Политика на Монсанто за неприкосновеността

Монсанто цени неприкосновеността на личния живот на лицата, които посещават уеб сайтовете, поддържани по света от Монсанто или дъщерните му дружества и спазва стандартите относно неприкосновеността, които са приети от държавите, в които дружествата на Монсанто осъществяват своята дейност. Това изявление съдържа важна информация относно това как дружествата на Монсанто събират и използват лични данни от посетителите на уеб сайтовете, с която те трябва да се запознаят.

В тази Политика за неприкосновеността, под „Монсанто“ се има предвид „Монсанто Къмпани“ и неговите дъщерни дружества и свързани лица, включително бизнес звеното от групата на Монсанто, което поддържа уеб сайта, на който се намира тази Политика за неприкосновеността.

Моля, прочетете внимателно тази политика. С посещаването на уеб сайт на Монсанто и с използването на услугите, предоставени чрез този сайт, Вие изразявате своето съгласие с ползването на личните Ви данни от страна на Монсанто, както е посочено в тази Политика.

Предвидено е тази Политика да е в съответствие с приложимото законодателство относно защитата на личните данни във всяка държава, в която Монсанто осъществява своята дейност и от която се събират лични данни. Доколкото е възможно законодателството на някоя държава да забранява използването и споделянето на лични данни от страна на Монсанто по начина, описан в тази Политика, Политиката и практиките на Монсанто следва да се считат изменени, така че да съответстват на тези местни закони.

Какво урежда тази Политика?
Тази Политика за неприкосновеността се прилага по отношение на уеб сайтовете на Монсанто и личните данни, събрани от и чрез тези уеб сайтове (Лични данни). Тя не се прилага за никакви други услуги на Монсанто или отношения с клиенти и потребители, нито се прилага за сайтове на трети лица, които могат да бъдат свързани към сайт на Монсанто.

Събиране на данни
Уеб сайтовете на Монсанто събират Личните данни по няколко различни начина:

 • Възможно е някои сайтове да позволяват на потребителите да изискват т.нар. „идентификация на потребителя“ ("user i.d.") и парола, които да се използват при бъдещите посещения на сайта. Посетителите на уеб сайта могат да бъдат помолени да предоставят своето име, географско местонахождение, информация относно тяхната дейност или занятие или друг повод за интерес към сайта. В допълнение, някои сайтове позволяват на потребителите да предоставят адрес на електронната си поща, за да се абонират за бюлетини на Монсанто. Възможно е други сайтове да съдържат формуляри за обратна връзка или коментари, чрез които потребителите могат да изпращат въпроси или коментари към Монсанто. (В тази Политика данните, описани по-горе, се наричат „Данни за потребителя“) Предоставянето на Данни за потребителя от посетител на уеб сайта е доброволно и непредоставянето на такива Данни няма да доведе до никакви последствия, като се изключи невъзможността да се ползват услугите, свързани с предоставянето на такива Данни за потребителя.
 • Възможно е някои сайтове да позволяват на потребителите да сключват сделки с Монсанто или да се възползват от услуги, предоставяни от Монсанто на неговите клиенти чрез този уеб сайт или чрез офисите му по света. Тези уеб сайтове ще изискват от потребителите да предоставят подробна информация, която е нужна на Монсанто, за да обработи сделката и да предостави стоките или услугите, желани от посетителя. Възможно е от посетителите да се изиска да предоставят финансова информация, включително информация относно кредитна карта или банкова информация, във връзка с такива сделки. Възможно е от посетителите да бъде поискано да предоставят информация относно разрешително за използване на пестициди или други разрешителни, които притежават, за да може да се направи преценка дали Монсанто може законно да продаде продуктите, поискани от посетителя. (В тази Политика данните, описани по-горе, се наричат „Данни за сделки“.)
 • В определени моменти е възможно нашите уеб сайтове да изискват допълнителна информация от потребителите чрез проучвания или състезания. Участието в тези проучвания или състезания е напълно доброволно и следователно потребителят има избор дали да разкрие съответната поискана допълнителна информация. Възможно е информацията, поискана чрез проучвания или състезания, да включва допълнителни демографски данни. (В тази Политика данните, описани по-горе, се наричат „Данни за проучвания“)

Бисквитки и информация, събирана чрез браузъра
Възможно е уеб сайтовете на Монсанто да използват бисквитки и информация за регистрация и идентификация на посетителите чрез браузъра, използван за достъп до уеб сайта. Това включва и информация относно I.P. адресите на посетителите.

