DEKALBLINK

What is DEKALBLINK?

DEKALBLINK is a farming support platform to provide credible & relevant farming related information targeted at corn farmers with small landholding, retailers selling agricultural products & Crop Grain buyers through mobile phone communication so that we empower farming communities to Maximize Yield and Profitability to improve farmer lives.

Ang DEKALBLINK ay bagong serbisyong hatid ng Monsanto Phils. para sa mas maunlad na pagsasaka. Ito ay magbibigay ng impormasyon gamit ang text at voice recording sa inyong cellphone na walang bayad. LIBRE po kayong makatatanggap ng abiso tungkol sa mga pataba, binhi, pestisidyo, programa at iba pang mga kaalaman. LIBRE din ang pag-rehistro at pagsagot sa mga katanungan. Sali na!

Farmer Registration Flow