Politika ochrany súkromia spoločnosti Monsanto

Monsanto prikladá dôležitosť súkromiu osôb navštevujúcich webové stránky prevádzkované spoločnosťou Monsanto alebo jej dcérskymi spoločnosťami po celom svete a dodržiava štandardy ochrany súkromia prijaté v krajinách, kde spoločnosti Monsanto pôsobia. Toto prehlásenie uvádza dôležité informácie, ktoré osoby navštevujúce tieto stránky potrebujú mať o tom, ako spoločnosti Monsanto získavajú a používajú osobné údaje návštevníkov webovej stránky.

V tejto politike ochrany súkromia výraz „spoločnosť/spoločnosti Monsanto“ označuje spoločnosť Monsanto ako aj jej dcérske a pridružené spoločnosti, vrátane obchodnej zložky Monsanto skupiny prevádzkujúcej webovú stránku, na ktorej sa táto politika ochrany súkromia nachádza.

Prosím pozorne si prečítajte túto politiku ochrany súkromia. Návštevou webovej stránky spoločnosti Monsanto a používaním služieb na nej poskytovaných vyjadrujete svoj súhlas s používaním vašich osobných údajov v súlade s touto politikou.

Táto politika ochrany súkromia je vypracovaná s úmyslom dosiahnutia jej súladu s príslušnými zákonmi a predpismi o ochrane súkromia platnými v jednotlivých krajinách, kde spoločnosť Monsanto pôsobí a kde sa osobné údaje zbierajú. Pokiaľ zákony niektorej krajiny spoločnosti Monsanto zakazujú používanie osobných údajov alebo ich ďalšie poskytovanie spôsobom popísaným v tejto politike ochrany súkromia, politika a postupy spoločnosti Monsanto sa budú považovať za upravené tak, aby boli v súlade s týmito miestnymi zákonmi.

Čo pokrýva táto politika ochrany súkromia?
Táto politika ochrany súkromia platí pre všetky webové stránky spoločnosti Monsanto ako aj pre osobné údaje získavané týmito stránkami resp. prostredníctvom nich (“Osobné údaje”). Nevzťahuje sa na žiadne iné služby spoločnosti Monsanto ani na jej dojednania s užívateľmi alebo zákazníkmi a nevzťahuje sa ani na stránky tretích osôb, ktoré sú prípadne so stránkou spoločnosti Monsanto prepojené.

Získavanie údajov
Webové stránky spoločnosti Monsanto získavajú Osobné údaje  rôznymi spôsobmi:

 • Niektoré stránky umožňujú užívateľom vyžiadať si „identifikátor užívateľa“ a heslo, ktoré môžu používať pri ďalších návštevách tejto stránky. Užívatelia webstránky môžu byť vyzvaní, aby uviedli svoje meno, geografickú polohu a niektoré informácie o svojej podnikateľskej činnosti alebo zamestnaní, prípadne o inom dôvode záujmu o stránku. Okrem toho niektoré stránky užívateľom umožňujú uviesť e-mailovú adresu za účelom registrácie pre zasielanie firemných brožúr spoločnosti Monsanto. Iné stránky zase môžu obsahovať formuláre pre spätnú väzbu alebo pripomienky, prostredníctvom ktorých môžu užívatelia predkladať svoje otázky alebo vyjadrenia spoločnosti Monsanto. (V tejto politike ochrany súkromia sa vyššie uvedené informácie označujú ako „Užívateľské údaje“). Poskytovanie Užívateľských údajov návštevníkom stránky je dobrovoľné a neposkytnutie takýchto údajov nebude mať iné následky ako nemožnosť využívať služby, ktoré sú spojené s poskytnutím Užívateľských údajov.
 • Niektoré stránky môžu užívateľom umožňovať vstupovať do transakcií so spoločnosťou Monsanto, prípadne využívať služby, ktoré spoločnosť poskytuje svojim zákazníkom prostredníctvom tejto stránky alebo prostredníctvom svojich zastúpení po celom svete. Na takýto stránkach budú užívatelia vyzvaní, aby uviedli podrobné údaje potrebné k tomu, aby mohla spoločnosť Monsanto transakciu spracovať a dodať tovar alebo poskytnúť služby, ktoré návštevník požaduje. Návštevníci môžu byť požiadaní o poskytnutie finančných informácií v súvislosti s transakciami, vrátane údajov o kreditnej karte alebo bankových údajov. Návštevníci tiež môžu byť požiadaní o poskytnutie informácií o pesticídoch alebo iných licenciách, ktorých sú držiteľmi, pre účely posúdenia, či je spoločnosť Monsanto oprávnená požadované produkty návštevníkom predať v súlade so zákonom. (V tejto politike ochrany súkromia sa vyššie uvedené informácie označujú ako „Transakčné údaje“).
 • Príležitostne môže naša webová stránka žiadať od užívateľov aj doplňujúce informácie, a to prostredníctvom prieskumov alebo súťaží. Účasť na takýchto prieskumoch alebo súťažiach je v plnom rozsahu dobrovoľná, takže užívateľ sa môže sám rozhodnúť, či akékoľvek požadované doplňujúce informácie poskytne alebo nie. Informácie vyžiadané prostredníctvom prieskumov a súťaží môžu obsahovať aj doplňujúce demografické údaje. (V tejto politike ochrany súkromia sa vyššie uvedené informácie označujú ako „Údaje o prieskumoch“).

