Monsantos politik om beskyttelse af personoplysninger

Monsanto anerkender, at de personer, som besøger Monsantos eller dets datterselskabers websteder rundt omkring i verden, har ret til at nyde en beskyttelse af deres personoplysninger. Monsanto efterlever derfor de standarder og sædvaner om beskyttelse af personoplysninger, som er vedtaget i de lande, hvor Monsanto-selskaber driver forretning. Denne politik gennemgår de vigtigste oplysninger, som Monsantos websteders besøgende har behov for at vide, mht. hvordan Monsanto-selskaber indsamler og anvender personoplysninger fra besøgende på de webstederne.

I denne Politik om beskyttelse af personoplysninger henviser ”Monsanto” til selskabet Monsanto og dets datterselskaber og associerede selskaber, herunder den forretningsenhed i koncernen Monsanto, der driver webstedet, hvor den nærværende Politik om beskyttelse af personoplysninger findes.

Du bedes læse denne politik grundigt. Ved at besøge Monsantos websteder og ved at anvende de tjenesteydelser, som tilbydes gennem de pågældende websteder tilkendegiver du, at du er indforstået med Monsantos anvendelse af dine personoplysninger, som det er anført i denne Politik.

Det er hensigten med denne Politik, at den skal være i overensstemmelse med gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger i de lande, hvor Monsanto driver virksomhed, og hvor personoplysningerne indsamles. I det omfang lovgivningen i et land forbyder Monsanto at anvendelse og udveksle personoplysninger, som det er beskrevet i denne Politik, skal Politikken og Monsantos praksis anses som værende ændret til at være i overensstemmelse med den pågældende lokale lovgivning.

Hvad omfatter nærværende Politik?  
Denne Politik om beskyttelse af personoplysninger gælder for Monsantos websteder og personoplysninger indsamlet via disse websteder (”Personoplysninger”). Politikken dækker ikke andre Monsanto tjenesteydelser eller aktiviteter med brugere eller kunder, og den gælder ikke for evt. tredjepartswebsteder, der er sammenkædet med Monsantos websted.

Indsamling af oplysninger
Monsantos websteder indsamler personoplysninger på flere forskellige måder:

 • Nogle websteder kan lade brugere anmode om et ”bruger-id” og adgangskode, som kan anvendes ved fremtidige besøg på webstedet. En bruger af webstedet kan anmodes om at angive sit navn, sin geografiske beliggenhed og oplysninger om sin beskæftigelse eller sit erhverv eller angive andre årsager til vedkommendes interesse i webstedet. Visse websteder giver desuden brugere mulighed for at angive en e-mail adresse med det formål at tilmelde sig Monsanto nyhedsbreve. Andre websteder kan inkludere feedback eller formularer til indsendelse af spørgsmål eller kommentarer til Monsanto. (I nærværende Politik benævnes ovennævnte oplysninger som ”Brugeroplysninger”). Tilvejebringelsen af Brugeroplysninger fra en besøgende på webstedet er frivillig, og en undladelse af at tilvejebringe nødvendige Brugeroplysninger medfører ikke, at den besøgende afskæres fra at benytte vise services, medmindre deres funktion er afhængig af tilvejebringelsen af Brugeroplysningerne.
 • Visse websteder giver brugere mulighed for at foretage transaktioner med Monsanto eller benytte tjenesteydelser præsteret af Monsanto til kunder via det pågældende websted eller Monsantos kontorer rundt omkring i verden. På sådanne websteder skal brugere angive detaljerede oplysninger, som sætter Monsanto i stand til at behandle den pågældende transaktion og til at levere de varer eller tjenesteydelser, som den besøgende anmoder om. Besøgende kan anmodes om at angive finansielle oplysninger, herunder kreditkort- eller bankoplysninger, i forbindelse med sådanne transaktioner. Besøgende kan også blive anmodet om at angive oplysninger om hvilke pesticider og andre licenser de er i besiddelse af for at bestemme, om Monsanto lovligt er bemyndiget til at sælge de produkter, den besøgende anmoder om. (I nærværende Politik benævnes ovennævnte oplysninger som ”Transaktionsoplysninger”.)

