Privacybeleid van Monsanto

Monsanto respecteert de privacy van bezoekers van de websites die wereldwijd door haar of haar dochterondernemingen worden beheerd. Tevens leeft Monsanto de privacy normen na die zijn goedgekeurd door de landen waarin ondernemingen van Monsanto actief zijn. In deze verklaring staat belangrijke informatie over hoe ondernemingen van Monsanto persoonsgegevens van websitebezoekers verzamelen en gebruiken.

In dit Privacybeleid verwijst ‘Monsanto’ naar Monsanto Company en haar dochterondernemingen en filialen, inclusief de business unit binnen de Monsanto-groep die de website beheert waarop dit Privacybeleid te vinden is.

Wij danken u om dit beleid aandachtig te lezen. Door een website van Monsanto te bezoeken en gebruik te maken van de diensten die op de website worden aangeboden, geeft u aan dat u akkoord gaat met het gebruik van uw persoonsgegevens door Monsanto, zoals nader uiteengezet in dit beleid.

Dit beleid wordt geacht in overeenstemming te zijn met de geldende privacywetten en voorschriften van elk land waarin Monsanto actief is en waarin persoonsgegevens worden verzameld. In de mate dat de wetten van een land Monsanto verbieden om persoonsgegevens te gebruiken en mee te delen zoals beschreven in dit beleid, worden het beleid en de werkwijzen van Monsanto geacht zodanig te wijzigen dat ze in overeenstemming zijn met die lokale wetten.

Wat valt onder dit beleid?
Dit Privacybeleid is van toepassing op de websites van Monsanto en de persoonlijke informatie verzameld door en via deze websites (Persoonlijke Informatie). Dit beleid is niet van toepassing op enige andere diensten of transacties van Monsanto met gebruikers of klanten en is niet van toepassing op websites van derden die gekoppeld kunnen zijn aan een Monsanto-website.

Verzamelen van informatie
De websites van Monsanto verzamelen Persoonlijke Informatie op verschillende manieren:

 • Op sommige websites kunnen gebruikers een ‘gebruikers-ID’ en wachtwoord aanvragen die kunnen worden gebruikt bij latere bezoeken aan deze website. Aan de bezoekers van de website kan worden gevraagd om hun naam, geografische locatie en bepaalde informatie omtrent hun bedrijf of beroep op te geven, alsook informatie omtrent andere redenen van belangstelling voor de website. Daarenboven kunnen de gebruikers op sommige websites een e-mailadres ingeven om zich in te schrijven voor de nieuwsbrieven van Monsanto. Op andere websites kun je dan weer formulieren voor feedback of opmerkingen vinden. Zo kunnen gebruikers hun vragen of opmerkingen indienen bij Monsanto. (In dit beleid wordt naar bovenstaande gegevens verwezen als ‘Gebruikersinformatie’). De bezoekers van de website worden geacht deze Gebruikersinformatie vrijwillig te verstrekken aan Monsanto. Het niet verstrekken van deze Gebruikersinformatie zal dus geen enkel gevolg hebben voor de gebruiker anders dan de onmogelijkheid om gebruik te maken van de diensten die verbonden zijn met het geven van dergelijke Gebruikersinformatie.
 • Op sommige websites kunnen gebruikers transacties aangaan met Monsanto of gebruik maken van diensten verleend door Monsanto aan haar klanten via die website of via haar kantoren over de hele wereld. Op deze websites dienen de gebruikers gedetailleerde informatie op te geven die Monsanto nodig heeft om de transactie te kunnen afhandelen en de door de bezoeker gevraagde goederen of diensten te leveren. Bezoekers kunnen voor deze transacties verzocht worden financiële informatie op te geven, zoals kredietkaart- of bankgegevens. Aan bezoekers kan ook gevraagd worden informatie te verschaffen over de pesticidevergunningen en andere vergunningen die ze bezitten om te bepalen of Monsanto de door de bezoeker gevraagde producten legaal kan verkopen. (In dit Beleid wordt naar voorgaande gegevens verwezen als ‘Transactiegegevens’).
 • Af en toe kan op onze website via een enquête of een prijsvraag aan gebruikers bijkomende informatie worden gevraagd. De deelname aan dergelijke enquêtes of prijsvragen gebeurt op vrijwillige basis en de gebruiker kan dus zelf beslissen of hij deze bijkomende informatie al dan niet wenst te geven. Informatie waarom verzocht wordt via enquêtes en prijsvragen kan bijvoorbeeld betrekking hebben op bijkomende demografische informatie. (In dit Beleid wordt naar de voorgaande informatie verwezen als ‘Enquête-informatie’.)

