Monsanto Pravila o privatnosti

Monsanto ceni privatnost pojedinaca koji posećuju Internet stranice Monsanta ili njegovih zavisnih društava i pridržava se standarda usvojenih u državama u kojima Monsanto kompanije posluju. Ova izjava sadrži važne informacije, koje treba znati prilikom posećivanja ove Internet stranice, o tome kako Monsanto kompanije prikupljaju i koriste privatne podatke od posetilaca Internet stranice.

U ovima Pravilima o privatnosti, reč "Monsanto" se odnosi na Monsanto Kompaniju i njena zavisna društva i povezana lica, uključujući poslovnu jedinicu Monsanto grupe koja rukovodi Internet stranicom na kojoj se ova Pravila o privatnosti nalaze.

Molimo Vas da ova pravila pažljivo pročitate. Posećivanjem Monsanto internet stranice i korišćenjem usluga koje stoje na raspolaganju na stranici, Vi iskazujete pristanak na Monsantovo korišćenje Vaših privatnih podataka na način na koji je propisan u ovim Pravilima.

Politika o privatnosti ima za cilj da bude u skladu sa merodavnim zakonima i propisima svake zemlje u kojoj Monsanto posluje i u kojima se podaci o ličnosti prikupljaju. U meri u kojoj zakoni određenih zemalja zabranjuju Monsantu da prikuplja i sa drugima deli podatke o ličnosti na način koji je opisan u ovim Pravilima, Pravila i Monsantova praksa će se smatrati modifikovanim u meri potrebnoj da bi bili u skladu sa lokalnim zakonima.

Na šta se odnose ova Pravila o privatnosti?

Ova pravila se odnose na Monsanto internet stranice i podatke o ličnosti prikupljene na i putem ovih internet stranica (Podaci o ličnosti). Pravila se ne odnose na bilo koje druge Monsantove usluge ili odnose sa korisnicima ili klijentima i ne odnose se na druge internet stranice koje mogu biti povezane sa Monsantovom internet stranicom.

Prikupljanje podataka

Monsanto internet stranice prikupljaju Podatke o ličnosti na nekoliko različitih načina:

 • Određene internet stranice mogu dozvoliti korisnicima da zatraže "korisničko ime" i lozinku koje mogu da koriste prilikom budućih poseta internet stranici. Od posetilaca internet stranice mogu biti zatraženi njihovo ime, podaci o geografskoj lokaciji i određene informacije o poslovanju ili zanimanju, ili podaci o razlozima interesovanja za internet stranicu. Pored toga, određene internet stranice dozvoljavaju korisnicima da ostave adresu elektronske pošte kako bi se pretplatili na Monsanto biltene. Ostale internet stranice mogu da sadrže povratne informacije ili forme za komentare gde korisnici mogu da postave pitanja ili komentare namenjene Monsantu. (U ovim Pravilima, navedene informacije se nazivaju "Korisničke informacije.") Ostavljanje Korisničkih informacija od strane posetioca internet stranice će biti dobrovoljno, a nemogućnost da se dostave takve Informacije neće povući bilo kakve posledice, osim nemogućnosti da se koriste usluge povezane sa ostavljanjem tih Korisničkih informacija.
 • Određene internet stranice mogu dozvoliti korisnicima da obavljaju transakcije sa Monsantom ili da iskoriste pogodnosti usluga koje pruža Monsanto svojim klijentima putem te internet stranice ili putem svojih poslovnica širom sveta. Na takvim internet stranicama, korisnici će biti u obavezi da pruže detaljne informacije koje su potrebne kako bi omogućile Monsantu da obradi transakciju i da obezbedi proizvode i usluge koje posetilac zahteva. Od posetilaca može biti zatraženo da stave na raspolaganje finansijske informacije, uključujući informacije o kreditnoj kartici ili bankovne informacije, u vezi sa tim transakcijama. Od posetilaca može biti zatraženo da stave na raspolaganje informacije o licenci za korišćenje pesticida i drugim licencama koje poseduju kako bi se utvrdilo da li Monsanto može da zakonito prodaje poizvode koje posetilac zahteva. (U ovim Pravilima, navedene informacije se nazivaju "Transakcione informacije.")
 • Sa vremena na vreme naša internet stranica može zatražiti dodatne informacije od korisnika putem anketa ili takmičenja. Učešće u ovim anketama ili takmičenjima je potpuno dobrovoljno i stoga korisnik ima izbor da li želi ili ne želi da otkrije zatražene informacije. Informacije koje se traže putem anketa ili takmičenja mogu da sadrže dodatne demografske informacije. (U ovim Pravilima, navedene informacije se nazivaju "Anketne informacije.")