 

 • Fra tid til anden kan Monsantos websted anmode om yderligere oplysninger fra brugere og besøgende via undersøgelser eller konkurrencer. Medvirken i sådanne undersøgelser eller konkurrencer er fuldt ud frivillig, og den besøgende kan derfor selv vælge, om han eller hun ønsker at videregive oplysninger, der falder uden for de oplysninger, der anmodes om. Oplysninger, der anmodes om via undersøgelser og konkurrencer, kan omfatte yderligere demografiske oplysninger. (I denne Politik benævnes de ovennævnte oplysninger ”Undersøgelsesoplysninger”.)

Cookies og Browser information

Monsantos websted kan benytte sig af cookies og log-oplysninger om besøgende, som er indsamlet via browseren, som er benyttet til at besøge webstedet. Log-oplysninger kan eksempelvis være information om den besøgendes IP-adresse.

 

For mere information om Monsantos brug af cookies og anden information indsamlet via browseren, se venligst Monsantos Cookie politik http://www.monsanto.com/global/uk/cookie-policy/pages/offentliggorelse-erklaering-og-samtykke-vedrorende-cookies.aspx.

Monsantos brug af Deres personoplysninger
Dine Personoplysninger kan benyttes til at meddele dig om din brug af vores websteder, til at informere dig om ændringer i vores tjenesteydelser eller vores websted eller til at levere tjenesteydelser til dig eller for at forbedre vores forståelse af, hvad du som besøgende ønsker og har behov for at se på webstederne. Navnlig:

 • Brugeroplysninger anvendes primært af Monsanto til at forbedre brugervenligheden af Monsantos websteder, til at sikre at webstedets oplysninger er korrekte, relevante og imødekommer de besøgendes behov samt anvendes til at gennemføre konkrete informationssøgninger, som besøgende laver. Monsanto kan endvidere anvende de oplysninger, som besøgende frivilligt meddeler igennem webstederne, til at sende oplysninger og reklamemateriale til personer, som har besøgt Monsanto-websteder.

Vi anvender alene Brugeroplysninger til at udsende markedsføringsmaterialer med elektronisk post, hvis vi forud for udsendelsen har indhentet dit samtykke. Af samme årsag vil besøgende, som registrerer sig på et Monsanto websted, blive givet muligheden for at give samtykke til at Monsanto må benytte de indsamlede Personoplysninger til udsendelse af markedsføringsmaterialer.

Det enkelte Monsanto websted, som indsamler Personoplysninger, vil angive hvordan den besøgende kan til- eller fravælge at modtage markedsføringsmaterialer. Såfremt en besøgende vil framelde tjenesten, kan den besøgende til enhver tid følge instruktionerne på det websted, hvor han afgav Personoplysningerne og gav sit samtykke, eller den besøgende kan følge instruktionerne indeholdt i den e-mail, som indeholder markedsføringsmaterialet.

Desuden kan den besøgende til enhver tid tilbagetage sit samtykke til brug og opbevaring af Personoplysninger ved at sende en e-mail til data.privacy.emea@¦monsanto.com. I e-mailen skal den besøgende identificere sig selv og beskrive de Personoplysninger, som den besøgende ønsker at få slettet eller få Monsanto til at ophøre med brugen af.

 • Transaktionsoplysninger anvendes af Monsanto til at behandle og udføre transaktioner der involverer varer eller tjenesteydelser i forhold til den besøgende.
 • Undersøgelsesoplysninger anvendes på en måde der svarer til Brugeroplysninger. Undersøgelsesoplysninger anvendes dog ofte i sammenfattende form for at give Monsanto oplysninger om kundebehov, produktudformning, efterspørgslen på markedet, osv.

Derudover kan Monsanto med følgende formål indsamle og behandle personlige oplysninger:

 • Kundekontakthåndtering: herunder men ikke begrænset til administration af ordrer og leverancer, markedsføring, fakturering, kundeserviceydelser og teknisk support samt kundeprofilhåndtering;
 • Leverandørkontakthåndtering: herunder men ikke begrænset til administration af ordrer, betaling, teknisk support og udvikling, vedligeholdelse og forbedring af Monsantos forhold til sine leverandører;
 • Overholdelse af lovgivningen og krav: sikre overholdelse af juridiske forpligtelser eller konstatere, udøve eller forsvare krav;
 • Sikkerhed: dine Personligoplysninger kan bruges af Monsanto, hvis det vurderes at være nødvendigt for at beskytte Monsanto fra trusler eller et potentielle sikkerhedsrisici. Sådanne oplysninger kan blive delt med de retshåndhævende myndigheder, når Monsanto finder det relevant; og
 • Andre formål: andre formål, der er beskrevet og meddelt til brugerne, forud for at Personoplysninger anvendes til sådanne andre formål.