Cookies en informatie verzameld via de browser
De websites van Monsanto kunnen gebruik maken van cookies en kunnen login-informatie verzamelen over de bezoekers via de browser waarmee de website wordt bezocht. Deze informatie bevat onder meer de IP-adressen van de bezoekers.

Indien u meer informatie wenst over Monsanto’s gebruik van cookies en de informatie die via de browser wordt verzameld, raadpleeg dan Monsanto’s cookie policy: http://www.monsanto.com/global/uk/cookie-policy/pages/bekendmaking-cookies-kennisgeving-en-goedkeuring.aspx.

Monsanto's gebruik van uw Persoonlijke Informatie
Uw Persoonlijke Informatie kan worden gebruikt om met u te communiceren over uw gebruik van onze websites, om u te informeren over wijzigingen in onze dienstverlening of op onze websites, om u bepaalde diensten te verstrekken, of om een beter inzicht te krijgen in wat bezoekers willen en waaraan ze behoefte hebben op de sites. In het bijzonder:

 • Gebruikersinformatie wordt door Monsanto hoofdzakelijk gebruikt om de bruikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van de websites van Monsanto te optimaliseren en ervoor te zorgen dat informatie tijdig wordt verstrekt, relevant is en voldoet aan de behoeften van onze bezoekers, en om specifieke verzoeken van bezoekers tot verstrekking van bepaalde informatie te verwerken. Monsanto kan ook gebruik maken van de gegevens die de bezoekers via deze websites vrijwillig verschaffen om hen informatie en promotiemateriaal te bezorgen.

Monsanto zal de Gebruikersinformatie enkel gebruiken voor het toezenden van promotiemateriaal via elektronische post indien zij daarvoor uw voorafgaande toestemming heeft verkregen. Om deze reden zullen bezoekers bij de registratie op eender welke Monsanto-website die Persoonlijke Informatie verzamelt in de mogelijkheid worden gesteld om hun toestemming te geven tot het gebruik door Monsanto van hun Persoonlijke Informatie voor het toezenden van promotiemateriaal.

De manier waarop een Monsanto-website bezoekers toelaat om hun toestemming te geven (opt-in) dan wel in te trekken (opt-out), wordt nader uiteengezet op iedere website die Persoonlijke Informatie verzamelt. Indien een bezoeker zijn toestemming tot het toezenden van promotiemateriaal wenst in te trekken, dan kan hij/zij dat doen door het volgen van de instructies op de website waar die bezoeker initieel zijn/haar toestemming heeft gegeven, dan wel door de instructies te volgen in de e-mailberichten met promotiemateriaal die hem/haar worden toegezonden.

Bovendien kunnen bezoekers te allen tijde hun toestemming tot het gebruik van Persoonlijke Informatie intrekken door een email te sturen naar data.privacy.emea@monsanto.com. In deze email dienen zij zichzelf te identificeren en de Persoonlijke Informatie te beschrijven waarvan zij wensen dat Monsanto deze niet langer gebruikt.

 • Transactiegegevens worden door Monsanto gebruikt om de transacties van goederen of diensten waarom de bezoeker verzocht heeft te verwerken en af te handelen.
 • Enquête-informatie wordt op een vergelijkbare manier gebruikt als Gebruikersinformatie, maar wordt vaak in gebundelde vorm gebruikt om Monsanto te informeren over klantenbehoeften, productdesign, vraag en aanbod enz.

Monsanto kan uw Persoonlijke Informatie ook gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Het beheren van relaties met klanten, met inbegrip van doch niet beperkt tot het beheer van bestellingen en leveringen, marketing, facturatie, het aanbieden van een klantendienst en technische ondersteuning, en het profileren van klanten;
 • Het beheren van relaties met leveranciers, met inbegrip van doch niet beperkt tot het beheer van bestellingen, betalingen, technische ondersteuning en het ontwikkelen, onderhouden en verbeteren van Monsanto’s relatie met leveranciers;
 • Compliance en wettelijke aanspraken: het verzekeren van de naleving van wettelijke verplichtingen of het vaststellen en uitoefenen van of het verdedigen tegen wettelijke aanspraken;
 • Bescherming en veiligheid: uw Persoonlijke Informatie kan worden gebruikt door Monsanto indien dit nodig wordt geacht om Monsanto te beschermen tegen dreigingen of ander waargenomen beveiligingsgevaar. Indien nodig kan deze informatie worden doorgegeven aan de ordediensten;
 • Andere doeleinden: andere doeleinden waarvan Monsanto de bezoeker, voorafgaand aan het gebruik van zijn/haar Persoonlijke Informatie voor die doeleinden, op de hoogte heeft gebracht.

