Talakitik At Aplat

ALAM MO BA…?

...ang pesteng Corn Plant Hopper (talakitik/waya-waya) at Aphids (aplat) aypumipinsala sa mais sa pamamagitan ng pagsipsip ng katas na nasa dahon nito hanggang sa tuluyan na itong mamatay? Ang sobrang paglalagay ng Nitrogen fertilizer tulad ng urea o ammonium sulfate/phosphate ay nagdudulot na maging mas berde, malambot at makatas ang mga dahon at tangkay ng mais. Dahil dito, magiging mas madali rin itong tamaan at atakihin ng pesteng talakitik at aplat. Para maiwasan ito, siguraduhing sapat lamang ang ilalagay na Nitrogen fertilizer, hindi kulang at hindi rin sobra.

Upang malaman ang tamang dami ng Nitrogen fertilizer para sa inyong maisan, sumangguni sa DEKALB® Campaign Sales Executive sa inyong lugar.

 

Successful farming requires a high degree of skill. Seed and crop performance depend upon many conditions beyond the control of Monsanto including, among other things, suitable farming practices, weather, soil conditions and other natural conditions.