 

Kolačići (cookies) i informacije prikupljene putem pretraživača

Monsantove internet stranice mogu da koriste kolačiće i da beleže informacije o posetiocima putem pretraživača koji je korišćen kako bi se pristupilo internet stranici. Navedeno uključuje i informacije o I.P. adresama posetilaca.

Za više informacija u vezi sa Monsantovim korišćenjem kolačića i informacijama prikupljenim putem pretraživača, molimo Vas da pogledate Monsantova Pravila o kolačićima.

 

Monsantovo korišćenje Vaših podataka o ličnosti

Vaši Podaci o ličnosti mogu biti korišćeni u svrhu komunikacije sa Vama o Vašem korišćenju naših internet stranica, kako bismo Vas obavestili o izmenama u našim uslugama ili na našoj internet stranici, ili kako bismo Vam pružili usluge ili poboljšali naše razumevanje toga šta posetioci žele ili šta im je potrebno da vide na internet stranici. Naročito,

 

 • Monsanto može koristiti Korisničke informacije pre svega kako bi se poboljšala korisnost ili pristupačnost Monsantovih internet stranica, kako bi se osiguralo da su informacije koje su dostupne blagovremene, relevantne i zadovoljavaju potrebe naših posetilaca i kako bismo obradili konkretne zahteve za informacijama. Monsanto takođe može da koristi informacije koje su posetioci dobrovoljno stavili na raspolaganje na ovim internet stranicama, kako bismo informacije i reklamne materijale stavili na raspolaganje licima koja su posetila Monsanto internet stranice.

Korisničke informacije ćemo koristiti isključivo radi slanja reklamnih materijala elektronskim putem, ukoliko smo za to prethodno pribavili Vašu saglasnost. Zbog toga, nakon registracije na nekoj Monsanto internet stranici koja prikuplja Korisničke informacije, posetiocima će biti pružena mogućnost da daju svoju saglasnost za Monsantovo korišćenje podataka o ličnosti od strane posetilaca za potrebe slanja reklamnih materijala.

Način i postupak na koji Monsanto internet stranica omogućava posetiocima da odobre ili odbiju mogućnost primanja takvih materijala biće detaljno opisana na posebnoj internet stranici na kojoj se prikupljaju ti Podaci o ličnosti. Ukoliko posetilac želi da odbije takvu mogućnost, može to uraditi tako što će pratiti uputstva na internet stranici na kojoj je izvorno dao svoju saglasnost ili uputstva koja se nalaze u okviru elektronske pošte kojom mu se dostavljaju takvi materijali.

Isto tako, posetioci mogu da povuku svoju saglasnost za prikupljanje i korišćenje njihovih Podataka o ličnosti u bilo kom trenutku, slanjem email poruke na data.privacy.emea@monsanto.com U poruci će se identifikovati i objasniti koje Podatke o ličnosti žele da prestanemo da koristimo.

 • Transakcione informacije će biti korišćene od strane Monsanta kako bi se obradile i sprovele transakcije proizvoda ili usluga koje posetilac zahteva.
 • Anketne informacije će biti korišćene na sličan način kao i Korisničke informacije, ali će često biti korišćene u zbirnom obliku kako bi Monsanto dobio informacije o potrebama klijenata, dizajnu proizvoda, zahtevima tržišta, itd.

Takođe, Monsanto može da prikuplja i obrađuje Podatke o ličnosti u sledeće svrhe:

 

 • Upravljanje odnosima sa klijentima: uključujući, ali ne ograničavajući se  na, administriranje porudžbina i isporuka, marketing, fakturisanje, pružanje usluga klijentima, i tehničku podršku i profilisanje kupaca;
 • Upravljanje odnosima sa dobavljačima: uključujući, ali ne ograničavajući se  na, administriranje porudžbina, plaćanja, tehničku podršku i razvoj, održavanje i unapređenje odnosa Monsanta sa svojim dobavljačima;
 • Usklađivanje i pravni zahtevi: obezbeđivanje da postoji usklađenost sa zakonskim obavezama ili uspostavljanje, vršenje ili branjenje pravnih zahteva;
 • Bezbednost i sigurnost: Vaši Podaci o ličnosti mogu biti korišćeni od strane Monsanta ukoliko je to neophodno radi zaštite Monsanta od pretnje ili drugog prepoznatog sigurnosnog rizika i takve informacije mogu biti podeljene sa državnim organima ukoliko je to potrebno; I
 • Druge svrhe: bilo koja druga svrha opisana i saopštena korisnicima pre nego što dođe do korišćenja Podataka o ličnosti u te druge svrhe.