За допълнителна информация относно използването от страна на Монсанто на бисквитки и информация, събрана чрез браузъра, моля запознайте се с Политиката на Монсанто относно бисквитките : http://www.monsanto.com/global/uk/cookie-policy/pages/cookie-policy-bulgaria.aspx

Как Монсанто използва Вашите Лични данни
Вашите Лични данни могат да бъдат използвани, за да се свържем с Вас във връзка с използването на нашите сайтове, за да Ви уведомим относно промени в нашите услуги или в наш уеб сайт, за да Ви предоставим услуги или за да подобрим своята представа за това какво желаят посетителите и какво имат нужда да видят на сайтовете. По-специално:

 • Данни за потребителя могат да бъдат използвани от Монсанто основно за да подобрим и улесним използването на уеб сайтовете на Монсанто, за да гарантираме, че информацията, която е предоставена, е навременна и актуална и отговаря на нуждите на нашите посетители, както и за да обработим специфичните искания за получаване на информация, които посетителите биха могли да направят. Монсанто има право да използва данните, които посетителите доброволно предоставят чрез тези уеб сайтове и за да дава информация и промоционални материали на лица, които са посещавали сайтовете на Монсанто.

Ще използваме Данни за потребителя с цел изпращане на промоционални материали чрез електронна поща, само ако сме получили Вашето предварително съгласие. По тази причина, при регистрацията в уеб сайт на Монсанто, който събира Лични данни, посетителите ще имат възможност да предоставят съгласие Монсанто да използва техните Лични данни с цел изпращане на промоционални материали.

Начинът, по който уеб сайт на Монсанто дава възможност на посетителите да приемат или да откажат получаването на такива материали, ще бъде описан на съответния индивидуален уеб сайт, събиращ Личните данни. Ако даден посетител желае да откаже получаването на такива материали, той може да го стори, като следва инструкциите, съдържащи се в имейл съобщенията, доставящи тези материали до него.

Също така, посетителите могат да оттеглят своето съгласие относно събирането или използването на техните Лични данни по всяко време, като изпратят имейл съобщение до email.webguru@monsanto.com, в което се идентифицират и описват видовете Лични данни, които желаят да спрем да използваме.

 • Данни за сделки ще се използват от Монсанто за обработване и приключване на сделка за продукти или услуги, поискани от посетителя.
 • Данни за проучвания ще се използват по начин, подобен на начина на използване на Данни за потребителя, но често ще се използват в обобщена форма, така че да предоставят на Монсанто информация относно нуждите на потребителите, проектирането на продуктите, търсенето на пазара и др.

В допълнение е възможно Монсанто да събира и обработва Лични данни за следните цели:

 • Управление на отношенията с клиенти: включително, но не само, администриране на поръчки и доставки, маркетинг, фактуриране, обслужване и техническа помощ на клиенти, както и профилиране на клиентите;
 • Управление на отношенията с доставчици: включително, но не само, администриране на поръчки, плащане, техническа помощ и развитие, поддръжка и подобряване на отношенията на Монсанто с неговите доставчици;
 • Изпълнение на задължения и правни претенции: гарантиране на изпълнението на правните задължения или установяването, упражняването или защитаването на правни претенции;
 • Безопасност и сигурност: Възможно е Вашите Лични данни да бъдат използвани от Монсанто, ако се прецени, че е необходимо за предпазването на Монсанто от заплаха или друг възможен риск за сигурността, като такава информация може да бъде споделяна с властите, ако е уместно; и
 • Други цели: всяка друга цел, описана и съобщена на потребителите, преди да са използвани техните Лични данни за такава друга цел.

Споделяне и разкриване на Вашите Лични данни
За постигането на горепосочените цели Монсанто може да споделя Лични данни с:

 • Свързани лица и дъщерни дружества от групата на Монсанто. Списък с нашите свързани лица и дъщерни дружества може да бъде намерен на www.monsanto.com;
 • Бизнес партньори: доверени дружества, които могат да използват Вашите Лични данни, за да Ви предоставят услугите и/или продуктите, които сте поискали и/или които могат да Ви предоставят маркетингови материали (доколкото сте дали съгласието си за получаването на такива маркетингови материали).
 • Доставчици на услуги: дружества, които предоставят услуги вместо или от името на Монсанто. Например, Монсанто може да споделя Вашите Лични данни с:
  • външни доставчици на услуги, свързани с маркетинга;
  • външни доставчици на IT услуги (напр. Microsoft; Salesforce.com);  
 • Други лица в случаите, предвидени от закона или за защита на Монсанто: Монсанто може да сподели Вашите Лични данни и с други трети лица:
  • за да спази закона, да изпълни искания от държавните органи, по съдебни актове, призовки или производства;
  • за да провери и наложи спазването на политиките на и договорите с Монсанто; и
  • да защити правата, имуществото или сигурността на Монсанто, неговите свързани лица или дъщерни дружества, и/или неговите клиенти.
 • Други лица във връзка с търговски сделки: Монсанто има право да споделя Вашите Лични данни с други трети лица, ако Вашите Лични данни са прехвърлени като част от продажба на активи, включващи активите, представляващи този сайт, или в случай че Монсанто или съществена част от неговите активи бъде придобита извън обичайната му дейност, като Личните данни са един от прехвърлените активи.
 • Други лица с Ваше съгласие или по Ваши указания: Монсанто има право да споделя Ваши Лични данни с трети лица, когато се съгласите с или поискате такова споделяне.
 • Всяко друго трето лице, за което е съобщено на потребителите преди споделянето на Личните данни на потребителите с това трето лице.