Doorgeven en bekendmaken van uw Persoonlijke Informatie
Voor bovenvermelde doeleinden, kan Monsanto uw Persoonlijke Informatie delen met:

 • Andere entiteiten en dochterondernemingen van de Monsanto-groep.   Een lijst van Monsanto entiteiten  en dochterondernemingen vindt u terug op www.monsanto.com.
 • Zakelijke partners: vertrouwde partners die uw Persoonlijke Informatie kunnen gebruiken om de door u verzochte diensten en/of producten te leveren en/of die u marketing materiaal kunnen toesturen (op voorwaarde dat u heeft ingestemd met het ontvangen van dergelijk marketing materiaal).
 • Dienstverleners: bedrijven die diensten leveren voor of in naam van Monsanto. Monsanto kan uw Persoonlijke Informatie bijvoorbeeld delen met:
  • externe leveranciers van marketing gerelateerde diensten; en
  • externe leveranciers van IT gerelateerde diensten (bijvoorbeeld Microsoft, Salesforce.com).
 • Andere partijen, wanneer de wet dit vereist of wanneer dit noodzakelijk is om Monsanto te beschermen: Monsanto kan uw Persoonlijke Informatie delen met derden:
  • indien noodzakelijk voor de naleving van de wetgeving, voorschriften, gerechtelijke bevelen, dagvaardingen of juridische procedures;
  • om de naleving van Monsanto’s policies en overeenkomsten na te gaan en af te dwingen; en
  • om de rechten, eigendommen en veiligheid van Monsanto, andere entiteiten en dochterondernemingen van de Monsanto groep, en/of van klanten te beschermen en verdedigen.
 • Andere partijen in het kader van een bedrijfsreorganisatie: Monsanto kan uw Persoonlijke Informatie delen met derden wanneer deze Persoonlijke Informatie wordt overgedragen als deel van de verkoop van activa, inclusief de activa die samen de website uitmaken, of wanneer Monsanto, of het merendeel van haar activa, wordt verkregen buiten de gewone gang van zaken en deze Persoonlijke Informatie een onderdeel is van de overgedragen activa.
 • Andere partijen met uw toestemming of overeenkomstig uw instructies: Monsanto kan uw Persoonlijke Informatie delen met derden wanneer u daartoe uw toestemming heeft gegeven, dan wel wanneer u hierom heeft verzocht.

Elke andere derde partij waarvan Monsanto, voorafgaand aan het delen van Persoonlijke Informatie met die derden, de gebruiker op de hoogte heeft gebracht. Overdracht van informatie
Aangezien Monsanto opereert vanuit haar hoofdkantoor in St. Louis, Missouri in de Verenigde Staten van Amerika en via dochterondernemingen gevestigd in vele landen over de hele wereld, en aangezien haar webservers die haar websites hosten en de hierboven vermelde categorieën van ontvangers van uw Persoonlijke Informatie zich zowel binnen als buiten de Verenigde Staten op tal van plaatsen bevinden, is het mogelijk dat Persoonlijke Informatie over gebruikers van het ene land naar het andere land wordt overgedragen. Hoewel zulke overdrachten uitsluitend gebeuren overeenkomstig de geldende lokale wetten van toepassing op de informatiebron, kunnen zij wel resulteren in de overdracht van de Persoonlijke Informatie naar een land dat niet eenzelfde of beter beschermingsniveau van Persoonlijke Informatie hanteert dan dat van het land vanuit hetwelke de Persoonlijke Informatie wordt overgedragen.

Een lijst met alle landen waarin ondernemingen van Monsanto zijn gevestigd, vindt u op de volgende site: www.monsanto.com.

Kinderen en privacy
Monsanto verzamelt doelbewust geen informatie van en over kinderen van 13 jaar en jonger zonder de toestemming van een ouder of wettelijke voogd.

Verbeteren of bijwerken van Persoonlijke Informatie
U heeft een recht van toegang tot en verbetering van uw Persoonlijke Informatie die werd verzameld in het kader van uw gebruik van een website van Monsanto.