Deljenje i objavljivanje Vaših podataka o ličnosti

Za gore navedene svrhe, Monsanto može da deli Podatke o ličnosti sa:

 • Povezanim licima i zavisnim društvima Monsanto grupe. Spisak naših povezanih lica i zavisnih društava može se pronaći na www.monsanto.com
 • Poslovnim partnerima: Kompanije od poverenja, koje mogu da koriste Vaše Podatke o ličnosti kako bi vam pružile usluge i/ili proizvode koje ste zahtevali i/ili kako bi Vam prosledile reklamne materijale (pod uslovom da ste dali saglasnost da primate takve materijale).
 • Pružaocima usluga: kompanije koje pružaju usluge u ime Monsanta: Na primer, Monsanto može da deli Vaše Podatke o ličnosti sa:
  • spoljnim pružaocima marektiniških usluga;
  • spoljnim pružaocima usluga vezanih za informacione tehnologije (npr. Microsoft; Salesforce.com);
 • Drugim licima, kada je to zakonom propisano ili kada je neophodno radi zaštite Monsanta:

Monsanto može da deli Vaše Podatke o ličnosti sa drugim licima:

 • kako bi postupio u skladu sa zakonom, regulatornim zahtevima, sudskim nalozima, pozivima na sud ili pravnim procesom;
 • kako bi proverio i obezbedio pridržavanje sa Monsantovim pravilima i ugovorima; I
 • kako bi se zaštitila prava, imovina i bezbednost Monsanta, njegovog povezanog lica ili zavisnog društva, i/ili njegovih klijenata.
 • Drugim licima, u vezi sa korporativnim transakcijama: Monsanto može da deli Vaše Podatke o ličnosti sa ostalima ukoliko se Vaši Podaci o ličnosti prenose kao deo imovine, uključujući imovinu predstavljenu na ovoj internet stranici, ili u slučaju da su Monsanto, ili gotovo sva njegova imovina, stečeni izvan tokova redovnog poslovanja, a takvi Podaci o ličnosti spadaju u prenetu imovinu.
 • Drugim licima, na osnovu Vaše saglasnosti ili po Vašim uputstvima: Monsanto može da deli Vaše Podatke o ličnosti sa ostalima, kada ste saglasni sa tim ili sami zahtevate takvo deljenje.
 • Bilo kom drugom licu, nakon prethodnog obaveštenja korisnika. 

Iznošenje informacija

S obzirom da Monsanto posluje sa sedištem u gradu St. Louis, država Missouri, u Sjedinjenim Američkim Državama, i putem zavisnih društava lociranih u mnogim zemljama širom sveta, i s obzirom da se njihovi web serveri koji hostuju internet stranice i prethodno pomenuti primaoci podataka o ličnosti mogu nalaziti na brojnim lokacijama u okviru i van Sjedinjenih Američkih Država, moguće je da Podaci o ličnosti o korisnicima budu iznošeni iz jedne zemlje u drugu. Takva iznošenja će se odvijati isključivo u skladu sa važećim lokalnim zakonima koji su relevanti za izvor informacija, ali može se desiti da Vaši Podaci o ličnosti budu preneti u jurisdikciju koja nema isti ili bolji nivo zaštite podataka u poređenju sa jurisdikcijom iz koje su Vaši Podaci o ličnosti izneti.

Spisak zemalja u kojim se nalaze Monsanto entiteti možete pronaći na www.monsanto.com

Deca i privatnost

Monsanto ne prikuplja svesno podatke o deci uzrasta 13 godina i mlađoj, bez saglasnosti roditelja ili staratelja.

Korekcija/Ažuriranje Podataka o ličnosti

Imate pravo da zahtevate pristupanje Vašim Podacima o ličnosti koji su prikupljeni na osnovu Vašeg korišćenja Monsanto internet stranice i da tražite njihovo ispravljanje.

Ukoliko želite da pristupite, ispravite ili ažurirate Podatke o ličnosti koji su prikupljeni na osnovu Vašeg korišćenja Monsanto internet stranice, molimo Vas da nas kontaktirate na data.privacy.emea@monsanto.com. Generalno,Vašem zahtevu ćemo se posvetiti blagovremeno nakon što ga primimo. Međutim, izmene Podataka o ličnosti neće biti dozvoljene ukoliko bi rezultirale netačnim informacijama ili bi izmenile transakciju koja je već okončana.