Údaje získané prostredníctvom cookies a prehliadača
Webstránky spoločnosti Monsanto môžu používať cookies a informáciu o prihláseniach užívateľa prostredníctvom prehliadača používaného na prístup na webstránku. To zahŕňa informáciu o IP adrese návštevníka.

Pre ďalšie informácie o tom, akým spôsobom Monsanto používa cookies a získava informácie prostredníctvom prehliadača, si prečítajte politiku používania cookies spoločnosti Monsanto http://www.monsanto.com/global/uk/cookie-policy/pages/zverejnenie-oznamenie-a-suhlas-s-cookies.aspx.

Používanie Vašich osobných údajov spoločnosťou Monsanto
Vaše Osobné údaje môžu byť použité na komunikáciou s Vami o Vašom používaní našich stránok, na informovanie o zmenách v našich službách alebo na našej stránke, alebo na poskytnutie služieb alebo na zlepšenie našich vedomostí o tom, čo návštevníci požadujú a potrebujú vidieť na našich stránkach. Predovšetkým:  

 • Užívateľské údaje môže spoločnosť Monsanto využívať najmä na zlepšenie využiteľnosti webových stránok spoločnosti a komfortu pri ich používaní, a tiež na zaistenie včasnosti a relevantnosti poskytovaných informácií a ich súladu s potrebami našich návštevníkov a na spracovanie špeciálnych žiadostí, ktoré môžu mať návštevníci. Spoločnosť Monsanto môže údaje, ktoré návštevníci dobrovoľne poskytnú prostredníctvom týchto stránok, využiť na poskytovanie informácií a propagačných materiálov osobám, ktoré stránky spoločnosti Monsanto navštívili

Užívateľské informácie použijeme len pre účely zasielania propagačných materiálov prostredníctvom elektronickej pošty na základe Vášho predošlého súhlasu. Z tohto dôvodu pri registrácii na ktorúkoľvek webstránku spoločnosti Monsanto, ktorá získava Osobné údaje, návštevníci budú mať možnosť vyjadriť svoj súhlas s použitím ich Osobných údajov spoločnosťou Monsanto na zasielanie propagačných materiálov.

Spôsob a metóda, prostredníctvom ktorej spoločnosť Monsanto umožňuje návštevníkom vyjadriť svoj súhlas so zasielaním takýchto propagačných materiálov alebo ho zamietnuť, bude popísaná na jednotlivých webstránkach, ktoré získavajú Osobné údaje. Keď už návštevník nechce dostávať tieto materiály, prostredníctvom webstránky, kde súhlas pôvodne poskytol alebo prostredníctvom inštrukcií v e-mailoch, na ktoré tieto materiály dostáva, môže svoj súhlas odvolať. 

Rovnako môžu návštevníci kedykoľvek odvolať svoj súhlas ohľadne získavania alebo používania ich Osobných údajov, a to zaslaním emailovej správy na: data.privacy.emea@monsanto.com kde sa identifikujú a označia Osobné údaje, ktoré si neželajú, aby boli užívané.

 • Transakčné údaje spoločnosť Monsanto použije na spracovanie a realizáciu transakcie na tovar alebo služby požadovanej návštevníkom.
 • Údaje o prieskumoch sa použijú obdobným spôsobom ako Užívateľské údaje, budú však často použité v agregovanej forme, ktorá spoločnosti Monsanto poskytne informácie o potrebách zákazníkov, dizajne produktov, trhovom dopyte a pod.

Okrem toho môže Monsanto získavať a spracúvať Osobné údaje na nasledujúce účely:

 • Manažment riadenia vzťahov so zákazníkmi: vrátane, nie však výlučne, na správu objednávok a dodávok, marketingu, fakturácie, zákazníckeho servisu a technickej podpory a profilovania zákazníkov;
 • Manažment riadenia vzťahov s dodávateľmi: vrátane, nie však výlučne, na správu objednávok, platieb, technickej podpory a na rozvoj, zachovanie a zlepšovanie vzťahov spoločnosti Monstanto so svojimi dodávateľmi;
 • Súlad so zákonom a právne nároky: zaistenie súladu s povinnosťami vyplývajúcimi s právnych predpisov alebo zakladanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov;
 • Bezpečnosť: Vaše Osobné údaje môžu byť spoločnosťou Monsanto použité v prípade nutnej ochrany spoločnosti Monsanto pred ohrozením alebo iným predpokladaným bezpečnostným rizikom, pričom takéto informácie môžu byť poskytnuté orgánom zabezpečujúcim výkon práva; a
 • Iné účely: akékoľvek iné účely, s ktorými sa užívatelia oboznámia pred použitím Osobných údajov užívateľa na takéto iné účely.