 

Udveksling og videregivelse af Deres Personoplysninger
Til brug for de ovennævnte formål kan Monsanto udveksle Personoplysninger med tredjemænd:

 • Vi kan udveksle Personoplysninger, som du har oplyst os om, med vores associerede selskaber og koncernforbundne selskaber i Monsanto koncernen med henblik på sådanne selskabers drift.
 • Samarbejdspartnere: virksomheder, som kan bruge dine Personoplysninger til at levere de tjenester og/eller produkter, du har efterspurgt, og/eller som kan sende dig markedsføringsmateriale (forudsat at du har givet samtykke til at modtage sådan markedsføringsmateriale). Monsanto kan eksempelvis dele dine personlige
 • Serviceleverandører: virksomheder, som leverer services til Monsanto eller på vegne af Monsanto. Monsanto kan eksempelvis dele dine Personoplysninger med:
  • eksterne leverandører af ydelser knyttet til markedsføringen
  • eksterne leverandører af IT relaterede service, bl.a.Microsoft eller Salesforce.com, og
 • Andre parter, når påkrævet ved lov eller når det anses for nødvendigt for at beskytte Monsanto: Monsanto kan dele dine Personoplysninger med andre tredjeparter:
  • for at overholde loven, regulatoriske anmodninger og krav, domme eller retskendelser, imødekomme stævninger eller andre juridisk processer;
  • for at sikre eller håndhæve overholdelsen af Monsantos retningslinjer og aftaler; og
  • for at beskytte Monsantos eller et af Monsanto koncernens tilknyttede selskabers rettigheder, ejendom eller sikkerhed, et af dets virksomhedens partnere eller datterselskaber og/eller kunderne.
 • Tredjemand i forbindelse med virksomhedstransaktioner: Monsanto kan dele dine Personligoplysninger med tredjemand, hvis oplysninger overføres som led i et salg af aktiver, herunder aktiver, der består af dette websted, eller i tilfælde af at Monsanto eller dele heraf overdrages eller opkøbes uden for det normale handelsforløb, og Personligoplysningerne er omfattet af de overdragne aktiver.
 • Tredjemand, som du giver samtykke, eller som du anmoder om handling: Monsanto kan dele dine Personligoplysninger med tredjemand, når du samtykker hertil eller anmoder om, at oplysningerne deles.
 • Enhver anden tredjemand, som brugerne er blevet oplyst om forud for, at Personoplysningerne deles med tredjemanden.

Overførsler af oplysninger
Fordi Monsanto driver forretning fra hovedkontoret i St. Louis i Missouri i USA og gennem dets associerede selskaber som er beliggende i mange lande omkring i verden, og fordi de webservere som er værter for dets websteder og de mulige modtagere af Personoplysninger er beliggende mange forskellige steder i og udenfor USA, overføres Personoplysninger om brugere muligvis fra et land til et andet. Sådanne overførsler finder udelukkende sted i overensstemmelse med den gældende lokale lovgivning, som er relevant for kilden til oplysningerne, idet vi dog skal oplyse, at en sådan overførsel kan resultere i, at dine Personoplysninger overføres til en jurisdiktion, som ikke har den samme eller en højere grad af datasikkerhed sammenlignet med den jurisdiktion, hvorfra dine Personoplysninger blev overført.

Du kan finde en liste over de lande, hvor Monsanto er repræsenteret her www.monsanto.com  

Børn og beskyttelse af Personoplysninger
Monsanto indsamler ikke bevidst oplysninger fra eller om børn på 13 år eller derunder, uden at have fået samtykke hertil fra en forældremyndighedsindehaver.

Rettelse/opdatering af Personoplysninger
Du har til enhver tid ret til at anmode om at få adgang til at se eller få ændret i de Personoplysninger, som er blevet indsamlet i forbindelse med din brug af Monsantos websted.

