání s jurisdikcí, ze které Vaše osobní údaje byly převedeny.

Seznam zemí, ve kterých jsou umístěny subjekty Monsanto, je uveden na www.monsanto.com

Děti a ochrana osobních údajů
Společnost Monsanto nikdy vědomě neshromažďuje informace od dětí nebo o dětech do 13 let věku (včetně) bez souhlasu rodiče nebo zákonného zástupce.

Oprava / aktualizace osobních údajů
Máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, které byly shromážděny v důsledku Vašeho užívání internetové stránky společnosti Monsanto a na opravu těchto údajů.

Pokud si budete přát přistoupit ke svým osobním údajům, které byly shromážděny v důsledku Vašeho užívání internetové stránky společnosti Monsanto, opravit je nebo je aktualizovat, kontaktujte nás prosím na data.privacy.emea@monsanto.com. Obvykle je žádosti vyhověno v rozumné časové lhůtě po jejím obdržení. Změna osobních údajů však nebude provedena, pokud by tato změna způsobila nepravdivost informací nebo by pozměnila transakci, která již byla provedena.

Držení osobních údajů
Společnost Monsanto maže osobní údaje shromážděné od návštěvníků jejích internetových stránek, pokud tyto údaje již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro který mohou být používány nebo poskytovány jiným stranám v souladu s ustanoveními těchto zásad ochrany osobních údajů.

Bezpečnost
Společnost Monsanto dodržuje bezpečnostní opatření na ochranu údajů uživatelů. Naše zabezpečení zahrnuje technické prostředky a zásady a postupy, k jejichž dodržování jsou naši zaměstnanci vyškoleni. Toto zabezpečení je používáno i v případech, kdy jsou naše internetové stránky umístěny na serverech třetí strany. Pokud jako registrovaný uživatel obdržíte heslo, měli byste je udržovat v tajnosti, protože je klíčem k informacím, které o Vás společnost Monsanto má. Pokud necháte Váš internetový prohlížeč spuštěný a jiná osoba bude používat Váš počítač, bude mít přístup k Vašemu účtu; proto - pokud Váš počítač není fyzicky zabezpečen - vždy před opuštěním počítače vypněte Váš internetový prohlížeč.

Snažíme se snížit pravděpodobnost nahodilého úniku informací či neautorizovaného přístupu k účtu a úpravy informací o účtu, ovšem zcela eliminovat tyto jevy není možné. Pokud uživatelé prostřednictvím internetové stránky poskytnou informace o kreditní kartě, tyto informace jsou zašifrovány a chráněny v režimu on-line pomocí technologie Secure Socket Layer (SSL).

Společnost Monsanto používá bezpečnostní šifrování SSL k ochraně takových osobních údajů v režimu on-line, avšak má také zavedena opatření pro ochranu osobních údajů v režimu off-line. Všechny osobní údaje našich uživatelů jsou v našich kancelářích považovány za důvěrné. Zaměstnanci společnosti Monsanto jsou pravidelně informování o aktuálních postupech zajištění bezpečnosti a ochrany osobních údajů. Kdykoliv jsou přidána další opatření, naši zaměstnanci jsou o tom informováni a je jim znovu zdůrazněno, jak důležitá je pro naši společnost ochrana osobních údajů a co mohou udělat pro to, aby osobní údaje našich zákazníků byly dobře ochráněny.

Ochrana Vašeho vlastního soukromí
Mějte prosím na zřeteli, že kdykoliv dobrovolně zveřejníte své osobní údaje - například na informačních fórech, e-mailem nebo v diskuzních zónách - tyto osobní údaje mohou být shromažďovány a použity jinými osobami. Zcela bezvýhradně jste pak odpovědní za utajení Vašeho hesla, údajů o Vašem účtu a jiných osobních údajů, které se Vás týkají.

Změny těchto zásad
Pokud se společnost Monsanto rozhodne změnit své zásady a postupy při ochraně osobních údajů, zveřejníme tyto změny na našich internetových stránkách v předstihu před jejich vstupem v platnost, takže uživatelé budou vždy informováni o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak je využíváme a za jakých okolností - pokud vůbec - je můžeme poskytnout dalším subjektům. Pokud se v jakémkoliv okamžiku rozhodneme osobní údaje použít jiným způsobem, než bylo stanoveno v okamžiku jejich získání, uživatele o tom budeme informovat. Uživatelé budou mít v takovém případě možnost volby, zda nám své osobní údaje povolí použít tímto jiným způsobem či nikoliv. My budeme nadále oprávněni osobní údaje používat v souladu se zásadami platnými v době jejich získání.

Kontaktování společnosti Monsanto
Internetové stránky společnosti Monsanto vždy obsahují oddíl "Kontaktujte nás" („Contact Us“), který usnadňuje zpětnou vazbu od návštěvníků internetových stránek. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo stížnosti týkající se způsobu, jakým společnost Monsanto získala nebo použila Vaše osobní údaje, používejte prosím tento způsob kontaktu nebo se obraťte na kanceláře společnosti Monsanto ve Vaší zemi.