Трансфери на данни
Тъй като Монсанто действа от седалището си в Ст. Луис, Мисури, Съединените американски щати и чрез дъщерни дружества, намиращи се в множество държави по света, и тъй като уеб сървърите, които хостват неговите уеб сайтове, и горепосочените получатели на лични данни могат да бъдат разположени на многобройни локации в рамките на и извън Съединените щати, е възможно Лични данни относно потребители да бъдат прехвърлени от една държава в друга. Такива трансфери ще се осъществяват единствено в съответствие с местните закони, приложими за източника на данните, но могат да доведат до трансфер на Вашите Лични данни до юрисдикция, която няма същото или по-добро ниво на защита на личните данни в сравнение с юрисдикцията, от която Вашите лични данни са били прехвърлени.

Списък на държавите, в които се намират дружествата на Монсанто, може да бъде намерен на www.monsanto.com  

Деца и неприкосновеност
Монсанто не събира умишлено информация от или относно деца на възраст 13 г. или по-малки без съгласието на родител или настойник.

Поправяне/актуализиране на Лични данни
Имате правото да поискате достъп до и корекция на Вашите Лични данни, които са били събрани при използването от Вас на уеб сайт на Монсанто.

Ако желаете да получите достъп до, да коригирате или актуализирате Лични данни, които са били събрани при използването от Вас на уеб сайт на Монсанто, моля свържете се с нас на [телефонен номер или имейл адрес]. В общия случай, Вашето искане ще бъде уважено в разумен срок от получаването му. Промени в Лични данни обаче няма да се позволяват, когато биха имали за резултат невярна информация или биха променили вече приключена с нас сделка.

Срок за съхранение на Лични данни
Монсанто ще заличава Личните данни, събрани от посетителите на уеб сайтовете му, ако вече не е необходима за целите, за които може да бъде използвана или разкривана при условията на тази Политика.

Сигурност
Монсанто предприема мерки за защита на данните на потребителите. Нашите механизми за защита включват технически мерки, политики и процедури, които нашият персонал е обучен да следва. Във всеки случай, когато уеб сайт на Монсанто се хоства от трето лице, тези механизми за защита също намират приложение. Ако като регистриран потребител Вие получите парола, трябва да я пазите в тайна, защото тя е ключът за достъп до данните за Вас, държани от Монсанто. Ако оставите интернет браузъра на Вашия компютър включен и някой друг използва Вашия компютър, това друго лице ще може да получи достъп до Вашия акаунт; така че ако Вашият компютър не е физически подсигурен, моля не забравяйте да изключите своя браузър преди да се отдалечите.

Полагаме усилия да ограничим вероятността от случайни разкривания и непреднамерен достъп и промяна на данни от акаунта, но е невъзможно тази вероятност да бъде изключена напълно. Когато потребителите въвеждат данни за кредитни карти чрез уеб сайта, тези данни са криптирани и защитени чрез технологията „защитен гнездови слой“ (Secure Socket Layer — SSL).

Въпреки че Монсанто използва криптиране SSL за защита на такива Лични данни онлайн, то предприема мерки за защита на Личните данни и офлайн. Достъпът до Личните данни на потребителите е ограничен в нашите офиси. Служителите на Монсанто са информирани за актуалните ни практики относно сигурността и неприкосновеността. Всеки път, когато се добавят нови политики, ние информираме и/или напомняме на нашите служители за значението, което отдаваме на неприкосновеността и какво те могат да направят, за да осигурят защитата на Личните данни на нашите клиенти.

Защита на Вашата собствена неприкосновеност
Моля имайте предвид, че когато разкривате доброволно Лични данни онлайн – например по форуми, чрез имейл или в чат-зони – тези Лични данни могат да бъдат събрани и използвани от други лица. В крайна сметка, единствено Вие сте отговорни да запазите в тайна своите пароли, данните от своите акаунти и всякакви други Лични данни, отнасящи се до Вас.

Промени в Политиката
В случай че Монсанто реши да промени своите политики и практики относно неприкосновеността, ние ще добавим тези промени към нашата Политика за неприкосновеността на нашия уеб сайт, преди тези промени да влязат в сила, така че нашите потребители ще могат винаги да бъдат информирани какви Лични данни събираме, как ги използваме и при какви обстоятелства (ако има такива) ги разкриваме. Ако в даден момент решим да използваме Лични данни по начин, който се различава от посочения към момента на събирането им, ще уведомим потребителите. Потребителите ще имат избор дали ние да използваме техните Лични данни по този различен начин. Ние ще продължим да имаме право да използваме Личните данни в съответствие с Политиката за неприкосновеността, при която данните са били събрани.

Контакт с Монсанто
Всеки уеб сайт на Монсанто предлага раздел „Връзка с нас“, за да се улесни получаването на обратната връзка от посетителите на уеб сайта. Моля, използвайте това средство, за да ни уведомите, ако имате някакви въпроси, опасения или оплаквания относно начина, по който Монсанто събира или използва Вашите Лични данни, или се свържете с офисите на Монсанто във Вашата държава.