Indien u toegang wenst tot uw Persoonlijke Informatie, dan wel deze Persoonlijke Informatie wenst te corrigeren of bij te werken, kunt u ons hier contacteren data.privacy.emea@monsanto.com. In principe zal aan uw verzoek gevolg worden gegeven binnen een redelijke termijn na de ontvangst van dit verzoek. Desalniettemin is het niet toegelaten om wijzigingen aan Persoonlijke Informatie aan te brengen indien die wijzingen zouden leiden tot onjuiste informatie of indien zij een bij ons reeds voltooide transactie zouden wijzigen.

Bewaren van Persoonlijke Informatie
Monsanto zal Persoonlijke Informatie van websitebezoekers verwijderen indien dergelijke informatie niet langer nodig is voor één van de doeleinden waarvoor die Persoonlijke Informatie kan worden gebruikt of bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen in dit beleid.

Beveiliging
Monsanto neemt voorzorgen om de gegevens van gebruikers te beschermen. Tot de beschermingsmaatregelen behoren onder meer technische middelen, beleidslijnen en procedures, en onze medewerkers zijn opgeleid om deze te volgen. In geval een website van Monsanto gehost wordt door derden, zijn deze beschermingsmaatregelen ook van toepassing. Als u een geregistreerd gebruiker bent, ontvangt u een wachtwoord. U moet dit wachtwoord geheimhouden omdat het toegang geeft tot de informatie die Monsanto over u bezit. Als u de internetbrowser van uw computer laat openstaan en iemand anders uw computer gebruikt, zal die persoon naar uw account kunnen gaan. Als uw computer niet fysiek beveiligd is, mag u dus niet vergeten uw browser af te sluiten voordat u weggaat.

Wij trachten onopzettelijke openbaarmakingen, onbedoelde toegang tot en onbedoelde wijzigingen van accountgegevens zoveel als mogelijk te beperken, maar het is onmogelijk om dit volledig uit te sluiten. Als gebruikers kredietkaart gegevens via de website ingeven, dan worden deze gegevens gecodeerd en online beschermd door de Secure Socket Layer (SSL) technologie.

Hoewel Monsanto gebruik maakt van een SSL-codering om Persoonlijke Informatie online te beschermen, onderneemt ze ook stappen om deze Persoonlijke Informatie offline te beschermen. De toegang tot Persoonlijke Informatie van gebruikers is gereguleerd in al onze kantoren. De medewerkers van Monsanto worden op de hoogte gehouden van onze beveiligings- en privacybeleidslijnen. Telkens wanneer nieuwe beleidslijnen worden toegevoegd, worden onze medewerkers hiervan op de hoogte gebracht en/of worden zij herinnerd aan het belang dat Monsanto hecht aan privacy en aan wat ze kunnen doen om ervoor te zorgen dat de Persoonlijke Informatie beschermd wordt.

Je eigen privacy beschermen
U moet er zich van bewust zijn dat, telkens wanneer u spontaan Persoonlijke Informatie online meedeelt, bijvoorbeeld op “message boards”, via e-mail of in chatruimtes, die Persoonlijke Informatie door anderen kan worden verzameld en gebruikt. Uiteindelijk bent u als enige verantwoordelijk voor de geheimhouding van de door u gebruikte wachtwoorden, accountgegevens en enige andere Persoonlijke Informatie die op u betrekking heeft.

Wijzigingen in het beleid
Als Monsanto haar privacybeleidslijnen en –praktijken wil veranderen, zullen we wijzigingen in ons Privacybeleid op onze website plaatsen voordat ze effectief van kracht worden. Zo weten onze gebruikers steeds welke Persoonlijke Informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en onder welke omstandigheden we deze Persoonlijke Informatie delen met anderen. Indien Monsanto op een bepaald ogenblik beslist om Persoonlijke Informatie te gebruiken op een andere manier dan wat verklaard werd op het tijdstip dat de gegevens verzameld werden, dan zullen we onze gebruikers daarvan op de hoogte brengen. Het staat de gebruikers vrij om te kiezen of Monsanto de Persoonlijke Informatie op deze andere manier mag gebruiken. We zullen ons gebruik van de Persoonlijke Informatie voortzetten overeenkomstig de bepalingen van het Privacybeleid onder het welke deze Persoonlijke Informatie werd verzameld.

Contact opnemen met Monsanto
Op elke website van Monsanto vindt u een onderdeel “Neem contact met ons op”, alwaar bezoekers aan de website hun feedback kunnen geven. Hier kunt u terecht voor al uw vragen, problemen of klachten over de manier waarop uw Persoonlijke Informatie werd verzameld of verwerkt door Monsanto. Ook kunt u contact opnemen met de Monsanto onderneming gevestigd in uw land.