 

Poskytovanie a zverejňovanie Vašich Osobných údajov
Spoločnosť Monsanto môže na vyššie uvedené účely Osobné údaje ďalej poskytovať :

 • Pridruženým a dcérskym spoločnostiam skupiny Monsanto. Zoznam našich pridružených a dcérskych spoločností nájdete na www.monsanto.com.Obchodným partnerom: dôveryhodným spoločnostiam, ktoré môžu použiť Vaše Osobné údaje na poskytnutie služieb a/alebo produktov, ktoré ste požadovali a/alebo poskytnutie reklamných materiálov (v prípade Vášho súhlasu s prijímaním takýchto reklamných materiálov). Poskytovateľom služieb: spoločnosti, ktoré poskytujú služby pre alebo v mene spoločnosti Monsanto. Monsanto môže zdieľať vaše Osobné údaje napríklad s:
  •  externými poskytovateľmi reklamných služieb;
  •  externými poskytovateľmi IT služieb (napr. Microsoft, Salesforce.com); and
 • Tretím stranám v súlade s právnymi predpismi alebo v prípade nutnej ochrany spoločnosti Monsanto: Monsanto môže zdieľať Vaše Osobné údaje s tretími stranami:
  • na zabezpečenie súladu s právnymi predpismi, regulačnými požiadavkami, súdnymi príkazmi, predvolaniami alebo so zákonnými postupmi;
  • na overenie a vynútenie súladu s postupmi a zmluvami spoločnosti Monsanto; a
  • na ochranu práv, majetku a bezpečnosti spoločnosti Monsanto, všetkých jej pridružených a dcérskych spoločností a/alebo ich zákazníkov.
 • Tretím stranám v súvislosti s obchodnými transakciami: Monsanto môže zdieľať Vaše Osobné údaje s tretími stranami, ak sú Vaše Osobné údaje prenášané ako súčasť predaja aktív vrátane aktív reprezentovaných touto stránkou alebo v prípade, že spoločnosť Monsanto alebo podstatná časť všetkých jej aktív sú nadobudnuté mimo bežného obchodovania, a takéto Osobné údaje sú súčasťou prevádzaných aktív.
 • Tretím stranám s Vaším súhlasom alebo na základe Vašej žiadosti: Monsanto môže zdieľať Vaše Osobné údaje s tretími stranami v prípade vášho súhlasu alebo žiadosti o takéto zdieľanie.
 • Akékoľvek tretie strany, s ktorými boli používatelia oboznámení pred zdieľaním Osobných údajov s tretími stranami.
 •  

Prenos údajov
Nakoľko spoločnosť Monsanto vykonáva činnosť zo svojho ústredia v St. Louis, Missouri v Spojených štátoch amerických a prostredníctvom svojich dcérskych spoločností , ktoré majú sídla po celom svete, a keďže sa servery zabezpečujúce hosting jej webových stránok a vyššie uvedení príjemcovia osobných údajov môžu nachádzať na početných miestach v rámci i mimo USA, je možné, že sa budú Osobné údaje o užívateľoch prenášať z jednej krajiny do inej. Takéto prenosy sa môžu uskutočňovať len v súlade s príslušným miestnym zákonom vzťahujúcim sa na príslušný zdroj údajov, avšak môžu znamenať prenos Vašich Osobných údajov do krajiny, ktorá nemá rovnakú alebo lepšiu úroveň ochrany osobných údajov v porovnaní s jurisdikciou, z ktorej boli Osobné údaje prenesené.

Zoznam krajín, v ktorých sú umiestnené dcérske/pridružené entity spoločnosti Monsanto je možné nájsť na: www.monsanto.com

Deti a ochrana súkromia
Spoločnosť Monsanto vedome nezískava údaje od detí ani o deťoch vo veku do 13 rokov bez súhlasu rodiča alebo právneho zástupcu.