Hvis du ønsker at få adgang til at ændre eller opdatere dine Personoplysninger, som blev indsamlet i forbindelse med din brug af Monsantos websted, er du velkommen til at kontakte os på data.privacy.emea@monsanto.com. Sædvanligvis vil din henvendelse blive efterkommet inden for rimelig tid efter modtagelsen. Det er dog ikke muligt at foretage ændringer i dine Personoplysninger, hvis ændringerne resulterer i ukorrekte oplysninger, eller at ændringerne vedrører en transaktion, som allerede er gennemført.

Opbevaring af personoplysninger
Monsanto sletter Personoplysninger, som indsamles fra besøgende på dets websteder, hvis der ikke længere er brug for dem i sammenhæng med brug eller videregivelse i henhold til vilkårene i denne Politik.

Sikkerhed
Monsanto tager de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af Brugeroplysninger og Personoplysninger. Vores sikkerhedsforanstaltninger omfatter tekniske redskaber samt politikker og fremgangsmåder, som vores personale er trænet i at følge. Sikkerhedsforanstaltningerne gælder også i de tilfælde, hvor tredjemand hoster Monsanto websteder. Hvis du som registreret bruger af webstedet modtager en adgangskode hertil, skal du sørge for at opbevare den på et sikkert sted, idet den er adgangsnøglen til Person- og Brugeroplysningerne, som Monsanto opbevarer om dig. Hvis du lader din computers internet browser køre, og en anden person anvender din computer, vil den pågældende person være i stand til at skaffe sig adgang til din konto hos Monsanto. Hvis din computer ikke er fysisk sikret, skal du derfor huske at lukke for browseren, før du går fra computeren.

Vi forsøger at formindske risikoen for, at der sker en uforsætlig videregivelse af oplysninger, samt at der sker utilsigtet adgang til og ændringer af kontooplysninger. Det er imidlertid umuligt at udelukke denne risiko fuldstændig. Når besøgende indsender betalingskortsoplysninger via webstedet, krypteres og beskyttes sådanne oplysninger med SSL-teknologi (Secure Socket Layer).

Samtidig med at Monsanto anvender SSL-kryptering til at beskytte online Personoplysninger, sørger Monsanto også for at sikre de Personoplysningerne, som opbevares offline. Al adgang til Personoplysninger på vores fysiske kontorer er begrænset. Monsanto-medarbejdere holdes ajour om vores praksis vedrørende sikkerhed og Personoplysninger. Hver gang der tilføjes nye regler og reguleringer meddeles og/eller påmindes vores medarbejdere om vores prioritering af beskyttelsen af Personoplysninger og hvad de kan foretage sig for at sikre, at kunders og de besøgendes Personoplysninger beskyttes.

Beskyttelse af dine egne personoplysninger
Du bedes desuden være opmærksom på, at når du frivilligt videregiver Personoplysninger online (f.eks. i nyhedsgrupper, via e-mail eller i chatområder), kan sådanne Personoplysninger indsamles og anvendes af andre. I sidste ende er du eneansvarlig for at holde din adgangskode og/eller evt. kontooplysninger og enhver anden Personoplysning om dig selv hemmelig.

Ændringer i Politikken
Såfremt Monsanto beslutter sig for at ændre sine politikker og praksis omkring beskyttelsen af personoplysninger, meddeler vi ændringerne i Politikken om beskyttelse af personoplysninger på vores websted, før ændringerne får virkning. På denne måde holdes vores brugere altid orienteret om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi bruger dem, og under hvilke omstændigheder vi evt. videregiver dem. Hvis vi beslutter os for at anvende Personoplysninger på en måde, som adskiller sig fra den, som nævnes på tidspunktet for oplysningernes indsamling, meddeler vi dette til de besøgende. De besøgende vil kunne vælge, om de ønsker, at vi anvender deres Personoplysninger på denne ændrede måde. Vi vil fortsat anvende Personoplysningerne i overensstemmelse med Politikken om beskyttelsen af personoplysninger, som Personoplysningerne blev indsamlet under.

Sådan kontaktes Monsanto
Alle Monsanto websteder har en ”Kontakt Os” afdeling for at lette indsendelsen af tilbagemeldinger fra besøgende på webstederne. Du bedes anvende denne funktion til at stille spørgsmål, indsende bekymringer eller klager vedrørende måden, hvorpå dine Personoplysninger er blevet indsamlet eller behandlet af Monsanto, ligesom du kan kontakte Monsantos lokale kontorer i dit hjemland.

Politikken senest opdateret Januar 2015