Zadržavanje Podataka o ličnosti

Monsanto će izbrisati prikupljene Podatke o ličnosti od posetilaca svoje internet stranice ukoliko više nisu potrebni za ostvarenje neke svrhe za koju bi podaci mogli da se koriste ili da budu objavljeni u skladu sa odredbama ovih Pravila.

 

Sigurnost

Monsanto preduzima mere predostrožnosti kako bi zaštitio informacije od korisnika. Naše zaštitne mere uključuju tehnička sredstva, pravila i procedure za koje su naši zaposleni osposobljeni da ih sprovode. U svakom slučaju u kojem neko drugi hostuje Monsanto internet stranicu, ove zaštitne mere će se takođe primenjivati. Ukoliko kao registrovani korisnik posedujete lozinku, trebalo bi da je držite tajnom jer je ona ključna za pristupanje informacijama koje Monsanto ima o Vama. Ukoliko ostavite Vaš pretraživač otvorenim i neko drugi koristi Vaš računar, on će biti u mogućnosti da pristupi Vašem nalogu; Stoga, ukoliko Vaš računar nije fizički obezbeđen zapamtite da ugasite Vaš pretraživač pre nego što ga ostavite.

Nastojimo da smanjimo verovatnoću slučajnih objavljivanja i slučajnih pristupa i izmena informacija o nalogu, ali je nemoguće ukloniti u potpunosti ovakvu mogućnost. Kada korisnik unese informacije o kreditnoj kartici putem internet stranice, takva informacija je kodirana i zaštićena online sa Secure Socket Layer (SSL) tehnologijom.

Dok Monsanto koristi SSL kodiranje kako bi zaštitio takve Podatke o ličnosti online, potrebno je da se preduzmu i mere zaštite Podataka o ličnosti i off-line. Svi Podaci o ličnosti naših korisnika su obezbeđeni u našim poslovnicama. Monsanto zaposleni su upoznati sa našim bezbednosnim praksama i praksama privatnosti. Kad god da se donesu nova pravila, naše zaposlene o tome obavestimo i/ili podsetimo ih na značaj privatnosti i na to šta mogu da urade kako bi osigurali da Podaci o ličnosti naših klijenata budu zaštićeni.

Zaštita Vaše privatnosti

Imajte na umu da uvek kada dobrovoljno online objavite Podatke o ličnosti– na primer na forumima, putem elektronske pošte ili u prostorima za ćaskanje (chat areas) – Podaci o ličnosti mogu biti prikupljani i korišćeni od strane drugih. U konačnoj instanci, isključivo ste Vi odgovorni za održavanje tajnosti Vaše lozinke, informacija u vezi sa Vašim nalogom, i drugih Podataka o ličnosti koji se odnose na Vas.

Izmene Pravila

Ukoliko Monsanto odluči da izmeni svoja pravila i postupanje vezano za privatnost, objavićemo te izmene u našim Pravilima o privatnosti, na našoj internet stranici, pre nego što izmene stupe na snagu, kako bi korisnici bili uvek upoznati sa tim koje Podatke o ličnosti prikupljamo, na koji način ih koristimo, i pod kojim uslovima ih, ukoliko ih ima, objavljujemo. Ukoliko u bilo kom trenutku odlučimo da koristimo Podatke o ličnosti na drugačiji način nego što je to navedeno u momentu kada smo ih prikupljali, o tome ćemo obavestiti korisnike. Korisnici će imati mogućnost izbora da li žele ili ne žele da njihovi Podaci o ličnosti budu korišćeni na taj drugačiji način. Mi ćemo i dalje biti u mogućnosti da koristimo Podatke o ličnosti u skladu sa Pravilima o privatnosti na osnovu kojih su i podaci prikupljeni.

Kontaktiranje Monsanta

Svaka Monsanto internet stranica sadrži odeljak Kontaktirajte nas kako bismo mogli da dobijemo povratne informacije od posetilaca internet stranice. Molimo Vas da koristite ovu opciju da nas obavestite o tome da li imate bilo kakva pitanja, kritike ili primedbe na način na koji su Vaši podaci o ličnosti prikupljeni ili kako se obrađuju od strane Monsanta, ili kontaktirajte Monsanto poslovnice u Vašoj zemlji.