Opravy/aktualizácia Osobných údajov
Máte právo žiadať prístup k Osobným údajom,  ktoré boli získané v súvislosti s Vaším používaním webstránky Monsanto a ich opravu. Pri žiadosti o prístup o Vaším Osobným údajom získaných prostredníctvom tejto webstránky, pri žiadosti o ich opravu alebo aktualizáciu nás prosím kontaktujte na
data.privacy.emea@monsanto.com.Vo všeobecnosti sa Vaša požiadavka spracuje v primeranej lehote po jej prevzatí. Avšak v prípade, že by zmena údajov viedla k nesprávnosti údajov alebo k zmene už ukončenej transakcie s nami, zmena osobných údajov sa nepovolí.

Uchovávanie osobných údajov
Spoločnosť Monsanto vymaže Osobné údaje získané od návštevníkov jej webových stránok, ak už nebudú potrebné pre účel, pre ktorý smú byť podľa podmienok tejto politiky ochrany súkromia použité alebo zverejnené.

Bezpečnosť
Spoločnosť Monsanto uskutočňuje opatrenia na ochranu údajov užívateľov. Naše bezpečnostné opatrenia zahŕňajú technické prostriedky a postupy, pre používanie ktorých sú naši pracovníci zaškolení.  Tieto opatrenia sa uplatňujú aj v každom prípade, kedy hosting webovej stránky spoločnosti Monsanto zabezpečuje tretia osoba. Ak ako zaregistrovaný užívateľ dostanete heslo, mali by ste ho uchovávať v tajnosti, nakoľko je kľúčom k prístupu k informáciám, ktoré má o vás spoločnosť Monsanto. Ak necháte internetový prehliadač na svojom počítači bežať a Váš počítač použije niekto iný, bude mať možnosť prístupu k Vášmu kontu; preto ak Váš počítač nie je fyzicky zabezpečený, nezabudnite skôr, ako od neho odídete, vypnúť internetový prehliadač.

Snažíme sa znižovať pravdepodobnosť náhodného zverejnenia a neúmyselného prístupu a zmeny informácií o Vašom, táto možnosť sa však nedá vylúčiť úplne. Keď užívatelia zasielajú informácie o kreditných kartách prostredníctvom webovej stránky, tieto údaje sa šifrujú a chránia on-line pomocou technológie Secure Socket Layer (SSL).

Spoločnosť Monsanto používa šifrovanie pomocou SSL na on-line ochranu týchto Osobných údajov a zároveň uskutočňuje aj kroky na ochranu Osobných údajov užívateľov off-line. Všetky naše Osobné údaje sú uložené výhradne v našich sídlach. Zamestnanci spoločnosti Monsanto dostávajú aktuálne informácie o našich postupoch v oblasti zabezpečenia a ochrany súkromia. Kedykoľvek, kedy je pridaný nový postup, sú naši zamestnanci upovedomení a/alebo opätovne upozornení na dôležitosť, ktorú pripisujeme ochrane súkromia a na to, čo môžu urobiť pre zaistenie ochrany Osobných údajov našich zákazníkov.

Ochrana Vášho vlastného súkromia
Nezabúdajte, že kedykoľvek dobrovoľne poskytnete svoje osobné údaje on-line – napríklad cez prehľady správ, e-maily alebo v diskusných skupinách ,tieto osobné údaje môžu získať a používať iné osoby. V konečnom dôsledku len vy zodpovedáte za utajenie svojho hesla, akýchkoľvek informácií o Vašom konte a ktorýchkoľvek Osobných údajov, ktoré sa na Vás vzťahujú.

Zmeny v politike ochrany súkromia
Ak sa spoločnosť Monsanto rozhodne zmeniť svoje zásady a postupy ochrany súkromia, tieto zmeny našej politiky ochrany súkromia zverejníme na našej webovej stránke vopred ešte pred nadobudnutím účinnosti, aby boli naši užívatelia vždy informovaní o tom, aké Osobné údaje získavame, ako ich používame a za akých okolností ich prípadne poskytujeme tretím osobám. Ak sa kedykoľvek rozhodneme použiť Osobné údaje odlišným spôsobom, než bolo uvedené v čase, kedy boli získané, užívateľov o tom upovedomíme. Užívatelia sa budú môcť rozhodnúť, či máme ich Osobné údaje takýmto iným spôsobom používať alebo nie. Naďalej však budeme mať možnosť používať Osobné údaje v súlade s politikou ochrany súkromia, podľa ktorej boli tieto údaje získané.

Kontaktovanie spoločnosti Monsanto
Každá webová stránka spoločnosti Monsanto obsahuje časť Kkontaktujte nás, ktorá umožňuje získavanie spätnej väzby od návštevníkov webstránky. Využite, prosím, túto funkciu a dajte nám vedieť, ak máte akékoľvek otázky, obavy alebo sťažnosti ohľadom toho, akým spôsobom spoločnosť Monsanto Vaše Osobné údaje získava alebo ako s nimi nakladá, prípadne sa obráťte na zastúpenie spoločnosti Monsanto vo svojej krajine.